Onko ostajalla selonottovelvollisuus rakennusluvasta?


KKO:1985-II-188
Dokumentin versiot


Kiinteistön kauppa - Kaupan kohde - Määräala
Diaarinumero: S85/204
Esittelypäivä: 23.5.1985
Antopäivä: 11.12.1985
Taltio: 3244

Määräalan ostaja oli kaupan päättämisen jälkeen saanut tietää, että määräalalle voi rakentaa vain poikkeusluvalla hänen aikomansa kesähuvilan. KKO katsoi, että ostajan asiana oli ollut ottaa selville rakennusviranomaisilta, voiko hän rakentaa määräalalle aikomallaan tavalla. Myyjän tietoisuus rakentamisrajoituksista ei vapauttanut ostajaa selonottovelvollisuudesta. Ostajalla ei ollut oikeutta saada kauppaa puretuksi. Ään.

Vrt. KKO:1989:30

I-jaosto
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
VAATIMUKSET, VALITUSLUVAN MYÖNTÄMINEN JA VÄLITOIMI
KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

Kanne Halikon kihlakunnanoikeudessa

Yrjö Olavi ja Vilma Sanelma Svxxxd ovat kihlakunnanoikeudessa lausuneet, että he olivat 18.6.1982 vahvistetulla kauppakirjalla 50.000 markan kauppahinnasta ostaneet Hannu Antero ja Maija-Liisa Saxxxnilta noin 5.000 neliömetrin suuruisen määräalan Kiskon kunnan Haapaniemen yksinäistaloon kuuluvasta Langilan tilasta RN:o 1:281. Svxxxdit olivat ostaneet määräalan vapaa-ajanviettopaikaksi ja heidän tarkoituksenaan oli ollut rakentaa määräalalle kesäasunto. Kaupan päättämisen jälkeen he olivat kuitenkin saaneet tietää, että kysymyksessä olevalle alueelle ei ollut mahdollista saada rakennuslupaa. Turun ja Porin lääninhallitus oli 11.4.1983 annetulla päätöksellä hylännyt heidän hakemuksensa, jossa he olivat pyytäneet rakentamiseen poikkeuslupaa. Sen vuoksi ja koska määräala ei ollut soveltunut siihen tarkoitukseen, johon se oli ostettu, ja koska Saxxxnit olivat vakuuttaneet, että määräalalle saisi rakennusluvan, Svxxxdit ovat vaatineet, että määräalan kauppa purettaisiin ja että Saxxxnit velvoitettaisiin palauttamaan heille kauppahinta 50.000 markkaa 16 prosentin korkoineen 18.5.1983 lukien. Lisäksi Svxxxdit ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Saxxxnit ovat vastustaneet kannetta ja vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Kihlakunnanoikeuden päätös 3.4.1984

Kihlakunnanoikeus on lausunut, että Svxxxdit olivat 18.6.1982 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostaneet Saxxxneilta kanteessa mainitun määräalan 50.000 markan kauppahinnasta ja että Svxxxdien tarkoituksena oli ollut rakentaa tuolle Isokisko nimisen järven rannalla sijaitsevalle tontille kesäasunto. Svxxxdit olivat hakeneet määräalalle suunnittelemansa rakentamisen vaatimaa poikkeuslupaa rantakaavan tarpeellisuusalueella ilman kaavaa olevasta rakentamisrajoituksesta, mutta Turun ja Porin lääninhallitus oli 11.4.1983 annetulla päätöksellä hylännyt hakemuksen katsoen aiotun rakentamisen tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle ja asutuksen muullekin järjestämiselle. Svxxxdit eivät olleet ottaneet ennen määräalan ostamista selkoa Kiskon kunnassa tapahtuvaa talonrakentamista valvovalta viranomaiselta kysymyksessä olevan tontin rakentamista mahdollisesti koskevista rajoituksista siitä huolimatta, että tieto olisi ollut ilmeisen vaivatta hankittavissa. Jutussa ei ollut osoitettu, että Saxxxnit olisivat ennen kauppaa tietoisesti erehdyttäneet Svxxxdejä myydyn alueen rakentamista koskevien rajoitusten suhteen, varsinkin kun ainakin Saxxxneilla Langilan tilan omistajina oli ollut ilmeinen mahdollisuus rakennusluvan saamiseen rantasaunan rakentamiseksi myydylle paikalle.

Tämän vuoksi ja koska Svxxxdien suunnitteleman rakentamisen esteenä oli ollut kaavoituksen puuttuminen, minkä puutteen korjaamiseen heillä maanomistajina oli mahdollisuus vaikuttaa, eikä Saxxxnien voitu katsoa vaikuttaneen siihen, että Svxxxdit olivat laiminlyöneet heille kiinteistön ostajina kuuluvan kohtuullisen selonottovelvollisuuden ostettavan alueen soveltuvuudesta siihen tarkoitukseen, johon se oli hankittu, eikä edellytyksiä kiinteistönkaupan purkamiselle muutoinkaan ollut osoitettu, kihlakunnanoikeus on hylännyt kanteen sekä velvoittanut Yrjö Olavi ja Vilma Sanelma Svxxxdin yhteisvastuullisesti suorittamaan Hannu Antero ja Maija-Liisa Saxxxnille yhteisesti korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 6.500 markkaa.

Turun hovioikeuden tuomio 28.12.1984

Hovioikeus, jonka tutkittavaksi Svxxxdit ovat jutun saattaneet, on lausunut, että Saxxxnit olivat tarjonneet kanteessa tarkoitettua määräalaa myytäväksi eräässä sanomalehdessä 11.6.1982 julkaistulla ilmoituksella. Svxxxdit olivat ilmoituksen perusteella käyneet tutustumassa määräalaan ja neuvotelleet kaupasta Saxxxnien kanssa. Svxxxdit olivat kertoneet, että Saxxxnit olivat tuolloin antaneet heille sen käsityksen, että määräalalle oli saatavissa rakennuslupa. Svxxxdien todistajana kuultu poika oli myös kertonut Yrjö Olavi Svxxxdin sanoneen hänelle ennen kaupan päättömistä, että myymien ilmoituksen mukaan alueelle saisi rakentaa. Saxxxnit olivat puolestaan kihlakunnanoikeudessa kertoneet, ettei rakennusoikeudesta ollut ollut puhetta ennen kaupantekoa. Svxxxdit olivat kihlakunnanoikeudessa edelleen ilmoittaneet, etteivät he yrityksistään huolimatta olleet tavoittaneet Kiskon kunnan rakennustarkastajaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kaupan päättämisen jälkeen Svxxxdit olivat saaneet tietää, että alue, jossa määräala sijaitsi, oli rakennuskiellossa ja että rakennusluvan saamiseksi tarvittiin rantakaava tai poikkeuslupa rakentamiseen. Turun ja Porin lääninhallitus oli 11.4.1983 annetulla päätöksellä hylännyt Svxxxdien poikkeuslupahakemuksen.

Jutussa todistajana kuultu Kiskon kunnan rakennustarkastaja oli kertonut, että Langilan tilasta oli aikaisemmin muodostettu useita loma-asuntotontteja ja että lähiympäristöön oli muutenkin rakennettu loma-asutusta. Alueelle ei ollut saanut rakentaa ilman poikkeuslupaa noin vuoden 1975 jälkeen. Saxxxnien oli Langilan tilan omistajina täytynyt tietää alueella voimassa olevasta rakennuskiellosta. Svxxxdien kanssa käymiensä kauppaneuvottelujen aikana he olivat myös saaneet tietää, että Svxxxdien tarkoituksena oli rakentaa määräalalle kesämökki. Saxxxnit olivat kuitenkin laiminlyöneet ilmoittaa Svxxxdeille rakennuskiellosta, vaikka heidän oli täytynyt ymmärtää, että tällä seikalla oli ollut määräalan suunnitellun käytön kannalta Svxxxdeille olennainen merkitys. Svxxxdit eivät muutenkaan olleet ennen kaupan päättämistä saaneet tietää rakennuskiellosta. Jutussa ei ollut selvitetty, oliko alueelle mahdollista laatia rantakaava. Svxxxdeillä ei ollut ollut kaupan edellytyksiä harkitessaan kuitenkaan syytä varautua rantakaavan laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin tai rakentamisen viivästymiseen. Svxxxdeillä oli edellä selostetut olosuhteet huomioon ottaen siten oikeus saada kysymyksessä olevan määräalan kauppa puretuksi.

Tämän vuoksi hovioikeus on julistanut kanteessa tarkoitetun määräalaa koskevan 18.6.1982 vahvistetun kaupan puretuksi ja velvoittanut Saxxxnit yhteisvastuullisesti palauttamaan Svxxxdeille kauppahinta 50.000 markkaa 16 prosentin korkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 25.1.1983. Lisäksi Svxxxdit on vapautettu velvollisuudesta suorittaa Saxxxneille oikeudenkäyntikulujen korvausta 6.500 markkaa. Koska asianosaiset olivat jutussa vuoroin voittaneet ja hävinneet, Svxxxdien oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylätty. Koska kihlakunnanoikeuden päätöstä oli muutettu, Saxxxnien vaatimus saada korvausta vastauskuluistaan hovioikeudessa on myös hylätty.

VAATIMUKSET, VALITUSLUVAN MYÖNTÄMINEN JA VÄLITOIMI

Saxxxnit ovat pyytäneet valituslupaa ja vaatineet, että hovioikeuden tuomio kumottaisiin ja asia jätettäisiin kihlakunnanoikeuden päätöksen varaan. Valituslupa on myönnetty 21.3.1985. Svxxxdit ovat antaneet heiltä hakemuksen johdosta pyydetyn vastauksen.
KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU
Perustelut

Alueella, jolla Langilan tila sijaitsee, on ollut kesähuvila-asutusta. Siellä ei kuitenkaan esitetyn selvityksen mukaan ole vuoden 1975 jälkeen saanut rakentaa kesähuvilaa ilman poikkeuslupaa, koska alueella oli rantakaava tarpeellinen. Svxxxdien asiana on ollut ennen kaupan päättämistä ottaa selville asianomaiselta rakennusviranomaiselta, voivatko he rakentaa määräalalle aikomansa kesähuvilan. He ovat kuitenkin laiminlyöneet tämän selonottovelvollisuutensa, joka olisi vaatinut ainoastaan vähäisen toimenpiteen. Vaikka Saxxxnien Langilan tilan omistajina on täytynyt tietää aluetta koskevasta rakentamisrajoituksesta ja he ovat jättäneet sen kauppaa tehtäessä ilmoittamatta, Svxxxdit eivät tämän takia ole vapautuneet selonottovelvollisuudestaan. Edellä olevilla ja muutoin kihlakunnanoikeuden mainitsemilla perusteilla Svxxxdeillä ei ole oikeutta saada määräalan kauppaa puretuksi ja kappahintaa palautetuksi.
Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään kihlakunnanoikeuden päätöksen lopputuloksen varaan.
Esittelijän mietintö ja eri mieltä olevien jäsenten lausunnot

Esittelijän mietintö: Korkein oikeus lausunee perusteluina: Saxxxnit ovat olleet kysymyksessä olevaa kauppaa tehdessään tietoisia siitä, että Svxxxdit ostivat määräalan rakentaakseen sille kesähuvilan. Svxxxdit ovat vasta kaupan päättämisen jälkeen saaneet tietää, että määräalalle saattoi rakentaa vain poikkeusluvalla, koska alueella, jossa määräala sijaitsi, oli rantakaava tarpeellinen. Kauppaa tehtäessä ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden johdosta Svxxxdien olisi tullut ottaa selvää, oliko rakentaminen määräalalle rajoitettu. Turun ja Porin lääninhallitus on päätöksellään 11.4.1983 rakennuslain 132 §:n 1 momentin nojalla hylännyt Svxxxdien poikkeuslupahakemuksen. Svxxxdit eivät siten ole voineet rakentaa ostamalleen määräalalle sellaista rakennusta, jota he kauppaa tehtäessä ovat Saxxxnien tieten edellyttäneet. Tämän vuoksi Svxxxdeillä on oikeus saada kiinteistökauppa puretuksi ja kauppahinta palautetuksi.

Korkein oikeus lausunee tuomiolauselmana: Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Hannu Antero ja Maija-Liisa Saxxxn velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Yrjö Olavi ja Vilma Sanelma Svxxxdin yhteisesti korvaukseksi heillä vastauksen antamisesta täällä olleista kuluista 1.000 markkaa.

Oikeusneuvos af Hällxxxöm: Hyväksyn mietinnön.

Oikeusneuvos Möxxxä: Olen samaa mieltä kuin oikeusneuvos af Hällxxxöm.

Ratkaisuun osallistuneet: presidentti Olxxxon, oikeusneuvokset Porxxxn ja Linxxxm