KAUPPAKIRJA malli

                            

 

OSAPUOLET

 

1.Myyjä (nimi ja osoite sekä hetu)                                                                                                                                     

                                                         

                                                                                      

Suostumuksenantaja (esim. puoliso nimi ja osoite sekä hetu)                     

                                                                                                                   

                                                                                      

2.Ostaja(t) (nimi ja osoite sekä hetu ja omistusosuudet esim. 50% / 50%)

                                                                                                                   

 

KAUPAN KOHDE

 

Mäntsälässä sijaitseva kiinteistö tunnus 89-8899-2233 sillä olevine rakennuksineen osoitteessa Kanervakuja 6 03400 Mäntsälä.

 

Kaupan yhteydessä ei ole myyty eikä luovutettu irtainta omaisuutta eikä sellaisesta ole tehty eri sopimusta.

 

Kiinteistön pinta-ala on 2.10.201X päivätyn kiinteistörekisterinotteen mukaan 7560m2. Myyjä ei vastaa pinta-alan oikeellisuudesta.

 

Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus, jonka kokonaispinta-ala on rakennusvalvonnan rakennuslupapiirustusten mukaan 165 m².  Rakennuksen asuinpinta-alaa ei ole mitattu. Muita tiloja on erillisrakennus n. 70m2 ja autotalli 20 m². Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu SFS-standardin mukaisesti. Kohteen kauppahinta ei perustu pinta-alaan eikä myyjä vastaa ilmoitetuista pinta-aloista

 

 

Kaupan ehdot

 

1.Kauppahinta

 

Kiinteistön kauppahinta on kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta 270.000 euroa.

 

2.Maksuehdot

                            

Koko kauppahinta maksetaan 15.12.201X ja se kuitataan vastaanotetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

3.Omistusoikeus

 

Omistusoikeus siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuudessa.

 

4.Hallintaoikeus

 

Kiinteistön hallintaoikeus siirtyy ostajalle 22.1.201Y. mennessä. Sopimussakko viivästyksessä on 500 euroa jokaiselta alkavalta päivältä mutta enintään 60 päivältä alkaen kello 00.01 mikäli viivästys ei ole johtunut ostajasta johtuvasta syystä.

 

5.Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset

 

Myyjä vastaa kaikista kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä kiinteistön hoito- ja ylläpitokustannuksista omistusoikeuden siirtymispäivään. Tämän päivän jälkeiseltä ajalta niistä vastaa ostaja.

 

Vuoden 201X kiinteistöverosta vastaa myyjä (vai ostaja).

 

6.Vaaranvastuu

 

Vaaranvastuu vahingoista siirtyy ostajalle kaupantekopäivänä. Myyjä pitää oman kiinteistö- ja palovakuutuksensa voimassa tähän asti. Ostaja vakuuttaa kiinteistön siitä eteenpäin.

 

7.Rasitukset ja rasitteet

 

Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei kiinteistöön kohdistu 2.10.201Y. päivätyn rasitustodistuksen mukaisesti mitään kiinnityksiä, velvoitteita tai muita rasitteita.

 

8.Kiinteistöön tutustuminen ja annetut tiedot

 

Ostaja on tutustunut kiinteistöön ja sen rakennukseen ja kuittaa tämän kauppakirjan allekirjoituksin vastaanottaneensa seuraavat asiakirjat:

 

-lainhuutotodistus (päiväys)

-rasitustodistus (päiväys)

-kiinteistörekisterin ote (päiväys)

-ote kiinteistörekisterikartasta sekä kaavaote

-rakennuslupakuvat sekä lopputarkastuspöytäkirja

-rakentamiseen liittyvä työmaakansio

-rakennuksen laitteiden käyttöohjeet kansio

-kuntotarkastusraportti,

-energiatodistus.

 

Myyjä vakuuttaa kertoneensa ostajalle kaikki ne tiedossaan olevat kauppaan vaikuttavat seikat

 

9.Rakennus

 

Ostaja ottaa kiinteistön ja rakennukset vastaan siinä kunnossa, kuin ne kaupantekohetkellä ovat.

 

Myyjä ilmoittaa, että rakennus laitteineen on ikä huomioiden tavanomaisessa kunnossa ja toimivia.

 

Ostajalle on ilmoitettu rakennuksessa havaittuja puutteita seuraavasti:

1.Salaojitus on asennettu anturan alapintaa ylemmäksi ja salaojasorana on käytetty hienojakoista hiekkaa salaojasoran sijaan. Myyjä ilmoittaa ettei ole havainnut kosteudesta johtuvia ongelmia kellarin seinissä. Mikäli tästä ilmenee ongelmia vastaa niistä myyjä maakaaren mukaan mutta 5 vuoden sijasta 2 vuotta. (Esim. tällainen vastuunrajaus on mahdollista kun virhe ja sen seuraus tiedetään.)

2.Rakennuksen huopakatto tulee mahdollisesti uusittavaksi 5 vuoden kuluessa.

3.Yläkerran WC:n vuoto on korjattu myyjän omasta toimesta 3 vuotta sitten ilman, että siitä on aiheutunut vahinkoja.

4.Muut kuntotarkastuskertomuksesta ilmenevät seikat, puutteet ja virheet.

(Kauppakirjaan on hyvä ottaa keskeiset virheet ja muuten viitata muihin asiakirjoihin.)

 

10.Sähkösopimus ja muut sopimukset

 

Myyjä siirtää tällä kauppakirjalla Energiayhtiö Oy:n kanssa solmittuun liittymäsopimukseen perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta.

 

11.Etuostolain mukaiset aikaisemmat kiinteistökaupat

 

Myyjä ja ostaja vakuuttavat, ettei heidän välillään suoraan eikä kolmannen osapuolen kautta ole tehty kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana sellaista kiinteistön luovutusta, joka olisi otettava huomioon etuostolain (608/1977) 5 §:ssä mainitussa tarkoituksessa.

 

12. Varainsiirtovero ja lainhuudatuskulut

 

Ostaja maksaa varainsiirtoverosta ja lainhuudatuskustannuksista.

 

 

Paikka ja aika

 

 

Myyjä                                                                                                                                                                 Ostaja               

                                                                                      

Tähän kauppaan annan suostumukseni.

 

 

Suostumuksenantaja              

 

 

Kaupanvahvistajan todistus

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että XX (hetu) luovuttajana / luovuttajan puolesta valtakirjalla ja YY (hetu) luovutuksensaajana / luovutuksensaajan puolesta valtakirjalla ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkastanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on laadittu maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

Paikka ja aika

 

 

Julkinen kaupanvahvistaja

Virka-asema / CC:n määräämä

Tunnus: