Kiinteistön määräalan kauppa. Pinta-alavirhe. Välitysliikkeen selonottovelvollisuus.

pinta-ala
selonottovelvollisuus


Diaarinumero: 04/81/1076
Antopäivä: 08.08.2005

Kuluttajat (K:t) ostivat 31.5.2002 päivätyllä kauppakirjalla NN:ltä määräalan kunnan kylässä sijaitsevasta tilasta. Kauppahinta oli 42.000 euroa. Kaupan välitti välitysliike.
Lautakunnan saaman tiedon mukaan K1 on kuollut jaostokäsittelyn jälkeen 23.6.2005.

Vaatimukset

K:t vaativat välitysliikkeeltä vahingonkorvausta 3.262,38 euroa viivästyskorkoineen.

K:t ostivat määräalan, jonka pinta-alan piti olla 4.700 m2. Kaupanteon jälkeen suoritetussa maanmittaustoimituksessa on selvinnyt, että määräalan pinta-ala onkin vain 4.050 m2, eli noin 13,8 % ilmoitettua pienempi.

Myyjä olisi ennen kaupantekoa helposti voinut tarkistaa pinta-alan ranta-asemakaavakartasta. Ostajat saivat kaupantekohetkellä vain otteen ranta-asemakaavakartasta, mistä ei selvinnyt mittakaavaa, joten ostajat eivät voineet tarkistaa pinta-alaa.

Vastaus

Välitysliike kiistää vaatimuksen.

Kauppakirjassa määräalan pinta-alaksi on ilmoitettu noin 4.700 m2. Kauppakirjassa todetaan, että määräala on ensisijaisesti vahvistetun ranta-asemakaavan mukainen tontti ja ettei kohteen hinta määräydy pinta-alan perusteella. Ostaja on myös kauppakirjassa ilmoittanut olevansa tietoinen siitä, että kaupan kohteelle ilmoitettu pinta-ala on likimääräinen eikä ostaja tule esittämään myyjälle vaatimuksia sen johdosta, että alueen lopullinen, lohkomistoimituksessa määriteltävä pinta-ala mahdollisesti poikkeaa ilmoitetusta pinta-alasta.

Myyntiesitteessä on ilmoitettu, että kaupan kohteena on ranta-asemakaavan mukainen kiinteistö.

Välitysliikkeen edustaja on kertomansa mukaan saanut pinta-alatiedon myyjältä. Kiinteistön rajoja ei ollut ennen kaupantekoa merkitty maastoon. Kiinteistön rajat eivät näin ollen olleet välitysliikkeen edustajan nähtävissä. Välitysliikkeen edustaja ei ole silmämääräisesti voinut havaita pinta-alaeroa.

Ostajat omistavat kiinteistön saman järven rannalla ja he ovat aikanaan valittaneet alueelle laaditusta ranta-asemakaavasta. Ostajat siis tunsivat alueen hyvin.

Ratkaisu

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan edut.

Lain 9 §:n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.

Lain 11 §:n mukaan jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat 9 tai 10 §:ssä tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Jos tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on ilmoitettava toimeksiantajan vastapuolelle, ettei tietoa ole voitu tarkistaa.

Lain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Ostajat vaativat välitysliikkeeltä korvausta, koska määräalan pinta-ala on ilmoitettua pienempi. Välitysliike on kiistänyt vaatimuksen.

Osapuolten allekirjoittamassa kauppakirjassa todetaan, että määräala on ensisijaisesti tiloille laaditun kunnanvaltuuston kokouksessaan 28.8.2000 §:n 51 kohdalla vahvistaman ranta-asemakaavan mukainen tontti numero 1 korttelissa 3. Edelleen kauppakirjassa todetaan, että kohteen hinta ei määräydy pinta-alan perusteella. Kohdassa "muut ehdot" todetaan lisäksi, että ostaja on tietoinen siitä, että kaupan kohteelle ilmoitettu pinta-ala on likimääräinen eikä tule esittämään myyjälle vaatimuksia sen johdosta, että alueen lopullinen, lohkomistoimituksessa määriteltävä pinta-ala mahdollisesti poikkeaa ilmoitetusta pinta-alasta.

Lautakunta katsoo, että ostajien on kauppakirjan perusteella täytynyt ymmärtää, ettei kauppakirjassa ilmoitettu pinta-alatieto ole välttämättä lopullinen. Kauppakirjan mukaan määräala on ensisijaisesti ranta-asemakaavan mukainen kiinteistö. Selvityksen mukaan ostajat ovat aikaisemmin valittaneet kauppakirjassa mainitusta ranta-asemakaavasta, mikä lautakunnan mukaan osoittaa sen, että ostajat ovat tutustuneet kyseiseen ranta-asemakaavaan ja olleet tietoisia sen sisällöstä.

Lautakunta katsoo osapuolten antamien selvitysten perusteella asiassa selvitetyksi, ettei pinta-alan pieneneminen ole vaikuttanut määräalan rakennusoikeuteen.

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että ostajille olisi aiheutunut pinta-alan pienenemisestä vahinkoa.

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että välitysliikkeen menettelyssä olisi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa tarkoitettua virhettä.

Lautakunta ei suosita hyvitystä.
Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 8.8.2005