KRIL 2003 käsirahan palautus, asunto-osakkeen kauppa, välittäjän vastuu

 

Kiinteistönvälitys. Välitysliikkeen ammattitaito ja huolellisuus. Ostotarjouksen voimassaolo. Käsiraha.

 

                            

 

Diaarinumero: 01/81/2319

Antopäivä: 16.07.2003

 

Kuluttaja (K) teki 2.2.2001 ostotarjouksen välitysliikkeeltä (EH) välitettävinä olleista asunto-osakkeista ehdoin, että hän sitoutui ostamaan asunnon sitten, kun nykyinen asunto on myyty.

 

K ja EH solmivat 22.2.2001 neljän kuukauden ajaksi toimeksiantosopimuksen K:n entisen asunnon myymisestä.

Asiassa on kysymys siitä, onko K:lla oikeus saada 5.2.2001 maksamansa 5 000 markan käsiraha takaisin, koska entinen asunto ei mennyt kaupaksi toimeksiannon voimassa ollessa ja K kieltäytyi jatkamasta myyntitoimeksiantoa.

 

Vaatimukset

 

K vaatii välitysliikettä maksamaan 5 000 markkaa.

 

Vastaus

 

EH ei katso olevansa tässä riidassa asianosainen, koska käsiraha on maksettu myyjälle ja yritys toimi vain välittäjänä rahan siirrossa.

 

Yhtiö myös kiistää vaatimukset ja kertoo, ettei K suostunut toimeksiantosopimuksen jatkamiseen. Käsiraha on menetetty myyjän hyväksi, koska kauppa jäi syntymättä tarjouksen tekijästä johtuvista syistä.

 

Tarjouksen ehtona ei ollut minkäänlaista määräaikaa, jonka kuluessa asunto olisi myytävä tai miten kauan tarjous hyväksyttynäkin olisi voimassa. Lain rajoitusta toimeksiantosopimuksen enimmäisvoimassaoloajasta ei voida pitää seikkana, joka tekisi hyväksytystä ostotarjouksesta määräaikaisen. Muutenkaan hyväksytyn ostotarjouksen voimassaolosta ei laissa määrätty.

 

Ratkaisun perustelut

 

Välitysliike ei ole katsonut olevansa riidassa asianosainen, koska käsiraha on maksettu myyjälle ja yritys toimi vain välittäjänä rahan siirrossa.

 

Lautakunta toteaa, että asiassa on kysymys välitysliikkeen toiminnan asianmukaisuudesta. Sen vuoksi EH on asiassa oikea vastapuoli.

 

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetulla lailla (1074/2000) on 1.3.2001 kumottu kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annettu laki siihen tehtyine muutoksineen. Uuden lain voimaantulosäännöksen (22 §) mukaan lakia ei kuitenkaan sovelleta vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet välitysliikkeen menettelystä ennen lain voimaantuloa.

 

Ostotarjous oli tehty 2.2.2001, joten tapauksessa on sovellettava kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annettua lakia. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan kiinteistönvälittäjän on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Kiinteistönvälittäjän suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä tässä laissa on säädetty tai mitä voidaan katsoa sovitun. Lain 13 §:n mukaan myös toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada kiinteistönvälittäjältä korvaus vahingosta, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

 

Lain 16 §:n mukaan välittäjän on palautettava vastaanottamansa käsiraha tarjouksen tekijälle, jos tarjoukseen otetut ehdot eivät toteudu tai jos myyjä ei hyväksy tarjousta.

 

K on vaatinut maksamansa 5 000 markan käsirahan korvaamista, koska ostotarjouksen ehto ei täyttynyt. EH on vedonnut siihen, että K:n olisi pitänyt suostua oman asuntonsa myyntitoimeksiantosopimuksen jatkamiseen.

 

Lautakunta ei ole todennut välitysliikkeen hoitaneen K:lta saamaansa myyntitoimeksiantoa sinänsä huolimattomasti toisin kuin K väittää. K:lla ei kuitenkaan ole ollut velvollisuutta jatkaa sopimusta.

 

Ostotarjouksen osalta lautakunta toteaa, että välitysliikkeen olisi pitänyt huolehtia siitä, että sen ehdot ovat selkeät. Tässä tapauksessa osapuolille on ollut epäselvää, kuinka kauan ostotarjous on voimassa. Ostotarjous, jonka voimassaololle ei ole määritelty aikaa, ja johon osapuolet ovat sidottuna epämääräisen ajan, on epäselvä. Välitysliike on menetellyt ammattitaidottomasti ja huolimattomasti sopimusta laatiessaan.

 

Lisäksi välitysliike on tilittänyt käsirahan myyjälle, vaikka tilanne on ollut epäselvä eikä ostotarjouksen ehto ollut täyttynyt. K:lle on tästä aiheutunut käsirahan menetys.

 

Koska K:n käsirahan menetys on aiheutunut välitysliikkeen menettelystä, hänellä on oikeus korvaukseen vahingostaan, joka on suuruudeltaan 5 000 markkaa vastaavat 840,94 euroa.

 

Suositus

 

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 840,94 euroa.

Päätös oli yksimielinen.