Grynderi

Grynderitapauksia
Grynderillä tarkoitetaan perustajaosakasta eli rakennuttajaa joka itse urakoi talon tai käyttää siihen ulkopuolisia urakoitsijoita. Tähän sovelletaan asuntokauppalain 2, 3 ja 4 luvun säännöksiä.

KKO:2013:51
Grynderi, rakentamisvaiheen vakuuden asettamisen laiminlyönti ei johtanut kaupan purkuun

KKO: " Asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaat olivat laiminlyöneet asettaa asuntokauppalain 2 luvun 17 §:n mukaisen vakuuden rakentamista ja asunto-osakkeiden kauppaa koskevien sopimusten täyttämisestä ennen kuin he olivat rakennusaikana ryhtyneet tarjoamaan yhtiön osakkeita ostettaviksi.

Kun otettiin huomioon vakuusjärjestelyn tarkoitus sekä kaupan ehdoista ostajille tosiasiallisesti johtunut vakuusturva, laiminlyönnille ei voitu Korkeimman oikeuden tuomiossa kuvatuissa olosuhteissa asuntokauppalain 2 luvun 11 §:n säännöksistä huolimatta antaa sellaista merkitystä, että kauppasopimus olisi ollut ostajia sitomaton. (Ään.)"


KKO:2013:47
Grynderi, taloussuunnitelma, urakoitsijan selonottovelvollisuuden laiminlyönti

Tapauksessa grynderi oli joutunut konkurssiin. Grynderin asunto-osakeyhtiön nimissä tekemän urakkasopimuksen perusteella urakoitsija velkoi asunto-osakeyhtiötä huomattavaa saatavaa. Kysymys siitä, että urakoitsijan olisi tullut selvittää grynderin laatimasta taloussuunnitelmasta mikä oli yhitön taloustilanne. KKO mukaan "turva-asiakirjoista ei voinut päätellä minkälaisiin kustannuksiin taloussuunnitelmassa on varauduttu mainitun urakan osalta ja miltä osin sopimusta voidaan siten pitää taloussuunnitelman mukaisena. Jos urakoitsija olisi asianmukaisesti ottanut selkoa taloussuunnitelmasta ja pyytänyt tietoja muista turva-asiakirjoista, se olisi havainnut tämän puutteen ja voinut pyytää lisäselvitystä siitä, minkälaiseen kustannusarvioon asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma jatkourakan osalta perustuu ja minkälaisiin velvoitteisiin asunto-osakeyhtiö näin ollen voi pätevästi sitoutua velvoittautumisoikeuksiensa rajoissa". Urakoitsijan vaatimukset hylättiin.

KKO: "Urakoitsija oli tehnyt asuntokauppalain 2 luvussa tarkoitetun asunto-osakeyhtiön kanssa urakkasopimuksen ottamatta selkoa asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelmasta. Kun asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma oli ylittynyt, eikä taloussuunnitelmasta ja muista turva-asiakirjoista käynyt ilmi, että urakkasopimukseen perustuviin kustannuksiin olisi taloussuunnitelmassa varattu varoja, urakkasopimus ei taloussuunnitelman vastaisena sitonut asunto-osakeyhtiötä eikä asunto-osakeyhtiö ollut velvollinen maksamaan mainittuun sopimukseen perustuvia urakoitsijan laskuja. (Ään.)"
Asuntokauppalain soveltaminen

KKO:2009:16
Grynderi, asunto-osake, julkinen haaste, vahingonkorvauksen vanhentuminen
Tapauksessa on kysymys siitä, että asoy ei voinut esittää grynderille 10-vuotis vastuun perusteella korvausvaatimuksia kun grynderi osakeyhtiö oli lakannut selvitysmenettelyn kautta muutama kuukausi ennen virheen havaitsemista asoy:ssä. AsOy:n olisi tullut esittää korvausvaatimus vaikka kuinkan heikoilla perusteilla heti kun sellaisesta on epäilys ja näin saattaa mahdollinen vahingonkorvausvelka grynderi osakeyhtiön tietoon, jolloin siitä olisi tullut tunnettu velka ja siihen olisi voitu myöhemmin vedota.

KKO "
Asunto-osakeyhtiö oli havainnut rakennusvirheen ja esittänyt siihen perustuvan vaatimuksensa vasta sen jälkeen, kun urakoitsijana toiminut osakeyhtiö oli asetettu selvitystilaan ja julkisen haasteen määräpäivä oli kulunut umpeen. Koska asunto-osakeyhtiö ei ollut osoittanut urakoitsijan edustajan ennen määräpäivää tienneen rakennusvirheestä, asunto-osakeyhtiön saatava oli lakannut. (Ään.)"


KKO 2008:31

Tapauksessa oli kysymys rakennuttaja- urakoitsija sopimussuhteesta ja suoritusrikkomuksesta. Osakkeenomistajan vaatimukset urakoitsijaa vastaan hylättiin koska heillä ei ollut sopimussuhdetta eikä vahingonkorvauslaki tullut sovellettavaksi. (Alemmat oikeusasteet olivat soveltaneet vahingonkorvauslakia ja katsoneet kyseessä olleen esinevastuu.)

Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin perustein katsottiin, ettei urakoitsijan mahdollinen korvausvastuu A:ta kohtaan voinut perustua vahingonkorvauslakiin eikä myöskään sopimusoikeudellisiin periaatteisiin.


KKO:2008:1
Asuntokauppa - Uusi asunto - Taloudellinen virhe - Hinnanalennus

"Verrattaessa ennakoitavissa olleiden hoitovastikkeen ja vesimaksun määriä niihin arvioihin, jotka VVOR on ilmoittanut taloussuunnitelmassa, voidaan todeta, että hoitovastikkeen osalta suhteellinen ero on ollut yli 15 prosenttia ja vesimaksun osalta noin 25 prosenttia. Vaikka huomioon otetaan taloussuunnitelman arvionluonteisuuskin, näin huomattava ero arvioitujen ja sittemmin toteutuneiden kustannusten välillä osoittaa, että ensimmäisen asumisvuoden kustannukset on taloussuunnitelmassa pyritty esittämään alhaisempina kuin olisi ollut asianmukaista. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että VVOR on arvioinut taloussuunnitelmassa nämä kustannukset todellisia ja ennakoitavissakin olevia kustannuksia selvästi alhaisemmiksi ja siten antanut niistä harhaanjohtavaa tietoa."

KKO:2006:18
Grynderi, asunto-osakekauppa, turva-asiakirjat, säilyttäjän vastuu,

KKO "Rakennusvaiheessa olevan asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostajien kauppahintojen maksutilille maksama kauppahinta oli käytetty pankin asunto-osakeyhtiön rakennusvaiheen vakuudeksi antaman pankkitakauksen vastavakuudeksi. Kauppahinta katsottiin käytetyn asuntokauppalain 2 luvun 12 §:n 2 momentissa (843/1994) tarkoitetulla tavalla rakentamishankkeen kannalta vieraaseen tarkoitukseen. Turva-asiakirjojen säilyttäjänä toimineen pankin katsottiin olevan vastuussa tämän johdosta ostajille aiheutuneesta vahingosta."

AsuntokauppaL 2 luku 12 § 2 mom

AsuntokauppaL 2 luku 16 § 1 momKKO:1997:209

Asunto-osakeyhtiö - Grynderi
Vahingonkorvaus
- Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
Saamisen vanhentuminen

KKO:1996:68

Asunto-osakeyhtiö - Grynderi

KKO:1986-II-118

Asunto-osakeyhtiö - Ns. grynder-yhtiöitä koskevia tapauksia
Grynder
RS-sopimus
- RS-pankin vastuu

KKO:1986-II-118

Asunto-osakeyhtiö - Ns. grynder-yhtiöitä koskevia tapauksia
Grynder
RS-sopimus
- RS-pankin vastuu

KKO:1984-II-25

Panttaus - Pantinhaltijan oikeusasema panttauksen aikana
Irtaimen kauppa
- Osakkeiden kauppa
Osakeyhtiö
- Yhtiökokous

KKO:1983-II-142

Asunto-osakeyhtiö - Ns. grynderyhtiöitä koskevia tapauksia

KKO:1982-II-137

Asunto-osakeyhtiö
Grynder