KKO:1980-II-70

Dokumentin versiot
På svenska
Kiinteistönvälittäjäasetus
Kiinteistönvälittäjän vastuu kaupasta
Diaarinumero: V77/870
Esittelypäivä: 3.9.1979
Antopäivä: 24.6.1980
Taltio: 2318

Kiinteistönvälittäjä, joka oli ilmoittanut ostajille kaupan kohteena olleen kiinteistön pinta-alan todellista suuremmaksi ja laiminlyönyt antaa ostajille kaupantekotilaisuuteen mennessä ne tilan todellista pinta-alaa koskevat tiedot, jotka olisivat saattaneet kaupan päättämisessä vaikuttaa heidän ratkaisuunsa, ja muutoinkin valvoa ostajien etua hyvän liiketavan mukaisesti, katsottiin olevan kaupasta vastuussa ja velvoitettiin korvaamaan ostajille näin syntynyt vahinko. Ään

I-jaosto

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA
Virallisen syyttäjän sekä Antero A:n ja hänen vaimonsa Marjatta A:n asianomistajina esittämästä syytteestä Rauman RO p. 2/7 1975 oli lausunut selvitetyksi, että C oli toimiessaan oy. Y:n harjoittaman kiinteistönvälitysliikkeen vastaavana hoitajana Rauman kaupungissa, saatuaan 10/3 1973 toimekseen Rauman maalaiskunnassa sijaitsevan X:n tilan kaupan välittämisen, laiminlyönyt vaatia toimeksiantajalta tai itse laatia kaupan esinettä koskevan kirjallisen, tarkan ja luotettavan sekä toimeksiantajan allekirjoitettavan ja totuudenmukaiseksi vakuutettavan selostuksen, laiminlyönyt esittää Antero ja Marjatta A:lle tilaa myytäväksi tarjotessaan selvityksen myyjän omistusoikeudesta ja maarekisterinotteen alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, vaikkakin omistusoikeuden selvittävä lainhuudatuspöytäkirjanote ja maarekisterinotetta vastaava lohkomispöytäkirjanote olivat varsinaisessa kaupantekotilaisuudessa 3/7 1973 olleet käsillä myyjän tuomina, sekä laiminlyönyt ennen kaupan lopullista päättämistä esittää Antero ja Marjatta A:lle tilaa koskevan rasitustodistuksen, mistä laiminlyönneistä oli osaltaan ollut seurauksena, että Antero ja Marjatta A olivat päättäessään kaupan ja hyväksyessään vaaditun 95 000 markan kauppahinnan otaksuneet tilan pinta-alan todellista suuremmaksi eli 1 850 m2:n asemesta noin 2 400 m2:ksi, tilaan kohdistuvat kiinnitykset 15 500 markkaa todellista vähäisemmiksi ja tilalla olevan rakennuksen todellista paremmaksi. Sen vuoksi RO oli kiinteistönvälittäjäasetuksen 21 §:n 1 momentin, 22 §:n, 23 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 35 §:n 2 momentin nojalla tuominnut C:n kiinteistönvälittäjäasetuksen säännösten rikkomisesta 20:een 13 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 260 markkaa sekä, hyläten enemmälti Antero ja Marjatta A:n vaatimuksen C:n velvoittamisesta suorittamaan heille korvaukseksi mainituista erehdyksistä aiheutuneesta vahingosta 35 000 markkaa, velvoittanut C:n suorittamaan heille yhteisesti korvaukseksi siitä, että heidän ostamansa kiinteistö oli ollut todelliselta pinta-alaltaan noin 550 m2 heille ilmoitettua pienempi, 550 markkaa 5 prosentin korkoineen 3/7 1973 lukien ja oikeudenkäyntikuluista 905 markkaa.

Turun HO, jonka tutkittavaksi A:n puolisot ja C olivat saattaneet jutun, p. 9/6 1977 jätti asian KO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koska C:n ei ollut näytetty hänen syykseen luetulla menettelyllä aiheuttaneen vahinkoa Antero ja Marjatta A:lle, C vapautettiin velvollisuudesta suorittaa heille RO:n määräämää vahingonkorvausta 550 markkaa.

A:n puolisot pyysivät oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 1 kohdan nojalla lupaa hakea muutosta HO:n päätökseen ja lupahakemukseensa sisällytti muutoksenhakemuksen.

KKO p. myönsi muutoksenhakuluvun tutki jutun ja katsoi selvitetyksi, että C oli ko. tilan kaupasta neuvoteltaessa ilmoittanut Antero ja Marjatta A:lle myytävän tilan pinta-alan olevan noin 2 400 neliömetriä, mutta vastoin Antero ja Marjatta A:n kiistämistä jääneen näyttämättä, että heille olisi kaupantekotilaisuuteen mennessä esitetty tilaa koskeva maarekisterinote tai lohkomiskirjanote taikka tilan yksilöimiseksi tarpeellinen muu selvitys sen pinta-alasta. C oli siten laiminlyönyt ennen kaupan päättämistä antaa Antero ja Marjatta A:lle ne tilan todellista pinta-alaa koskevat tiedot, jotka olisivat saattaneet kaupan päättämisessä vaikuttaa heidän ratkaisuunsa ja joiden tietojen esittämiseen hänellä kiinteistönvälittäjäasetuksen 23 §:n 1 kohdan mukaan oli ollut velvollisuus, ja muutoinkin valvoa heidän etuaan hyvän liiketavan mukaisesti. Näistä C:n laiminlyönneistä oli osaksi ollut seurauksena, että Antero ja Marjatta A olivat erehtyneet otaksumaan ostamansa tilan pinta-alan 550 neliömetriä todellista suuremmaksi. Sen vuoksi KKO harkitsi oikeaksi siten muuttaa HO:n päätöstä, että C:lle tuomittu rangaistus korotettiin 40 päiväsakoksi, joten hänen tuli maksaa RO:n soveltaman laskemisperusteen mukaan sakkoa 520 markkaa, ja että C velvoitettiin suorittamaan Antero ja Marjatta A:lle yhteisesti korvaukseksi kiinteistön pinta-alan suuruuteen kohdistuneesta erehdyksestä aiheutuneesta vahingosta 550 markkaa 5 prosentin korkoineen 2/7 1975 lukien, jolloin korvausvaatimus oli RO:ssa esitetty. Tämä korvaus C:n tuli suorittaa yhteisvastuullisesti Untamo B:n ja hänen vaimonsa Hillevi B:n kanssa, jotka oli KKO:n samana päivänä antamalla tuomiolla velvoitettu suorittamaan A:n puolisoille korvausta sanotun kiinteistönkaupan johdosta, paitsi muusta, myös edellä tarkoitetusta kiinteistön pinta-alaan kohdistuneen erehdyksen aiheuttamasta vahingosta.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot
Oikeusneuvos Hämäläinen: myöntäen muutoksenhakuluvan tutkin jutun ja katson, ettei ole esitetty syytä muuttaa HO:n päätöstä muulla tavoin kuin että korotan C:lle tuomitun rangaistuksen 40 päiväsakoksi ja että, koska jutussa on selvitetty C:n välitystehtävää vastaanottaessaan saamansa ilmoituksen mukaisesti sanoneen Antero ja Marjatta A:lle ko. tilan pinta-alaksi noin 2 400 neliömetriä, vaikka se on ollut 1 850 neliömetriä, eikä C ole näyttänyt, että A:n puolisot olisivat saaneet tilan pinta-alasta ennen kaupantekoa oikean tiedon ja C:n on täten ja HO:n päätöksessä selostetuilla laiminlyönneillään katsottava osaltaan tuottamuksellaan aiheuttaneen sen, että A:n puolisot ovat saaneet kaupassa vähemmän maata kuin heille annettu tieto olisi edellyttänyt ja siten kärsineet kaupassa vahinkoa, harkitsen oikeaksi jättää asian vahingonkorvauksen kohdalta RO:n päätöksen lopputuloksen varaan muutoin paitsi että korko on maksettava vasta 2/7 1975 lukien, jolloin korvausvaatimus on RO:ssa esitetty. C:n on näin ollen suoritettava A:n puolisoille yhteisesti RO:n maksettavaksi tuomitsemat 550 markkaa edellä sanotusta päivästä luettavine korkoineen, joka korvaus C:n tulee suorittaa yhteisvastuullisesti Untamo B:n ja hänen vaimonsa Hillevi B:n kanssa, jotka on KKO:n tänään antamalla tuomiolla velvoitettu suorittamaan A:n puolisoille korvausta sanotun kiinteistönkaupan johdosta, paitsi muusta, myös edellä tarkoitetusta kiinteistön pinta-alaan kohdistuneen erehdyksen aiheuttamasta vahingosta. Oikeudenkäyntikulujen osalta jätän HO:n päätöksen pysyväksi. C:n päiväsakon kohdalta olen samaa mieltä kuin enemmistö ja siten myös C:n maksettavan sakon osalta.

Oikeusneuvos Saarni-Rytkölä: myöntäen muutoksenhakuluvan tutkin jutun ja olen KKO:n päätöslauselmasta ilmenevällä kannalla muutoin paitsi että, koska B:n puolisot jättäessään kiinteistön myynnin hoitamisen kiinteistönvälittäjälle, jonka tehtävänä kiinteistönvälittäjäasetuksen 23 §:n 1 kohdan mukaan on ollut esittää ostajille sellaiset selvitykset, joista oikea pinta-ala olisi ilmennyt, eivät ole vastuullisia A:n puolisoille virheellisestä pinta-alasta aiheutuneesta vahingosta, jätän vahingonkorvauksen 550 markkaa yksin C:n suoritettavaksi.

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Riihelä ja Lindholm sekä ylimääräinen oikeusneuvos Winqvist