Virheen vähäisyys ja kokonaisharkinta?

Riidan kohteena oli 1948 rakennettu paritalo, josta ostaja maksoi 110.000 euroa sen toisesta puolikkaasta ja jossa todettiin wc/kph:n kuivakaivon vuoto, jonka korjaus maksoi 5000e. Kysymys oli merkityksellisyyskynnyksestä eli olisiko tämän virheen tietoisuus vaikuttanut kaupan tekemiseen ja hintaan. Sitä arvioidaan kokonaisuuden perusteella ei pelkästään korjausarvon perusteella.

Hovioikeus totesi

"Laatuvirheen merkittävyyden arvioinnin osalta hovioikeus toteaa, että korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2009:39 oikeusohjeen mukaan arvioitaessa ostajan oikeutta hinnanalennukseen kiinteistön laatuvirheen perusteella tulee virheen korjauskustannuksien lisäksi ottaa huomioon virheen merkitys muutoinkin. Asuinrakennuksen käyttöön liittyvillä, asumiskelpoisuutta tai ainakin asumisviihtyvyyttä heikentäneillä puutteilla voidaan arvioida olevan vaikutusta myös kaupan ehtoihin."
Ja
"Oikeutta hinnanalennukseen on arvioitava tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella, jossa korjauskustannusten määrä on vain yksi harkintaan vaikuttava seikka. Vaikka kysymyksessä olevassa tapauksessa virheen korjauskustannukset ovat kiinteistön kauppahintaan suhteutettuna määrältään verraten vähäiset, niitä ei voida kuitenkaan pitää merkityksettöminäkään. Lisäksi virhe on ollut laadultaan sellainen, että se on haitannut asunnon käytettävyyttä. Näillä ja käräjäoikeuden hinnanalennuksen osalta lausumilla perusteilla hovioikeus katsoo, että Toooilla on virheen perusteella oikeus käräjäoikeuden tuomitsemaan hinnanalennukseen."

Riidassa oli kysymys myös siitä, että myyjä väitti ostajan muuta remonttia tehdessään aiheuttaneen vuodon. Kysymys on silloin näytön arvioinnista ja molemmat oikeusasteet päätyivät katsomaan, että syynä oli jo myyjän omistusaikana ollut virheasennus.

Myyjä väitti lisäksi, ettei hänelle ollut tarjottu mahdollisuutta tarkastaa virhettä ennen korjaustöiden aloittamista. Tältä osin on kysymys KKO 2008:8 tilanteessa, jossa myyjälle on tarjottava mahdollisuus katselmointiin ennen korjauksia. Tässä oikeus kuitenkin katsoi, että myyjän oikeusturva ei ollut vaarantunut.

Myyjä tuomittiin korvaamaan ostajan oikeudenkäyntikulut 7200+8100 yhteensä molemmista oikeusasteista 15.300 euroa.


Turun hovioikeus Tuomio Nro 298


Antopäivä 23.3.2017

Diaarinumero S 16/441


Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 7.1.2016 nro 399 (liitteenä)


Asia Kiinteistön virhe/sopimusrikkomus

Valittaja
ML Ammo

Vastapuoli
JA Toooi

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

Ammo on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja Toooin vaatimukset hylätään. Lisäksi Ammo on vaatinut, että Toooi velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkoineen.

Perusteinaan Ammo on lausunut, että rakennuksen kylpyhuoneen lattian korotus oli aikoinaan tehty oikein eikä vesivahinko ollut aiheutunut lattiakaivon tai sen korokerenkaan vuotamisesta. Vuotovahinko oli aiheutunut siitä, että Toooin tekemän keittiöremontin yhteydessä putkilinjaliitos oli pettänyt. Ammolle ei ollut annettu tilaisuutta tarkastaa kohdetta vahingon tapahtumisen jälkeen ennen kuin kohde oli purettu. Kaupan kohteessa ei ole ollut laatuvirhettä, josta Ammo olisi korvausvastuussa Toooille. Toooin teettämän kylpyhuoneen korjaustyöt ja niiden kustannukset olivat olleet suuremmat kuin vesivahingon korjaaminen olisi edellyttänyt. Toooin vaatima 5.000 euron hinnanalennus ei ole määrältään merkityksellinen, kun sitä verrataan kiinteistön kauppahintaan, eikä se voi oikeuttaa Toooia hinnanalennukseen. Tarpeellisten korjaustöiden perusteella oikea hinnanalennusvaatimus olisi määrältään 3.000 euroa.

Vastaus

Toooi on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana ja että Ammo velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Todistelu hovioikeudessa

Sama todistelu kuin käräjäoikeudessa

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Pääasia

Todistelutarkoituksessa kuullut Ammo ja Toooi sekä todistajina kuullut M. Pitttnen, A. Kotttnen, T Kattt, M. Tatttnen, J. Sitttnen, T. Kuttt, O. Metttki ja M. Bettt ovat hovioikeudessa kertoneet olennaisilta ja ratkaisuun vaikuttavilta osin samoin kuin heidän kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon kirjattu.

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja johtopäätökset siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut näytetyksi, että wc:n/kylpyhuoneen kuivakaivon vesivuoto on syntynyt lattiakaivon virheellisestä asennuksesta ja että kohteessa on ollut salainen laatuvirhe.

Ammo on vedonnut siihen, ettei hänelle ollut annettu tilaisuutta tarkastaa kohdetta ennen kohteen purkamista. Tämän johdosta hovioikeus toteaa, että todistajat Sitttnen ja Bettt olivat käyneet paikalla tutkimassa vuodon syytä ja tekemässä havaintoja lattiakaivosta ennen kuin lattiakaivo oli purettu. Saatuaan tietää, ettei vakuutusyhtiö korvaa aiheutunutta vahinkoa, Toooi oli ilmoittanut vesivahingosta ja reklamoinut virheestä Ammolle. Ammon väite, ettei Toooi ollut sallinut Ammon käydä katsomassa kohdetta ennen kohteen rakenteiden purkamista, on jäänyt näyttämättä. Ammo oli käynyt paikalla lattiakaivon purkamisen jälkeen, jolloin vuotovahingon syytä ja merkitystä oli ollut yhä mahdollisuus selvittää. Toooi ei ole toimillaan vaarantanut Ammon mahdollisuutta muodostaa käsitystä väitetystä virheestä ja tarjoutua korjaamaan virheen. Näin ollen sillä seikalla, että Ammo oli käynyt tarkastamassa kohteen vasta lattiakaivon purkamisen jälkeen, ei ole merkitystä, kun arvioidaan Toooin oikeutta hinnanalennukseen. (Vertaa korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2008:8)

Laatuvirheen merkittävyyden arvioinnin osalta hovioikeus toteaa, että korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2009:39 oikeusohjeen mukaan arvioitaessa ostajan oikeutta hinnanalennukseen kiinteistön laatuvirheen perusteella tulee virheen korjauskustannuksien lisäksi ottaa huomioon virheen merkitys muutoinkin. Asuinrakennuksen käyttöön liittyvillä, asumiskelpoisuutta tai ainakin asumisviihtyvyyttä heikentäneillä puutteilla voidaan arvioida olevan vaikutusta myös kaupan ehtoihin.

Oikeutta hinnanalennukseen on arvioitava tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella, jossa korjauskustannusten määrä on vain yksi harkintaan vaikuttava seikka. Vaikka kysymyksessä olevassa tapauksessa virheen korjauskustannukset ovat kiinteistön kauppahintaan suhteutettuna määrältään verraten vähäiset, niitä ei voida kuitenkaan pitää merkityksettöminäkään. Lisäksi virhe on ollut laadultaan sellainen, että se on haitannut asunnon käytettävyyttä. Näillä ja käräjäoikeuden hinnanalennuksen osalta lausumilla perusteilla hovioikeus katsoo, että Toooilla on virheen perusteella oikeus käräjäoikeuden tuomitsemaan hinnanalennukseen.

Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan, jos alemman tuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut ylemmässä tuomioistuimessa on määrättävä sen mukaisesti, mitä muutoksenhakumenettelyssä on tapahtunut ja onko asianosainen voittanut vai hävinnyt muutoksenhaun.

Ammo on hävittyään muutoksenhaun velvollinen korvaamaan Toooin kohtuulliset oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen. Ammolla ei ole ollut huomautettavaa Toooin vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrän osalta.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

ML Ammo velvoitetaan suorittamaan J Toooille korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 8.106,97 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tämän ratkaisun antamisesta lukien.

ML Ammon vaatimus saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeudessa hylätään.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 22.5.2017.

Asian ovat ratkaisseet pääkäsittelyssä:

hovioikeudenneuvos K. K.
hovioikeudenneuvos L. M.
hovioikeudenneuvos K. S.


Valmistelija:

Ratkaisu on yksimielinen.

hovioikeuden esittelijä S. M.

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS
4. osasto
Käräjätuomari A. A

TUOMIO 161399


7.1.2016 L 15115312


Kantaja
Toooi, J

Vastaaja
Ammo, ML


Asia Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus

Vireille 27.5.2015

SELOSTUS ASIASTA

Toooi on 2.6.2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Ammolta 58/100 murto-osuuden kiinteistöstä osoitteessa Rtie x 23500 Uusikaupunki, kiinteistötunnus x. Pinta-alaltaan 1.143 m2:n tontilla sijaitsee noin 1948 rakennettu paritalo. Toooi on omistanut ennestään x kiinteistöstä ja hän on asunut paritalon toisessa asunnossa. Kauppahinta on ollut 115.500 euroa.

Aikaisemmin rakennus on ollut kahden perheen asuntona osuuksin 421100 ja 581100. Rakennusta on useaan eri otteeseen remontoitu vuosien varrella. Ammo on teettänyt yläkerran WC-tilaan suihkun lattian korotuksen. Vanhojen laattojen päälle on tehty lisävalu, vesieristeet sekä uusi laatoitus. Ammo on muuttanut pois asunnosta 20.7.2009, jonka jälkeen asunnon hallinta on siirtynyt Toooille.

Toooin toimesta alakerran ja yläkerran välinen porrasaukko on rakennettu umpeen. Kulkuaukon reuna on noin 3 metrin etäisyydellä kph/WC-tilasta. Keittiö on rakennettu uudelleen. Keittiön seinän takaa menee putket ylös. Keittiön ja pesuhuoneen viemärit kulkevat eri linjoissa. Ylhäältä tulee yksi linja. Keittiön ja pesuhuoneen viemärit yhtyvät pääviemäriin.

Alakerran naapuri on havainnut vesivahingon 25.3.2014. Yläkerran asukkaan muutto on tapahtunut edeltävänä viikonloppuna ja muuttoilmoitus on tehty 24.3.2014.


KANNE


Vaatimukset

Toooi on vaatinut, että Ammo velvoitetaan suorittamaan

1.hinnanalennuksena 5.000 euroa;

2.palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3.2 §:ssä määritellyn korkokannan mukaista tuottokorkoa kauppahinnan maksupäivästä 2.6.2009 lukien 16.3.2015 saakka sekä sen jälkeen korkolain 4 § mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka;

Lisäksi Toooi on vaatinut, että Ammo velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa myöhemmin esitettävän laskun mukaan laillisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun tuomion antamisesta on kulunut kuukausi.

Perusteet

Tosiseikat

Ostaja on havainnut vesivahingon 25.3.2014; toisen kerroksen asunnon WC /suihkutilan kohdalta oli valunut vettä alakerran asuntoon. Polygon Finland Oy:n 28.3.2014 toimittamassa kartoituksessa on käynyt ilmi, että yläkerran suihkutilan lattiassa oleva kuivakaivo oli virheellisesti asennettu, jolloin lattiakaivon ja korokerenkaan saumasta on vuotanut vettä suoraan eristetilaan.

Ammon omistusaikana vuosina 2003-2004 kyseessä olevassa WC/suihkutilassa on tehty korjaustöitä. Myyjän oman ilmoituksen mukaan vanhojen lattialaattojen päälle on tehty uusi korotusbetonivalu kallistuksilla, uusi vesieristys ja uudet laatat. Lattiakaivoon on asennettu korokerengas, uusi vesieristyskangaskappale ja kiristysrengas, vanhan vesieristeen päälle. Kuivakaivosta on johdettu putki allaskaapin alla olevaan vesilukolliseen lattiakaivoon ja sieltä edelleen pystyviemäriin.

Huoneisto oli ollut noin puoli vuotta asumattomana, koska heikon sisäilman laadun vuoksi asunnossa epäiltiin olevan kosteusvaurioita ja syytä siihen etsittiin viranomaistoimin. Kuivakaivossa on vain pieni vesitila ja pieni poistoputki. Kun suihku oli otettu käyttöön, vesi oli noussut lattian tasolle ja huonosti asennetun korotusrenkaan välistä vesi oli päässyt valumaan suoraan rakenteisiin. Tiivistysmassan olisi pitänyt olla korotusrenkaan ja kuivakaivon välissä.

Toooi on teettänyt korjausarvion kahdella eri urakoitsijalla. Kummankin käsityksen mukaan koko WC/suihkutila on purettava ja vesieristettävä. Polygon Oy on 17.4.2014 antanut töistä kustannusarvion, määrältään 9.596 € (sis. alv). Rakennus ja Laatoitus M. Elo on 29.4.2014 antanut korjaustyöstä 9.500 € urakkatarjouksen.

Toooi ei ole vielä teettänyt koko pesutilan kunnostustyötä, vaan hän on korjannut tilan väliaikaisesti purkamalla kastuneet lattiaeristeet, kuivattamalla ja asennuttamalla tilapäisen suihkukaapin. Näistä on jo aiheutunut hänelle yli 2.500 euron kustannukset.

Toooi on puhelimitse reklamoinut ja ilmoittanut virheestä Ammolle 10.4.2014. Kirjallinen reklamaatio on tehty 29.5.2014 päivätyllä kirjeellä. Ostaja on vaatinut 16.3.2015 mennessä vastausta tekemäänsä sovintoesitykseen, mutta sopimukseen ei ole päästy.

Hinnanalennusvaatimus

Maakaaren 2 luvun 17 § 1 momentin mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos

1)kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu;
2)myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;
3)myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle seilaisesta tyypillisesti myydyn kaitaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 2 kohdassa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;
5) kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöitä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Maakaaren 2 luvun 17 § 2 momentin mukaan ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen. Ostajalla on lisäksi oikeus 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetun virheen perusteella oikeus saada korvaus vahingostaan.

Sekä kartoituksen tehnyt Polygon Oy:n edustaja, että sertifioitu märkätilojen vedeneristäjä T. Kuttt Maalausliike Veljekset Kutttlta ovat todenneet, että korokerenkaan asentamisessa on asennusvirhe. Virhe on ollut kiinteistössä kauppaa tehtäessä. Myyjä on teettänyt suihkutilan remontin, ja vastaa siitä, että hyvää rakennustapaa ja rakentamisohjeita on noudatettu.

WC/suihkutilaa korjattaessa se tulee tapahtua nykysäännösten edellyttämällä tavalla. Korjaus ei ole toteutettavissa ilman rakenteiden merkittävää purkamista ja uudelleen rakentamista. Arvioidut korjauskustannukset, noin 9.500 euroa, ovat yli 8 prosenttia kauppahinnasta. Virheen korjaamisesta ostajalle aiheutuvat kustannukset ja muut haitat huomioon ottaen kyse on merkityksellisestä seikasta. Mikäli virhe olisi ollut ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä, se ilman muuta olisi vaikuttanut kaupan ehtoihin.

Ostajan vaatimassa hinnanalennuksessa on jo otettu huomioon se, että tarpeellisten korjaustöiden vuoksi WC/suihkutilan pintamateriaalien osalta asunto tulee jonkin verran parempaan kuntoon kuin se maksettu kauppahinta huomioon ottaen olisi ollut ja samalla sen käyttöikä pitenee.

VASTAUS


Vaatimukset

Ammo on kiistänyt vaatimukset ja vaatinut, että ne hylätään kokonaisuudessaan. Lisäksi hän on vaatinut, että Toooi velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa laillisine korkoineen.

Perustelut

Esitiedot

Riidan kohteena oleva rakennus on rakennettu vuonna 1948. Alun perin rakennusta on käytetty viiden asunnon vuokratalona. Nykyisin rakennus on ollut kahden perheen asuntona osuuksin 42/100 ja 58 /100. Rakennusta on useaan eri otteeseen remontoitu vuosien varrella.

T. ja S. Kattt ovat ostaneet 58/100 osuuden kiinteistöstä 1998. Kantaja on silloin asunut omalla puolellaan. Katttt ovat remontoineet rakennuksen yläkertaa ja muun muassa siirtäneet WC:n nykyiseen paikkaansa. Putkistot on myös silloin tehty rakennukseen tältä osin.

Ammo on ostanut huoneiston Katttilta vuonna 2003. Ammo on teettänyt yläkerran WC-tilaan suihkun lattian korotuksen. Korotus on tehty koskematta aikaisempiin laattoihin ja lattian vesieristeisiin. Myöskään putkistoihin tms. aikaisempiin rakenteisiin ei ole tehty muutoksia. Vanhojen laattojen päälle on tehty lisävalu, vesieristeet sekä uusi laatoitus.

Minkäänlaisia vikoja ei ole todettu suihkutilan osalta Ammon asumisen aikana. Ammo on myynyt osuutensa Toooille 2.6.2009 ja muuttanut pois asunnosta 20.7.2009.

9.4.2014 Toooi on ottanut yhteyttä Ammoon ja kertonut vesivahingosta. Toooi on todennut, että hänen vakuutusyhtiönsä ei korvaa vahinkoa, joten Ammon tulee se korvata. Ammo on pyytänyt päästä katsomaan kohdetta 14.4.2014. Toooi on vastannut pyyntöön 30.4.2014, mutta siinä vaiheessa hän on jo purkanut kohteen rakenteita siten, ettei asian selvittäminen ole ollut mahdollista.

Asuntoon on tehty muutoksia Ammon poismuuton jälkeen vuonna 2009. Alakerran ja yläkerran välinen porrasaukko on rakennettu umpeen. Kulkuaukon reuna on lähellä WC-tilaa. Yläkerran tilat ovat muilta osin olleet suljettuina, joten Ammo ei tiedä mitä muita rakennustöitä ylhäällä on tehty. Asunto on ollut asumattomana ainakin puoli vuotta ennen todettua ongelmaa.

Ammo on pyytänyt, että voi perehtyä kohteeseen asiantuntijansa kanssa tai niin, että kohteessa järjestetään katselmus. Mahdollista on se, että tehdyillä muutostöillä on merkitystä tämän asian selvittämisen osalta.

Hinnanalennusta koskeva vaatimus

Vuotaa koskevan syyn selvittäminen

Vesivuotoa koskeva syy on jäänyt selvittämättä. Ammon tekemät muutostyöt ovat olleet laadultaan sellaisia, ettei Toooin väittämä vesivuoto ole syy-yhteydessä niihin. Suihkutilaan tehty muutostyö on tehty vanhan rakenteen päälle. Toooin ilmoittama vesivuoto on ollut määrältään huomattava. Vuotomäärä ei vastaajan käsityksen mukaan ole mahdollinen ottaen huomioon lattiarakenteen (aikaisempi lattiaeristys). Väitetty virhekohta -korokerengas- on vesieristeen yläpuolella.

Runsas vuotomäärä viittaa putkirikkoon joko viemärissä tai vesijohdoissa. Veden nouseminen viittaa putkessa olevaan tukokseen.

Vuotokohta on purettu ennen kuin Toooi on antanut Ammolle mahdollisuuden selvittää asiaa.

Vuotaa koskeva syy on selvittämättä. Kanne tulee tämän vuoksi hylätä.

Kiinteistön laatuvirhe

Kaupan kohde on vastannut ominaisuuksiltaan sitä mitä osapuolet ovat sopineet.

Korokerenkaan tiivistysmassan kuluminen on normaalia. Ostajan tulee tarkkailla kiinteistön kuntoa ja korjata kiinteistöä tarpeen mukaan. Veden nousu suihkutilassa edellyttää sitä, että asiaan kiinnitetään huomiota ja tehdään vaadittavat korjaustoimenpiteet. Näin menetellen vahingoilta olisi vältytty kokonaisuudessaan.

Kiinteistössä ei ole laatuvirhettä sen vuoksi, että korokerenkaan tiivistysmassaa on kulunut. Kulumiseen/kuivumiseen on todennäköisesti vaikuttanut myös se, että kohde on ollut asumaton ainakin puoli vuotta.

Laatuvirhettä arvioitaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen ikä ja tehdyt remontit/rakennusvuosi.

Kiinteistössä ei ole laatuvirhettä. Kanne tulee tämän vuoksi hylätä.

Hinnanalennuksen määrä

Toooin olisi pitänyt tarkkailla kiinteistöä ja selvittää sitä koskeva ongelma ajoissa. Veden nouseminen WC-tilassa olisi pitänyt todeta ja selvittää. Vahinkoa ei tällöin olisi aiheutunut lainkaan.

Hinnanalennusvaatimuksen määrä on noin 4 % kauppahinnasta. Virhettä on pidettävä vähämerkityksellisenä jo vaaditun määrän perusteella.

Hinnanalennusvaatimukseen perustuvat kulut ovat lisäksi epätarkkoja ja yksilöimättömiä. Kustannukset kohteen korjaamisesta eivät Ammon käsityksen mukaan ole niin korkeat kuin Toooi on esittänyt. Kohteen korjaaminen ei aiheuta sellaisia kustannuksia, joiden perusteella ostajalla olisi oikeus vaatia hinnanalennusta. Kohteen korjaaminen olisi aiheuttanut vähäiset kustannukset, joilla ei ole kiinteistön kauppaan liittyviä vaatimuksia arvioitaessa merkitystä.

Kanne tulee myös määrään liittyvän perusteen takia hylätä.

KANTAJAN LAUSUMA 1.9.2015

Ammon väite siitä, että vesivuotoa koskeva syy on jäänyt selvittämättä, ei pidä paikkaansa. Asiantuntijoiden toimesta on todettu, että suihkutilan lattiakaivo oli virheellisesti asennettu. Korokerenkaan asennusvirheestä johtuen vesi on päässyt vuotamaan rakenteisiin.

Asiantuntijoiden Sitttnen ja Kuttt mukaan on hyvin mahdollista, että lattiakaivon virheellinen asennus voi johtaa näinkin suureen vesivuotoon. Kuivakaivossa itsessään on vain pieni vesitila ja pieni poistoputki. Suihkua käytettäessä vesi nousee lattian tasolle tai jopa lattialle. Sitttnen oli itse havainnut näin tapahtuvan päästäessään vettä suihkusta. Huonosti asennetun korokerenkaan välistä vesi valuu suoraan rakenteisiin.

Sitttsen mukaan vesivuodon syytä etsittäessä hän oli päästänyt vettä muistakin hanoista, muun muassa pesualtaasta, jolloin vuotaa ei havaittu. Suihkusta vettä päästettäessä sen sijan alakertaan "satoi" vettä ja vesi nousi lattiapintaan, kuten edellä todettu. Rakenteita purettaessa todettiin eristeiden olevan märkiä nimenomaan suihkun kohdalta. Putkivuodosta ei näin ollen ole ollut kysymys. Mikäli kyse olisi ollut tukoksesta, sekään ei saa johtaa siihen, että vesi pääsee kulkeutumaan läpivienneistä rakenteisiin. Läpivientien kuuluu pitää vetensä. Näin ei ollut, joten kyse on rakennusvirheestä.

Ammo on moittinut Toooin toimintaa, koska tämä oli purkanut rakenteita ennen kuin Ammo on päässyt tutustumaan vauriokohtaan. Rakenteiden purkaminen on ollut välttämätöntä. Alakertaan valunut vesimäärä on ollut huomattava ja eristeet ovat kastuneet läpimäriksi. Enempien vahinkojen välttämiseksi rakenteet on avattu, märät eristeet ja puuosat poistettu sekä kuivatus aloitettu.

Ammo asiantuntijoineen on ollut haluton käymään keskustelua varsinaisesta virhekohdasta, ja huomio on kiinnitetty aivan muihin seikkoihin, kuten Toooin toimesta tehtyihin remontteihin. Näin kävi 5.8.2015 pidetyssä katselmuksessakin. Toooin tekemillä korjaustöillä ei ole ollut vaikutusta nyt esiin tulleen virheen syntymiseen, vaan virhe on ollut talossa kauppaa tehtäessä.

Toooi on pyytänyt kahdelta alan yritykseltä kustannusarvion WC/suihkutilan korjauskustannuksista. Korjaustyötä ei voida tehdä noudattamatta nykysäännöksiä ja -määräyksiä. Valitettavasti on niin, että koko tila on purettava ja rakennettava uudelleen. Kumpikaan tarjouksen antaneista urakoitsijoista ei ollut valmis tekemään korjausta muulla tavoin, joten vaihtoehtoja ei ole.

Olennaista asiassa on, että kohteessa on virhe ja se on ollut olemassa kauppaa tehtäessä. Maakaaren 2 luvun 17 § 1 momentin 1-kohdan mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu.

Kiinteistöosuus oli myyty asumistarkoitukseen. Toooilla on ollut oikeus odottaa talon sopivan tarkoitukseensa ja olevan laadultaan normaalitasoa. Vaikka itse talo oli vanhahko, Toooille oli kerrottu Ammon vain noin viisi vuotta aiemmin teettämästä pesuhuoneremontista. Toooilla oli oikeus olettaa, että remontti on tehty noudattaen remontin aikaisia rakentamismääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Näin ei kuitenkaan ollut. Rakennusta ei WC/suihkutilan osalta voida ilman merkittäviä korjaustoimenpiteitä käyttää tarkoitukseensa. Kyse ei ole vähäisestä puutteesta.

Mikäli Toooi olisi tiennyt, että lattiakaivon asennus on virheellinen ja sen korjaamisesta tulee hänelle niin suuret kustannukset kuin nyt on arvioitu, se olisi ilman muuta vaikuttanut kaupan ehtoihin, ensisijaisesti kauppahintaan.

Myyjä on joka tapauksessa vastuussa kohteen virheestä maakaaren 2 luvun 17 § 1 momentin 5-kohdan perusteella, vaikka ei olisikaan ollut tietoinen taikka havainnut virhettä ennen kauppaa. Virheen korjauskustannukset tulevat olemaan suhteellisen suuret, joten kyse ei ole merkityksettömästä virheestä.

Toooi ei ole voinut olla kauppaa tehtäessä tietoinen virheestä eli lattiakaivon korokerenkaan väärästä asennuksesta. Toooi on reklamoinut myyjälle virheestä siitä tiedon saatuaan.

Toooin vaatima hinnanalennus on määrällisesti kohtuullinen suhteessa. virheestä ja sen korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

TODISTELU

Kirjalliset todisteet


Kantaja
1. Kauppakirja 2.6.2009
2. Polygon Finland Oy, tarkastusraportti 3.4.2014
3. Polygon Finland Oy, arvio korjauskustannuksista 17.4.2014
4. Urakkatarjous Rakennus ja Laatoitus M. Elo 29.4.2014
5. Valokuva riidan kohteen katselmuksesta
6. "Tiivistemassa" kappale
7. kromattu kansi
8. kaksi kuvaa keittiöremontista
9. Kaksi kuvaa asunnosta
10. Valokuva lattiakaivosta

Vastaaja
1. Ammon sposti 14.4.2014
2. Lammet Oy:n selvitys 4.5.2015
3. Kuva lattiakaivosta 13.5.2014
4. Lattiakaivo valokuva raportista 5.5.2003
5. Hankekustannusarvio Lammet Oy 30.11.2015

Henkilötodistelu


Kantaja
1.J Toooi todistelutarkoituksessa
2.Todistaja J. Sitttnen
3.Todistaja T. Kuttt
4.Todistaja M. Bettt
5.Todistaja O. MetttkiVastaaja
1.ML Ammo todistelutarkoituksessa
2.Todistaja A Kotttnen
3.Todistaja M Pitttnen
4.Todistaja T Kattt
6.Todistaja M Tatttnen


KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Yleistä

Asiassa on kysymys siitä, onko myydyssä kohteessa maakaaren 2 luvun 17 § 1 momentin 1-3 kohdan mukainen laatuvirhe tai onko kiinteistössä 5-kohdan mukainen salainen laatuvirhe ja lisäksi onko hinnanalennuksen määrä merkityksellinen, jos kyseessä olisi salainen virhe.

Kirjallisena todisteena esitetyssä kauppakirjassa kohteen kunnon osalta on lausuttu kohdassa 2.6. "Rakennukset ovat tyydyttävässä kunnossa". Tämän osalta on asiassa lisäksi selvitetty, että erityisesti talon katto on ollut huonossa kunnossa. Asiassa on lisäksi selvitetty, että ennen vahingon tapahtumista Toooi on tehnyt kohteessa keittiöremontin ja keittiön putket on liitetty pääviemäriin ja portaikko on suljettu.

Asianosaiset ovat erimielisiä ensisijaisesti siitä, onko kohteessa ollut vesivuoto johtunut yläkerran suihkutilan lattiassa olleen kuivakaivon virheellisestä asennuksesta (jolloin lattiakaivon ja korokerenkaan saumasta on vuotanut vettä suoraan eristetilaan) vai onko Toooin tekemällä remontilla asiassa merkitystä eli onko vesivahingon syynä putkirikko joko viemärissä tai vesijohdoissa tai onko putkessa ollut tukos.


Näyttö

Toooi on kertonut, että huoneiston oli pitänyt olla hintaan nähden hyvä. Kph oli kaupan aikaan hyvä ja Toooi oli tiennyt, että se oli muutamia vuosia sitten remontoitu ja että Ammot olivat tehneet remonttia. Huoneisto oli sellaisessa kunnossa, että mitään remonttia ei olisi tarvinnut tehdä. Toooi ei ollut itse asunnossa asunut vaan hän oli asunut talon toisessa päässä. Kaupanteon jälkeen hän oli laittanut asunnon vuokralle eli elokuun alusta 2009. Asunto oli ollut vuokrauskäytössä 16.6.2013 saakka. Silloin oli ollut viimeinen vuokralainen ennen kuin tuli uusi vuokralainen maaliskuussa 2014. Toooi oli tehnyt normaaleja huoltotöitä. Asunnossa oli ollut lämmöt päällä ja hän oli laskenut vettä lattiakaivosta ja WC:stä ja poltellut takkaa. Asunto oli ollut tyhjillään terveysviranomaisten kiellettyä vuokraamisen, koska oli epäilty sisäongelmaa. Terveysviranomaiset olivat sanoneet, että pitää odottaa yli talven, jotta voidaan mitata uudelleen. Hän oli saanut kuitenkin luvan asunnon vuokraamiseen. Toooi oli tehnyt päätöksen erottaa huoneistot keskenään ja oli valmistellut remonttia keittiöön ja rappusten sulkemisen, alakerta ja yläkerta olivat olleet samaa ja hän oli tehnyt niistä kaksi asuntoa. Portaikosta pesuhuoneen seinään on vajaa 2 metriä ja lattiakaivoon vajaa 3 metriä. Remontoitu keittiö sijaitsee viemärilinjat menevät suoraan keittiön takaa ja pesuhuoneen lattiakaivon viemäri tulee oikeasta sivusta noin 2 metriä ja keittiön viemäri tulee keittiönkaappien takana olevaa seinää pitkin oven karmin takaa pääviemäriin. Bettt oli tehnyt keittiön putkistoremontin.

Kun oli saatu remontoitua ja vuokralainen oli muuttanut maaliskuun 2014 lopulla, alakerran asukas Metttki oli soittanut 25.3.2014, että keittiön katosta tulee vettä. Toooi oli näin saanut tiedon asiasta joskus klo 17 aikoihin. Hän oli miettinyt, että mikä voi olla. Metttki oli mennyt koputtamaan yläkerran vuokralaisen ovea ja vuokralainen oli ollut suihkussa. Metttki oli soittanut hänelle takaisin ja sanonut, että ketään ei ole kotona ja Toooi oli pyytänyt Metttkeä sulkemaan vesijohdon kellarista ja pysäyttämään kiertovesipumpun. Metttki oli tehnyt nämä työt ja veden tulo olikin loppunut keittiön katosta. Yläkerran vuokralainen oli tullut suihkusta ja ihmetellyt miksei tule vettä. Toooi oli soittanut Betttille, että menee katsomaan mitä siellä sitten on ja Bettt oli kertonut, että suihkua oli käytetty ja lämmitysjärjestelmässä oli pysynyt paineet päällä. Näin ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin, että vesi oli tullut suihkukaivosta eli vuoto ei voinut olla linjassa eikä lämmitysjärjestelmässä. Toooi oli soittanut vakuutusyhtiöön ja sitten vakuutusyhtiön toimesta oli tilannut Polycon Oy:ltä katselmuksen. Siinä on todettu, että lattiakaivo oli väärin asennettu ja vuoto oli tapahtunut siitä ja sitä ei kuulemma ollut voinut noin tehdä, siellä oli ollut jokin irtonainen rengas. Lisäksi oli koitettu niin, että oli juoksutettu vettä kaivoon ja laitettu saippuaa niin, että vesi nousee pintaan. Polyconin mies oli ollut keittiössä ja vettä oli tullut keittiöön. Vettä oli valutettu silloin yli minuutin ja alle 5 minuuttia. Keittiössä olevassa paneelikatossa oli ollut pisaroita siellä sun täällä. Vesi ei heti tullut suoraan alas, kun oli ollut eriste. Toooi ei tiennyt kuinka kauan vettä oli tippunut sen jälkeen, kun raana oli laitettu kiinni.

Mitään ei oltu vielä korjattu, kun vakuutusyhtiön tarkastaja oli katsonut ja ottanut tiivistemassan pois ja se oli riittänyt tarkastajalle. Tarkastaja oli sanonut tiivisteen pois otettuaan, että se oli ollut irti. Tuolloin tarkastajalla ei ollut tarvetta rakenteiden avaamiseen. Keittiön putkistojen käyttöönottokatselmuksen osalta Toooi ei osannut sanoa oliko tehty, mutta putkistot on varmaan paineistettu.

Toooi oli odottanut vakuutusyhtiön päätöstä. Kun hän oli purkanut Betttin kanssa lattiakaivoa niin hän oli havainnut, että sen alapuolella oli märkä "möntty" kutteria tai jotain lastua eli puretun lattian kohdalla, joka näkyy myös kirjallisena todisteena olevasta valokuvasta. He olivat ottaneet kaikki märät eristeet pois. Laudoitus näkyi alla ja siinä oli näkynyt, että oli voinut kauemminkin vuotaa, mutta ei ollut mennyt läpi.

Vakuutusyhtiön päätös oli tullut 8.4.2014 ja sen jälkeen Sitttnen oli käynyt katsomassa mitä sille voisi tehdä. Oli selvinnyt, että ei voi korjata vain korjaamalla suihkuosan lattia, koska jos vesieristys menee rikki niin ei voi vain sitä kohtaa korjata. Jossain vaiheessa Polycon Oy oli käynyt tekemässä tarjouksen ja sitten Toooi oli ottanut myös toisen tarjouksen Elolta. Oli pitänyt tehdä väliaikainen ratkaisu, jossa purettiin suihkun laatoitus pois ja tehtiin uusi levytys, johon laitettiin koroke ja asennettiin suihkukaappi, josta johdetaan vedet suoraan viemäriin. Tähän mennessä kustannuksia on mennyt 2.500 euroa tähän väliaikaiseen ratkaisuun.

Toooi oli ollut Ammoon yhteydessä vahingosta puhelimitse 25.3.2014 ja 10.4.2014. Ammo oli vastannut sähköpostilla takaisin (V1), viitannut puhelinkeskusteluun ja pyytänyt saada nähdä kohteen ja ettei korjata ennen. Toooi on kertonut, että oli pakko ottaa lattia auki, koska ihminen asuu tilassa. Ammo oli käynyt toukokuussa kohteessa katsomassa.

Kattoremontissa 2009 vanhat tiilet oli poistettu ja aluskatetta laitettu sekä kattoluukku oli poistettu. Suojaus oli tehty huonosti. Vesimäärä ei ollut kyllä kovin kauhea. Vettä oli tullut jonkin verran sateella sisälle nykyisen keittiön kohdalla siinä kohtaa missä on nykyään keittiökaapistot. Toooi oli nähnyt veden valuvan seinää pitkin alas. Toooin mielestä vesikattovahingolla ei ole mitään tekemistä nyt tapahtuneen vesivahingon kanssa.

Maaliskuun 2014 jälkeen mitään vesivahinkoa tai putkivahinko ei ole ilmennyt eikä mitään muutakaan remonttia ole tehty, ei ole havainnut runko/pystyputken vuotavan. Vuokrahuoneistot ovat olleet asuttuna siitä lähtien, eli 3/14 koko talo on ollut asuttuna.

Toooi on kertonut kirjallisena todisteena esitetyistä esineistä (K6 ja K7), että ne ovat yläkerran suihkuhuoneen lattiakaivosta, metallikappale oli ollut päällä ja tiivistemassa oli ollut kaivon sisällä, vakuutusyhtiön tarkastusmies oli irrottanut tiivistemassakappaleen.

Ammo on kertonut, että hän oli 2003 kesällä muuttanut kyseessä olevaan asuntoon. Asunto oli ollut sen ajan kunnossa. 1997 oli tehty WC yläkertaan ja kaadot oli olleet liian loivat ja he olivat teettäneet metri x metri uuden korotealueen suihkun alle. M. Tatttnen oli tehnyt työn, mitään ei oltu rikottu siinä yhteydessä, ainoastaan sitä kuraa ja laattoja oli laitettu. He olivat asuneet 6 vuotta ilman ongelmaa. Asunto oli myyty 2009 Toooille ja senkään jälkeen 5 vuoteen ei ollut ongelmaa. Toooi oli soittanut 10.4.2014, että oli tullut vesivahinko ja Ammo oli jo silloin sanonut, että haluaa tulla katsomaan. Toooi oli sivuuttanut pyynnön päästä katsomaan. Edes 22.4.2014 ei ollut saanut kommenttia, milloin voi katsoa vauriokohtaa. Toooi oli lähettänyt kustannusarvion, mutta ei ollut sanonut mitä haluaa. 30.4. oli tullut ensimmäinen hoputus, milloin sopisi tulla katsomaan vuotokohtaa ja toukokuussa. 13.5.2014 Ammo oli käynyt katsomassa ja lattiakaivo oli jo silloin purettu. Mitään vuotokohtaa ei ollut silloin havaittavissa ja oli ollut kuivan näköinen. Ammosta tuntuu uskomattomalta, että olisi ollut jotain vuotoja pitkän aikaa. Ammo oli varmaan ilmoittanut, että ei katso olevansa korvausvastuussa Toooille mistään. Mukana tai paikalla 13.5. olivat A. Kotttnen, Bettt, Sitttnen, Risto Laaksonen ja joku muukin henkilö. Ammon asiantuntijalla oli ollut käsitys, että keittiöllä voisi olla jokin yhteys vuotovahinkoon. Elokuussa oli vasta varmistunut, että keittiö oli rakennettu ja silloinkaan Toooi ei ollut halunnut näyttää makuuhuoneesta keittiöksi muutettua tilaa. Katselmustilaisuudessa oli keskusteltu, että vuotaa oli ollut tosi paljon, "satamalla" kuten Polycon Oy:n raportissa (K2) on todettu ja nyt vuoto on muuttunut sellaiseksi, että on ollut pitkäaikainen. Sen takia eivät uskoneetkaan, koska alkuperäinen vuodon määrä ei vastannut vahingon kuvausta. Ammo oli katsonut, että ei ollut uskottavaa.

Ammo on kertonut Lammet Oy:n selvityksestä (V2), että hän oli ottanut yhteyttä A. Kotttseen, koska häntä oli suositeltu. Ammo oli jutellut Kotttsen kanssa ja koska vettä oli tullut niin paljon, oli todettu, että ei voi johtua tuollaisesta eikä vettä voi mennä läpi, mutta Kotttnen ei tiennyt keittiön rakentamisesta. Sen vuoksi selvitys on niin laaja, kun oli pitänyt miettiä kaikkia syitä. Asunnon vuokralaiset olivat vaihtuneet ja asunto oli ollut tyhjillään. Lattialla oli valukorotus ja kaikki vanhat vesieristeet oli jätetty.

Toooi oli tehnyt vesikaton kattoremontin kesällä ehkä heinäkuussa 2009. Vettä oli tullut sisälle ja sitä oli valunut seinistä ja katosta. Kyseessä on vanha talo ja eristeenä oli ollut eristepurua. Vesi oli tullut läpi juuri siitä missä on nykyään keittiö ja vanha portaikko, eniten nykyisen keittiön kohdalla. Ammo on kertonut, että oletettavasti huono sisäilma on johtunut silloin kattoremontin aikaan kastuneista eristeistä, jota ei oltu vaihdettu.

Todistaja Sitttnen on kertonut, että hän on käynyt VTT sertifikaatti eritystutkinnon 2000-luvulla ja korjausrakentamisen koulutuksen ja tehnyt alan töitä. Todistaja on saanut LVI-alan koulutusta laivateknikkokurssilla. Viimeiset vuodet hän on tehnyt vakuutusyhtiöille vahinkokartoitusta ja antaa lausuntoja mistä vahinko on aiheutunut. Hän on 28.3.2014 käynyt kohteessa. Vakuutusyhtiö oli halunnut tietää mistä vesivuoto johtuu. Hänen laatimassa Polycon Oy:n raportissa (K2) on todettu, että "rakennuksen alakertaan valunut vettä". Vuotokohta oli paikallistettu yläkerran vessan tietämille. Hän oli käynyt alakerrassa katsomassa missä vettä tullut ja todennut, että jostain kohtaa pesuhuonetta vuotaa ja oli päästänyt yläkerran vessassa lavuaariin ensin vettä. Alakertaan ei tullut vielä vettä. Sitten hän oli avannut suihkun hanan ja alakertaan ei vielä tullut vettä. Kun hän oli laittanut saippuaa veteen niin oli alkanut tulemaan vettä ja se oli pisaroinut paneeleitten välistä. Hän oli ottanut kaivon kannen auki ja oli sormella nostanut irti tiivistysrenkaan ja havainnut, että tiivistysrenkaassa korokerenkaassa oli ollut viilto ja oli tullut siihen johtopäätökseen, että kun tulvimistilanne niin vuotaa. Todistajan mukaan lattiakaivoon ei tule laittaa tuollaista massaa. Hän oli nähnyt avatusta kaivosta, että oli valkoinen kiristysrengas ja kolo, joka näkyy kuvassa (K10) niin siitä kun vesi padottaa niin valuttaa eristetilaan. Kiristysrengas oli ollut löysä ja se kuuluisi olla korokerenkaan yläosassa. Ylemmässä kiristysrenkaassa näkyy vesieristettä. Suihkuhanasta ja suihkusta oli päästänyt vettä ja jos vuoto olisi ollut muualla niin se ei olisi ollut siinä kohdassa.

Todistaja on tehnyt noin 6 vuotta kartoituksia ja yleensä tyypillinen tilanne korotusrenkaan kanssa on se, että kaivo on kasattu väärin eli ei ollut tiivistyspintaa välissä.

Alakerran katosta oli satanut vettä ja oli ollut kuin tihkusade. Vettä ei oltu montaa minuuttia päästetty, kun jo alkoi tulemaan ehkä 6-7 litraa vettä on jo iso määrä jos tulee pisaroina alas. Aika harva massa soveltuu viemärin tiivistämiseen. Rakenteet imee jonkun verran vettä itseensä. Voi olla, että rakenteet oli ollut vain kylläisiä jo vedestä. Jos rakenteet on päässyt kuivumaan niin pääsee tulemaan läpi.

Todistaja on tehnyt korjaustoimenpide ehdotuksen. Laskelma tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen. Mm. seinä ja lattia vesieriste on tehtävä yhtenäiseksi ja hän oli saanut laskelmaksi 9 596 euroa. Ohjelma, jota hän käyttää on se, jolla tekee vakuutusyhtiöille kustannusarvioita. Laskelma oli ollut alustava perustuen tilanteeseen ennen purkamista. Tavanomainen pesuhuoneen 12 m2 remontti maksaa noin 8.000-10.000 xx että joku pienempi firma voi tehdä pienemmällä hinnalla työn eli voi varmaan saada tehtyä korjauksen sillä hinnalla.

Tarkastuksessa hänellä ei ollut rakenteesta ei tuolloin ollut muuta tietoa. Hän ei ollut tiennyt, että keittiö oli vastikään rakennettu. Hän ei ollut kysynyt asiaa Toooilta, koska se ei liittynyt vahinkoon. Todistajalla ei ollut ollut tietoa, että vahinko oli ilmennyt välittömästi asukkaan muuton jälkeen tai että suihkutila oli toiminut moitteettomasti edelliset 11 vuotta. Samaan putkilinjaan oli tehty putkiremontti ja jos olisi tämän tieto ollut niin olisi suositellut rakenteen avaamista ja lisätutkimusta. Tiivistemassat ovat rasvaisia muoveja ja ne eivät kuulu sinne ja rakenteet olivat kuivuneet ja lämpötilavaihtelut olivat voineet vaikuttaa siihen, että oli kuivunut. On arvailua.

Todistajan käsityksen mukaan kiristysrengas on vesieristyksen alapuolella eikä se ollut tiukka. Todistaja oli tullut siihen tulokseen, että kaivon rengas oli väärin asennettu ja oli ollut riittävä selvitys vakuutusyhtiölle.

Vesikoe oli tehty siten, että ensin oli päästetty altaan vesihanasta vettä ja se oli suljettu. Sitten oli avattu suihkuhana ja silloin ei tullut vettä läpi, mutta kun oli laitettu suihku päälle ja laitettu saippuaa niin oli tullut vaahtoa ja tullut vesipainetta. Eristetila on täynnä eristettä, riippuu mitä materiaalia eristeenä on esim. Gyproc ja mineraalivilla, jos olisi ollut niin märkä "vedellä kyllästetty" että ei ime enää lainkaan niin voi selittää, että on jo vedellä kulkureitti ja jos on päässyt rakenne kuivumaan niin on tullut koloja joista vesi pääsee.

Todistaja oli havainnut mustaa puuta lattiakaivon vieressä (K10). Todistajan mukaan kuvassa näkyy sahanpurua, Gyproc-levyn kunnosta ei paljoa pysty sanomaa kuvan perusteella, villasta ei osaa sanoa mitään tarkempaa, ei näy ainakaan mikrobivauriota, liitos näyttää hyvältä, tummunutta puuta itse kaivon kohdalla, suihkuvedet ei ainakaan suoraan laatoituksesta ole menneet.

Korotusta tehtäessä neliskanttinen kaivoritilä on pitänyt poistaa, jotta saadaan korokerengas menemään ja jos ei ole ollut silloin korokerengasta niin se vesieriste pitäisi olla peruskaivossa kiinni, ja sitä ei näy ainakaan todistajan ottamassa raportissa olevassa kuvassa. Vanha vesieristys on täytynyt rikkoa. Vesieriste ei näy kiristysrenkaan alta. Sinne on jäänyt väli. Korokerenkaan pitäisi olla kuivakaivon reunassa kiinni ja ulottua tiivisteen taakse. Todistajan käsitys on, että vesieriste on puuttunut. Tiivistemassarengas oli lähtenyt pois vain ottamalla siitä kiinni. Lämpötilojen vaihtelu vaikuttaa siihen, että massa erittää rasvaa ja hylkii. On ihan ajan kysymys kuinka kauan kaivo pysyy tiiviinä. Ei tiedä mikä oli alapuoleinen rakenne lattiakaivon alla.
Kuivakaivo pitää liittää aina vesilukolliseen kaivoon, ei voi kytkeä suoraan viemäriin.

Todistaja Kuttt on kertonut, että hänellä ei ole varsinaista alan koulutusta, mutta hän on ollut rakennusalalla vuodesta 1983, hänellä on vesieristykseen sertifikaatti, todistajan yritys yritys on rakennusalan yritys. Todistaja on-käynyt 5.8.2014 on käynyt kohteessa. Todistaja on kertonut havaintoinaan Polygon Oy:n raportista olevista pesuhuoneen kuvista, että suihkussa on kuivakaivo ja suihkussa ei yleensä käytetä kuivakaivoa. On tehty korotusrengas, mutta kiristysrengas on jätetty ja korotusrengas ei ole tarpeeksi sisällä. Kiristysrenkaalla ei ole ollut mitään merkitystä. Allaoleva kiristysrengas on väärässä paikassa. Korotusrengas olisi pitänyt mennä ihan loppuun asti. Ihan selvä rako näkyy ja kitti on varmaan ollut siinä päällä. Vesi pääsee raosta. Korotusrenkaan pitäisi olla erilainen. Ei varmaan ole myös tiivistettä, sitä ei voi tietää. Varmaan korotetta ei oltu saatu tarpeeksi hyvin paikalleen niin oli laitettu kittiä. Ei välttämättä ole vesieristettä, koska kiristysrengas heilui. Todistaja on kertonut havaintoinaan tiivistemassasta, joka kirjallisena todisteena, että se on jotain liimamassaa tai silikonia. Hänen mukaansa tällaista ei kuulu laittaa. Viemärimuoveihin ei tartu mikään kitti, pysyy jonkun aikaa ja sitten helppaa. Koska rako näkyi niin, jos vesi pääsee raosta ja siitä kulku alaspäin niin vesi menee alas. Vettä kerääntyy suihkussa ollessa lattialle ja tulee painetta ja vesi menee alaspäin. Todistaja ei osannut arvioida kuinka kauan tiivistemassa voi pysyä paikoillaan. Kph pitäisi korjata siten, että tehdään kokonaan uusiksi. Vesieriste rikkoontuu eikä sitä pysty korjaamaan. Pitää levyttää uudelleen eli noin 8.000-10.000 euroa.

Todistaja Metttki on kertonut, että hän oli ollut Toooin vuokralaisena alakerrassa maaliskuusta 2014 heinäkuuhun 2015 saakka. Yläkerrassa asui toinen vuokralainen. Kun vesivahinko oli tapahtunut, oli alkanut kuulua viereisestä huoneesta vesipisaroiden tippuminen ja hän oli mennyt yläkerran ovea hakkaamaan, mutta sitä ei oltu avattu. Hän oli soittanut Toooille ja mennyt sulkemaan kellariin vesisulut. Yläkerran vuokralainen oli ollut tullut juuri suihkusta ja sen tähden ei ollut tullut avaamaan ovea. Vettä oli tullut keittiön katosta, lavuaarista ikkunaan päin noin metrin verran. Todistaja ei tiedä missä kohtaa on yläkerran kph. Aluksi vettä tuli noin 1Ox10 cm alueelta ja kun tuli takaisin yläkerrasta niin oli 50 x 50 cm alueelta. Vettä oli alkanut tulla alun jälkeen ihan norona. Ensin oli kerännyt pisaraa ja oli kuulunut "tip, tip, tip" ja oli sitten koventunut vedentulo. Veden kokonaismääräksi hän on arvioinut noin 10 litraa ja he olivat laittaneet pyyhkeitä lattialle.

Yläkerran asukas oli noin pari päivää sen jälkeen, kun hän oli muuttanut. Kun päähana oli laitettu kiinni niin vedentulo oli lakannut. Hän ei tiennyt oliko ensimmäinen kerta, kun yläkerran asukas oli mennyt suihkuun. Kattoon ei jäänyt mitään jälkiä, hän ei ollut huomannut, että saumat olisivat auenneet.

Todistaja Bettt on kertonut käyneensä paikalla tapahtumapäivänä, koska hänelle oli soitettu, että katosta tulee vettä läpi. Oli yritetty etsiä paikkaa mistä tämä johtui. Vedet oli laitettu poikki ja vesimittarista ei näkynyt vuotaa, että vesi jostain vuotaisi. Sillä hetkellä ei tehty muuta.

Yläkerran asukas oli tullut ja sanonut, että oli ollut juuri koiransa kanssa suihkussa. Oli päätellyt veden tulon johtuneen siitä. Kaivon ritilä oli avattu ja oli tutkittu kaivoa. Sinne oli laitettu jotain silikonia, joka oli auennut reunoistaan ja oli päätelty, että siitä sen on täytynyt tulla. Hän oli ollut mukana purkutöissä. He olivat ottaneet lattian auki ja vesi oli mennyt välistä välilattiaan ja puru oli ollut märkää ja oli ollut mustuneita puita. He olivat ottaneet märät eristeet pois. Rakenteet olivat mustuneet eli puutavara kaivon alapuolella ja ympärillä. Oli näkynyt, että sinne oli mennyt vettä, siitä oli imeytynyt puruihin ja siitä lähtenyt kosteus eteenpäin. Hän ei kuitenkaan ollut päässyt näkemään kuinka pitkälle vettä oli päässyt valumaan. Eristeet lattiakaivon ympäriltä oli poistettu, koska haluttiin nähdä kuinka paljon vettä sinne oli mennyt. Lattiakaivo oli sinänsä kunnossa, mutta siihen asennettu korokerengas oli väärin asennettu. Silikonimassa oli laitettu ja sellaista ei voi käyttää. Jos kaivossa ei ole tiivisterengasta niin kuuluu laittaa korokerenkaaseen kuuluva kumitiiviste, jota sitä siellä ei ollut. Kaivon korokerengasrakenne oli kyllä yhteensopivia. Silikonimassaa ei voi laittaa pelkästään tiivistämään. Tiivisterengasta ei ollut ja silikonilla oli yritetty tiivistää. Siitä saa hetkellisesti tiiviin, mutta ei tule pysymään ja irtoaa itsestään aikojen saatossa muovista.

Todistaja on kertonut tehneensä keittiöremontin alakerrassa. Keittiön viemäröinti on tehty laittamalla pystyviemäri ja siitä oli otettu haara keittiön puolelle. WC/kph on samassa pystyputkessa, mutta on siellä alempana, koska siihen oli laitettu yläpuolelle vakuumiventtiili ilman saantia varten. Keittiöremontin tai viemäröinnin yhteydessä ei ole mitenkään koskettu WC viemäröinteihin silloin. Keittiön osalta käyttöönottokatselmusta tai painekokeita ei oltu tehty.

Todistaja Pitttnen on kertonut, että hän on alun perin koneinsinööri, mutta jatkokouluttautunut LVI-puolella ja LVI alan koulutusta 2004 Eftekissä opiskellut. On lupa tehdä kaukolämpötöitä. 1986 aloittanut työn putkiverstaan putkimiehenä. Ollut telakkateollisuuden parissa, konevarustelu ja suunnittelu insinööri, vastannut risteilyalusten konealueista ja kaikesta käyttöönotosta. Vetänyt ilmastointi ja putkiprojekteja ja ollut putkipuolen asennuspäällikkö ja vastannut kaikesta putkiliiketoiminnasta pääkaupunkiseudulla, tehnyt linjasaneeraustöitä. Tällä hetkellä SRV yhtiöissä Kalasataman tornien suunnittelun ohjauksessa.

Todistaja on nähnyt kohteesta valokuvia ja kuullut miten korotus on tehty. Siinä ei teknisesti pitäisi olla mitään ongelmaa, on voitu tehdä suoraan vanhan lattian päälle. Korotus on tehty vesieristeen päälle. Jos ei olisi ollut vesieristettä niin vesi tulisi läpi suihkun aktiivisessa käytössä. Alkuperäisessä lattiassa ei ollut kunnon kaataja. Korjaus pitää tehdä siten, että kehystä ei oteta pois, uusi kehys ja kansi eli muutama milli laastia väliin, on olemassa tuotteita varta vasten. Sitten lähdetään laatoittamaan. Kaivoa ei ole nostettu juuri mitään, koska on tehty kaato, jos siihen olisi vedetty vaikka 5 mm massaa ja sen päälle olisi vedetty vesieriste niin se olisi tarpeeton. Rosterikaulus on noin 1-2 mm paksu. Kun tehty vanhan lattian päälle niin siinä ei ole tehty mitään väärin ja on mahdollista korottaa korokerenkaalla. Kuvan (K10) kohdassa, jossa näkyy "tumma kohta" kaivossa renkaan kohdalla on esitetty, että vuotokohta olisi siinä, todistajan mukaan se on alkuperäisen vesieristeen päällä eli ei ole mahdollista. Vaikka ei olisi vesieristettä ollenkaan niin pienestä reiästä ei mene vettä niin paljon läpi hetkessä 10 litraa. Virtaama putkessa on yleensä 9-12 litraa minuutissa. Todistajalle oli tullut mieleen vaihtoehtoinen syy eli mitä muutosta on tehty rakennuksessa ja oli herännyt epäilys, että tehty jotain putkitöitä. On tullut mieleen, että on pakko olla putkirikko tai muhvirikko, koska vuoto oli ollut niin suuri.

Todistaja on ollut paikalla kohteessa 5.8.2014. Lattia oli korjattu ja oli suihkukaappi. Oli näytetty, että oli rakennettu keittiö. Ei nähty linjoja oli suljetut rakenteet. Todistaja oli nähnyt yhtenä vaihtoehtona riskin siinä, että oli laitettu valmiiseen 90-luvun putkeen 90-luvun kannakoinnilla ja siihen laitettu liukumuhvit ym. niin se elää. Joko se tai siitä johtuva välillinen syy. Kannakointi oli tehty pintakannakoinnilla niin, jos liikuttaa toisesta reunasta koko linjaa niin taipuu vähäsen ja voi ottaa kiinni jostain muhvista. Putkinousuille ei ole vanhassa rakennuksessa paljoakaan tilaa. Todistajan mukaan viemäriputkikuvassa (KS) voi olla mahdollista, että liitos on liikkunut/siirtynyt, on ollut ahdas paikka. Matkalla voi olla 5-6 liitosta. Keittiön putkityön yhteydessä ei ole mitään testattu, tämä olisi kuulunut tehdä. Painekoetta olisi edellytetty, koska oli tehty uusia vesipisteitä ja uusi keittiö, näistä on kuntakohtaiset ohjeet. Jos joku liitos tai muhvi olisi irronnut keittiötyön yhteydessä, niin se olisi huomattu koekäytössä. Tapahtumatietona keittiöremontti vaikuttaa ilmeisemmältä syyltä eli normaalisti lähdetään etsimään virhettä uusimmista asennuksista. vesijärjestelmien käyttöikä on 30/40/50 vuotta eikä ongelmia ollut ollut ja oli koskettu järjestelmään. Sitä, että kohde on purettu ennen kuin Ammo oli päässyt asiantuntijansa kanssa paikalle, todistaja oli pitänyt outona, koska luontevampaa tutkia ennen kuin puretaan, olisi pitänyt päästä katsomaan.

Vuotovahinkoa selvitettäessä tehty testin osalta todistaja on kertonut, että koska vuotaa ei ole havaittu lavuaariin vettä päästettäessä, vaikuttaa siltä, että vuotokohta olisi kuivakaivon ja märkäkaivon välissä, siinä 32 linjassa. Jos olisi tyvestä irti, johtaisi siihen, että vuoto olisi pieni. Villa laskee samantien läpi veden. Todistaja on lausunut havaintonaan kuvasta (V3) kun kuivakaivo on purettu, että Gyproc oli ihan ok 90-luvulla, Gyproc ei ole kuvassa "möhnöä", jota se olisi ollut, jos olisi mennyt 10 litraa vettä. Ei ole sen enempää tummaa villaa näkyvissä. Puurakenteissa ei näy mitään sellaista, että olisi ollut vuotoa. Todistaja on epäillyt, että vuotokohta olisi ennemmin lähellä märkäkäyrää, kaksi miinuskäyrää (muhvi vain toisella puolella). Jokainen muhvi on aina liitos, joka voi elää.

Alkuperäisen vesieristeen ei periaatteessa tarvitse näkyä. Todiste (K6) osalta todistaja on kertonut, että Kiillolla on joskus ollut ohje tiivistämiseen massalla. Mm. Ardex, 3M ei käytä tällaista eikä sellaista kuulu laittaa. Alkuperäinen tiivisterengas on 90-luvulta. On mattorengas eikä kiristä lujaa vesieristettä. Todistaja on olettanut, että molemmat vesieristeet ovat olleet paikalla. Todistajan mukaan vesieristetilan kuivumisella ei ole ollut merkitystä.

Todistaja Kotttnen on kertonut, että hän on käynyt ammattikoulun rakennuspuolen ja 84 valmistunut porista rakennuspuolelta rakennusmestariksi ja ollut rakennuspuolella mestarina 10 vuotta, laman jälkeen ollut rakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu töihin. Nykyään Lammet Oy yritys ja tekee pääasiassa korjausrakentamisen suunnittelutyötä ja kustannusarvioita ja avustamisia riita-asioissa. On paljon saneerausrakentamisessa tekemisissä. Todistaja on käynyt kohteessa paikalla 13.5.2014 ja 5.8.2015. Katselmuksessa 13.5.2014 oli ollut paikalia Toooi, Ammo, R Laxxnen ja Polyconin kosteusmittaaja Sitttnen ja rakennusputkituksesta edustaja Bettt. Oli menty pesutilaan ja koko kaivoa ei enää ollut ja lattiakaivon koko putki oli käännetty ylös. Todistaja oli ajatellut, että jos vahinko oli sattunut niin se olisi pitänyt tutkia silloin kun tilanne on akuutti. Jos kaivossa on vuoto niin se pitää varmistaa myös läsnä ollessa. Sen voi tehdä vesipainekokeella. Putkimies voi koeponnistaa eli tulppaa viemärin. Todistaja on ihmetellyt miksi ei sellaista tehty tuolloin. Asunnossa ei ollut enää portaita ylöspäin. Polycon Oy:n raportissa oli mainittu, että oli tullut vettä satamalla keittiön katosta. Todistaja ei ymmärtänyt, että jos kaivo vuotaa niin vesimäärä ei millään voi vastata sitä. Todistaja oli ihmetellyt miksi kaivo oli ollut poissa paikaltaan, todistusaineistoa oli hävitetty.

Todistaja on kertonut, että jos vesivuoto on ollut pitkään niin se aiheuttaa tummumista puuhun. Todistaja ei ollut havainnut tätä. Gyproc oli piikattu pois lattiakaivon kohdalta eli pintabetoni kerros ja Gyproc. Gyproc menee ihan pehmeäksi, jos kastuu ja se lähtee käsin musertamalla pois. Todistajan mielestä siinä ei ollut sellaista, että siitä olisi todella paljon vuotanut. Alun perin on ollut betonilattia, vesieritys ja laatat päällä ja sen jälkeen on tehty korotusvalu vanhan laatoituksen päälle. Sitten on laitettu lattiakaivon ritiläkansi ja kauluksella painettu se kiinni siihen vanhaan lattiakaivoon. Kaikki on tehty vanhan vesieristyksen yläpuolella koskematta vanhaan vesieristykseen, mitään ei oltu piikattu. Rakennustapa ei ollut sikäli virheellinen, koska oli oltu vesieristeen yläpuolella. Vanha vesieriste on siellä alla ja todistajan tietojen mukaan vanha vesieriste on kiristysrenkaalla alkuperäisessä lattiakaivossa. Jos alkuperäisessä lattiassa ei olisi ollut lainkaan vesieristystä niin alkuperäinen suihku on kuitenkin toiminut, todistajan mukaan ei ole "saletti" että vuotaa, jos ei ole lainkaan vesieristettä. Korjaustapa ei ole ollut väärä. Korotus oli tehty vanhan lattiapinnan yläpuolelle ja vuoto olisi mennyt vanhan vesieristeen päälle ja sitten lattiakaivoon aivan varmasti, kallistukset ovat lattiakaivoon päin. Suuren vesimäärän, 10 litran, vuotaminen läpi jostain liitoskohdasta oli todistajan mukaan viitannut jokin aukkokohtaan viemärissä tai että jokin viemäriliitos/muhviputki oli irronnut. Todistajalla ei ollut tietoa, että oli rakennettu keittiö. Jos hän olisi tiennyt niin olisi aloittanut selvittämään asiaa ja onko kaikki tehty varmasti oikein ja konfliktia olisi voitu rajata. Keittiö on niin lähellä ja jos liitostöitä on tehty niin on liitokset voineet liikahtaa eli rakentamisella on merkitystä. 5.8.2015 oli tullut ilmi, että on 3 asuntoa.

Todistaja on kertonut lisäksi, että LVI-töiden osalta jokainen rakennus vaatii on käyttöönottotarkastuksen ja rakennustarkastaja tulee sen pitämään. Vesijohtojen koeponnistuspöytäkirja pitää olla tehtynä ja allekirjoitettuna muuten ei voi saada käyttöönottokatselmusta läpi. Se todistaa sen pitääkö putket vai ei. Käyttöönottokatselmuksessa olisi paljastunut tuolloin, jos jokin putki olisi vuotanut. Lattia oli tehty 90-luvulla ja 2003 tehty korotusosa ja 2014 asti toiminut moitteettomasti. Ensimmäinen asukas sen jälkeen, kun ollut ensin 9 kk tyhjillään niin oli tullut vuoto. Todistajan mukaan viittaa ulkoiseen asiaan, koska oli ollut tyhjillään ja jokin äkillinen tapahtuma, kun oli alkanut yhtäkkiä. Viittaa siihen, että on tapahtunut jotain liikahtamista viemärissä, tyhjillään olosta ei tiedä mitä vaikuttaa, ei ollut ennen vuotanut ja nyt oli alkanut vuotamaan. Todistaja on ihmetellyt miten vuoto voisi mennä läpi, koska on olemassa alkuperäinen vesieriste, betonistakaan ei suoraan voi mennä läpi.

Tilan kuntoon saattamista koskeva lausunto (V2) on hänen oma erikoisalansa ja laskee näitä. Hän oli käyttänyt samoja neliömääriä, joita Polycon Oy:n lausunnossa, mutta hän ei ollut ottanut parkettilattian korjauksia. Se on ollut Polyconin ja Elon korjaussuunnitelmassa, mutta todistajan mukaan se on turha. Hän oli laskenut myös tilan alipaineistuksen ja pientyökohdelisän ja yleiskustannuksia, laskutyölisä mm. ja vielä 5 % lisää ja oli saanut 4.800 euroa. On pienempi kuin esim. 9.000-14.000 rivitalon kph saunalla. Laskelmassa on otettu huomioon se, että kipsilevyt otetaan pois laattoineen ja uudet seinien levytykset ja laatoitukset ja vesieristykset. Pesutilan koko on 3 m2. Jos vesijohto tai viemäri vuotaa niin varmasti vuoto paljastuu. Ellei käytetä niin ei voi mennä vettäkään. Remontin laajuus, jotta saadaan nykysäännökset vastaava eli suihkutilan osalta pitää purkaa ja laatoittaa uudelleen lattia ja seinät, 15 m2 on koko pesuhuoneen korjausalue seinissä eli todistajan arvio on tehty samoilta pohjilta kuin muut arviot. Tilaa ei voi osittain korjata. Todistaja on tehnyt Ammolta saamien asiakirjojen perusteella 4.5.2014 raportin (V2) ja tehnyt toisen raportin (V5) 5.8.2015 käynnin perusteella.

Todistaja Kattt on kertonut, että hän on myynyt Ammolle vuonna 2003 ko. asunnon. Kuva WC/kph tilasta, jossa valkoinen lattiakaivo (V4). Todistaja on osallistunut remontointiin 1999 eli silloin oli purettu ja siinä oli todistajan ja hänen setänsä tekemässä. Vesieristykset oli laitettu lattiaan ja todistaja on tästä 100 % varma tästä. Todistaja ei muista miten eristys laitettiin lattiakaivon kohdalta. Hän oli laittanut vesierityksen yhdessä setänsä kanssa. Sinisten laattojen alla on koolaus, Gyproc, pieni valu ja vielä erikseen vesieristys ja laatat. Todistaja ei muista oliko lattiakaivossa korotusrengas. Oli ollut kuivakaivo joka oli johdettu altaan alla olevaan märkäkaivoon. Todistaja ei muistanut, oliko kuivakaivo laattatason pinnassa vai oliko koroke. Todistaja on muistellut, että lattiakaivo ei ole Gyprokin päällä. Viemärikaivo lähtee ensin suihkuun päin ja sitten poikittain lavuaarin alla olevaan märkäkaivoon ja pystyviemäriin. Lattia oli kokonaan laatoitettu. Todistaja on muistanut, että putket ovat Gyprocin alla, mutta hän ei muista miten putket menevät. Todistaja ei ole muistanut kuvan (K 10) osalta, oliko joku osa peräisin todistajan tekemän remontin ajalta.

Todistaja Tatttnen on kertonut, että hän on hitsari ja hän on tehnyt putkitöitä ja saneerauksia vuodesta 2000. Todistaja on tehnyt saneerauksen kohteessa. Ammo oli pyytänyt tekemään uusi laatta vanhan lattian päälle ja seinien reunoista nostettiin kaatoa lisää ja todistaja oli laittanut uuden laatan, saumannut ja laittanut silikonit ja kaivonkannen paikoilleen. Lisäksi hän oli kokeillut, että kaivo vetää. Ardexin aineella oli valettu, reunoille 2 cm suunnilleen. Kaivon päälle oli laitettu tiivisterätti ja kehys. Mitään ei oltu piikattu vaan kaikki laitettiin päälle suoraan. Asennus oli tehty remonttilaastilla. Kaivoa ei korotettu, kun vanha muovikansi oli otettu pois ja oli laitettu rätti. Sen jälkeen laasti ja uusi kaivon kansi. Kaulusta oli ollut korkeintaan 20-30 mm. Todistajalle oli sanottu, että vesieristeitä ei tarvittu, koska vanha on vesieristeenä eli työ oli tehty vesieristeisen lattian yläpuolelle.

Todistaja on kertonut, että sen työn yhteydessä ei ole laitettu tiivistemassaa (K6), jota hänelle näytettiin. Vanha lattia oli toiminut vesieristeenä. Vanhan lattian alla on vesieriste. Todistaja ei muista oliko uuteen laitettu vesieristettä, mutta hän oli sitä mieltä, että ei oltu laitettu. Varsinaisiin kaivorakenteisiin oltu koskettu lainkaan. Oli tarkastanut, että kaivon osat ovat paikoillaan. Rätti tiivistää sen ja kura liimaa kaivon kehyksen kiinni ja siihen laitetaan ritilä/kansi päälle. Oli varmistanut, että menee kunnolla. Hän ei ollut laittanut massaa päälipuolelle. Silikonia oli laitettu seinän ja lattian rajalle. Hän oli kysynyt Ammolta, että vesieristettä ei tarvita ja laitetaan vanhan laatan päälle. On niin paljon aikaa, ei muista. Hän on tehnyt paljon näitä hommia, putkiasentajan töitä ja yrittäjänä oli toiminut silloin ja käynyt kursseja. Pääasiassa laivoilla. Vesieristeen asentaminen ei ollut silloin luvanvaraista.

Todistaja on kertonut kaivosta otetusta valokuvasta (K10), että kuvassa näkyy sinistä ja sininen on juuri se "rätti". kumimaista itseliimautuvaa "eristerättiä", sitten sen keskelle tehdään viillot, sivut painetaan alas ja vesi ei pääse välistä laatan alle ja sen päälle painetaan kaivon kehys. Tämä eristys on vain kaivon kohdalla. Hän ei ole laittanut kuvassa näkyvä valkoista vannetta, vaan se on vanhaa lattiakaivoa. Hän ei ollut ottanut irti vanhaa kiristerengasta. Hän oli tehnyt vanhasta lattiasta ylöspäin.


Johtopäätökset

Kaupan kohteessa on ollut edellä selostetuin tavoin vesivahinko, jossa WC/kph alapuolella olevaan keittiöön on valunut vettä. Asiassa esitetty näyttö on ristiriitaista vesivuodon syyn osalta.

Todistaja Kotttnen ja Pitttnen ovat olleet sitä mieltä, että Toooin tekemä keittiö- ja porrasremontti putkitöineen ovat olleet syynä vesivuotoon. Heidän kantansa tueksi on viitattu siihen, että ostaja on purkanut lattian ennen kuin myyjä on sen ehtinyt näkemään ja että ostaja ei ole kertonut keittiöremontista. Lisäksi on esitetty tarkasteltu valokuvia keittiön putkista. Kotttnen tekee työkseen korjausrakentamisen suunnittelutöitä ja hänellä on siten kokemusta saneerausrakentamisesta. Kotttsen havaintojen luotettavuutta vähentävät kuitenkin se, että hänen lausuntonsa perustuu ensisijaisesti hänelle annettuihin suullisiin ja kirjallisiin tietoihin ja hän on käynyt kohteessa vasta 13.5.2014, kun lattiakaivo oli jo purettu. Pitttsella on runsaasti kokemusta LVI-alan töistä, mutta hänen kertomuksensa luotettavuutta tämän kohteen osalta vähentää se, että hänen havaintonsa eivät perustu kohdekäyntiin kuin vasta 5.8.2014, jolloin lattiakaivoa ei enää ollut. Pitttsen mukaan vaikka olisi ollut tummana kohtana näkyvä rako (K10), niin joka tapauksessa kohta olisi ollut alkuperäisen vesieristeen päällä eikä vuoto olisi mahdollista ja läpi menneen veden määrä oli ollut myös suuri.

Todistaja Sitttnen on ollut paikalla kohteessa silloin, kun lattiakaivoa ei ole vielä purettu. Hänen mukaansa vuoto on johtunut WC/kph-tilan lattiakaivon virheellisestä asennuksesta. Kiristysrengas on ollut löysä ja sen vieressä oli ollut kolo. Rakenteiden kuivuminen asumattomuusaikana on johtanut siihen, että vesi on valunut suhteellisen suurellakin määrällä eristeiden ja keittiön paneelikaton läpi. Todistaja Kutiian mukaan kuvasta (K10) on näkynyt selvästi, että on ollut selvä rako ja korotusrengas ei ole ollut tarpeeksi sisällä ja kiristysrengas on ollut väärässä paikassa. Myös todistaja Betttin havaintona on ollut, että korokerengas oli ollut virheellisesti asennettu, tiivisterengas oli puuttunut ja silikonimassaa oli käytetty tiivistykseen. Lisäksi voidaan todeta, että todistaja Pitttsen mukaan kohteessa käytetty tiiviste rengas on ollut mattorengas ja se ei kiristä lujaa vesieristettä. Hän on tosin myös katsonut, että vesieristeet ovat olleet paikallaan.

Ammon mukaan mitään ongelmaa ei ollut hänen asumisaikanaan. Todistaja Katttn mukaan ongelmia ei ollut hänenkään asumisaikanaan. Todistajat Sitttnen, Kuttt, Bettt, Pitttnen ovat kertoneet, että tiivistysmassaa ei ole kuulunut laittaa ja että se ei pysy paikallaan kuin jonkin aikaa. Sitttsen mukaan myös se, että asunto on ollut asumaton on vaikuttanut tiivistemassan kuivumiseen.

Todistaja Bettt oli tehnyt havaintoja mustuneista puurakenteista lattiakaivon alla ja ympärillä, kun hän oli purkanut lattiakaivoa Toooin kanssa. Hän oli myös havainnut, että vettä oli imeytynyt puruihin. Kun otetaan huomioon myös todistaja Sitttsen havainnot mustasta puusta lattiakaivon vieressä kuvassa (K10) niin voidaan johtopäätöksenä vetää, että lattiakaivo on mahdollisesti vuotanut jo ennen vesivahinkoa 25.3.2014. Todistaja Kotttsen tai Pitttsen kuvasta (K10) tekemät vastakkaiset lausumat eivät luotettavalla tavalla kumoa purkutilanteessa mukana olleen Bttten havaintoa.

Toooin ja todistaja Mettten kertomuksilla on näytetty, että mitään vesi- tai putkivahinkoa ei ole tämän jälkeen ollut ja että kohde on ollut asuttu. Tämä tukee sitä käsitystä, että 25.4.2014 vesivahinko ei ole johtunut putkien liikkumisesta tai tukoksesta.

Todistaja Tatttsen mukaan hän ei ole laittanut kuvassa (K10) näkyvää valkoista vannetta/kiristysrengasta ja että se on ollut vanhaa lattiakaivoa. Tällä perusteella käräjäoikeus pitää mahdollisena, että kiristysrengas on ollut paikalla jo ennen Ammon teettämää remonttia.

Käräjäoikeus katsoo, että todistaja Sitttsen kertomusta on pidettävä asiassa uskottavana. Sitttnen on ollut paikalla silloin, kun lattiakaivoa ei ole vielä purettu ja hän on pystynyt tekemään havainnot luotettavalla tavalla. Todistaja Kutttn kertomus tukee Sitttsen kertomusta. Heillä on molemmilla sertifikaatti. Sitttnen tekee työkseen vakuutusyhtiöille vesivahinko selvityksiä. Todistaja Kotttsen havainnot perustuvat ajankohtaan vasta sen jälkeen, kun lattiakaivo ja märät eristeet on purettu. Todistaja Kotttsen ja Pitttsen esittämä selvitys siitä, että vuotokohta olisi syntynyt ostajan toimenpiteistä ja viemäriputkien liikkumisesta, ei käräjäoikeuden arvion mukaan perustu sellaisiin vakuuttaviin havaintoihin, jotka voisivat horjuttaa edellä todettua virheen syntytapaa.

Käräjäoikeuden käsityksen mukaan tiivistemassasta kerrottu selventää sitä, että massa ei ole ollut 25.3.2014 kiinni lattiakaivossa ja todistaja Sitttnen on voinut sormilla nostamalla poistaa kuivuneen massan kaivosta. Kerrottua taustaa vasten näyttää siten todennäköiseltä, että tiivistysmassa on toiminut vielä Ammon asumisaikana ja ainakin siihen saakka, jos suihkua on käytetty ennen kohteen jäätyä asumattomaksi kesäkuussa 2013.

Käräjäoikeus katsoo siten näytetyksi, että WC/kph kuivakaivon vesivuoto on syntynyt lattiakaivon virheellisestä asennuksesta.

Kiinteistössä on maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan salainen laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Salainen virhe on kyseessä silloin, kun ostaja ei ole havainnut eikä hänen ole pitänyt havaita virhettä ennakkotarkastuksessa eikä myyjä ole ollut tietoinen eikä hänen ole pitänyt olla tietoinen virheestä.

Asiassa ei ole käynyt ilmi, että myyjä olisi antanut ostajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai jättänyt oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen kohteen fyysisistä ominaisuuksista. Kohteessa ollut virhe on ollut salainen, koska myyjäkään ei ole havainnut sitä ennen kauppaa.

Kaupan kohde eroaa siitä, mitä ostajalla on ollut oikeus odottaa. Suihkutilan lattiakaivon vuotaminen on laadultaan sellainen, että kiinteistö sen vuoksi poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan odottaa. Edellytykset hinnanalennukseen täyttyvät.

Maakaaren 2 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Jos kauppahinta on sopimuksen mukaisen kiinteistön käypää arvoa pienempi tai suurempi, hinnanalennusta määrättäessä otetaan huomioon kauppahinnan ja sopimuksen mukaisen kiinteistön arvon suhde.

Hinnanalennuksen määrä perustuu siihen, mikä kohteen hinta olisi ollut, jos virhe olisi ollut tiedossa. Yhtenä tapana laskea hinnanalennuksen suuruutta voidaan käyttää korjauskustannuksia. Virheen korjaaminen voi johtaa kiinteistön arvon nousemiseen.

Todistaja Sitttsen, Kutttn ja Kotttsen kertomuksilla ja Sitttsen ja Kotttsen laatimilla kustannuslaskelmilla on selvitetty, että kohteen kph-tilan korjaaminen tulee maksamaan noin 4.800-10.000 euroa. Kotttsen arviossa 4.800 euroa ei ole ollut mukana parketin korjausta. Rakennus ja laatoitus M. Elon urakkatarjous (K4), jonka mukaan korjaus maksaa 9.500 euroa tukee Polygon Finland Oy:n arviossa (K3) esitettyä korjauksen hintaa.

Käräjäoikeus pitää hinnanalennuksena esitettyä vaatimusta 5.000 euroa oikeamääräisenä, kun otetaan huomioon kohteen kauppahinta, korjauskustannuksista esitetty ja se, että ostaja on ottanut hinnanalennusvaatimuksessaan huomioon että tila tulee jonkin verran parempaan kuntoon ja sen käyttöikä pitenee.

Oikeudenkäyntikulut ja asianosaiskulut

Vastaaja häviää asian. Vastaajan on korvattava kantajan tarpeelliset ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan oikeudenkäyntikulujen korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä (asianosaiskulut). Vaatimusten määrät, yhteensä 13.690,27 euroa, on myönnetty oikeiksi. Asian näin päättyessä hylätään vastaajan oikeudenkäyntikuluvaatimus perusteettomana.

Vaatimukset enemmälti hyläten käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

ML Ammo velvoitetaan maksamaan J Toooille 5.000 euroa korkolain 3.2 §:ssä määritellyn korkokannan mukaisine tuottokorkoineen kauppahinnan maksupäivästä 2.6.2009 lukien 16.3.2015 saakka sekä sen jälkeen korkolain 4.1 §:n mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka ja korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista ja asianosaiskuluista yhteensä 7.256,18 euroa (sisältää arvonlisäveroa 1.156,68 euroa) korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 7.2.2016 lukien.