KRIL 16.8.2002

Ehdollinen ostotarjous. Tarjouksesta vetäytyminen. Sopimusehdon tulkinta. Sopimussakko

sopimussakko
tarjous


Diaarinumero: 00/82/1405
Antopäivä: 16.08.2002

Ilmoitettu virhe: Ostajat olivat tehneet 5.5.2000 ostotarjouksen myyjien omistamasta rivitalohuoneistosta. Tarjouksen tekijät asettivat kaupan edellytykseksi lainan saannin sekä kosteusmittauksen/kuntokartoituksen suorittamisen asunnossa.

Myyjät hyväksyivät tehdyn tarjouksen ja asunnossa teetettiin 8.5.2000 kosteusmittaus. Mittauksessa ei havaittu normaalista käyttökosteudesta poikkeavaa. Vaikka molemmat kaupan ehdot täyttyivät, tarjouksen tekijät ilmoittivat vetäytyvänsä kaupasta. Ostajat olivat ostotarjouksessaan sitoutuneet maksamaan 21.000 markan määräisen sopimussakon siinä tapauksessa, ettei lopullista kauppaa synny heistä johtuvista syistä.
Myyjät katsovat, ettei tarjouksen tekijöillä ollut perustetta kieltäytyä tekemästä lopullista kauppaa.

Vaatimukset

Myyjät vaativat, että ostajat suorittavat tarjouksen mukaisena sopimussakkona 21.000 markkaa viivästyskorkoineen.

Vastaus

Tarjouksen tekijät kiistävät vaatimuksen.

Heillä oli ollut pätevä syy vetäytyä kaupasta. 8.5.2000 suoritetussa kosteusmittauksessa todettiin selkeästi kohonneita kosteusarvoja pesuhuoneen suihkunurkkauksen molemmissa seinissä sekä lattiassa. Mittaustulokset olivat näissä kohdissa 10 kertaiset verrattuna samasta tilasta mitattuihin kuivan seinän arvoihin. Mittauksen suorittaja ei kyennyt varmuudella sanomaan, mistä kyseinen kosteus oli peräisin.

Suihkunurkkauksen alimman laattarivin laatat olivat osittain kopoja ja laattojen väliset saumat olivat joissakin kohdin selvästi tummuneet. Myös silikonisaumaukset oli tehty joissakin kohdin puutteellisesti.

Sanotut seikat olivat tarjouksen tekijöiden mielestä selviä merkkejä siitä, että rakenteissa saattoi olla kosteusvaurioita.

Ratkaisun perustelut

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 1 luvun 1 §:n mukaan tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa siten kuin sanotussa luvussa säädetään.

Ostajat ovat tehneet 5.5.2000 kirjallisen ostotarjouksen myyjien omistamasta rivitalohuoneistosta. Tarjouksen tekijät ovat asettaneet kaupan toteutumisen edellytykseksi lainan saannin sekä kosteusmittauksen/kuntokartoituksen suorittamisen asunnossa.

Asunnon sauna- ja pesuhuonetiloissa on suoritettu kaupan ehdoksi asetettu kosteusmittaus 8.5.2000 XXX-nimisen yrityksen toimesta. Mittauksessa on todettu kohonneita kosteusarvoja suihkunurkkauksen seinien alimman laattarivin kohdalla sekä lattiassa lattiakaivon lähellä. Muilta osin rakenteet on todettu kuiviksi. Mittauksen suorittaja oli ilmoituksensa mukaan kertonut osapuolille mittauksen jälkeen, että todettu kosteus oli ns. normaalia käyttökosteutta.

Tarjouksen tekijät ovat ilmoittaneet 9.5.2000 vetäytyvänsä kaupasta vedoten saatuihin mittaustuloksiin.

Myyjän toimesta kylpyhuoneen rakenteita on sittemmin avattu ja XXX on tarkastanut 15.5.2000 kohdat, joissa oli todettu kohonneita kosteusarvoja. Rakenteet on tarkastuksessa todettu kuiviksi. Aikaisemmassa mittauksessa todettu kosteus on varmistunut lautakunnan saaman selvityksen mukaan normaaliksi käyttökosteudeksi.

Lautakunta katsoo, ettei tarjouksen tekijöillä ole ollut perusteltua syytä vetäytyä tarjouksestaan. Ostajat ovat voineet määritellä itse antamansa tarjouksen ehdot. Lautakunnan käsityksen mukaan kosteusmittausta koskevaa ehtoa ei voida tulkita siten, että tarjouksen tekijöillä olisi oikeus vetäytyä kaupasta seuraamuksitta kosteusmittauksen lopputuloksesta riippumatta. Lautakunta tulkitsee ehdon sisältöä siten, että kaupan osapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan lopullisen kaupan, mikli kaupan kohteessa ei suoritettavan mittauksen perusteella todeta merkittäviä, korjausta edellyttäviä vikoja tai puutteita. Mittauksissa on tässä tapauksessa voitu todeta vain normaalia käyttökosteutta.

Ostajat ovat sitoutuneet ostotarjouksessaan maksamaan myyjille sopimussakkona 21.000 markkaa siinä tapauksessa, että he kieltäytyvät tekemästä lopullista kauppaa myyjän hyväksyttyä tarjouksen.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta toteaa tarjouksen tekijöiden olevan velvollisia sopimussakon suorittamiseen.

Korvausvelalle on maksettava korkolain 7 §:n mukaan viivästyskorkoa alkaen kuukauden kuluttua päivästä, jona vaatimus ja vaatimuksen perustetta koskeva selvitys on esitetty.Myyjät ovat esittäneet sopimussakon maksamista koskevan vaatimuksensa tarjouksen tekijöille 19.5.2000 päivätyllä kirjeellä, jonka on katsottava tulleen vastapuolen tietoon viimeistään 26.5.2000.

Tarjouksen tekijöiden on siten maksettava hyvitykselle korkoa alkaen 26.6.2000.

Korkolain 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskoron korkokanta oli vuonna 2000 10 % ja on 11 % alkaen 1.1.2001.

Suositus
Lautakunta suosittaa, että ostajat suorittavat myyjille yhteisesti hyvitystä 21.000 markkaa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 26.6.2000 lukien.


Julkaistu 16.8.2002