Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun asuntokauppalain (843/1994) nojalla:

1 §

Turva-asiakirjat uudis- ja korjausrakentamishankkeissa

 

Asuntokauppalain (843/1994) 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja turva-asiakirjoja uudis- ja korjausrakentamishankkeissa ovat:

 

1) yhtiön perustamiskirja, kaupparekisterinote ja yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen pöytäkirja tai muu selvitys niistä yhtiöjärjestykseen tehdyistä muutoksista, jotka eivät käy ilmi kaupparekisteristä, ja todistus yhtiöjärjestystä koskevan muutosilmoituksen jättämisestä kaupparekisteriin sekä muuta yhteisöä koskevat vastaavat asiakirjat ja selvitykset;

 

2) yhteisön taloussuunnitelma sekä luotonantajien ilmoitukset yhteisölle myönnettyjen luottojen pääomista, koroista, laina-ajoista ja lyhennyssuunnitelmista;

 

3) lainhuutotodistus, kiinteistön kauppa- tai muu saantokirja tai todistus erityisen oikeuden kirjaamisesta sekä maa-alueen vuokrasopimus tai muu selvitys hallintaoikeudesta maa-alueeseen, jolle rakennukset rakennetaan tai jolla korjausrakennettava rakennus on;

 

4) rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote sekä tarvittaessa muu täydentävä selvitys kiinteistöön tai maapohjan vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kohdistuvista rasitteista, rasituksista ja muista oikeuksista;

 

5) rakennuslupa ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 §:ssä tarkoitetut pääpiirustukset;

 

6) rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset;

 

7) rakentamista tai korjausrakentamista koskeva urakka- tai muu sopimus tai, jos sopimusta kokonaisurakasta ei ole tehty, osaurakoista tehdyt sopimukset ja arvio myöhemmin tehtävien osaurakkasopimusten urakkahinnoista; sopimuksesta on käytävä ilmi urakkahinta ja, jos sopimuksen liitteitä ei toimiteta turva-asiakirjojen säilyttäjälle, mitkä ovat sopimuksen liitteet;

 

8) asuntokauppalain 2 luvun 17, 18 b ja 19 §:ssä tarkoitettuja vakuuksia koskevat vakuusasiakirjat.

 

2 §

Turva-asiakirjat lisärakentamishankkeissa

 

Asuntokauppalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja turva-asiakirjoja lisärakentamishankkeissa ovat:

 

1) yhtiön kaupparekisterinote ja yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen pöytäkirja tai muu selvitys niistä yhtiöjärjestykseen tehdyistä muutoksista, jotka eivät käy ilmi kaupparekisteristä, ja todistus yhtiöjärjestystä koskevan muutosilmoituksen jättämisestä kaupparekisteriin sekä muuta yhteisöä koskevat vastaavat asiakirjat ja selvitykset;

 

2) hankkeen taloussuunnitelma sekä luotonantajien ilmoitukset hanketta varten myönnettyjen luottojen pääomista, koroista, laina-ajoista ja lyhennyssuunnitelmista;

 

3) rakennuslupa ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:ssä tarkoitetut pääpiirustukset;

 

4) rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset;

 

5) lisärakentamista koskeva urakka- tai muu sopimus tai, jos sopimusta kokonaisurakasta ei ole tehty, osaurakoista tehdyt sopimukset ja arvio myöhemmin tehtävien osaurakkasopimusten urakkahinnoista; sopimuksesta on käytävä ilmi urakkahinta ja, jos sopimuksen liitteitä ei toimiteta turva-asiakirjojen säilyttäjälle, mitkä ovat sopimuksen liitteet;

 

6) asuntokauppalain 2 luvun 17, 18 b ja 19 c §:ssä tarkoitettuja vakuuksia koskevat vakuusasiakirjat.

 

3 §

Turva-asiakirjojen alkuperäisyyttä koskevat vaatimukset

 

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut yhteisön ja lisärakentamishankkeen taloussuunnitelmat sekä vakuusasiakirjat on luovutettava turva-asiakirjojen säilyttäjälle alkuperäisinä. Muista turva-asiakirjoista voidaan ottaa säilytettäviksi oikeiksi todistetut jäljennökset. Turva-asiakirjojen säilyttäjällä on kuitenkin aina oikeus saada nähtävikseen alkuperäiset asiakirjat.

 

4 §

Uudis- ja korjausrakentamishankkeen taloussuunnitelma

 

Uudis- ja korjausrakentamishankkeen taloussuunnitelmaan on merkittävä:

 

1) yhteisön maapohjan hankintakustannukset tai kirjanpitoarvo taikka vuokrauskustannukset;

 

2) yhteisön rahoitus jaoteltuna omaan pääomaan ja velkoihin;

 

3) hankkeen toteuttamisen pohjana oleva arvio rakennuskustannuksista, joihin on sisällytettävä urakkahinta, tai jos sopimusta kokonaisurakasta ei tehdä, osaurakkasopimusten yhteenlaskettu hinta, erikseen hankittavien tarvikkeiden ja laitteiden hankinta- ja asentamiskustannukset sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot;

 

4) luettelo yhteisön kiinteistöön tai vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kohdistuvista panttikirjoista ja niiden haltijoista;

 

5) yhteisön ottamien ja otettaviksi suunniteltujen luottojen pääomat, korot, laina-ajat ja lyhennyssuunnitelmat sekä tiedot luottojen vakuuksista;

 

6) yhteisöä sitovat erityiset velvoitteet, joista yhteisön on kokonaan tai osaksi vastattava osakkailta tai jäseniltä perittävillä varoilla;

 

7) tiedot yhteisölle otettujen tai rakentamisvaiheen aikana yhteisön hyväksi tulevien vakuutusten lajeista, vakuutuksenantajista ja vakuutussummista;

 

8) rakentamisvaiheen jälkeistä tilikautta varten laadittu talousarvio, josta ilmenevät yhtiövastikkeen ja asunnon käyttöön liittyvien muiden maksujen arvioidut määrät alkaen kunkin rakennuksen arvioidusta käyttöönottamisajankohdasta;

 

9) selvitys tehdyistä tai suunnitelluista sopimuksista kunnallistekniikan, isännöinnin, huollon, puhtaanapidon ja muiden vastaavien tehtävien hoitamisesta sekä arvio niistä yhteisölle aiheutuvista kustannuksista;

 

10) selvitys yhteisölle hankituista tai hankittaviksi suunnitelluista osakkeista tai osuuksista muissa yhteisöissä.

 

Perustajaosakkaan ja yhteisön hallituksen on allekirjoitettava taloussuunnitelma.

 

5 §

Lisärakentamishankkeen taloussuunnitelma

 

Lisärakentamishankkeen taloussuunnitelmaan on merkittävä:

 

1) hankkeen rahoittamiseksi otettujen tai otettaviksi suunniteltujen luottojen pääomat, korot, laina-ajat ja lyhennyssuunnitelmat sekä tiedot luottojen vakuuksista;

 

2) hankkeen toteuttamisen pohjana oleva arvio rakennuskustannuksista, joihin on sisällytettävä urakkahinta, tai jos sopimusta kokonaisurakasta ei tehdä, osaurakkasopimusten yhteenlaskettu hinta, erikseen hankittavien tarvikkeiden ja laitteiden hankinta- ja asentamiskustannukset sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot;

 

3) tiedot rakentamisvaiheen aikana yhteisön hyväksi tulevien vakuutusten lajeista, vakuutuksenantajista ja vakuutussummista;

 

4) yhteisön talousarvio sille tilikaudelle, jolloin uudet asunnot arvioidaan otettaviksi käyttöön, ja sen pohjalta laadittu arvio yhtiövastikkeesta ja muista asunnon käyttöön liittyvistä maksuista kyseisenä tilikautena.

 

Perustajaosakkaan ja yhteisön hallituksen on allekirjoitettava taloussuunnitelma.

 

6 §

Eräiden turva-asiakirjojen luovuttaminen säilytettäviksi

 

Edellä 1 §:n 6 kohdassa ja 2 §:n 4 kohdassa mainitut asiakirjat ja rakentamisvaiheen alkaessa tekemättä olevat 1 §:n 7 kohdassa ja 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut osaurakkasopimukset voidaan luovuttaa säilytettäviksi myöhemmin kuin asuntokauppalain 2 luvun 4 §:n 2 momentissa edellytetään, kuitenkin heti, kun ne ovat perustajaosakkaan saatavissa.

 

7 §

Velvollisuus ilmoittaa muutoksista

 

Perustajaosakkaan on ilmoitettava turva-asiakirjaa tai siitä ilmenevää seikkaa koskevasta muutoksesta turva-asiakirjojen säilyttäjälle kirjallisesti viipymättä, kun muutos on tullut perustajaosakkaan tietoon. Ilmoituksessa on yksilöitävä, mitä turva-asiakirjaa ja mitä seikkaa muutos koskee. Perustajaosakkaan on huolehdittava siitä, että säilytettävänä olevaa turva-asiakirjaa oikaistaan muutosta vastaavasti tai että uusi turva-asiakirja toimitetaan turva-asiakirjojen säilyttäjälle heti, kun se on perustajaosakkaan saatavissa.

 

Taloussuunnitelman muuttamisesta ja muutosten ilmoittamisesta säädetään asuntokauppalain 2 luvun 8 ja 9 §:ssä.

 

8 §

Poikkeukset velvollisuudesta ilmoittaa muutoksista

 

Perustajaosakkaan ei tarvitse ilmoittaa turva-asiakirjojen säilyttäjälle:

 

1) sellaisia 1 §:n 6 kohdassa tai 2 §:n 4 kohdassa mainittuihin asiakirjoihin tehtyjä muutoksia, joilla voidaan arvioida olevan ostajien kannalta vain vähäistä merkitystä;

 

2) muutoksia, jotka perustuvat yksittäiseen asuinhuoneistoon ostajan suostumuksella tehtäviin lisä- ja muutostöihin, ellei kyseessä ole yhteisön kunnossapitovelvollisuuteen kuuluva seikka.

 

9 §

Turva-asiakirjojen säilyttäjän tarkastusvelvollisuus

 

Sen lisäksi, mitä asuntokauppalaissa säädetään, turva-asiakirjojen säilyttäjän on turva-asiakirjoja vastaanottaessaan tarkastettava, että:

 

1) yhteisön taloussuunnitelma on laadittu 4 §:n ja lisärakentamishankkeen taloussuunnitelma 5 §:n mukaisesti;

 

2) asiakirjat sisällöltään täyttävät asuntokauppalain ja tämän asetuksen mukaiset vaatimukset;

 

3) perustajaosakkaat, yhteisön hallitus ja tilintarkastajat ovat asianmukaisesti allekirjoittaneet heidän allekirjoitettavikseen kuuluvat asiakirjat;

 

4) asiakirjoissa esitetyt seikat eivät ole keskenään selvästi ristiriitaisia.

 

Ottaessaan vastaan asuntokauppalain 2 luvun 15 §:n mukaisesti annetun asunto-osakkeen tai muun yhteisöosuuden taikka niiden osan kauppaa koskevan ilmoituksen turva-asiakirjojen säilyttäjän on tarkastettava, että kauppasopimus täyttää asuntokauppalain 2 luvun 11 a tai 11 b §:ssä säädetyt vaatimukset ja että sopimus on asianmukaisesti allekirjoitettu.

 

10 §

Voimaantulo

 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

 

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä kesäkuuta 1995 annettu asuntokauppa-asetus (854/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.