Tapauksessa oli kysymys siitä, kuuluuko velallisten panttaamastaan kiinteistöstä saama hinnanalennus pankin panttioikeudelle piiriin.

Velalliset olivat panttaussitoumuksella pantanneet kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset pankille velkojensa vakuudeksi. Tuona aikana voimassa olevien panttauksien yleisten ehtojen mukaan panttaus kattoi myös panttauksen kohteena olevan omaisuuden sijaan tulleen tai sen perusteella saadun omaisuuden. Velalliset olivat hyväksyneet panttauksen yleiset ehdot itseään sitoviksi.

Velalliset olivat saattaneet kiinteistökauppaa koskevan riita-asian vireille. Velalliset olivat vaatineet hinnanalennusta, vahingonkorvausta sekä kulujen korvaamista kaupan kohteessa ilmenneistä virheistä. Etelä-Karjalan käräjäoikeus oli tuomiossaan määrännyt myyjän maksamaan hinnanalennusta.

Etelä-Karjalan ulosottovirasto oli mitannut kyseisen velallisille tulleen hinnanalennussaatavan velallisten ulosottoveloista. Pankki oli kiinteistön pantinhaltijana vaatinut hinnanalennussaatavaa suoritettavaksi pankin tilille, koska katsoi, että hinnanalennussaatava kuuluu pantin perusteella ja sen sijaan tulevana omaisuuseränä panttioikeuden piiriin.

Maakaaren 17 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan velkojalla on oikeus saada pantatun kiinteistön vahingoittumisesta maksettavasta vakuutuskorvauksesta suoritus ennen saamisensa erääntymistä, jollei korvausta ole 2 momentin mukaan suoritettava kiinteistön omistajalle. Jos panttisaaminen on riitainen tai muutoin on epäselvää, kenellä on
oikeus korvaukseen, vakuutuksenantajan on pidätyttävä korvauksen maksamisesta.

Lain 8 §:ää koskevien lain esitöiden mukaan (HE 120/1994 vp, s. 114) pantatun kiinteistön vahingoittumisesta maksettava vakuutuskorvaus kuuluu panttioikeuden piiriin. Vakuutus on voimassa panttioikeuden haltijan hyväksi siitä riippumatta, koska vakuutus on otettu ja onko kyseinen velkoja mainittu vakuutussopimuksessa edunsaajana.

Käräjäoikeus totesi, että oikeuskirjallisuuden mukaan panttioikeudenkin ulottuvuuden kannalta keskeisissä tilanteissa surrogaattiperiaate ilmenee suoraan laista. Mikäli pantin varallisuusarvo vähentyi kohteen fyysisen vahingoittumisen vuoksi, panttivelkojalla oli yleensä oikeus tästä vahingosta mahdollisesti maksettavaan rahakorvaukseen. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että oikeuskirjallisuuden mukaan surrogaattiperiaatteen avulla suojataan esineoikeuden haltijan oikeutta sellaisissa tapauksissa, joissa varallisuusobjekti tuhoutuu, sen arvo vähenee tai se muuttuu toiseksi alkuperäistä vastaavaksi kohteeksi.

Käräjäoikeus katsoi, että asian tosiseikasto oli riidaton, joten kyse oli asian oikeudellista tulkinnasta. Käräjäoikeus katsoi myös, että tässä tapauksessa panttauskohteen sijaan ei ollut tullut omaisuutta, koska kiinteistö oli säilynyt ennallaan.

Kuitenkin käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa kuitenkaan ollut kysymys panttauskohteen vahingoittumisesta laissa tarkoitetulla tavalla, koska kiinteistössä oli jo alkuperinkin ja panttaushetkellä ollut mainittu piilevä virhe eikä kiinteistö ollut muuttunut muuksi panttauksen jälkeen.

Käräjäoikeus totesi, että kyse oli pikemminkin pankin ylioptimistisesta vakuusarvioinnista kuin panttauksen kohteena olevan esineen arvon alentumisesta sen vahingoittumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käräjäoikeuden mukaan hinnanalennuskorvausta ei voitu pitää sellaisena panttioikeuden piiriin kuuluvana surrogaattina kuin pankki oli valituksessaan väittänyt. Siten käräjäoikeus hylkäsi valituksen.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätöksen perustelut ja lopputuloksen siltä osin, kuin käräjäoikeus oli katsonut, ettei kysymyksessä oleva hinnanalennus ollut sellaista omaisuutta, joka olisi tullut panttauksen kohteena olleen omaisuuden sijaan (surrogaatti).

Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, että pankin valitus oli hyväksyttävä, koska velalliset olivat saaneet hinnanalennuksen panttauksen kohteena olevan kiinteistön perusteella panttaussitoumuksen antamisen jälkeen. Panttaussitoumuksen ehtojen sanamuoto huomioon ottaen hinnanalennuksen oli katsottava olevan panttioikeuden piiriin olevaa omaisuutta.ASIA:

LUE KOKO TAPAUS

Katso myös aikaisemmin lisätyt kysymykset ja tapaukset: