Lattian kallistukset asuntokaupassa

Lattioiden kallistukset eivät ole aina kohdallaan asuntojen pesutiloissa. Onko se virhe jos myyjä jättää siitä kertomatta asuntokaupassa. Alla oli kallistukset pielessä saunassa eikä sitä katsottu virheeksi vaikka myyjä oli korjannut tilan aiemmin. Kuluttajariita ei katsonut virhettä merkitykselliseksi. Asiassa vaikutti myös se, että korjausvastuu oli asunto-osakeyhtiön vesieristeiden osalta.

Kallistus, pesutila, kylpyhuone, sauna, kaato, viemäri, hinnanalennus.

Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Saunan lattian kallistukset. Hinnanalennusvaatimus.

käytetyn asunto-osakkeen kauppa
hinnanalennusvaatimus


Diaarinumero: 3558/82/11
Antopäivä: 21.01.2013

Ostajat ostivat 16.12.2010 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 83 m² suuruista huoneistoa. Kerrostalo, jossa huoneisto sijaitsee, rakennettiin vuonna 1984. Kauppahinta oli 200 000 euroa. Hallintaoikeus siirtyi ostajille 28.3.2011.
Asiassa on riitaa siitä, onko huoneistossa asuntokauppalaissa tarkoitettu virhe saunan lattian puutteellisen kallistuksen johdosta.

VAATIMUKSET

Ostajat vaativat myyjiltä 2050 euron hinnanalennusta.

Ostajien mukaan myyjät ovat kertoneet saunan lattian puutteellisista kallistuksista kaupanteon jälkeen 28.3.2011 avaimien luovutuksen yhteydessä. Ostajien kertoman mukaan myyjät ovat remontoineet omatoimisesti saunan ja kylpyhuoneen vuonna 2005. Asuntoa on myyty ja markkinoitu näiden tilojen osalta remontoituna ja uuden veroisina. Saunan lattian kallistukset ovat ostajien mukaan jääneet kuitenkin virheellisiksi, sillä vesi jää lattialle eikä se valu pesuhuoneessa olevaan lattiakaivoon. Ostajat toteavat, että lattiassa on kolme painaumaa, joihin kertyy vettä. Suurin painauma on noin

33 cm x 45 cm kokoinen ja syvyyttä sillä on suurimmillaan noin 6 mm. Painaumaan jää ostajien mukaan vettä lähes 4 litraa.

Ostajat katsovat, ettei saunan lattian mahdollisia aikaisempia puutteellisia kallistuksia ole korjattu myyjien tekemän remontin yhteydessä. Edelleen ostajat katsovat, että tilannetta on pahentanut se, että pesuhuoneen lattiaa on korotettu lattialämmityksen laiton yhteydessä. Vastaavaa korotusta ei ole kuitenkaan tehty saunan lattialle. Näin ollen lattioiden korkeuserot estävät osaltaan veden valumisen saunasta pesuhuoneessa sijaitsevaan lattiakaivoon. Ostajat toteavat asunto-osakeyhtiön valvoneen remonttia, mutta asunto-osakeyhtiö ei ole tarkastanut saunan lattian kallistuksia.

VASTAUS

Myyjät kiistävät ostajien vaatimukset.

Myyjät kertovat tehneensä kylpyhuoneen ja saunan pintaremontin vuonna 2005 asunto-osakeyhtiön luvalla. Asunto-osakeyhtiö on valvonut ja tarkastanut remontin eri vaiheet. Myyjien mukaan he ovat kysyneet asunto-osakeyhtiöltä saunan lattian kallistuksista, jolloin heille on sanottu, että mikäli saunaan vaihdetaan vain pintamateriaali, riittää, että vesieristys on remonttiajankohdan määräyksien mukainen. Saunan lattian rakenteet ovat alkuperäiset ja ne on tehty vuoden 1984 rakennusmääräysten mukaisesti.

Myyjien mukaan saunan lattian puutteellisista kallistuksista ei ole aiheuttanut heille haittaa. Asunnon myynti-ilmoituksessa on todettu, että sauna on remontoitu, mutta asuntoa ei ole markkinoitu uuden veroisena, koska asunto on ollut kaupantekohetkellä lähes 27 vuotta vanha ja rakenteet ovat olleet sen mukaiset. Myyjät katsovat, että asunto-osakeyhtiö vastaa saunan rakenteisiin kuuluvista kallistuksista, sillä ne kuuluvat asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuuseen.

RATKAISU

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos:

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;

2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

4) se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.´

Lain 24 luvun 2 §:n mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 luvun säännöksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti. Jos osakkeenomistaja on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla aiheuttanut yhtiön kunnossapitovastuulla olevan rakenteen tai laitteen vioittumisen siten, että toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston sisäosat vahingoittuvat, yhtiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat siten kuin yhtiön kunnossapitovastuusta säädetään 4 luvun 2 §:ssä. Vahingon aiheuttaneen osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle kustannukset, jotka aiheutuvat toisen huoneiston korjaamisesta.

Asiassa on riidatonta, että saunan lattiassa ei ole riittäviä kallistuksia. Asiassa on edelleen riidatonta, etteivät myyjät ole kertoneet puutteellisista kallistuksista ostajille ennen kauppaa. Osapuolet ovat kuitenkin erimielisiä siitä, olisiko myyjien pitänyt kertoa asiasta vai olisiko ostajien pitänyt puolestaan ymmärtää, että lattiarakenteet ovat vuodelta 1984. Myyjät ovat tehneet saunaan ainoastaan pintaremontin, mutta saunaa on markkinoitu vuonna 2005 uusittuna. Arvioitaessa huoneistosta markkinoinnin yhteydessä annettuja tietoja lautakunta toteaa, että ostajat ovat voineet olettaa, että koko sauna on uusittu vuonna 2005. Näin ollen ostajat ovat voineet myös olettaa, että saunan lattian kallistukset ovat olleet vuoden 2005 määräysten mukaiset.

Jotta kyseessä olisi asuntokauppalaissa tarkoitettu virhe, edellytetään, että tiedon laiminlyönnillä on ollut vaikutusta kauppaan. Antamatta jätetyn tiedon merkitystä arvioitaessa lautakunta ottaa huomioon, että myyjät ovat remontoineet saunan lattian asunto-osakeyhtiön luvalla ja valvonnassa. Lautakunta kuitenkin toteaa, että osakkeenomistajat vastaavat tekemästään muutostyöstä, vaikka asunto-osakeyhtiö olisikin valvonut remonttia. Tässä tapauksessa myyjät ovat asentaneet saunaan vesieristyksen vuoden 2005 määräysten mukaisesti, eikä saunassa ole havaittu vaurioita. Arvioitaessa saunan kallistuksien puutteellisuutta, lautakunta toteaa, ettei saunassa ole lattiakaivoa eikä vesipistettä, joten lattialle saunomisen yhteydessä valuva vesimäärä on vähäinen. Kun vielä otetaan huomioon asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu huoneiston rakenteista ja eristeistä, lautakunta katsoo, ettei saunan lattian puutteellisia kallistuksia voida pitää tässä tapauksessa kauppaan vaikuttaneena seikkana.
Lautakunta ei suosita ostajille hyvitystä.


Julkaistu 21.1.2013