Kiinteistön kauppa. Kaivosta annetut tiedot. Välitysliikkeen ja kuntokartoittajan vastuu.

Kuntotarkastajan on suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Kaivo on keskeinen kiinteistön osa ja se tulee tarkastaa eikä pelkästään luottaa myyjän ilmoitukseen. Mutta KRIL mukaan virheestä seuraa vain hinnanalennus kuntotarkastajan palkkiossa ei sen sijaan ostajille mahdollisesti maksettava hinnanalennus.


Diaarinumero: 02/81/3243
Antopäivä: 26.10.2004

Kuluttajat (K:t) myivät 31.8.2001 Mäntsälän kunnassa sijaitsevan kiinteistönsä XX:lle. Kiinteistönvälittäjänä toimi myyntitoimeksiannon perusteella elinkeinonharjoittaja 1 (EH1). Myyjät teettivät ennen kauppaa kuntokartoituksen elinkeinonharjoittaja 2:lla (EH2). Kuntokartoitus maksoi 723,55 euroa. Kuntokartoitusraporttiin kirjattiin erehdyksessä paikkansa pitämätön tieto, että kiinteistöllä olisi porakaivo. Saman tiedon kiinteistönvälittäjä laittoi myös myyntiesitteeseen. Myyjät eivät huomanneet virheellistä tietoa ennen kuin ostajat ottivat heihin yhteyttä ja ilmoittivat virheestä elokuussa 2002. Ostajat ovat vaatineet virheen vuoksi porakaivon perustamiskuluja vastaavaa 6 000 euron hinnanalennusta.
Ostajat ovat sittemmin liittyneet kunnan vesijohtoon. Liittymiskulut olivat noin 4 300 euroa.

Vaatimukset

K:t vaativat kiinteistönvälitysliikettä sekä kuntokartoittajaa osavastuuseen heille annetusta väärästä tiedosta.

Virheellistä tietoa ei ole annettu sen enempää kiinteistönvälittäjälle kuin kuntokartoittajallekaan. Väärinymmärrys on ilmeisesti johtunut siitä, että kiinteistönvälittäjälle kerrottiin kaivossa olevasta porakaivopumpusta. Edelleen välittäjälle kerrottiin, ettei kaivovettä ollut tutkittu ja että vesijohto kulki kiinteistön rajalla. Toimeksiantosopimuksessa on rastitettu kohta "kaivo". Koska myyjät eivät nähneet kiinteistöstä laadittua myyntiesitettä, ei virhettä huomattu. Myyjät eivät huomanneet virhettä myöskään kuntokartoitusraportissa.

Vastaukset

1. EH1

Toimeksiantosopimuksessa K on ilmoittanut, että kiinteistöllä on kaivo. Toimeksiantosopimus on allekirjoitettu 30.7.2001. EH2 on suorittanut kiinteistöllä kuntotarkastuksen 3.8.2001. Tässä tilaisuudessa K on ilmoittanut, että kiinteistöllä on porakaivo. Kirjallinen raportti on valmistunut 6.8.2001, eikä K ollut sen saatuaan ilmoittanut raportin sisältävän virheellistä tietoa. EH1:n tiedostoihin on raportin perusteella lisätty tieto porakaivosta. Kohteen myynti on alkanut 7.8.2001 ja näin ollen esitteeseen on tullut merkintä porakaivosta. EH1 katsoo, ettei sillä ole asiassa korvausvelvollisuutta.

2. EH2

Kuntotarkastus on sisällöltään ja toimintatavoiltaan määritelty valtakunnallisesti käytössä olevassa kuntotarkastusohjeistossa, Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisessä toimintamallissa (jäljempänä YTM). Tämä kuntotarkastus perustuu 1.3.2000 julkaistuun YTM:ään ja tilaajan kanssa tehtyyn kirjalliseen sopimukseen. Kuntotarkastajalla ei YTM:n mukaan ole velvollisuutta tarkistaa hänelle kerrottujen tietojen paikkansapitävyyttä eikä kuntotarkastaja vastaa niiden oikeellisuudesta. Täss tapauksessa tieto porakaivon olemassaolosta on peräisin kiinteistön omistajan haastattelusta. Raportista ei ilmene, onko kaivo jäänyt kokonaan tarkastamatta, näin on saattanut tapahtua.

Myyjä on ollut kuntotarkastuksen tilaaja ja hänellä on ollut tarkastusraportti käytössään ennen kiinteistön myyntiä. Myyjä ei kuitenkaan ole reklamoinut kuntotarkastusraportissa kahdessa kohdassa esiintyvästä virheellisestä tiedosta ja vaatinut virheen oikaisua. YTM:n mukaan kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista suorituksessaan oleva virhe.

Ratkaisun perustelut

1. Välitysliikkeen vastuu:

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (1074/2000) 7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 13 §:n mukaan välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa, mitä laissa säädetään tai mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Edelleen toimeksiantajalla on oikeus saada korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Selvityksen mukaan toimeksiantoa hoitanut kiinteistönvälittäjä on toimeksiantajan kertoman ja kuntotarkastajan laatiman kuntokartoitusraportin perusteella lisännyt tiedon porakaivosta kiinteistön myyntiesitteeseen. Asiassa ei ole esitetty sellaista syytä, jonka perusteella välittäjällä olisi ollut syytä epäillä kaivosta annetun tiedon oikeellisuutta. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että välitysliike olisi menetellyt huolimattomasti toimeksiantoa hoitaessaan ja että virhe ostajille annetuissa tiedoissa johtuisi välittäjän huolimattomuudesta. Välitysliikkeen suoritusta ei siten voida pitää virheellisenä.

2. Kuntokartoittajan vastuu

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Muussa tapauksessa palveluksessa on virhe.

Lautakunta pitää osapuolten kertoman perusteella todennäköisenä, että kaivoa koskeva virheellinen tieto on kirjattu kuntokartoitusraporttiin väärinymmärryksen johdosta. Kyseessä on ollut kiinteistöä koskeva tieto, joka on kirjattu raporttiin myyjän ilmoituksen mukaisena kaivoa erikseen tarkastamatta.

Kuntokartoitusraportti tilattiin kiinteistön myyntiä varten. Lautakunta katsoo, että tarkastuksen tekijän olisi pitänyt erikseen tarkastaa kiinteistön kaivo erityisesti, koska kiinteistöllä ei ollut muuta vesihuoltoa. Tarkastaja on menetellyt tältä osin huolimattomasti.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 19 §:n mukaan tilaajalla on oikeus virheellistä suoritusta vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole oikaistu.

Koska EH2:n suorituksessa on ollut virhe, K:illa on oikeus hinnanalennukseen. Virhettä vastaavana hinnanalennuksen lautakunta pitää tässä tapauksessa 145 euroa.

Vahingonkorvausvaatimuksesta lautakunta toteaa, että väärä tieto kuntokartoitusraportissa on ollut helposti myyjän havaittavissa ja oikaistavissa tarkastusraporttiin tutustumalla. Koska myyjät eivät ole näin tehneet heillä ei ole oikeutta vaatia K2:lta korvausta heidän mahdollisesti maksettavakseen tulevasta hyvityksestä kiinteistön ostajille.
Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 26.10.2004