Varainsiirtoveron palautus

Jos kauppa puretaan tuomioistuimen päätöksellä tai vastaavasti tuomitaan hinnanalennusta, voi ostaja (tai kumpi maksanut varainsiirtoveron) hakea veron palauttamista. Sama koskee asian sopimista tietyin edellytyksin.


Verottaja on antanut siitä tarkemmat ohjeet:

Suoritettu vero voidaan palauttaa hakemuksesta, jos luovutus on tuomioistuimen päätöksellä purettu tai sen hintaa on alennettu sopimus on purettu tai hintaa on alennettu vapaaehtoisella sopimuksella tilanteessa, jossa samaan lopputulokseen olisi voitu tulla tuomioistuinteitse. Tällöin vaaditaan riittävä näyttö purkavan ehdon täyttymisestä tai , esimerkiksi asiantuntijan lausunto virheen laajuudesta.
Jos sopimuksessa omistusoikeus siirtyy vasta myöhemmin, varainsiirtovero palautetaan aina (KHO 2009:27).


Hakemus

Varainsiirtoveron palautusta haetaan kirjallisella varainsiirtoveron palautushakemuksella (6017). Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen. Hakijan on esitettävä selvitys veron palauttamisen edellytyksistä (VSVL 45 §). Hakemukseen on liitettävä:

- jäljennös luovutuskirjasta (kauppakirja, vaihtokirja, osituskirja, perinnönjakokirja)
- valtakirja, jos hakija käyttää asiamiestä tai jos vero on maksettu muun kuin verovelvollisen henkilötunnuksella.

Kiinteistön luovutuksessa lisäksi:

- jäljennös lainhuuto- tai kirjaamistodistuksesta
- jäljennös rakennusviranomaisen suorittamasta käyttöönotto- tai loppukatselmuspöytäkirjasta, jos ensiasunto on uudisrakennus
- kun on kyse VSVL 14 §:ssä säädellyistä maatalouselinkeinolainsäädännön mukaisista luovutuksista hakemukseen on liitettävä myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama todistus.

Kaupan purusta ja hinnanalennuksesta lisäksi:

- jäljennös kaupan purkua tai hinnanalennusta koskevasta tuomioistuimen lainvoimaisesta päätöksestä tai kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta tai
- jäljennös kaupan purkua tai hinnanalennusta koskevasta sopimuksesta myös silloin, kun kaupan purku tai hinnanalennus perustuu kauppakirjan ehtoon; ja
- selvitys perusteista, joilla kauppa on purettu tai kauppahintaa alennettu (esimerkiksi selvitys kaupan kohteen virheistä, arvio niiden korjauskustannuksista sekä jäljennös mahdollisesta kuntotarkastusraportista).

Tarvittaessa Verohallinto voi pyytää myös muita selvityksiä asian ratkaisemiseksi.

Hakemus voidaan jättää mihin tahansa Verohallinnon toimipaikkaan.


Katso tarkemmin verottajan sivuilta.