Tapauksessa on kysymys siitä, onko MMMin (myyjä, vastaaja) OOOselle (ostaja, kantaja) myymässä asunnossa ollut kanteessa väitetyt lämmitysjärjestelmän laatuvirheet ja onko OOO reklamoinut näistä virheistä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän oli ne havainnut tai hänen olisi pitänyt ne havaita. Lisäksi kysymys on siitä, onko MMMi laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa asunnon kylmyydestä. Lopuksi kysymys on vielä hinnanalennuksen sekä korvattavien selvittely- ja oikeudenkäyntikulujen määrästä.

Kiinteistökaupan 2013 kohteena on ollut 2009 valmistunut paritalon puolikas hallinnanjakosopimuksella. Kauppahinta on ollut 154.000 euroa. Hallintaoikeus on siirtynyt tammikuussa 2014. Lämmitysjärjestelmän virheistä on ensimmäisen kerran reklamoitu marraskuussa 2016. Myyjän mukaan virheet ovat olleet vastaajan tiedossa jo alkuvuonna 2014.

Käräjäoikeus toteaa asunnon lattialämmityksen toteutuvan sellaisella rakenteella, ettei lämmitysjärjestelmä riitä lämmittämään kosteita tiloja eikä muita asuintiloja. Kohteessa on tältä osin siten laatuvirhe. Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tuomion olevan oikein. Lattialämmitystä ei ollut toteutettu suunnitellulla tavalla eikä se kykene toteutetulla tavalla tuottamaan riittävää lämpöä asuintiloihin, mikä ilmenee myös asunnon suuresta energiakulutuksesta. MMMrin on täytynyt olla tietoinen asunnon viileydestä.

Käräjäoikeus on antanut reklamaation oikea-aikaisuutta arvioidessaan ratkaisevan merkityksen sille, että OOO on ensivaiheessa epäillyt vanhaa ilmavesilämpöpumppua asunnon viileyden syyksi ja että reklamaatioaika asunnon viileyden syiksi nyt vedotuista lattialämmityksen toteutustavan virheistä on alkanut vasta sen jälkeen, kun OOO oli hankkinut uuden ilmavesilämpöpumpun ja kun asunnon lämmitys ei ollut senkään jälkeen tullut aiempaa paremmaksi.

MMMin mukaan OOO ei ole reklamoinut väitetyistä virheistä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virheet. Reklamaation osalta hovioikeus katsoo, että lattialämmitysjärjestelmän virheiden toteaminen olisi edellyttänyt lattiarakenteiden avaamista laajalta alueelta, mitä ei ole voitu edellyttää OOOselta ennen kuin on käynyt selväksi, ettei lämmitysjärjestelmän toimimattomuuden syynä olekaan oletetulla tavalla ilmavesilämpöpumppu, joka oli OOOsen omistusaikana rikkoutunut heti kaupan jälkeen tammikuussa 2014. Myös kaupanteon yhteydessä on riidattomasti sovittu jäävän myyjän vastuulle nostaa lattialämmityksen tehoa eli kyse on tältä osin ollut myyjän tiedossa ja vastuulla olevasta seikasta.

Lämmitysvirheiden osalta käräjäoikeus katsoo, että MMMin on pitänyt vähintään tietää lämmitysongelmista. MMMi ei ole kuitenkaan OOOselle asunnon viileydestä kertonut. Laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kiinteistössä on maakaaren 2 luvun 17 §:n 3-kohdassa tarkoitettu laatuvirhe. Käräjäoikeus toteaa reklamaation osalta OOOsen reklamoineen näytetyistä laatuvirheistä maakaaren 2 luvun 25 §:n mukaisessa kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheet tai kun hänen olisi pitänyt ne havaita. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen tiedonantovelvollisuudesta ja reklamaatiosta ratkaisussaan erinäisillä lisäyksillä.

Käräjäoikeuden ja hovioikeuden mukaan kiinteistössä ei ole terveyshaittaa. Otetut näytteet eivät ole ylittäneet asumisterveysasetuksen raja-arvoja. Rakenteissa ei ole osoitettu olevan myöskään mikrobeja. MMMg ei ole havainnut asunnon sisäilmassa, sisäpinnoissa ja rakenteissa myöskään kosteus- tai mikrobivaurioitumiseen viittaavia hajuja, värimuutoksia tai tummentumia.

Hinnanalennuksen määrästä hovioikeus toteaa, että hinnanalennuksen määrä on arvioitava samalla tavalla kuin virheiden olemassaolo kaupantekohetken mukaan. Näin ollen korjauskustannusten nousun vaikutus on vähennettävä hinnanalennusta arvioitaessa, kuten lain esitöissä (HE 120/1994 vp, s. 63) on todettu. Hinnanalennuksella vähennetään sovittua kauppahintaa virhettä vastaavalla osalla. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, joka oli tuominnut myyjän maksamaan 50.000 euroa hinnanalennusta ostajalle. Lisäksi myyjä on käräjäoikeudessa velvoitettu maksamaan 8.900 euroa eli puolet ostajan oikeudenkäyntikuluista koska vain osa virhevaatimuksista on hyväksytty. Hovioikeudessa myyjä velvoitettiin korvaamaan ostajan oikeudenkäyntikuluja n. 4.400 euroa.

Hakusanat: reklamaatio, tiedonantovelvollisuus, hinnanalennus, sopimusrikkomus, lämmitys, lattialämmitys,

KATSO KOKO TAPAUS:

Katso myös aikaisemmin lisätyt kysymykset ja tapaukset: