YKSIPUOLINEN TUOMIO JA KAUPAN PURKU, TAKAISINSAANTI

Yksipuolinen tuomio kaupan purussa ja takaisinsaantihakemus?

Yksipuolinen tuomio asunto-osakekaupan purussa ja takaisinsaantihakemus ?

Yksipuolinen tuomio annetaan toisen riita-asian osapuolen vaatimuksesta silloin kun toinen osapuoli on menetellyt passiivisesti eli jättänyt antamatta pyydetyn vastineen tai lausuman. Kun yksipuolinen tuomio on annettu, siihen voidaan vielä hakea hävinneen osapuolen toimesta takaisinsaantia, jolloin juttu voidaan käsitellä itse pääasian osalta.

Tässä ostajat olivat laatineet haastehakemuksen kaupan purusta mutta jättäneet täydentämättä sitä, jolloin myyjävastaajat olivat vaatineet yksipuolista tuomiota ja saaneet sellaisen, jossa todettiin tuomiolla, että kaupan purku vaatimus hylätään. Ostajat tekivät takaisinsaantihakemuksen.

Tässä asiassa oli kysymys siitä, oliko (kantajan eli ostajien) takaisinsaantihakemus sen täydennys huomioon ottaen ollut siinä määrin puutteellinen, että takaisinsaantihakemus tuli jättää tutkimatta (kuten myyjät eli vastaajat olivat vaatineet). Yksipuolinen tuomio kaupan purun hylkäämisestä voitiin ottaa uuteen käsittelyyn käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätöksellä. Eli itse riita-asia kaupan purusta käsitellään myöhemmin eri tuomiolla.

Tapauksessa oli kysymys siitä, että käräjäoikeus oli yksipuolisella tuomiolla velvoittanut kantajat korvaamaan vastaajille oikeudenkäyntikuluja 6.963,84 euroa. Yksipuolisen tuomion muutoksenhakuohjeena oli todettu, että asianosaisella, jota vastaan oli annettu yksipuolinen tuomio, oli oikeus hakea takaisinsaantia. Lisäksi muutoksenhakuohjeessa todettiin, että mikäli takaisinsaantia ei haeta oikeudenkäymiskaaressa säädetyllä tavalla, yksipuolinen tuomio jää pysyväksi.

Kantajat olivat vaatineet kanteessaan, että käräjäoikeus vahvistaa asuntokauppaa koskevan kaupan puretuksi ja velvoittaa vastaajat suorittamaan heille vahingonkorvausta sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Vastaajat olivat vaatineet, että kanne hylätään ja että kantajat velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa.

Käräjäoikeus oli kehottanut kantajia antamaan kirjallisen lausuman ja vastaamaan käräjäoikeuden lausumapyynnössä esitettyihin kysymyksiin uhalla, että mikäli lausumaa ei ollut annettu määräajassa, käräjäoikeus voisi ratkaista vastapuolen vaatimuksesta asian yksipuolisella tuomiolla. Kantajat eivät olleet antaneet lausumaa. Vastaajat olivat vaatineet yksipuolista tuomiota. Käräjäoikeus oli hylännyt kanteen yksipuolisella tuomiolla ja velvoittanut kantajat korvaamaan vastaajille oikeudenkäyntikulut. Tämä kaikki oli siis tapahtunut aikaisemmin.

Nyt oli kysymys siitä, että kantajat olivat hakeneet takaisinsaantia 7.1.2020. Takaisinsaantihakemus oli ollut puutteellinen, joten käräjäoikeus oli kehottanut kantajia korjaamaan hakemuksen puutteet toimittamalla täydennyksen. Kantajat päättivät vaihtaa asiamiestä, ja kantajat olivat toimittaneet toisen takaisinsaantihakemuksen 6.8.2020. Kantajien asiamies oli päivittänyt takaisinsaantihakemusta 21.8.2020. Käräjäoikeuden mukaan kantajien toinenkin takaisinsaantihakemus oli puutteellinen.

Käräjäoikeuden päätöksen perusteluiden mukaan takaisinsaantihakemuksen tutkimatta jättäminen tarkoittaisi sitä, että kanteen hylkäävä yksipuolinen tuomio 10.6.2021 jäisi pysyväksi. Käräjäoikeus katsoi, että kantajien inhimillinen menettelyvirhe johtaisi kohtuuttomaan seuraukseen ja estäisi kantajien pääsyn tuomioistuimeen. Lisäksi käräjäoikeus huomioi sen, ettei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteet edellytä takaisinsaantihakemuksen jättämistä tutkimatta. Käräjäoikeus harkitsi tässä tilanteessa oikeaksi hylätä vastaajien prosessiväitteen.

Hovioikeus katsoi, ettei ollut aihetta muuttaa käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. Hovioikeus katsoi myös, että vaikka kaikkiin kysymyksiin ei oltu takaisinsaantihakemuksessa ja sen täydennyksessä vastattu, ei ollut perusteita jättää takaisinsaantihakemusta tutkimatta. Hovioikeuden mukaan reklamaatiota koskeviin kysymyksiin oli joka tapauksessa vastattu takaisinsaantihakemuksessa ja sen täydennyksessä riittävällä tavalla oikeudenkäynnin jatkamista silmällä pitäen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ongelma tässä tapauksessa on syntynyt asiamiehen tai asiamiesten huolimattomuudesta, koska määräaikoja ei ole noudatettu ja asiaa osattu hoitaa oikein.

Yksipuolinen tuomio, kaupan purku, takaisinsaanti, asiamiehen huolimattomuus.

Koko tapaus:

Helsingin hovioikeus


Päätös Nro 1276
Antamispäivä 28.9.2021
Diaarinumero S 21/995