Hallinnanjakosopimus ja yhteisomistuksen purkaminen?

Yhteisomistus voidaan purkaa yhdenkin osaomistajan vaatimuksesta yhteisomistuslain 9§ 1momentin mukaan. Paritalojen kohdalla tästä on poikettu oikeuskäytännössä varsinkin vanhemmassa oikeuskäytännössä joka kuitenkin edelleen on voimassa tilanteissa joissa kirjallisella hallinnanjakosopimuksella ei ole sovittu yhteisen kiinteistön käytöstä. Joissain tilanteissa yhteisomistuksen purkaminen voi tulla välttämättömäksi olosuhteiden muuttumisen johdosta. Mutta kun on kysymys asumisesta siihen täytyy olla erityisen paina syy.
Alla on eri tapauksia, joissa on hyväksytty ja hylätty hakemus yhteisomistussuhteen purkamiseksi yhteisomistuslain mukaisesti.


KKO 1970 II 17
https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1970/19700017t
Yhteisomistus
Yhteisomistussuhteen purkaminen

Kaupunkitontin määräosien omistajat hallitsivat tontinosien aikaisempien omistajien kesken tehdyn usean vuosikymmenen ajan noudatetun sopimuksen perusteella rajoiltaan määrättyjä tontinosia, joille aikanaan oli sallittu rakentaa uudisrakennus niin kuin rakennuskelpoiselle tontille. Kun olosuhteet tontinosien hallinnan ja käytön osalta olivat pysyneet olennaisesti muuttumattomina, yhteisomistussuhteen purkamista koskeva kanne hylättiin. Ään


Vrt. KKO:1994:142
https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1994/19940142
KKO:1994:142
Yhteisomistus
Diaarinumero: S93/1842
Esittelypäivä: 17.5.1994
Antopäivä: 20.12.1994
Taltio: 4749
Tontin yhteisomistajat olivat vuonna 1955 sopineet tontilla olevaan rakennukseen kuuluvien asuinhuoneistojen hallinnasta tarkoittaen siten järjestää asumisensa rakennuksessa. Rakennusliike oli sittemmin ostanut tontin osuuden perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun. Kun kauppakirjassa ei mainittu sopimusta eikä ostaja ollut sopimusta muutoinkaan hyväksynyt, se ei sitonut ostajaa. Olosuhteistakaan ei voitu päätellä ostajan tarkoittaneen myöntyä sopimukseen. Ostaja ei tullut sopimukseen sidotuksi myöskään sen johdosta, että se oli sallinut kaupassa hallintaansa tullutta huoneistoa käytettävän väliaikaisesti asumiseen. Kiinteistöyhtiön hakemus tontin määräämisestä myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten hyväksyttiin.


KKO 1992:82
https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1992/19920082
Yhteisomistus
Diaarinumero: S91/361
Esittelypäivä: 15.1.1992
Antopäivä: 10.6.1992
Taltio: 1916

Kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen rakennuspaikan aikaisempien yhteisomistajien välillä oli ollut sovittuna, että asuinhuoneistojen hallinta oli jaettu yhteisomistajien kesken, mutta muut tilat sekä maapohja olivat yhteisessä hallinnassa.

A:n puolisot olivat ostaessaan osuuden kiinteistöstä tarkoittaneet hankkia rakennuksen toisen asuinhuoneiston asunnokseen. Tästä voitiin päätellä heidän myöntyneen yhteisomistajien vanhastaan noudattamaan sopimukseen kiinteistön ja siitä arvokkaimman osan muodostavan asuinrakennuksen hallinnasta. Tällaiseen sopimukseen oli sisältynyt, että yhteisomistajalla oli ollut mahdollisuus vapautua yhteisomistussuhteesta myymällä kiinteistönosuutensa, mutta ei vaatimalla koko kiinteistöä myytäväksi.

A:n puolisoiden hakemus kiinteistön määräämisestä myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten hylättiin.