Käsiraha ja ostotarjouksesta vetäytyminen

Käsirahan palautusehto jos ostaja ei saa omaa asuntoaan myytyä
Asunto-osakkeen kaupassa voi ostaja tehdä ostotarjouksen (käsirahasopimuksen tmv) ja sitoutua ostamaan asunnon. Jos myyjä tämän hyväksyy syntyy sitova sopimus, jota molempien on noudatettava. Asuntokauppalaissa on tähän omat säännökset 3 luvussa (katso alla). Jos ostaja vetäytyy kaupasta omasta syystään hän joutuu palauttamaan käsirahan tai lain mukaisen ns. vakiokorvauksen max. 4% myyjälle. Myös myyjällä on sama velvollisuus, jos kauppa jää tekemättä myyjästä johtuvasta syystä. Usein ostotarjoukseen asetetaan ehdoksi kuntotarkastus ja "jos siinä ei löydy merkittävisä virheitä" ehto. Ehtoon täytyy kiinnittää huomiota koska siitä syntyy helpolla riita kun toinen vetäytyy kaupasta.

Ongelma syntyy myös käytetystä ehdosta "mikäli ostaja ei saa myytyä omaa asuntoaan". Tämä ehto on myyjälle huono koska myyjä sitoutuu kauppaan mutta ostaja ei välttämättä myy asuntoaan vaikka hän olisi sen myyntiin laittanutkin. Voiko ostaja silloin vetäytyä kaupasta? Näin voisi luulla koska molemmat ovat hyväksyneet edellä mainitun ehdon. Alla olevassa käsirahan palauttamista koskevassa riidassa käräjäoikeus hyväksyikin käsirahan palauttamisen. Mutta hovioikeus katsoi, että ehdolla ei voitu muuttaa sitä asuntokauppalain 3 luvun 3§ 2 momentin ja saman luvun 6§ 1 momentin ehtoja eli mikäli vetäytyminen johtuu ostajasta, hän kärsii käsirahan max 4% menettämisen. Ja taustalla on siis se, että mikäli ostaja ei myy omaa asuntoaan se on hänen päätöksensä ja syynsä uuden asunnon kaupasta vetäytymiseen. Sama voisi koskea myös ehtoa "mikäli ostaja ei saa rahoitusta kaupalle". Johtuuhan sekin ostajasta oli syynä sitten luottotiedot tmv..

Käsiraha voi olla enintään 4% kauppahinnasta eikä tästä voida sopia toisin. Sama koskee vakiokorvausta jos käsirahaa ei ole maksettu.

Tämä hovioikeuden ratkaisu laittaa harkintaan kysymykseen kannattaako sitovaa ostotarjousta tehdä. Siitä muodostuu herkästi riita vähänkin epäselvissä tapauksissa.


Down payment (prepayment) return condition if the buyer does not get their own apartment sold

In the sale of an apartment share, if the buyer withdraws from the sale for his own reasons, he has to return the down payment or the so-called standard compensation max. 4% for the seller. The seller also has the same obligation if the sale is not completed for reasons attributable to the seller. Often, a condition check and "if no significant defects are found" condition is set in the purchase offer. You have to pay attention to the condition because it can easily lead to a dispute when the other party withdraws from the deal. The problem also arises from the sometimes used condition "if the buyer cannot sell his own apartment". This condition is bad for the seller because the seller commits to the deal, but the buyer does not necessarily sell his apartment even if he has put it up for sale. Can the buyer then withdraw from the deal? You might think so, because both have accepted the aforementioned condition. In the below dispute regarding the return of the down payment, the district court accepted the return of the down payment. But the Court of Appeal held that the conditions of Chapter 3 § 3 § 2 of the Housing Act and Chapter 6 § 1 of the same chapter could not be changed with the condition, i.e. if the withdrawal is caused by the buyer, he will suffer the loss of a maximum of 4% of the down payment. And the background is that if the buyer does not sell his own apartment, it is his decision and the reason for withdrawing from the sale of the new apartment. The same could also apply to the condition "if the buyer does not get financing for the sale". It's also because of the buyer if the credit information etc. was the reason.

Down payment, prepayment or payment in advance.

The down payment can be a maximum of 4% of the purchase price and this cannot be agreed otherwise.
2 § (7.10.2005/795)

Pakottavuus

Tämän luvun säännöksistä ei voida sopimuksin poiketa tarjouksen tai varauksen tekijänä olevan kuluttajan vahingoksi, ellei jäljempänä toisin säädetä. Sama koskee myyjää, jos myytävä asunto ei kuulu hänen elinkeinotoimintaansa.

3 § (7.10.2005/795)

Käsirahan ja vakiokorvauksen merkitys

Jos kauppa tehdään, käsiraha on kokonaisuudessaan laskettava osaksi kauppahintaa.

Jos kauppa jää syntymättä tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus pitää käsiraha tai saada sovittu vakiokorvaus, jollei 6 §:stä muuta johdu.

Jos myyjä ei hyväksy ostotarjousta tai jos kauppa jää syntymättä muusta kuin tarjouksen tekijän puolella olevasta syystä, myyjän on viipymättä palautettava saamansa käsiraha. Jos myyjä tarjouksen tekijästä riippumattomasta syystä kieltäytyy tekemästä kauppaa niillä ehdoilla, joista on myyjän kanssa tai myyjän lukuun sovittu käsirahan vastaanottamisen yhteydessä, myyjän on käsirahan palauttamisen lisäksi suoritettava tarjouksen tekijälle hyvityksenä sovittua käsirahaa vastaava määrä, jollei 6 §:stä muuta johdu. Jos käsirahan sijasta on sovittu vakiokorvauksesta, myyjän on tässä momentissa säädetyin edellytyksin suoritettava tarjouksen tekijälle sovittua vakiokorvausta vastaava rahamäärä.

Kaupasta vetäytyvän vastapuolella ei ole oikeutta muuhun kuin 2 tai 3 momentissa tarkoitettuun seuraamukseen. Jos myyjä on yksityishenkilö ja tarjouksen tekijä on kuluttaja, he voivat kuitenkin erikseen sopia siitä, että kaupasta vetäytyvän on korvattava vastapuolelleen tälle aiheutunut todellinen vahinko.


Helsingin hovioikeus TuomioAntamispäivä 20.10.2022