Asunto-osakkeen kauppa ja lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kulut?

Asuntokaupassa myyjän tiedonantovelvollisuuteen kuuluu myös puuttuvista avaimista ilmoittaminen ostajalle. Alla myyjän katsottiin olevan vastuussa uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvista kuluista.

In the case of a home sale, the seller's obligation to disclose is also to inform the buyer of the missing keys. Below, the seller was deemed to be responsible for the costs of reprinting.

Hakusanat:

Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Puuttuvat ura-avaimet. Lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kulut.
Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Puuttuvat ura-avaimet. Lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kulut.

asuntokauppa
tiedonantovelvollisuus


Diaarinumero: 01/82/1212
Antopäivä: 15.11.2002

Ostaja osti 10.9.1999 myyjiltä asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat noin 75,5 m2:n suuruisen kerrostalohuoneiston hallintaan. Kauppahinta oli 350 000 markkaa.
Ostaja vaatii hyvitystä, koska asunnon suojattuun Abloy Exec lukkoon kuuluvista kuudesta avaimesta kolme on kateissa.

Vaatimukset

Ostaja vaatii, että myyjät velvoitetaan korvaamaan hänelle lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat 1 600 markan kulut sekä asiasta aiheutuneet muut kulut, jotka ovat arviolta 700 markkaa.

Ostajalle annettiin kaupanteon yhteydessä kolme suojattuun järjestelmään kuuluvaa ura-avainta. Hän sai kaupanteon jälkeen tietää isännöitsijältä, että vuonna 1996, kun koko talon lukitusjärjestelmä oli uusittu, oli jokaista asuntoa varten tehty kuusi avainta. Isännöitsijä oli luovuttanut asunnon avaimista kolme omistajille ja kolme silloiselle vuokralaiselle. Useista pyynnöistä huolimatta myyjät eivät ole toimittaneet ostajalle kolmea puuttuvaa avainta.

Ostaja katsoo, että myyjät ovat vastuussa siitä, että kaikki asuntoon kuuluva luovutetaan ostajalle. Koska asunto on ollut vuokrattuna, on mahdollista, että puuttuvat avaimet ovat jonkun ulkopuolisen hallussa. Tämä muodostaa ostajalle riskitekijän, koska asunnon avaimella pääsee myös varastokomeroon ja kylmäkellarikomeroon sekä taloyhtiön yhteisiin tiloihin.

Vastaus

Myyjät kiistävät vaatimukset.

Yhtiö lähetti omistajille lukitusjärjestelmän uusimisen yhteydessä kolme ylimääräistä avainta, jotka myyjät antoivat välittäjälle. Välittäjä ilmoitti myöhemmin, että avaimet eivät sovi lukkoon. Kaikki jäljelle jääneet avaimet on hävitetty, joten ne eivät ole voineet joutua vääriin käsiin.

Myyjät eivät ole saaneet yhteyttä silloiseen vuokralaiseen, koska hän on kuollut hiljattain. On mahdollista, että myyjät ovat antaneet vara-avaimet hänelle. Toisaalta hän olisi varmasti luovuttanut avaimet edelleen seuraavalle vuokralaiselle. Asunto on vuokrattu välittäjän välityksellä.

Ratkaisun perustelut

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan asunnossa on virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka asunnon ennakkotarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Lain 6 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Ostaja on saanut tietää kaupanteon jälkeen isännöitsijältä, että talon lukitusjärjestelmää vuonna 1996 uusittaessa on asuntoa varten teetetty kuusi suojattuun Abloy Exec-sarjaan kuuluvaa ura-avainta, joilla pääsee myös varasto- ja kylmäkellarikomeroon sekä taloyhtiön yhteisiin tiloihin. Isännöitsijä on luovuttanut avaimista kolme myyjille ja kolme silloiselle vuokralaiselle. Ostajalle on kuitenkin kaupanteon yhteydessä luovutettu ainoastaan kolme avainta.

Koska taloon on noin kolme vuotta ennen kaupantekoa asennettu turvallisuutta lisäävä erityissuojattu lukitusjärjestelmä, ostaja on voinut kauppaa tehtäessä luottaa siihen, että avainten luovutusta on kontrolloitu ja että avaimia ei ole luovutettu ulkopuolisten haltuun.

Myyjät ovat jättäneet kertomatta ostajalle, että asuntoa varten teetetyistä kuudesta ura-avaimesta puuttuu kolme, vaikka heidän täytyy olettaa tienneen tästä erityisestä seikasta, josta ostaja on voinut perustellusti olettaa saavansa tiedon. Lautakunta katsoo, että asunnossa on asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu virhe.

Ostajan esittämän selvityksen mukaan lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kulut ovat noin 1 600 markkaa eli 269,10 euroa. Myyjät ovat velvolliset korvaamaan enintään nämä kulut ostajalle, jos hän osoittaa ne tosittein. Näyttämättä on jäänyt, että ostajalle olisi aiheutunut asiasta muita kuluja.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että myyjät maksavat ostajalle lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat, kuitilla osoitetut, enintään 269,10 euron kulut.
Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 15.11.2002