Mitä välittäjän on kerrottava käsirahasta?


Välitysliikkeen tulee huolehtia, että ostaja ymmärtää käsirahan merkityksen ja että ostaja voi menettää sen tehtyään tarjouksen. Mikäli välittäjä laiminlyö tämän, hän joutuu korvaamaan ostajalle mahdollisesti aiheutuvan vahingon jos kauppa ei toteudu ostajasta johtuvasta syystä.

Alla olevassa KRIL 2007 tapauksessa se toteaa, että välitysliike on ilmoittanut ostajalle samassa sähköpostiviestissä, jossa käsirahan maksamista pyydettiin, että käsiraha palautetaan, mikäli myyjä ei hyväksy tarjousta. Lisäksi välitysliike on ilmoittanut tarjouksen olevan sitova myyjän hyväksyttyä sen.
Ostajan ja välitysliikkeen sähköpostikirjeenvaihdosta on ymmärrettävissä, että ostajalle aiheutuu jotakin seuraamuksia tarjouksen peruuttamisesta.
Välitysliikkeen tulee kuitenkin nimenomaisesti kertoa käsirahan
menettämisseuraamuksesta. Selvitystä siitä, että näin olisi tapauksessa toimittu, ei ole annettu.

Kun ostaja halusi vetäytyä kaupasta myyjä sai pitää käsirahan ja KRIL suositti että välitysliike korvaa ostajalle 4000 euron käsirahasta 2000 euroa. KRIL katsoi että ostajalla oli myötävaikutusta sille aiheutuneeseen vahinkoon.


KRIL 2007 käsirahan palautus, asunto-osakkeen kauppa

Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Kiinteistönvälitys. Ostotarjous. Kaupan peruuntuminen. Käsiraha.

Diaarinumero: 3452/81/06

Antopäivä: 11.12.2007

huolellisuusvelvollisuus

kiinteistönvälitys

käsiraha

ostotarjous

peruuttaminen

selonottovelvollisuus

tiedonantovelvollisuus

käytetyn asunto-osakkeen kauppa

Diaarinumero: 3452/81/06

Antopäivä: 11.12.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) teki sähköpostitse ostotarjouksen 25.7.2006 elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH) liikkeen välittämistä osakkeista, jotka oikeuttavat 61 m2 kokoisen rivitalohuoneiston hallintaan. Kauppahinnaksi K tarjosi

114 000,00 euroa ja käsirahan EH ilmoitti sähköpostitse tarjouksen tekemisen jälkeen olevan 4 000 euroa. K peruutti ostotarjouksen myyjän hyväksyttyä sen. Asiassa on riitaa siitä, onko K oikeutettu saamaan maksamansa käsirahan takaisin.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:lta käsirahan palauttamista.

K teki 25.7.2006 asunnosta suullisen tarjouksen. Tuolloin EH ei maininnut mitään käsirahasta, vaan pyysi lähettämään tarjouksen sähköpostilla. Kirjallisen tarjouksen lähettämisen jälkeen K:a kehotettiin maksamaan 4 000 euron käsiraha välitysliikkeen tilille mahdollisimman pian. Sähköpostissa välitysliikkeen edustaja totesi muun muassa, että "olen lähettänyt tarjouksesi eteenpäin. Jotta varmistamme tarjouksen pitävyyden puolin ja toisin, sinun tulisi maksaa käsiraha asiakasvaratilillemme mahdollisimman pian. Kun käsiraha on saapunut, lopetamme kohteen myynnin ja asunto merkitään sinulle varatuksi. Jos jostain syystä myyjä ei hyväksy tarjoustasi, palautamme käsirahan sinulle viipymättä."

K maksoi käsirahan samana päivänä, mutta alkoi myöhemmin katua tarjoustaan, jonka vuoksi yritti 31.7.2006 perua tarjouksen. Tuolloin EH ilmoitti, että kaupan peruuntuessa K menettäisi käsirahan kokonaisuudessaan. K:n näkemyksen mukaan välitysliikkeen olisi tullut selventää käsirahan ja muiden kauppaan liittyvien ehtojen merkitys tarkemmin käsirahaa pyytäessään. Nyt käsirahan maksamisesta ei laadittu sopimusta eikä käsirahan menetykseen johtavista ehdoista ole informoitu riittävästi ennen käsirahan vaatimista.

VASTAUS

EH kiistää valittajan vaatimukset.

K:n tehdessä suullisen tarjouksen asunnosta häntä kehotettiin tekemään kirjallinen tarjous. Tuossa yhteydessä K:lle kerrottiin, että kirjallinen sopimus on sitova. Koska K asuu

40 kilometrin päässä EH:n toimistolta, hyväksyttiin sähköpostitse tehty tarjous. Sähköpostin käyttäminen kirjallisten ja juridisesti pitävien asiakirjojen laatimisessa on nykypäivänä yhä yleisempää, eikä kaavan mukaista asiakirjaa tarvitse kaikissa olosuhteissa laatia. K:lle kerrottiin, että myyjä todennäköisesti hyväksyy hänen täysihintainen tarjouksensa ja tällaisissa tapauksissa on normaali käytäntö pyytää käsiraha vakuudeksi. K:lle on myös sähköpostitse kerrottu missä tilanteessa käsiraha palautetaan.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuntokauppalain 3 luvun 3 §:n mukaan jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha tai saada sovittu vakiokorvaus.

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välittämisestä annetun lain 16 §:n mukaan välitysliikkeen tulee käsirahaa vastaanottaessaan huolehtia siitä, että tarjouksesta laaditaan asiakirja, johon otetaan kaikki tarjouksen ehdot ja mahdollinen ehto käsirahan menettämisestä. Asiakirjaa ei tarvitse laatia, jos tarjous on tehty olosuhteissa, joissa velvollisuuden täyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta hankaluutta.

Asiassa on riitaa siitä, onko ostajalla oikeus saada maksamansa käsiraha takaisin, mikäli välitysliikkeen katsotaan jättäneen kertomatta käsirahan merkityksen. Asiassa on riidatonta, että myyjä on hyväksynyt ostotarjouksen ennen kuin ostaja on peruuttanut tarjouksensa. Myyjän hyväksynnällä ostotarjous tulee ostajaa ja myyjää sitovaksi. Näin ollen ostajat sitoutuivat ryhtymään kauppaan sovituin ehdoin käsirahan menettämisen uhalla. Koska kauppa peruutettiin ostajan puolelle luettavasta syystä, myyjällä on oikeus pitää kaupan vakuudeksi maksettu käsiraha. Lautakunta katsoo, että välitysliikkeen ja ostajan välisessä suhteessa kyse on vahingonkorvauksesta, mikäli välitysliikkeen katsotaan toimineen vastoin lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välittämisestä annettua 16 §:ää.

Lautakunta toteaa, että välitysliike on ilmoittanut ostajalle samassa sähköpostiviestissä, jossa käsirahan maksamista pyydettiin, että käsiraha palautetaan, mikäli myyjä ei hyväksy tarjousta. Lisäksi välitysliike on ilmoittanut tarjouksen olevan sitova myyjän hyväksyttyä sen. Ostajan ja välitysliikkeen sähköpostikirjeenvaihdosta on ymmärrettävissä, että ostajalle aiheutuu jotakin seuraamuksia tarjouksen peruuttamisesta. Välitysliikkeen tulee kuitenkin nimenomaisesti kertoa käsirahan menettämisseuraamuksesta. Selvitystä siitä, että näin olisi tapauksessa toimittu, ei ole annettu. Edellä mainituin perustein lautakunta toteaa, ettei välitysliike ole toiminut asiassa lain ja hyvän välitystavan mukaisesti ja on näin ollen vastuussa ostajalle aiheutuneesta vahingosta.

Ottaen huomioon ostajan myötävaikutuksen vahingon syntyyn, lautakunta arvioi aiheutuneen vahingon määräksi 2 000 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH suorittaa K:lle

2 000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.