Mitä tulee huomioida asiantuntijatodistajan osalta prosessissa?

Asuntokauppariidoissa asiantuntijoiden merkitys on keskeinen rakennusvirheitä ja mikrobihaittoja todisteltaessa. Asiantuntijaa kuullaan kokemussäännöistä eli miten asiat ovat ja mitä havaintoja he ovat tehneet rakennuksessa. Asiantuntijoita voidaan kuulla oikeudessa henkilökohtaisesti tai jos ei kuulla, voidaan vedota pelkästään heidän kirjallisiin lausuntoihinsa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36§ lähtee siitä, että kirjallinen asiantuntijalausunto riittää. Tällöin onkin tärkeää, että raportissa on kirjoitettu auki kaikki olennaiset juridisesti keskeiset seikat. Näin harvemmin on. Normaalisti sallitaankin asiantuntijatodistajan nimeäminen henkilötodistajaksi täydentämään kirjallista lausuntoa, jos jompikumpi osapuoli sitä haluaa.

Todistelulla näytetään toteen väitteet virheistä (oikeustosiseikat). Esim. jos vaaditaan hinnanalennusta ja väitetään, että valesokkeli on vaurioitunut joka sivulta. Todistuskeinoina ovat raportti sekä sen laatinut rakennusalan asiantuntija B. Todistusteemat on ilmoitettava oikein ja riittävän yksityiskohtaisesti niin todisteille kuin todistajille. Esim. todisteen nro 4 ja todistajan B teemoina on valesokkeli mikrobivaurioitunut rakennuksen joka sivulla ja siitä aiheutuva terveyshaitta sekä korjauskustannus. Prekluusio tarkoittaa, ettei valmistelun päätyttyä voida muuttaa oikeudenkäynnin mm. todistelua ilman erityisiä syitä. Eli todistajien teemoja ei voida käräjäoikeuden pääkäsittelyssä enää laajentaa. Tosin käytännön syistä ei ole aina edellytetty teemojen laajaa ilmoittamista ja on sallittu pääkäsittelyssä kuulla todistajaa myös muista riitaisista seikoista ja todistajille ja todisteille ilmoitetuista teemoista.

Sen sijaan jos asiantuntijatodistajaa ei ole kuultu käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti ei asiantuntijatodistajaa voida vaatia kuultavaksi myöskään hovioikeudessa henkilökohtaisesti. Tästä oli kysymys alla olevassa Vaasan hovioikeuden tuomiossa.

Ongelmallisempi on se, jos asiantuntijatodistajaa tai muuta todistajaa on alioikeudessa kuultu esim. vain valesokkelista voidaanko häntä kuulla hovioikeudessa katon virheistä. Lähtökohtaisesti ei ilman erityisiä syitä. Käytännössä tästä joudutaan kuitenkin joustamaan kun pyritään ns. aineelliseen totuuteen. Mikko Vuorenpää, Asiantuntijatodistelun ongelmakohtia. Helsinki 2012, s. 105-107 ja ns. teemaprekluusiosta on kirjoittanut Timo Saranpää, Teemaprekluusiosta dispositiivisessa riita-asiassa, Defensor Legis 2014, s. 699 ff.

VaaHO:2017:8
Sakkunnig - Asiantuntija
Temapreklusion - Teemaprekluusio
Diaarinumero: S 16/1082
Antopäivä: 4.10.2017
Ratkaisunumero: 373RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Vastaajat olivat kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa käräjäoikeudessa vedonneet asiantuntijan kirjalliseen lausuntoon teemana, mitä olosuhteita on huomioitava, kun arvioidaan sisäilmaongelmia. Hovioikeudessa vastaajat vetosivat samaan lausuntoon ja pyysivät lisäksi, että asiantuntijaa kuullaan henkilökohtaisesti teemana näytteidenottopaikkojen sekä asetuksen 545/2015 mukaisten mikrobilöydösten lääketieteellisen merkityksen keskinäinen suhde, mistä paikoista näytteet on otettava, mitä toimenpiteitä mikrobilöydöt edellyttävät ja miten taloa tulisi korjata.
Hovioikeus totesi, että asiantuntijaa kuullaan kokemussäännöistä. Kokemussääntöjä koskevat todistelukeinot ovat prekluusion alaisia. Vastaajat ovat käräjäoikeudessa tyytyneet vetoamaan asiantuntijan kirjalliseen lausuntoon eikä ole ilmennyt sellaisia puutteita tai ristiriitaisuuksia, että asiantuntijaa olisi syytä kuulla henkilökohtaisesti. Siltä osin kuin on vedottu asiantuntijan uusiin todistusteemoihin hovioikeus totesi, että vastaajien olisi jo käräjäoikeusvaiheessa tullut tarkasti kartoittaa todistelu, johon he haluavat vedota.
Hovioikeus hylkäsi pyynnön asiantuntijan henkilökohtaisesta kuulemisesta.

AVGÖRANDETS CENTRALA INNEHÅLL

Svaranden i ett mål angående fel i fastighet hade i tingsrätten åberopat ett skriftligt utlåtande av en sakkunnig med tema vilka omständigheter som skall beaktas vid utvärdering av att ha haft ett inomhusklimatproblem under sin tid. I hovrätten åberopade svaranden samma utlåtande och bad dessutom att den sakkunniga hörs personligen angående relationen mellan provtagningsställena och den medicinska betydelsen av mikrobförekomster enligt förordningen 545/2015, på vilka ställen ska provtagning ske, vilka åtgärder kräver mikrobförekomsten och hur huset ska repareras.
Hovrätten konstaterade att en sakkunnig hörs om erfarenhetssatser. Bevismedlen gällande erfarenhetssatser omfattas av preklusion. Svaranden har i tingsrätten nöjt sig med att åberopa den sakkunnigas skriftliga utlåtande och det har inte framkommit sådana brister eller motstridigheter som skulle kräva att den sakkunniga hörs personligen. Till den del som nya bevisteman åberopats konstaterades hovrätten att det åvilat svaranden att redan i tingsrätten noggrant kartlägga den bevisning de vill åberopa.
Hovrätten förkastade begäran om att höra den sakkunniga personligen.

HOVRÄTTENS HANDLÄGGNINGSAVGÖRANDE
Domskäl
A och B har i hovrätten åberopat att C, vars sakkunnigutlåtande har företetts i tingsrätten, ska höras muntligen i hovrätten. Som grund för hörandet har framförts att detta behövs för att undanröja oklarheter och motstridigheter som har uppkommit i tingsrätten.
D och E har motsatt sig hörandet av C i hovrätten eftersom A och B har avstått från att höra C i tingsrätten.
Bevistemat för C:s sakkunnigutlåtande i tingsrätten har varit vilka omständigheter som skall beaktas vid utvärdering av att ha haft ett inomhusklimatproblem under sin tid.
A och B har i hovrätten önskat höra C angående relationen mellan provtagningsställena och den medicinska betydelsen av mikrobförekomsten enligt förordningen 545/2015; på vilka ställen ska provtagning ske, vilka åtgärder kräver mikrobförekomsten och hur huset ska repareras. A och B har även åberopat C:s sakkunnigutlåtande i hovrätten som skriftligt bevis.
Enligt rättegångsbalkens 17 kapitel 36 § ger en sakkunnig sitt utlåtande skriftligt. Sakkunnig ska höras muntligt i domstolen, om det behövs för att undanröja oklarheter, brister eller motstridigheter i hans eller hennes utlåtande, eller domstolen anser att det behövs av någon annan orsak, eller en part begär det och det är uppenbart att det inte saknar betydelse att den sakkunnige hörs.
Sakkunnigutlåtandets skriftliga form har motiverats med bevisningens natur. Sakkunniga hörs om erfarenhetssatser och vetenskapliga frågeställningar som kräver noggranna beskrivningar, vilka är lättare att förstå i skriftlig form. Bevisningen kräver heller inte att man iakttar personens muntliga berättelse eller beteende vid framförandet. Undantagen utgörs av de fall där det i sakkunnigutlåtandet inte har lämnats en tillräcklig redogörelse för vad den sakkunnige har fått fram eller för att svaren på de frågor som förelagts den sakkunniga är oklara eller motstridiga (RP 45/2014 rd, s. 99-100).
Bevismedlen gällande erfarenhetssatserna omfattas av preklusion, även om erfarenhetssatserna i sig inte prekluderas. Preklusionsreglerna förutsätter att parterna uppger vilka sakkunniga som de avser åberopa redan i förberedelseskedet. Av detta följer att den sakkunniga inte längre kan bytas ut efter att förberedelsen har avslutats. (Mikko Vuorenpää, Asiantuntijatodistelun ongelmakohtia. Helsinki 2012, s. 105-107)
C har i sitt utlåtande konstaterat att då den sanitära olägenheten bedöms tar man i beaktande mikrobtillväxt på ytor inne i bostaden eller i konstruktionen, vilka har luftanslutning till inomhusluften. C har i sitt utlåtande vidare konstaterat att det i jordmånen finns rikligt med mikrober, liksom i jordmånens lakvatten. Därför gäller social- och hälsovårdsministeriet anvisningar för boendehälsa och de riktgivande värden som anges där inte konstruktioner som är i direkt kontakt med utomhusluften eller jordmånen. Dessa konstruktioner innehåller alltid mikrober. C behandlar i sitt utlåtande också vilka mikrober som pekar på fuktskador i husets konstruktioner.
Hovrätten konstaterar att sakkunnigutlåtandet och de erfarenhetssatser som behandlats i utlåtandet är klara och otvetydiga. A och B har nöjt sig med C:s skriftliga sakkunnigutlåtande i tingsrätten och det har heller inte framkommit sådana brister eller motstridigheter i utlåtandet, som skulle kräva att C hörs personligen i hovrätten.
Till den del som bevistemat i hovrätten har utvidgats till att omfatta omständigheter som C:s sakkunnigutlåtande i tingsrätten inte har berört, likställs detta med åberopande av ny sakkunnig i hovrätten.
Enligt 25 kapitlet 17 § 1 momentet i rättegångsbalken får ändringssökanden i ett tvistemål inte i hovrätten åberopa andra omständigheter eller bevis än de som har lagts fram i tingsrätten, utom då han gör sannolikt att han inte har kunnat åberopa omständigheten eller beviset i tingsrätten eller att han har haft giltiga skäl att inte göra det. Enligt 26 kap. 4 § 2 momentet i rättegångsbalken gäller 25 kap. 17 § 1 momentet i rättegångsbalken också ändringssökandens motpart.
I rättslitteraturen konstateras att bevisteman inte ska tolkas för snävt i hovrätten. Kompletteringar och korrigeringar ska anses tillåtna, förutsatt att dessa gäller samma händelser som varit föremål för tingsrättens tolkning. Däremot ska bevisteman som omfattar helt nya händelseförlopp inte utan godtagbart skäl godkännas i hovrätten. Då finns det risk för att rättegångens tyngdpunkt förflyttas från tingsrätten till hovrätten. (Antti Jokela, Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III Helsinki 2015, s. 682-683. Se också Timo Saranpää, Teemaprekluusiosta dispositiivisessa riita-asiassa, DL 2014, s. 699 ff).
Den i bevistemat angivna förordningen (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga 545/2015) har inte särskilt behandlats i C:s skriftliga sakkunnigutlåtande i tingsrätten. C har i sitt utlåtande behandlat förekomsten av mikrober, hur provtagning ska ske och hantering av proverna. Hovrätten konstaterar att det har åvilat A och B att redan i tingsrätten noggrant kartlägga alla de omständigheter och all den bevisning som de avser åberopa till stöd för sina yrkanden och därtill även bedöma på vilket sätt detta ska ske. Att höra C personligen i hovrätten kan inte utan giltiga skäl utvidga C:s skriftliga sakkunnigutlåtande att omfatta även sådana frågor som inte framgår av utlåtandet. Om A och B i hovrätten tillåts höra C gällande nya bevisteman bör även motparten D och E beredas tillfälle att inkomma med motbevisning med anledning av hörandet. Detta skulle i sin tur stå i strid med instansordningen och innebära att tyngdpunkten beträffande dessa bevisteman flyttas från tingsrätten till hovrätten.
A och B tillåts inte heller att höra C gällande nya bevisteman i hovrätten.
Domslut
A:s och B:s begäran att höra C personligen i hovrätten förkastas.
Ärendet har avgjorts av hovrättsråden Hagar N. och Petteri K. och assessor Linda T..
Föredragande: föredragande vid hovrätten Pia-Maria S.
SÖKANDE AV ÄNDRING
I detta avgörande får ej sökas ändring skilt.
Julkaistu 24.11.2017