Välittäjän vastuu kaavoituksen ilmoittamisesta ostajalle?

Välityslain lain 9 §:n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolell kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen. Välittäjän pitää selvittää myös kaavoitustilanne. Alla ostajille oli selvitetty että asunnon edessä on uimaranta mutta puistosuunnittelmasta ei ilmennyt että siihen tulee huoltorakennus. Tämä tuli ilmi vasta käsirahasopimuksen jälkeen. Oliko ostajilla tämän perusteella oikeus vetäytyä kaupasta ja peruuttaa tarjouksensa?
Lautakunta totesi, että 7.3.2002 päivättyyn puistosuunnitelmaan ei oltu merkitty kaavoitettua huoltorakennusta. Kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto on hyväksynyt edellä mainitun puistosuunnitelman 19.3.2002. Lautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että kaavoitettua huoltorakennusta tultaisiin rakentamaan.
Lautakunta toteaa myös, että mikäli huoltorakennus rakennettaisiin, rakennus ei esitetyn selvityksen perusteella tulisi rajoittamaan huoneiston merinäköalaa.

Eli kaavoitusta tulee tarkastella myös tosiasiallisena ei vain mahdollisena muutoksena ympäristöön. Tässsä päädyttiin katsomaan että huoltorakennuksen rakentaminen oli epätodennäköistä eikä olisi ollut merkityksellistä. Vaatimukset hylättiin ja KRIL suositteli sopimussakon 10.000 euroa maksamista myyjälle koska ostajalla ei ollut perustetta vetäytyä kaupasta.

Hakusanat
Ostotarjous ja sopimussakko
Kaupasta vetäytyminen. Kaavoituksesta ja ympäristöstä annetut tiedot. Sopimussakko. Välitysliikkeen vastuu. Käsiraha.Ostotarjous.

sopimussakko
välittäjän vastuu

Kuluttajariitalautakunta

Diaarinumero: 04/81/548
Antopäivä: 20.07.2005

Kuluttajat (K:t) tekivät 21.1.2004 ostotarjouksen myyjien (M)omistamasta välitysliikkeellä olevasta sijaitsevasta asunnosta. Myyjät hyväksyivät ostotarjouksen 21.1.2004. K:t ovat tämän jälkeen kieltäytyneet tekemästä kauppaa, minkä vuoksi välitysliike on perinyt heiltä 10.000 euron suuruista sopimussakkoa.

Vaatimukset

K:t vaativat, että välitysliike luopuu vaatimastaan 10.000 euron sopimussakosta.

Välittäjä ilmoitti huoneiston esittelyssä, että asunnon edessä, talon ja rannan välissä oleva alue on kaavoitettu puistoksi. Tämän vahvistuksesksi välittäjä antoi K:ille puistosuunnitelman. Ostotarjousta tehdessään K:t pitivät merkittävänä tekijänä hienoa, rauhallista ympäristöä sekä esteetöntä merinäköalaa.

Ostotarjouksen tekemisen jälkeen K:ille selvisi, että välittömästi talon edessä sijaitseva alue oli kaavoitettu uimarannaksi ja tämän lisäksi asunnon eteen oli kaavoitettu

325 m2 kokoinen uimarantaa palveleva huoltorakennus. Välittäjän antamasta puistosuunnitelmasta ei kaavoitusasioihin perehtymätön löydä yksiselitteistä tietoa uimaranta-alueen ja puistoalueen kaavoituksesta eikä dokumentti esitä uimarannalle kaavoitettua huoltorakennusta.

Edellä mainitun tiedon saatuaan K:t ilmoittivat välittäjälle peruvansa tekemänsä ostotarjouksen. K:ien mukaan kyseinen tieto vaikuttaa merkittävästi asunnon arvoon. Lisäsi K:t katsovat saaneensa välittäjältä virheellistä tietoa asunnon ympäristöstä.

Myyjien vastaus

Myyjät kiistävät vaatimuksen.

Myyjien välittäjälle toimittamassa 7.3.2002 laaditussa puistosuunnitelmassa on selkeästi mainittu puistosuunnitelman perustana oleva 23.10.1980 (6/79) vahvistettu asemakaava. Puistosuunnitelma on tällä hetkellä ajanmukaisin alueen käyttöä kuvaava suunnitelma, koska asemakaava on jo 24 vuotta vanha. Puistosuunnitelmasta näkyy myös uimarannan alue. Asemakaavassa alue on merkitty ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Asemakaava sisältää paikkavarauksen uimarannan huoltorakennukselle. Liikunta- ja suunnitteluviraston suunnitteluinsinööri on 28.1.2004 kertonut välittäjälle sekä K:ille, että kyseessä on vuonna 1980 tehty paikkavaraus, jonka rakentamiseen ei ole tarvetta. Suunnitteluinsinööri on ilmoittanut, että uimareita tullaan mahdollisesti tarvittaessa palvelemaan siirrettävillä uimakopeilla, jotka sijoitetaan kesäajaksi itse uimarannalle. Lisäksi rakennuspaikkavaraus ei edes teoriassa voi vaarantaa esteetöntä merinäköalaa.

K:t ovat saaneet välittäjältä kaikki vaadittavat tiedot ostettavasta kohteesta. Myyntiesitteestä käy ilmi alueen kaavoitustilanne. K:t ovat saaneet tiedon uimarannasta sekä myyntiesitteestä että puistosuunnitelmasta.

Välitysliikkeen vastaus

Välitysliike kiistää vaatimuksen.

K:ille on annettu esittelyssä myyntiesite, jossa alueen kaavoitustilanteeksin on merkitty asemakaava. Välitysliikkeen edustajan K:ille antama tieto sekä K:ille annettu puistosuunnitelma on saatu huoneiston omistajilta. Puistosuunnitelmassa näkyy selkeästi, että edessä oleva alue on kaavoitettu uimarannaksi.

Liikunta- ja ympäristöviraston suunnitteluinsinööri on 28.1.2004 kertonut välitysliikkeen edustajalle sekä K:ille, että huoltorakennuksen varaus on tehty vuonna 1980 ja että huoltorakennuksen tarve on sittemmin muuttunut. Mikäli rakennuksia toteutetaan, kyseessä on uimareiden palvelemiseksi rannalle tuotavista, eikiinteistä uimakopeista.

Ratkaisu

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain

7 §:n 1 momentin mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan edut.

Lain 9 §:n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolell kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.

Lain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Lautakunnalle on esitetty K:ien 21.1.2004 päivätty ostotarjous, jonka myyjät ovat hyväksyneet. Ostotarjouksessa on sovittu, että mikäli toinen osapuoli peruu kaupan molempien hyväksyttyä ostotarjouksen, maksaa peruva sopijapuoli 10.000 euroa sopimussakkona.

K:t ovat sittemmin peruneet ostotarjouksenasa ja vaativat välitysliikettä luopumaan vaatimastaaan sopimussakosta. K:t ovat vedonneet siihen, että he ovat saaneet kaupan kohteesta virheellistä tietoa.

K:ille on selvityksen mukaan annettu huoneiston esittelyssä myyntiesite, jossa todetaan että saunasta on 60 metriä yleiseen uimarantaan. Lisäksi kohdassa kaavoitustilanne todetaan aemakaava. Myyntiesiteen lisäksi K:ille on selvityksen mukaan annettu 7.3.2002 päivätty puistosuunnitelma. Lautakunta toteaa, että puistosuunnitelmasta ilmenee, että huoneiston edessä oleva alue on kaavoitettu uimarannaksi. Puistosuunnitelmasta ilmenee myös, että puistosuunnitelma perustuu 23.10.1980 (6/79) vahvistettuun asemakaavaan. Lautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että K:t ovat ennen ostotarjouksen tekemistä saaneet tiedon huoneiston edessä olevasta uimarannasta sekä tiedon asemakaavasta.

K.t ovat ilmoittaneet ostotarjouksen peruuttamisen syyksi sen, että heille on selvinnyt, että huoneiston eteen on kaavassa tehty huoltorakennuksen rakennuspaikkavaraus. Myyjät, välitysliike sekä myös K:t ovat antamasaan selvityksissä kertoneet kaupumgin liikunta- ja ympäristöviraston suunnitteluinsinöörin kertoneen 28.1.2004, että huoltorakennuksn tarve on sittemmin muuttunut. Mikäli rakennuksia toteutetaan, kyseessä on uimarieden palvelemiseksi rannalle tuotavista, ei-kiinteistä uimakopeist. K:t ovat kuitenkin todenneet suunnitteluinsinöörin todenneen, että kaupungissa voi tapahtua erikoisiakin muutoksia hetkessä.

Lautakunta toteaa, että 7.3.2002 päivättyyn puistosuunnitelmaan ei ole merkitty kaavoitettua huoltorakennusta. Kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimisto on hyväksynyt edellä mainitun puistosuunnitelman 19.3.2002. Lautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että kaavoitettua huoltorakennusta tultaisiin rakentamaan.

Lautakunta toteaa myös, että mikäli huoltorakennus rakennettaisiin, rakennus ei esitetyn selvityksen perusteella tulisi rajoittamaan huoneiston merinäköalaa.

Lautakunta katsoo, ettei K:illa ole ollut perusteltua syytä vetäytyä tekemästään ostotarjouksesta. K:t ovat antamassaan ostotarjouksessa sitoutuneet maksamaan myyjille 10.000 euroa sopimussakkona siinä tapauksessa, että he kieltäytyvät tekemästä lopullista kauppaa myyjien hyväksyttyä tarjouksen. Latakunta toteaa K:ien olevan velvollisia sopimussakon suorittamisenn myyjille.
Päätös oli yksimielinen.


Julkaistu 20.7.2005