Luvattu rakennusoikeus sekä välittäjän vastuu

Rakennusoikeus ja välittäjän virhe

Jos välittäjä antaa ostajalle väärää tietoa rakennnusoikeudesta välittäjä ja myyjä vastaavat tästä aina ostajalle. Välittäjän pitää tarkastaa oikea rakennusoikeuden määrä.

Ostaja voi kohdistaa vaatimukset sekä myyjään, että välittäjään.

Mutta ostaja voi vaatia korvausta pelkästään välittäjältä, jolloin myyjä ei joudu vastuuseen virheestä.

Mikäli ostaja vaatii korvausta pelkästään myyjältä, myyjä voi vaatia välittäjältä mm. edellisen riidan oikeudenkäyntikulut ja muut korvaukset. Ongelmallista on näissä aina sen arviointi, mikä on rakennusoikeuden arvo suhteessa koko kauppahintaan.

Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Luvattu rakennusoikeus. Kiinteistönvälitys.

kiinteistönvälitys

käytetyn asunto-osakkeen kauppa

Diaarinumero: 4500/81/08

Antopäivä: 09.03.2010

Myyjät tekivät toimeksiantosopimuksen välitysliikkeen kanssa asunto Oy -muotoisen paritalohuoneiston myynnistä. Asunto myytiin 29.6.2005 339 000 euron kauppahinnalla. Ostajat esittivät myöhemmin myyjille hinnanalennusvaatimuksen jota käsiteltiin käräjäoikeudessa. Ostajat voittivat asian.Tapauksessa on kiistaa välitysliikkeen korvausvastuun suuruudesta.

VAATIMUKSET

Myyjät vaativat välitysliikkeeltä yhteensä 39 741,69 euron korvausta korkoineen.

Myyjät saivat tietää vasta ostajien hinnanalennusvaatimuksen myötä, ostajien olettaneen, että taloyhtiöllä olisi ollut käyttämätöntä rakennusoikeutta. Taloyhtiöllä ei ole rakennusoikeutta jäljellä. Myyjät eivät missään vaiheessa ole antaneet sellaista tietoa. Rakennusoikeudesta ei myöskään ole merkintää kauppaan liittyvissä asiakirjoissa. Välitysliike on myöntänyt antaneensa virheellistä tietoa rakennusoikeudesta.

Käräjäoikeus antoi tuomion 6.6.2008 ostajien hinnanalennusvaatimus asiassa. Myyjät velvoitettiin maksamaan hinnanalennusta yhteensä 23 710,40 euroa, josta 8 198,40 euroa koski korvausta välitysliikkeen tiedonantovirheen perusteella ostajille luvatusta käyttämättömästä rakennusoikeudesta. Tuomio on lainvoimainen.

Myyjien korvausvaatimus sisältää välityspalkkion alentamisen, osuuden hinnanalennuksesta, selvittelykuluja sekä myyjien oikeudenkäyntikuluja.

Myyjät maksoivat välityspalkkiota 13 441,35 euroa.

VASTAUS

Välitysliike kiistää 13 000 euroa ylittävät vaatimukset.

Välitysliike oli saanut rakennustarkastuksen virkamieheltä väärää tietoa rakennusoikeudesta. Tämän väärän tiedon välitysliike oli antanut ostajille. Välitysliike on tarjoutunut korvaamaan 13 000 euroa myyjille. Se katsoo, että valtaosa oikeudenkäynnin kuluista ovat aiheutuneet homeitiöiden poistamista koskevasta riidasta. Välitysliikkeen tarjoama summa kattaa osuuden oikeudenkäyntikuluista sekä rakennusoikeuden puutteesta johtuvan hinnanalennuksen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 7 §: n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 9 §:n mukaan välitysliikkeen on annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen.

Jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on lain 11 §:n mukaan varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto.

Välitysliikkeen suorituksessa on lain 13 §:n mukaan virhe, jos se ei vastaa, mitä tässä laissa säädetään tai mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Jos haitta on olennainen, välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon tai korvaukseen. Toimeksiantajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Lain 15.2 §:n perusteella toimeksiantajalla on oikeus saada korvaus välitysliikkeeltä jos toimeksiantaja joutuu välitysliikkeen virheen vuoksi suorittamaan korvausta vastapuolelle.

Välitysliike on kertonut ostajille että taloyhtiöllä on rakennusoikeutta jäljellä, ja että ostajat voisivat laajentaa asuntoaan. Tämä tieto on vaikuttanut kauppaan. Taloyhtiöllä ei ole ollut rakennusoikeutta jäljellä eivätkä myyjät ole antaneet tietoa siitä, että rakennusoikeutta olisi. Käräjäoikeuden tuomiolla myyjät velvoitettiin maksamaan ostajille hinnanalennusta. Päätöksen mukaisesti kauppahinnan alennuksen määrästä 8 198,40 euron osuus koski korvausta välitysliikkeen tiedonantovirheen perusteella ostajille luvatusta käyttämättömästä rakennusoikeudesta. Välitysliike on myöntänyt antaneensa ostajille virheellistä tietoa rakennusoikeudesta. Asiassa saadun selvityksen perusteella on riidatonta, että välitysliikkeen suorituksessa oli tiedonantovirhe.

Hinnanalennuksella asunnon hinta on oikaistu vastaamaan sitä, mitä se lautakunnan käsityksen mukaan todennäköisesti olisi ollut, jos ostajat olisivat tienneet ennen kaupantekoa, ettei rakennusoikeutta ole. Lautakunta arvioi, ettei myyjille ole tältä osin aiheutunut vahinkoa. Oikeudenkäyntikulut ovat vahinkoa, siltä osin kun ne kohdistuvat rakennusoikeuteen. Välitysliikkeen virheestä on myös aiheutunut myyjille haittaa ja vaivaa. Lautakunta katsoo, että myyjillä on oikeus saada alennusta välityspalkkiosta.

Välitysliike on tarjonnut myyjille 13 000 euron korvausta. Lautakunta arvioi, että välitysliikkeen tarjoama summaa on tässä tapauksessa pidettävä määrältään riittävänä.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan asian selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa ei peritä maksuja. Omista kustannuksistaan asianosaiset vastaavat itse, eikä näin ollen ole katsottava aiheelliseksi suosittaa hyvitystä aiheutuneista asianajokuluista.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että välitysliike maksaa myyjille 13 000 euroa.Päätös oli yksimielinen. Julkaistu 9.3.2010

Luvattu rakennusoikeus sekä välittäjän vastuu