Virheen vähäisyys

Seuraavassa Turun hovioikeuden 23.11.2015 antamassa päätöksessä oli kysymys siitä, ylittivätkö virheet ns. vaikutuksellisuus kynnyksen, joka perustaa oikeuden ostajalle hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.

Kyseessä oli 2006 valmistunut kirvesmiehen itselleen rakentama talo, joka myytiin 2010 208.000 eurolla. Ostajat vaativat yli 80.000 euron virheiden johdosta kaupan purkua, hinnanalennusta ja/tai vahingonkorvausta. Käräjäoikeus hylkäsi melkein kaikki ostajan vaatimukset ja niin teki hovioikeuskin. Ostaja joutui maksamaan omia ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja 83 000 euroa (omat HO kulut arvioitu samoiksi kuin myyjän HO kulut).

Asiassa kuultiin useita rakennusalan todistajia ja kertomukset olivat erisuuntaisia, mikä on tyypillistä rakennusvirheistä riideltäessä. Oikeus joutuu silloin harkitsemaan, mikä asiantuntija on luotettavin. Ratkaisu ei ole helppo. Virheiden osalta oikeus päätyi tässä siihen, että vastoin suunnitelmia rakentaminen ei ole virhe, ellei siitä ole näytetty aiheutuneen vahinkoa. Tämä onkin se vaikein osa ostajalla/kantajalla eli osoittaa, että kyseinen rakennustapa aiheuttaa suurella varmuudella vaurioita myöhemmin vaikka niitä ei olisi vielä havaittavissa. Tässä tällaisia olivat ulkoseinän tuulettuvuus, alapohjan rakenne ja kph:n seinärakenne. Virheettömyys perustui myyjän asiantuntija-arvioihin. (Vaikeampi kysymys on se, voisiko ostaja esim. 8 vuoden päästä, reklamoituaan asiasta 3 vuoden välein, nostaa uudelleen asian esille esim. jos ulkoseinärakenne on tuolloin vaurioitunut ?) Tässä asiassa ei annettu merkitystä sille, että myyjä oli rakennusalan ammattilainen. Joissakin tapauksissa tämä on johtanut korvausvelvollisuuteen ennen kaikkea myyjän tiedonantovelvoitteen laiminlyönnin kohdalla. Eli myyjän rakennettuaan virheellisesti pitää kertoa tämä ostajalle.

Tapauksen ohje on siis se, että ostajan täytyy tarkkaan miettiä vaatimuksiaan mitä vaikeammista virheistä/virhe-epäilyistä on kysymys.


Alla ensin päätöksen johtopäätökset ja sen jälkeen itse tuomio kokonaisuudessaan.

Käräjäoikeuden johtopäätökset

Rakennuksen kylmyys

Mittauksissa on todettu sisäilmanlämpötilan olleen normaali. Rakennus on sähkölämmitteinen ja sähkönkulutus on myös ollut normaali sekä myyjien että ostajien asumisaikana.

Kylmyyttä on todettu nurkassa, josta oli poistettu jalkalistat. Jalkalistojen poistaminen voi vaikuttaa mittaustulokseen. On myös todettu tarvetta ikkunan tiivistämiseen, mikä poistaa kylmyyttä ja vetoa.

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että rakennus olisi normaalia kylmempi.

Ulkoseinärakenne ja ulkoseinän höyrynsulku

Yodistajain mukaan ulkoseinärakenne on virheellinen ja se sekä höyrynsulku tulee uusia. Rakenne ei tuuletu kunnolla.

Todistajien Ptodistajan ja Rtodistajan mukaan rakenne ei ole virheellinen. Rtodistajan mielestä se oli tarkoituksenmukainen ja toimiva. Tuuletus on toteutettu ulkoverhoilun sisällä. Höyrynsulku on asennettu asianmukaisesti. Maalipinnassa ei ole vaurioita, joita siinä pitäisi olla, jos tuuletus puuttuisi.

Alapohja

Ytodistajain mukaan alapohja on väärin tehty ja se tulee kokonaan korjata lattian nostamisesta alkaen.

Todistajien Stodistajan,Ptodistajan ja Rtodistajan mukaan alapohjan rakenne on asianmukainen ja toimiva, käytetty villa on tarkoitukseen soveltuva ja hyvin asennettu. Korjaustarvetta ei todistajien mukaan ole. Rtodistaja on todennut, että Ytodistajain ehdottamalla tavalla tehtynä tuloksena on riskirakenne.

Betonilaatan lämpötilaa useat todistajat ovat pitäneet normaalina ja ilmoittaneet, ettei sen tulekaan olla lämmin.

Märkätilat

Kylpyhuoneen runkojako ylittää ohjeiden mukaisen koolausjaon. Siitä ei ole kuitenkaan aiheutunut vaurioita, eikä niitä ole todistajien mukaan odotettavissakaan. Korjaus voidaan todistajien mukaan suorittaa kun kylpyhuone joskus tullaan muutenkin remontoimaan.

Yläpohja

Ytodistajain mukaan tuulenohjaimet puuttuvat. Todistajien RItodistajan ja Ptodistajan mukaan tuulenohjaus on toteutettu asianmukaisesti tuulensuojalevyllä, eikä korjaustarvetta ole.

Ulkovarasto

Ulkovarastossa tulee lisätä kiinnityksiä kuten todistajat Rtodistaja ja Stodistaja on kertonut.

Muut virheet

Muiden virheiden osalta ikkunoiden vesipeltiä ja viemäriä lukuunottamatta ei ole esitetty vaatimuksia. Vesipellin korjaaminen on yksinkertaista ja muut mainitut virheet ovat varsin vähäisiä.

Kokonaisarvio

Ytodistajain näkemys poikkeaa huomattavasti useimpien muiden todistajien näkemyksistä. Käräjäoikeus katsoo, että ratkaisu ei voi perustua Ytodistajain tarkastuskertomukseen ja hänen todistajana antamaansa kertomukseen. Hän esittää useita hyvin suuritöisiä ja kalliita korjauksia seikkojen osalta, joissa muut todistajat eivät ole nähneet korjaustarvetta ollenkaan tai ehdottaneet huomattavasti pienempää korjausta. Ytodistajain korjausesitys alapohjan osalta on hyvinkin suuri ja useiden kymmenien tuhansien eurojen arvoinen. Todistaja Rtodistajan mukaan kyseessä on normaali omakotitalo, jossa ei ole rakenteellisesti korjattavaa.

Käräjäoikeus katsoo, että kiinteistössä on joitakin edellä todettuja virheitä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 tai 2 kohdan tilanteista. Käräjäoikeus katsoo myös jääneen näyttämättä, että Yyysuiden tiedossa olisi ollut lainkohdan 3 ja 4 kohdissa tarkoitettu seikka tai tarkoitettuja seikkoja ja että he olisivat jättäneet tällaisesta ilmoittamatta ostajille.

Käräjäoikeus katsoo, että kiinteistössä olevia virheitä ei voida pitää olennaisina, joten ostajilla ei ole oikeutta purkaa kauppaa. Edelleen käräjäoikeus pitää virheitä siinä määrin vähäisinä, että ei voida katsoa kiinteistön laadultaan poikkeavan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöitä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Virheiden korjauskustannukset ovat todennäköisesti joitakin tuhansia euroa.

Tämän vuoksi käräjäoikeus hylkää kantajien vaatimukset kaupan purusta ja hinnanalennuksesta sekä toissijaisten vaatimusten kohdissa 2-3 ja 5-9 vaaditut korvaukset.

Sen sijaan toissijaisten vaatimusten kohdassa 4 esitetty vaatimus päivitettyjen rakennuskuvien hankkimisen aiheuttamista kuluista on perustelu, koska kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ne vaatinut vastaajilta. Ne ovat kantajien kannalta välttämättömät ainakin siinä tapauksessa, jos he myyvät kiinteistön eteenpäin.

Hovioikeus toisti käräjäoikeuden perustelut suullisen pääkäsittelyn ja todistajien kuulemisten jälkeen ja totesi, että "vähäiset virheet eivät ole kaupan kohde ja kauppahinta huomioon ottaen olleet sillä tavalla vaikutuksellisia, että Xxxlle olisi niiden perusteella syntynyt oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen."

Turun hovioikeus Tuomio Nro 1228

Antopäivä

23.11.2015

Diaarinumero

S 14/1587

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus16.5.2014 nro 16999 (liitteenä)

Asia Kiinteistön virhe/sopimusrikkomus

Valittajat

H. Xxxnen

R. Xxxnen

Vastapuolet

S. Yyysuu

M. Yyysuu

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

H. ja R. Xxxnen ovat yhteisessä valituksessaan toistaneet käräjäoikeudessa esittämänsä ensisijaisen kaupanpurkua koskevan vaatimuksen ja toissijaisen hinnanalennusvaatimuksen lukuun ottamatta ensisijaisen vaatimuksen osalta varainsiirtoveroa ja kiinteistöveroja koskevia vaatimuksia. Xxxset ovat lisäksi vaatineet, että S. Yyysuu ja M. Yyysuu velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkoineen.

Perusteinaan Xxxset ovat lausuneet seuraavaa.

Ilmavuoto, eristevika ja ilmatiiviys

Kaupan kohteessa 27.1.2012 toimitetussa lämpökuvauksessa oli havaittu pohjoispuolen seinässä useita sellaisia kohtia, joiden oli määritelty kuuluvan korjausluokkaan 1. Korjausluokka 1 tarkoittaa, että kohteessa on korjattava ilmavuoto/eristevika, ja ettei rakennus täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Ilmavuotoa l eristevikaa osoittavat myös alapohjan betonilaatan kosteusmittaustulokset. Alapohja oli mittauksissa todettu myös kylmäksi, mikä on seurausta siitä, että höyrynsulku alapohjassa vuotaa.

Kohteessa 27.9.2012 toimitetussa ilmatiiviysmittauksessa oli havaittu ilmatiiviyden olevan huono.

Xxxset ovat käräjäoikeuden ratkaisun jälkeen havainneet tapetin kupruilevan pohjoispuolen seinissä.

Sähkönkulutus on subjektiivinen asia, eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä siitä, miten kylmä tai lämmin rakennus on.

Kiinteistössä on merkityksellinen virhe, josta Yyysuut ovat rakennuksen rakentajina olleet tietoisia.

Alapohja

Rakennuksen alapohjarakenne ei vastaa rakennesuunnitelmia. Alapohjaan oli vastoin suunnitelmaa laitettu eristeeksi puhallusvillaa, joka oli virheellisen asennuksen seurauksena painunut, ja eristeen ja lastulevyn alapinnan väliin oli jäänyt tyhjää ilmaa. Koolaus oli toteutettu rakennekuvien vastaisesti. Yyysuut olivat ennen kaupantekoa antaneet virheellisen tiedon rakennuksen rakenteista. Kiinteistössä on alapohjan rakenteen osalta virhe, josta Yyysuut ovat olleet tietoisia.

Ulkoseinän rakenne ja höyrynsulku

Tavarantarkastuksissa 24.5.2012 ja 21.9.2012 oli havaittu, ettei ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmia. Ulkoseinärakenteesta puuttui kokonaan ilmarako, ja ulkoseinän alahelmaan oli asennettu uretaanieriste, jota ei ollut mainittu kuvissa. Ulkoverhouslaudoista puuttui lisäksi niin sanottu tippanokka. Nämä seikat aiheuttavat rakenteessa sen, ettei ulkoverhous tuuletu lainkaan. Tuuletuksen puuttuminen aiheuttaa kohteeseen merkittävää kosteuskuormitusta. Lisäksi lämmöneriste ulkoseinässä oli asennettu vastoin asennusohjetta.

Ulkoseinän höyrynsulku päättyy puoliväliin lattialastulevyä ja on siten asennettu virheellisesti. Väärin asennettu höyrynsulku aiheuttaa ilmavuotoja ja riskin kosteuskuormituksesta ja sitä kautta mikrobivauriosta.

Kiinteistössä on rakennuksen ulkoseinärakenteesta ja sen tuulettumisen puutteesta sekä eristeen virheellisestä asentamisesta johtuva virhe, josta Yyysuut olivat olleet tietoisia.

Märkätilat

Kiinteistön pesuhuoneen päätyseinän runkojako on liian leveä, jopa 700 mm, minkä vuoksi seinä on vääntynyt kaarelle. Lisäksi märkätiloissa on sekä vedeneriste että höyrynsulku, mikä on kosteusteknisesti riskirakenne. Märkätilat eivät vastaa suunnitelmia eivätkä rakennusmääräyskokoelman määräyksiä. Märkätiloissa on virhe, josta Yyysuut olivat olleet tietoisia.

Yläpohja

Asuinrakennuksen yläpohja ei vastaa rakennesuunnitelmia. Suunnitelmiin piirretyt tuulenohjaimet puuttuvat kokonaan ja päätykolmioihin on asennettu aluskate, minkä vuoksi yläpohja ei tuuletu kunnolla. Tuuletuksen puute aiheuttaa kosteusvaurioriskin ja sitä kautta mikrobivaurioitumisen riskin. Myös yläpohjan tuennassa ja kiinnityksessä sekä viemärin tuuletusputken ja ilmanvaihdon poistoputken asennuksissa on puutteita. Kiinteistössä on näistä syistä johtuen virhe, josta Yyysuut olivat olleet tietoisia.

Ulkovarasto

Ulkovaraston kattorakenne on kiinnitetty seinärakenteeseen puutteellisesti. Kiinteistössä on tästä johtuen virhe, josta Yyysuut olivat olleet tietoisia.

Ikkunapellit ja viemärit


Ikkunoiden vesipeltien nurkat ovat auki ja kittaus puuttuu smyygiä vasten. Talon ulkopuolisessa viettoviemärissä ei ole kallistusta, ja viemäri tukkeutuu helposti. Kiinteistöllä sijaitsevan viemärin tuuletusta ei ole johdettu vesikaton läpi ulos, vaan se on jätetty ullakkotilaan ja osittain teipattu, mikä aiheuttaa viemärin tukkeutumisen ja hitaan vetämisen. Tuuletus on rakennusmääräyskokoelman vastainen. Kiinteistössä on viemäreiden osalta ollut kaupantekohetkellä virhe, josta Yyysuut vastaavat.

Puutteet rakennusvalvonnan suuntaan

Kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten osalta on merkittäviä puutteita rakennusvalvonnan suuntaan. Yyysuut ovatolleet tietoisiapuutteista asiakirjoissa. Xxxset olivat ennen kaupan tekoa tiedustelleet puuttuvia asiakirjoja, ja S. Yyysuu oli luvannut toimittaa ne sekä Xxxsille että Mynämäen rakennusvalvontaan. Yyysuut olivat ennen kaupantekoa antaneet Xxxsille virheellisen ja harhaanjohtavan tiedon kiinteistön rakenteista sekä muista kiinteistön laatua koskevista ominaisuuksista ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kyseisen virheen yksinään tulisi katsoa riittävän perusteeksi kaupan purkuun.

Kiinteistössä olevat virheet ovat kokonaisuutena arvioiden olennaisia.

Oikeudenkäyntikulut

Kaupan purusta oli jo päästy suurimmilta osin sopimukseen, kun Yyysuut olivat vaatineet sopimukseen yllättäen salassapitolauseketta. Kaupan purkuun liittyvä salassapitoehto ei ole tavanomainen ja olisi ollut kohtuutonta vaatia Xxxsten lasten sitoutuvan noudattamaan sitä. Xxxsille oli aiheutunut turhia kuluja sovintoneuvotteluista. Xxxset ovat ennen muutoksenhakuaan esittäneet Yyysuille sovintotarjouksen, jota nämä eivät olleet hyväksyneet. Tämä tulee ottaa huomioon oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudessa hovioikeudessa.

Vastaus

M. ja S. Yyysuu ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että valitus hylätään ja H. ja R. Xxxnen velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Perusteinaan Yyysuut ovat lausuneet seuraavaa.

Ilmavuoto, eristevika ja ilmatiiviys

Rakennuksessa ei ole havaittu normaalista poikkeavaa ilmavuotoa tai eristevikaa. Niistä rakennuksen tiloista, joista jalkalistoja ei ollut poistettu, ei ollut lämpökuvauksessa 27.1.2012 todettu mitään huomautettavaa. Rakennuksen lämmöneristeiden kylmällä puolella olevien rakenteiden kylmyys ei osoita eristevikaa.

Rakentamisaikana ilmatiiviyden vaatimusta uudiskohteille ei ollut määritelty. Yyysuiden sähkönkulutus on ollut heidän omistusaikanaan tavanomaista tai peräti alhaisempaa verrattuna vastaavan ikäisiin ja samanlaisiin rakennuksiin.

Alapohja

Alapohjassa ei ole virhettä, vaikka käytetyt rakennusmateriaalit eivät vastaisikaan suunnitelmia. Puhallusvillaeriste on tarkoitukseen kehitetty alapohjaeriste. Ainoa alapohjaa koskeva virhe on se, että sitä koskevat rakennekuvat pitää päivittää.

Ulkoseinärakenne

Ulkoseinän lautaverhoilun takana on tuuletusrako, joka kulkee alhaalta ylöspäin. Rakentamismääräyksessä ei edellytetä ristiin koolausta. Uretaanieristeellä ja julkisivulaudoituksen lautojen tippanokalla ei ole mitään tekemistä julkisivuverhoilun tuulettumisen kanssa.

Höyrynsulku

Rakennusfysiikka edellyttää, että höyrynsulku asennetaan lämmöneristeen sisäpuolelle.

Märkätilat

Kohteessa ei ole virhettä eikä akuuttia korjaustarvetta sen vuoksi, että kylpyhuoneen seinän runkojako on hieman ohjeistuksia leveämpi.

Yläpohjarakenne

Yläpohjaan on asennettu tuulenohjaimet ulottamalla ulkoseinärakenteen tuulensuojalevyt tarpeeksi ylös yläpohjatilaan. Yläpohjan päätykolmioihin asennettu aluskate on rakenteisiin tehty parannus eikä virhe. Mikäli aluskatteentiiviydessä on ongelmia, voidaan se todetuilta kohdin paikata teippauksin. Yläpohjan tuennassa ei ole puutteita.

Ulkovarasto

Ulkovaraston katto on pysynyt paikallaan vuodesta 2006 alkaen. Katon kiinnitys on osoittautunut toimivaksi. Kiinnitysten parannus on helposti toteutettavissa.

Ikkunapellit

Ikkunapellin aukko on korjattavissa kittaamalla. Virhe ei ole vaikutuksellinen.

Viemäröinti

Viemäröinnin tulviminen oli aiheutunut purkuojan tulvimisesta. Virhettä ei ole osoitettu. Viemäröinnin tuuletusputken jääminen vetämättä vesikaton läpi olisi ollut havaittavissa kiinteistön tavanomaisessa tarkastuksessa.

Rakennekuvien puuttuminen

Yyysuut suorittavat Xxxsille käräjäoikeuden tuomion mukaisesti hinnanalennuksena rakennekuvien toimittamisesta rakennusvalvontaan aiheutuvat kustannukset.

Oikeudenkäyntikulut

Xxxset olisivat päässeet haluamaansa lopputulokseen myös sovinnon myötä, mikäli olisivat hyväksyneet sopimukseen salassapitoehdon.

Todistelu hovioikeudessa

Sama kuin käräjäoikeudessa

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Todistelutarkoituksessa ja todistajina kuullut henkilöt ovat hovioikeudessa kertoneet asian ratkaisuun vaikuttavista seikoista merkityksellisiltä osin samalla tavalla kuin heidän kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon merkitty.

Vastaanotettu todistelu ei anna aihetta arvioida asiassa esitettyä näyttöä toisin kuin käräjäoikeus. Asiassa ei muutoinkaan ole ilmennyt perusteita käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen.

Hovioikeus hyväksyen käräjäoikeuden perustelut toteaa lisäksi, että kiinteistössä havaitut käräjäoikeuden toteamat vähäiset virheet eivät ole kaupan kohde ja kauppahinta huomioon ottaen olleet sillä tavalla vaikutuksellisia, että Xxxlle olisi niiden perusteella syntynyt oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

H. Xxxnen ja R. Xxxnen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan S. ja M. Yyysuulle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 12.369,20 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tämän tuomion antopäivästä lukien.


Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain jos korkeinoikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 22.1.2016.

Asian ovat ratkaisseet:

Ratkaisu on yksimielinen.

Hovioikeudenneuvos A. S., hovioikeudenneuvos A. M., hovioikeudenneuvos P. V.

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS

1. osasto

Käräjätuomari A. H.

TUOMIO14/16999

16.5.2014L 13/12886

Kantajat

Xxxnen, R.

ZZGroup Oy

Aurakatu 12 b

20100 TURKU

Xxxnen, H.

ZZ Group Oy

Aurakatu 12 b

20100 TURKU

Vastaajat

Yyysuu, S.

G Oy

Koulukatu 13

20100 TURKU

Yyysuu, M.

G Oy

Koulukatu 13

20100 TURKU

Asia Kiinteistön virhe tm. sopimusrikkomus

Vireille 22.4.2013

SELOSTUS ASIASTA

Kanne

Kantajat ovat vaatineet, että ensisijaisesti

1) ostajien ja S. ja M. Yyysuun (jäljempänä myös myyjät) välinen kiinteistökauppa koskien x -nimistä tilaa RN:o 4:xx Mynämäen kunnan Pappilan kylässä (xxx-xxx-xxx) puretaan;
myyjät velvoitetaan palauttamaan kauppahinta 208.000 euroa tuottokorkoineen 29.4.2010-17.6.2011 väliseltä ajalta ja viivästyskorkoineen 30.000 eurolIe 18.6.2011 lukien ja loppuosalIe 178.000 eurolIe 28.12.2012 lukien;

3) myyjät velvoitetaan suorittamaan ostajille kiinteistökaupan purun johdosta ostajille aiheutuneina kustannuksina korkoineen

a) kaupanvahvistajan kuluina 38,50 euroa, lainhuudatuskustannuksina 134 euroa ja varainsiirtoverona 8.320 euroa

b) vuoden 2011 kiinteistöverot 273,98 euroa e) vuoden 2012 kiinteistöverot 279,38 euroa d) vuoden 2013 kiinteistöverot 279,58 euroa

4) myyjät velvoitetaan suorittamaan ostajille

a) virheiden tutkimisen ja raporttien hankkimisen johdosta aiheutuneet kirvesmiehen kustannukset 432,96 euroa

b) virheiden tutkimisen johdosta avattujen rakenteiden väliaikaiseksi sulkemiseksi hankitut materiaalit 334 euroa

c) virheiden tutkimisen johdosta teetetyn kosteusmittauksen kustannukset 307,50 euroa

Kohdissa 3 ja 4 vaaditut määrät korkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien.

5) myyjät velvoitetaan suorittamaan ostajille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 32.639,13 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden ratkaisusta.

Mikäli Xxxsten ensisijainen vaatimus ei menesty, tulee myyjät velvoittaa suorittamaan ostajille toissijaisesti

1) kauppahinnan alennusta 85.784,40 euroa tuottokorkoineen 29.4.2010-17.6.2011 väliseltä ajalta ja viivästyskorkoineen 18.6.2011 lukien;

2) muuttokulut 150 euroa

3) loppusiivouskulut 1.000 euroa

4) päivitettyjen rakennuskuvien hankkimisesta aiheutuvat kulut 800 euroa

5) asumisen keskeytyksestä aiheutuvat kulut 1.600 euroa

6) virheiden tutkimisen ja raporttien hankkimisen johdosta aiheutuneet kirvesmiehen kustannukset 432,96 euroa

7) virheiden tutkimisen johdosta avattujen rakenteiden väliaikaiseksi sulkemiseksi hankitut materiaalit 334 euroa

8) virheiden tutkimisen johdosta teetetyn kosteusmittauksen kustannukset 307,50 euroa

Kohdissa 2-8 vaaditut määrät viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien.

9) virheiden tutkimisen aiheuttamista kuluista 516,80 euroa korkoineen 21.4.2014 lukien.

10) ostajille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 32.639,13 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden ratkaisusta.

Perusteet

Reklamaatiot

Ostajat ovat reklamoineet kaupan purun/hinnanalennuksen/ vahingonkorvauksen osalta suullisesti myyjiä kiinteistön virheistä useaan otteeseen kaupanteon jälkeen sekä toimittaneet myyjille 18.5.2011 päivätyn virheilmoituksen tarkennuksin, että vaatimus tulee täsmentymään virheiden laajuuden selvitessä.

Ostajat ovat lisäksi reklamoineet myyjiä 28.11.2012 päivätyllä kirjelmällä virheiden selvittyä tarkastusten jälkeen.

Kaupan kohde, myynti markkinointi ja kaupan kohteen ennakkotarkastus

H. ja R. Xxxnen ovat ostaneet S. ja M. Yyysuulta 29.4.2010 päivätyllä kauppakirjalla osoitteessa Mtie xx, 23100 Mynämäki sijaitsevan kiinteistön 208.000 euron kauppahinnalla. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 2010 valmistunut asuinrakennus sekä varastorakennus. Yyysuut ovat rakentaneet rakennukset itse.

Xxxset ovat ennen kauppaa tutustuneet kaupan kohteeseen paikan päällä. Kiinteistöä on myyty ja markkinoitu hyväkuntoisena/uutena ilman mitään välitöntä huolto- tai korjaustarvetta.

Xxxsille ei ole annettu ennen kaupantekoa tai kaupanteon yhteydessä rakennukseen liittyviä suunnitelmia tai piirustuksia, mutta myyjät ja kiinteistönvälittäjä ovat vakuuttaneet Xxxsille suunnitelmien ja piirustusten löytyvän ja että ne ovat kunnossa ja että ne toimitetaan Xxxsille viipymättä. Xxxset ovat vaatineet kaupan ehdoksi sen, että kiinteistöllä suoritetaan loppukatselmus hyväksytysti. Loppukatselmus on suoritettu 29.4.2010. Siinä on todettu joitain puutteita mm. suunnitelmien ja piirustusten osalta, mutta Yyysuut ovat vakuuttaneet, että nämä saadaan kaupan teon jälkeen kuntoon.

Xxxset ovat maakaaren 2 luvun 22 §:n tarkoittamin tavoin tarkistaneet kaupan kohteen ennen kaupantekoa. Ostajilla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkaansa pitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Koska rakennuksen ikä tai mikään muukaan seikka ei ole viitannut siihen, että Xxxsilla olisi ollut syytä ryhtyä tavanomaisista poikkeaviin selonottotoimiin, ei tällaisia ole tehty.

Rakennuksessa havaitut virheet sekä tarkastuksessa havaittuja seikkoja

Xxxset ovat kaupanteon jälkeen alkaneet epäillä rakennuksen mahdollisia virheitä. Ensinnäkin myyjät eivät toimittaneet kaikkia piirustuksia ja suunnitelmia Xxxsille tai rakennusvalvontaan. Merkittävä osa asiakirjoista jäi toimittamatta. Elokuussa 2011 myyjät toimittivat joitain asiakirjoja rakennusvalvontaan, mutta kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei ole vieläkään toimitettu. Rakennustarkastaja on listannut puutteet 12.6.2012.

Toisekseen Xxxset ovat havainneet asuinrakennuksen pohjoispuolen seinien olevan kylmät sekä voimakasta vetoa lattian rajassa. Myös muissa huoneissa on ollut vedon tunnetta. Lisäksi Xxxsten lämmityskulut ovat olleet suuremmat kuin mitä uuden omakotitalon lämmityskulujen voisi olettaa olevan.

Lämpökuvauksessa havaittiin pohjoispuolen seinässä useita kohtia, jotka määriteltiin kuuluvan korjausluokkaan 1.

lmatiiviysmittauksen mukaan verrattaessa pien- ja rivitalojen mittaustulosten keskiarvoja ja ilmatiiviyden tavoitearvoja sekä nyt mitatun kohteen mittaustulosta kohteen ilmatiiviys on huono.

Alapohjan betonilaatan kosteusmittauksessa havaittiin, että alapohjan reuna-alueet ovat erittäin kylmiä. Lämpötila oli reuna-aloilta mitattuna toisessa mittauskohdassa 10 astetta ja toisessa kohdassa 8,5 astetta celsiusta. Tulokset olivat lähempänä ulkoilman lämpötilaa (6,6 astetta) kuin sisäilman lämpötilaa (22 astetta).

Tavarantarkastuskertomuksissa 24.5.2012 ja 21.9.2012 on havaittu seuraavat alla kuvatut virheet.

Ulkoseinärakenne

Tarkastuksessa 24.5.2012 ulkoseinärakennetta avattiin koko pohjoispuolen ulkoseinän pituudelta sekä länsipuolelta paikallisesti erkkerin kohdalta. Tarkastuksessa 21.9.2012 ulkoseinärakennetta avattiin vielä eteläpuolelta pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen rajan kohdalta. Alla kuvatut ulkoseinärakenteen virheet havaittiin kaikista avatuista kohdista, joten virhe koskee koko ulkoverhousta.

Ulkoseinärakenne ei vastannut suunnitelmia, sillä ulkoseinärakenteesta puuttui kokonaan kuvissa ilmoitettu ilmarako ja ulkoseinän tuulensuojan alahelmaan oli asennettu uretaanieriste, jota ei ollut mainittu kuvissa. Nämä seikat aiheuttavat rakenteessa sen, ettei ulkoverhous tuuletu lainkaan.

Kantajat ovat viitanneet rakennusmääräyskokoelman C2 1998 määräysten ja ohjeiden kohtiin 4.2.1, 4.2.1.2 ja 4.2.2.

Tuuletuksen puuttuminen aiheuttaa merkittävää kosteuskuormitusta. Vaikka rakennus on lähes uusi, oli vaakakoolauspuussa ja ulkoverhouspaneelissa jo havaittavissa kosteuden aiheuttamaa värjääntymistä koko ulkoseinän pituudella. Ulkoseinärakenne on toteutettu siten, että toteutustapa muodostaa kosteusvaurioitumisriskin rakenteille ja näin ollen mikrobivaurioitumisen riskin. Rakenteessa on tältä osin merkittävä korjaustarve.

Lisäksi ulkoseinässä lämmöneriste oli asennettu vastoin asennusohjetta. Lämmöneristeen asennusohjeen mukaan eristeen tulisi täyttää koko eristettävä väli. Lämmöneriste oli asennettu siten, että useisiin kohtiin jäi rakoja, eikä eriste täyttänyt ohjeen mukaisesti koko eristettävää väliä. Mainittu rakenne ei siten toimi suunnitellusti ja voi aiheuttaa riskin esimerkiksi kosteuskuormituksesta ja sen seurauksena myös riskin mikrobivaurioista.

Ulkoseinärakenne ei siten vastaa suunnitelmia eikä rakennusmääräyskokoelman määräyksiä ja on hyvän rakennustavan vastainen.

Ulkoseinän höyrynsulku

Höyrynsulkua koskevat virheet havaittiin kaikista avatuista kohdista (pohjoispuoli, eteläpuoli, länsipuoli), joten virhe koskee höyrynsulkua koko ulkoseinän osalta.

Ulkoseinärakenteessa höyrynsulkumuovi oli seinän ja lattiarakenteen rajakohdassa taitettu lattialastulevyn päälle, ja katkaistu lastulevyn kohdalle. Höyrynsulku tulisi olla alaohjauspuuhun saakka.

Koska höyrynsulku on katkaistu liian lyhyeksi, se ei täytä tarkoitustaan. Väärä katkaisukohta aiheuttaa ilmavuotoja. IImavuodot on havaittu myös lämpökuvauksessa ja ilmatiiviysmittauksessa.

Se, ettei rakennuksen ilmatiiviys ole vaaditulla tasolla, aiheuttaa vesihöyryn kondensoitumisriskin rakenteeseen. Mainittu rakenne ei siten toimi suunnitellusti ja voi aiheuttaa riskin esimerkiksi kosteuskuormituksesta ja sitä kautta mikrobivaurioista. Näin ollen rakenteessa on höyrynsulun osalta merkittävä korjaustarve.

Yleisesti kantajat ovat todenneet, että ilmavuodot vaikuttavat asumisviihtyvyyteen ja lämmitysenergian tarpeeseen. Tiivis rakennus on energiatehokas ja vedoton.

Lisäksi höyrynsulku oli rikki erkkerin kohdalla, jossa oli asennettu sähköputki.

Alapohja

Alapojan tutkimista varten lattiaa avattiin makuuhuoneesta ja lattiaan tehtiin reiät kahteen kohtaan ulkoseinän viereen. Virheet havaittiin molemmista tutkimuskohdista. Xxxset ovat havainneet vedon tunnetta koko lattiapinta-alan alueella. Virhe toistuu koko alapohjassa.

Alapohjarakenne ei vastannut rakennesuunnitelmia. Suunnitelmiin oli piirrettyalapohjan eristeeksi 200 mm palavilla ja 50 mm palavilla. Alapohjaan oli kuitenkin laitettu eristeeksi puhallusvilla, joka ei sovellu alapohjan eristeeksi, koska se painuu herkästi.

Alapohjassa lämmöneriste oli painunut muutamasta millistä sentteihin ja aiheutti ilmakanavan eristeen yläpinnan ja lastulevyn alapinnan väliin. Koska seinärakenteen höyrynsulkumuovi oli asennettu väärin, pääsee alapohjaan virtaamaan ilmaa, ja koska alapohjassa on nyt ilmakanava, aiheutuu rakenteessa ajan myötä mikrobivaurio.

Mainittu rakenne ei siten toimi suunnitellusti ja voi aiheuttaa riskin mikrobivauriosta. Käsitystä tukee alapohjan betonilaatan kosteusmittaus, jonka tulosten mukaisesti reuna-alueet ovat erittäin kylmiä.

Märkätilat

Pesuhuoneen seinän runkojako on liian leveä. Runkojako oli jopa 700 mm, kun se saisi olla laatoitetuissa seinissä maksimissaan 400 mm normaaleilla levyillä. Koska runkojako oli liian leveä, oli seinä vääntynyt kaarelle.

Lisäksi märkätiloissa on sekä vedeneriste että höyrynsulku. Kaksi höyrytiivistä pintaa lähekkäin samassa rakenteessa on kosteusteknisesti riskirakenne. Rakenne on avattava ja höyrysulku poistettava.

Yläpohja

Yläpohja ei myöskään vastannut suunnitelmia. Suunnitelmiin piirretyt tuulenohjaimet puuttuivat kokonaan. Lisäksi päätykolmioihin oli asennettu aluskate. Näistä syistä yläpohja ei tuuletu kunnolla. Tuuletuksen puute aiheuttaa kosteusvaurioriskin ja sitä kautta mikrobivaurioitumisen riskin. Yläpohjan tuuletus on korjattava suunnitelmia vastaavaksi. Yläpohjan tuenta ja kiinnitys on vahvistettava.

Lisäksi yläpohjassa oli teipattu umpeen viemärin tuuletusputki ja putken juuri oli jätetty auki ilman lämmöneristettä. Myös ilmanvaihdon poistoputken juuren aluskate oli asennettu väärin läpiviennin kohdalla, ja kulkusillan päällä oli nähtävissä tästä johtuvia veden aiheuttamia jälkiä. Nämä aiheuttavat hajuhaitan sisäilmassa ja sen, ettei rakenne toimi suunnitellusti. Rakenteessa on riski kosteusvauriosta ja sitä kautta mikrobivauriosta.

Ulkovarasto

Ulkovarastossa kattorakenne oli kiinnitetty seinärakenteeseen puutteellisesti. Puutteellinen kiinnitys on korjattava. Muuten on vaarana, että kattorakenne irtoaa tuulen voimasta seinärakenteesta.

Muut virheet

Lisäksi rakennus on rakennettu muutoinkin hyvän rakennustavan vastaisesti ja huolimattomasti. Esimerkkinä huonosta laadusta tavarantarkastuksessa havaittiin seuraavat virheet:

- Ikkunoiden vesipelleissä oli nurkka auki.

- Tuulikaapin kaikki laatat olivat irti alustastaan, mikä voi johtua useista virheistä, muun muassa kiinnitysaineen nahkottumisesta, pohjan puutteellisesta puhdistamisesta, väärästä kiinnitysaineesta tai siitä, ettei sementtiliimaa ole hiottu kunnolla pois.

- Keittiössä ja olohuoneessa laminaattiparketti natisee kahdessa kohdassa, mikä johtuu joko siitä, että laminaatti on asennettu väärin tai siitä, että lattian runkorakenne on tehty väärin.

- Pesuhuoneen ja saunan lattiakaivoissa kaivonkappale oli irti kiristysrenkaasta. Tämä aiheuttaa kosteusvaurioriskin, koska vesi pääsee vedeneristeen ja pintalaatan väliin.

- Pesuhuoneessa suihkun hanakulmien peitelaipan alla seinän läpiviennin osalla tiivistys oli puutteellinen.

- Pesuhuoneessa oven pystylista oli rapautunut makuuhuoneen oven pielessä.

- Saunan seinän seinäverhouksen takaa pesuhuonetta vasten puuttui ilmarako.

Näitä virheitä ei ole esitetty korjauskustannuslaskelmassa pois lukien ikkunoiden vesipellit, mutta ne osoittavat kaupan kohteen virhettä ja yleistä laatua.

Myyjien menettelystä ja tietoisuudesta

Myyjät ovat rakentaneet rakennuksen ja asuneet siinä. Koska rakennus on myyjien rakennuttama, myyjät ovat olleet tietoisia tai ainakin heidän olisi pitänyt olla tietoisia kohteen virheistä ja siitä, että rakennustapa ei kokonaisuudessaan vastaa voimassaolevia säännöksiä ja määräyksiä sekä hyvää rakentamistapaa.

Myyjät ovat myyneet ja markkinoineet kiinteistöä ostajille hyväkuntoisena. Myyjät eivät ole maininneet, ettei rakennus täytä viranomaismääräyksiä edellä mainittujen seikkojen osalta. Myyjät eivät myöskään ole maininneet, että rakennusta ei ole toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

Rakenteet on toteutettu siten, että ne muodostavat kosteusvaurioitumisriskinrakenteille ja näin ollen mikrobivaurioitumisen riskin. Myyjät ovat jättäneet kertomatta ostajille rakenteiden virheellisyyksistä ja antaneet virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa edellä mainituista seikoista.

Xxxset eivät olisi ostaneet kiinteistöä, mikäli edellä selostetut seikat olisivat olleet heidän tiedossaan.

Kiinteistön virheistä ja niiden olennaisuudesta sekä vaatimusten määristä

Kiinteistö ei ole ollut sellainen, mitä myyjät olivat Xxxsille ilmoittaneet. Myyjät olivat antaneet Xxxsille virheellistä tietoa rakenteiden toimivuudesta. Kaupan kohde ei vastaa sovittua. Virheet ovat olleet kiinteistössä jo kaupantekohetkellä.

Virheet vaikuttavat olennaisesti asunnon käytettävyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Rakennusvirheet ja rakennustapa lisäävät riskiä rakenteiden vaurioitumisesta muun muassa siitä syystä, että kosteus saattaa tiivistyä väärään paikkaan ja että rakenteissa on ilmavuotoja, jotka lisäävät mikrobivaurioiden riskiä. Näiltä osin rakennus on sopimuksenvastainen ja vastoin sitä, mitä myyjät olivat kertoneet ostajille.

Kyseessä on lähes uusi omakotitalo, jonka tekninen käyttöikä on vasta aluillaan. Tekninen käyttöikä alenee huomattavasti edellä selostettujen virheiden johdosta.

Virheet ovat merkityksellisiä huomioiden korjaamisesta aiheutuvat kustannukset sekä se, että kysymys on rakenteista, joiden tulee olla sen mukaisia, mitä ostajille on ilmoitettu ja mistä on sovittu. Lisäksi rakennusta on myyty ja markkinoitu uutena ilman mitään välitöntä korjaustarvetta.

Rakennusinsinööri T. RItodistaja on laatinut virheiden korjaamisesta korjaussuunnitelman. Virheiden korjaamisesta aiheutuu ostajille katteettomina hintoina 70.079 euron korjauskustannukset. Katteen ollessa 10 % korjauskustannusten määrä on 77.086,90 euroa.

Korjauskustannuksissa ei ole huomioitu muuttokuluja (150 euroa), loppusiivousta (1.000 euroa), päivitettyjen rakennekuvien hankkimista (800 euroa) eikä asumisen keskeytystä korjausten ajalta (2 kuukautta, 1.600 euroa). Korjauskustannusten 77.086,90 euroa lisäksi korjaus tulee maksamaan Xxxsille 3.550 euroa, jolloin kustannukset virheen korjaamisesta ovat yhteensä 80.636,90 euroa.

Kyse on uudisrakennuksesta, joten tasonparannusta tai käyttöiänpidennystä ei voida huomioida.

Oikeuskäytännössä ostajilta on ollut oikeus purkaa kauppa, mikäli virheen arvo on noin 40 prosenttia kauppahinnasta. Tässä tapauksessa korjauskustannukset sekä muut vaatimukset ylittävät tuon määrän. Lisäksi myyjät ovat rakentajina olleet tietoisia kaikista kiinteistön virheistä ja myyneet tästä huolimatta kiinteistön Xxxsilie virheet salaten. Virhe on merkittävä myös siltä kannalta; ettei asumisen laatu nyt kyseessä olevassa omakotitalossa vastaa sitä, mitä asumisen laadulta uudessa rakennuksessa voidaan vaatia. Myös kauppahinta huomioiden kysymys on merkittävästä virheestä.

Virheet ovat olennaisia, joten Xxxsilla on oikeus purkaa kauppa ja saada takaisin kauppahinta korkoineen ja kuluineen.

Koska kiinteistössä on kysymys laatuvirheestä, joista myyjät ovat jättäneet kertomatta, ovat Xxxset oikeutettuja vaatimaan myös vahingonkorvausta, joka käsittää täyden korvauksen heille aiheutuvista vahingoista. Vahinkoa on aiheutunut rakenteiden purkamisesta tutkimuksia varten, purkamisen väliaikaisesta paikkaamisesta lisävahinkojen välttämiseksi sekä virheen tutkimiseksi tehdystä betonilaatan kosteusmittauksesta.

Lopullinen kauppahinnan alennusvaatimus

Kantajat ovat ilmoittaneet, että heidän lopullinen vaatimuksensa kauppahinnan alennuksen osalta on 85.784,40 euroa. Tämä muodostuu seuraavasti: alkuperäinen hinnanalennusvaatimus 77.086,90 euroa, johon lisätään Ytodistajain uuden laskelman (K9) mukainen määrä 6.725 euroa lisättynä 10 %:n katteella 672,50 eli lisättynä yhteensä 7.397,50 eurolla sekä lisättynä 1.300 eurolla viemärin virheellisyydestä johtuen. Viemärien virheellisyydestä on kantajien mukaan reklamoitu jo kanteessa. Oireet on huomattu vasta myöhemmin.

Vastaus

Yyysuut ovat vastustaneet vaatimuksia ja vaatineet, että kanne hylätään ja Xxxset velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa 25.377,28 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen.

Jos kauppa puretaan, Yyysuut ovat vaatineet, että Xxxset velvoitetaan korvaamaan heille

- kiinteistöstä saatuna merkittävänä hyötynä Xxxsten asumisajalta 800 euroa kuukaudessa 1.5.2010 lukien.

- kiinteistön arvon alentumisesta korvauksena 6.200 euroa.

Perusteet

Rakennus on käyttöönotettu ja valmistunut vuonna 2006. Rakennus on siis valmistunut jo ennen kanteessa väitettyä vuotta 2010, jolloin rakennuksen lopputarkastus on pidetty.

Kohdetta myytiin hyväkuntoisena, ei uutena.

Tuottokorko-, korko- ja viivästyskorkovaatimukset

Vastaajat ovat vastustaneet tuottokorko-, korko- ja viivästyskorkovaatimuksia ensisijaisten vaatimusten osalta seuraavasti:

- Mikäli kauppa puretaan, tuottokorkovaatimus on oikein, mutta viivästyskorkovaatimus on väärä. Palautettavalle kauppahinnalle voidaan korkolain 4 §:n 1 momentti huomioiden tuomita viivästyskorkoa aikaisintaan 28.12.2012 lukien, koska purkuvaatimus on ensimmäisen kerran esitetty 28.11.2012 päivätyssä vaatimuksessa.

- Vastaajien velvollisuus maksaa viivästyskorkoa kohtien 3 ja 4 osalta alkaa aikaisintaan, kun on kulunut 30 päivää haasteen tiedoksiannosta, koska vaatimukset on ensimmäisen kerran yksilöidysti esitetty Yyysuille vasta haastehakemuksessa.

- Korvausta kiinteistöverosta on vaadittu ensimmäisen kerran haastehakemuksessa, joten viivästyskorkoa voidaan tuomita aikaisintaan 30 päivän kuluttua haasteen tiedoksiannosta.

Vastaajat ovat hyväksyneet korkovaatimukset toissijaisten vaatimusten osalta.

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron osalta korvausvaatimusta ei ole haastehakemuksessa perusteltu, joten vaatimus on hylättävä.

Xxxset myös saavat maksamansa varainsiirtoveron takaisin verottajalta hakemuksella, mikäli kauppa puretaan tuomiolla, joten tälläkin perusteella varainsiirtoveron suuruinen korvausvaatimus on perusteeton.

Kiinteistövero

Kiinteistöveroihin liittyvää korvausvaatimusta ei ole perusteltu, joten vaatimus on hylättävä.

Xxxsten omistusajaltaan maksama kiinteistövero ei ole aiheuttanut Xxxsille vahinkoa. Kiinteistöveroon osa asumisentavanomaisia kustannuksia omakotiasumisessa aivan kuten sähköstä ja vedestä suoritettavat korvauksetkin.

Kiinteistöveroja ei voida tuomita Yyysuiden maksettavaksi vahingonkorvauksena ilman, että se johtaa Xxxset parempaan asemaankuin missä he olisivat olleet ilman vahingonsattumista.

Virheiden tutkimisen kustannukset

Ensisijaisen vaatimuksenkohdissa 4 a, b, C ja toissijaisenvaatimuksen kohdissa 6-8 on esitettyvirheiden tutkimisen ja raporttienhankkimisen johdosta aiheutuneiden kustannusten korvausvaatimus. Vastaajat ovat kiistäneet vaatimukset perusteeltaan, koska tutkimuksilla ei ole osoitettu Yyysuiden vastuulle kuuluvaa korjaustarvetta.

Muutto- ja loppusiivouskulut

Haastehakemuksessa ei ole esitettyperustettakummallekaan vaatimukselle eikä vaatimustenmäärää ole osoitettu. Vaatimukset tulee perusteettomina ja yksilöimättöminä hylätä.

Rakennekuvien hankkiminen

Vaatimus on perusteeton ja se tulee hylätä. Xxxsten korvausvaatimus perustuu sellaisten rakennekuvien hankkimiseen aiheuttamaan kustannukseen, joiden toimittamista rakennusluvassa ei alun perin vaadittu Yyysuilta. Rakennekuvien toimittamista on lopputarkastuksen yhteydessä ryhtynyt vaatimaan Yyysuiden tietojen mukaan Mynämäen kunnanuusi rakennustarkastajaesittämättälaillista perustetta vaatimukselleen. Kun Yyysuut ovat huomauttaneet rakennustarkastajaa siitä, ettei kyseisiärakennekuvia ole edellytetty alkuperäisessä rakennusluvassa, on rakennustarkastaja sittemmin esittänyt jopa vaatimuksia uuden rakennusluvan hankkimiseksi rakennukselle. Jo kertaalleen myönnetyistä rakennuslupaa ei voida velvoittaa hakemaan uudelleenilmanlaillista perustetta. Yyysuut voivat olla vastuussa vain alkuperäisessä rakennusluvassa edellytettyjen rakennekuvien toimittamisesta Xxxsille, jotka kuvat on toimitettu. Vastaajat ovat kiistäneet vaatimuksen määrältään yksilöimättömänä.

Asumisen keskeytyksestä aiheutuvat kulut

Vastaajat ovat vastustaneet vaatimusta ja vaatineet sitä hylättäväksi. Kantajat eivät ole perustelleet vaatimusta

Korjauskustannuksista esitetty selvitys

Korjauskustannukset ovat kustannuslaskelman mukaan arvonlisäveroineen. Kantajien mukaan korjauskustannuslaskelmasta puuttuisi rakentajankate. Vastaajat ovat kiistäneet väitteen. Työtuntien kokonaiskustannuksen (25.987euroa)ja tuntimäärän(765 tuntia) perusteella tuntiveloitus on 33,97 euroa/tunti ilman arvonlisäveroaja arvonlisäverolla 42,12euroa/tunti. Hinta on rakennusalan tuntitöissä vähintään tavanomainen ja sisältää urakoitsijan katteen. Tällä hetkellä hinta on 32,30 euroa/tunti ilman arvonlisäveroa. Tämä summa sisältää katteen.

Kantajien vaatimus on väärin silläkin perusteella, että kanteessa10 %:n kate on lisätty myös alihankintana ostettaviin suunnittelutöihin, LVI-töihin ja jätekustannuksiin, joissa on kustannuslaskentatapa huomioiden urakoitsijankate jo mukana ja koska10 %:n kate on lisätty materiaalikustannuksiin, jotka jo sisältävät kauppiaidenkatteen.

Rakennuksen kylmyys

Rakennuksen lämpökuvauksessa kylmyyttä on todettu ainoastaan rakennuksen pohjoispäädyn kahden makuuhuoneen seinien ja lattian välisissä nurkissa, joista oli lämpökuvausta suorittaessa poistettu jalkalistat. Rakennuksen muiden tilojen lämpökuvauksessa ei todettu mitään huomautettavaa.

Yyysuiden asumisaikana viiden henkilön sähkönkulutus on vuosittain ollut seuraava:

- vuosi 2007, 10.062 kWh

- vuosi 2008, 10.964 kWh

- vuosi 2009, 13.764 kWh

Kulutusluvut osoittavat, että suorasähkölämmitteisessä talossa ei ole ilmatiiviys- tai eristyspuutteita.

Alapohjan betonilaatan lämpötila

Se, että alapohjan betonilaatan lämpötila betonilaatan ulkoreunoilla on betonilaatan keskikohdan lämpötilaa alhaisempi, ei ole virhe, joka edellyttäisi korjaamista. Lämpötilaerosta ei ole aiheutunut vaurioita.

Ulkoseinärakenteen virhe

Ulkoseinärakenne on suunnitelmien mukainen. Kaikki suunnitelmissa edellytetyt materiaalit ovat rakenteessa. Rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet toteutuvat. Rakennuksen ulkoverhous tuulettuu asianmukaisesti. Korjaustarvetta ei ole.

Julkisivuverhoilun ilmarako on tehty. Se on toteutettu rakenteeseen ilman ristiin koolausta varmistamalla pystysuuntaan tapahtuva tuulettuminen vaakakoolaukseen tehdyillä aukoilla.

Tuulensuojalevyn alareunaan asennettu uretaani ei liity mitenkään ulkoverhouksen tuulettumiseen.

Tuuletuksen puuttuminen ei ole aiheuttanut vaakakoolauspuihin tai ulkoverhouspaneeliin värjääntymistä.

Ulkoseinän lämmöneristeessä on havaittu yksi kohta, jossa on rako. Sanotussa kohdassa ei todettu lämpökuvauksessa kylmyyttä. Eristeen raosta ei ole aiheutunut vaurioita. Korjaustarvetta ei ole.

Ulkoseinän höyrynsulku

Rakennesuunnitelmissa ei ole määräystä siitä, mihin asti höyrynsulun tulee ulottua. Kyse ei ole rakennusvirheestä. Höyrynsulun asennustavasta ei aiheudu ilmavuotoja. Tutkimuksissa ei ole todettu höyrynsulun asennustavasta aiheutuneen vaurioita rakenteeseen. Korjaustarvetta ei ole.

Erkkerin kohdalla olevan höyrynsulun kohdalla ei ole lämpökuvauksessa todettu lämpövuotoa. Rakenteen avaamisen yhteydessä on voitu varmistua, ettei rakenteessa ole höyrynsulun kohdalla vaurioita. Korjaustarvetta ei ole ja jos sellainen katsottaisiin olevan olemassa, aiheutuu siitä ulkoseinäverhouksen ennallistamisen yhteydessä enintään 20 euron kustannus.

Alapohja

Alapohjan lämmöneristeeksi on asennettu Ekovilla AP puhalluseriste, joka on nimenomaisesti tarkoitettu koolattuihin betonialapohjiin, jollainen rakennuksessa on. Väite siitä, että puhalluseriste ei painumisominaisuutensa takia sovellu alapohjaan eristeeksi, on väärä.

Vedon tunne, johon kanteessa viitataan, aiheutuu pääosin siitä, että Xxxset ovat poistaneet jalkalistat rakennuksen pohjoispuolen makuuhuoneista.

Seinän ja lattian höyrynsulut ovat lattian ja seinän rajakohdassa yhtenevät ja ulkoseinärakenteen tuulensuojalevy estää ilmavirtauksen syntymisen alapohjan eristetilaan. Rakenne on lisäksi toteutettu siten, että seinän ja lattian lämmöneristeet liittyvät saumattomasti toisiinsa ja varmistavat lämmöneristyksen toimivuuden.

Märkätilat

Pesuhuoneen seinän runkojaolla ei ole merkitystä. Seinä ei ole vääntynyt.

Vedeneristeen asentaminen seinälaatoituksen taakse ja ulkoseinärakenteessa olevan höyrynsulun käyttäminen ei ole vastoin hyvää rakennustapaa. Asennustapa on tänä päivänä käytössä kaikessa rakentamisessa.

Yläpohja

Yläpohjasta puuttuvalla tuulenohjaimella ei ole vaikutusta yläpohjan tuulettumiseen. Tuulenohjain on tarkoitettu yläpohjan räystäsalueille asennettavan puhallusvillan liikkumisen estämiseksi. Yläpohjan puhallusvillaeristeen ei ole osoitettu liikkuneen eikä lämpökuvauksessa todettu rakennuksen yläpohjassa miltään osin eristyspuutteita. Tuulenohjain on voitu rakennusvaiheessa jättää pois, koska seinärakenteen riittävän ylös nouseva tuulensuojalevy toimittaa rakenteessa tuulenohjaimen tehtävää.

Päätykolmioihin asennettu aluskate ei estä yläpohjan tuulettumista. Sen sijaan se suojaa ullakon eristeitä tuulen jäähdyttäväitä vaikutukselta ja siten parantaa rakenteen lämmöneristävyyttä. Aluskate päätykolmioissa on lisärakenne. josta on hyötyä, muttei haittaa. Yläpohjan tuuletus on suunniteltu toteutuvan muuta kautta kuin päätykolmiotilan läpi.

Yläpohjan tuuletuksen väitetystä puutteellisuudesta ei ole aiheutunut vaurioita. Korjaustarvetta ei ole.

Viemärin tuuletusputki tulee jatkaa katolle ja ilmanvaihdon tuuletusputkenjuuren aluskate tulee korjata. Näistä aiheutuu yhteensä 980 euronkustannus, joka sellaisenaan ei oikeuta hinnanalennukseen taikka vahingonkorvaukseen. Xxxset ovat voineet havaita nämä virheet rakennukseen tutustuessaan eikä heillä ole oikeutta vedota niihin.

Ulkovarasto Ulkovaraston kattorakenne on kestänyt paikoillaan vuodesta 2006 lähtien. Mikäli Xxxset epäilevät, että katto lähtee kovalla tuulella irti, he voivat halutessaan vahvistaa kiinnitystä.

Muut virheet

Ikkunoiden vesipeltien nurkkien korjaaminen edellyttää kittausta, joka maksaa materiaaleineen ja töineen 110 euroa. Vesipeltien kittauksen puuttumisen Xxxset ovat voineet havaita tutustuessaan rakennukseen ennen kaupantekoa eikä heillä ole oikeutta korvaukseen.

Viemäri

Vastaajat ovat kiistäneet vaatimuksen perusteeltaan. Heidän mukaansa viettoviemärin kallistuksen puutteesta ei ole reklamoitu ennen vuotta 2014. Määrällisesti he ovat hyväksyneet vaatimuksen.

Yyysuiden tietoisuus

Yyysuut ovat kiistäneet, että heillä olisi kauppaa tehdessä ollut tiedossaan rakennuksen virhe, joka olisi pitänyt Xxxsille ilmoittaa.

Vaadittu seuraamus

Kauppaa ei voida purkaa, koska virhe ei ole olennainen. Kaupan kohdetta ei ole myyty uutena.

Tavarantarkastaja M. Rtodistaja on arvioinut haastehakemuksessa vedottujen korjausta edellyttävien virheiden korjauskustannusten määräksi yhteensä 1.110 euroa.

Yyysuiden vaatimukset, mikäli kauppa puretaan

Mikäli kauppa puretaan, Xxxset on velvoitettava korvaamaan Yyysuille kiinteistöstä saatuna merkittävänä hyötynä Xxxsten asumisajalta 800 euroa kuukaudessa 1.5.2011 lukien. Xxxset ovat väittämistään virheistä huolimatta voineet täysimääräisesti käyttää rakennusta kotinaan koko sen ajan, kuin rakennus on ollut heidän hallinnassaan. Asuminen on jatkunut keskeytyksettä vuosia ja käyttöhyödyn on katsottava olevan merkittävä. Määrältään vaadittu 800 euroa kuukaudessa vastaa Xxxsten omaa vaatimusta.

Jos kauppa puretaan, Xxxset on velvoitettava suorittamaan Yyysuille kiinteistön arvon alentumisesta korvauksena 6.200 euroa. Määrältään ja perusteeltaan korvausvaatimus perustuu tavarantarkastaja M. Rtodistajan suorittamaan tarkastukseen kohteella tammikuussa 2013. Ulkoseinärakenteen ennalleen saattamisesta aiheutuu 3.600 euron kustannus ja Xxxsten hallinta-aikana hajonneen valokatteen korjaamisesta aiheutuu 1.000 euran kustannus. Lisäksi Xxxset ovat hallinta-aikana poistaneet rakennuksen kiintokalusteiksi asennetut neljä vaatekaappia, joiden arvo on yhteensä 1.600 euroa.

Kantajien lausuma

Merkittävän käyttöhyödyn korvaaminen

Xxxset ovat kiistäneet Yyysuiden vaatiman 800 euron kuukausikorvauksen. Asumiseen tarkoitettu rakennus ei ole ollut sopimuksen mukainen, eikä Xxxsille ole aiheutunut merkittävää asumishyötyä.

Kiinteistön arvon alentuminen

Xxxset ovat kiistäneet kiinteistön arvon alentumisesta vaaditut kustannukset sekä vaatimukset valokatteen ja vaatekaappien osalta perusteettomina.

Rakenteita on avattu siitä syystä, että Yyysuut ovat kiistäneet virheen olemassaolon. Virheen selvittelyssä on lähdetty liikkeelle mahdollisimman kevein keinoin (esimerkiksi lämpökuvaus). Asiassa on koko ajan edetty asiantuntijoiden neuvojen perusteella ja rakennukselle on tehty mahdollisimman vähän vahinkoa tutkimusten yhteydessä. Myös vastapuolen tarkastaja Rtodistaja on avannut kiinteistöllä rakenteita.

Kaupan kohteen kunnon markkinointi

Myyntiesitteessä kaupan kohdetta markkinoitiin hyväkuntoisena. Sen lisäksi vesikattojen, julkisivujen, ikkunoiden ym. sekä kosteiden tilojen osalta kaupan kohdetta on markkinoitu uutena. Tällaisin tiedoin kiinteistöä myös myytiin Xxxsille.

Tuottokorko- ja viivästyskorkovaatimukset

Kantajat ovat tarkentaneet, että ensisijaisten vaatimusten vaatimuskohdissa 3 ja 4 tarkoitetaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa.

Toissijaisten vaatimusten osalta hinnanalennukseen liittyvän viivästyskoron osalta viivästyskorkoa vaaditaan 30.000 eurolle

18.6.2011-27.12.2012 väliseltä ajalta ja loppuosalIe 28.12.2012 lukien. Toissijaisten vaatimusten osalta kantajat ovat tarkentaneet, että korkovaatimus kohdissa 6-8 tarkoittaa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa.

Virheiden tutkimuksen kustannukset

Yyysuut ovat kiistäneet virheet kiinteistössä. Xxxset ovat siksi joutuneet hankkimaan lisää näyttöä kiinteistöllä olevista virheistä teettämällä työtä kirvesmiehellä ja avaamalla rakenteita, minkä jälkeen ne on täytynyt myös väliaikaisesti sulkea sekä teettämällä kosteusmittauksen (ensisijaisten vaatimusten kohdissa 4 a, b, C sekä toissijaisten vaatimusten kohdissa6-8). Näiden toimenpiteiden kautta kiinteistöllä olleet virheet on näytetty toteen. Virheet ovat olleet kiinteistöllä jo sen myyntihetkellä ja Yyysuut ovat niistä olleet tietoisia. Asiassa ei ole päästysovinnolliseenratkaisuun. Yyysuiden tulee hyvittää kantajille kiinteistön virheistä aiheutuneet kustannukset.

Muutto- ja loppusiivouskulut sekä asumisen keskeytys

Mikäli Xxxsten ensisijainen vaatimus kaupan purusta ei menesty, Xxxset jäävät kiinteistön omistajiksi ja kiinteistö on kunnostettava vastaamaan sitä, mitä sen olisi pitänyt kaupantekohetkellä olla. Tuona aikana kiinteistöllä ei voi asua, joten Xxxsille aiheutuu asiassa muuttokuluja (muuttoauton vuokraus ym. varaus 150 euroa), sekä vahinkoa asumisen keskeytyksen perusteella. Kunnostuksen kestoksi on arvioitu kaksi kuukautta (varaus asumisen keskeytys 1.600 euroa). Xxxset joutuvat vuokraamaan kunnostuksen ajaksi toisen huoneiston (800 e/kk). Kiinteistön kunnostuksen jälkeen kiinteistöllä on järjestettävä kunnostuksen jälkeinen loppusiivous (varaus 1.000 euroa).

Rakennekuvien hankkiminen

Mikäli Xxxsten ensisijainen vaatimus kaupan purusta ei menesty, Xxxset jäävät kiinteistön omistajiksi. Mikäli he haluaisivat myydä kiinteistön, heidän tulee toimittaa ostajille rakennuksen rakentamisessa vaaditut dokumentit niiltä osin kuin se jälkikäteen on mahdollista. Se, että kunta on velvoittanut Yyysuut toimittamaan sille rakennuspiirustuksia ja selvityksiä, joita Yyysuut eivät ole pyynnöistä huolimatta toimittaneet, ei voi johtaa Xxxsille aiheutuvaan kustannukseen. Kunnan vaatimukset ovat Xxxsista riippumattomia, eivätkä he vastaa rakennustarkastajan kehotuksesta hankkia pyydetyt kuvat. Rakennekuvien kustannus on aiheutunut, koska Yyysuut eivät ole luovuttaneet kuvia ja heidän tulee vastata tästä aiheutuvista kustannuksista.

Rakennekuvien hankinnasta aiheutunut kustannus on yksilöity kanteessa 800 euroksi.

Korjauskustannuksista esitetty selvitys

Kustannusarvio on ilman rakentajan katetta 70.079 euroa. Rakentajan

10 %:n katteella korjauskustannusten määrä on kanteessa esitetty 77.086,90 euroa.

Kustannusarvion on asiantuntijan ominaisuudessa laatinut HTT RI T. Ytodistajai. Kustannuslaskelma on laadittu ilman rakentajan katetta. Rakentajan kate lasketaan loppusummaan ALV 0.

Vaatimukseen on myöhemmin lisätty Ytodistajain uuden laskelman mukaisesti 6.725 euroa + 10 %:n kate = 7.397,50 euroa ja viemärin osalta 1.300 euroa.

Rakennuksen kylmyys

Lämpökuvausraportti 31.1.2012 ja ilmatiiviysmittauksen raportti 1.10.2012 osoittavat rakennuksessa olevan lämpö- ja ilmavuotoja kanteessa esitetyn mukaisesti. Lämpökuvausraportin johtopäätösten mukaisesti lämpövuodon korjausluokaksi on asiantuntija määritellyt korjausluokan 1.

Yyysuiden sähkönkulutus osoittaa ainoastaan vastaajien sähkönkulutuksen.

Alapohjan betonilaatan lämpötila

Lämpötilaero alapohjan betonilaatassa on selvä ja todennäköinen riski jatkovaurioista.

Ulkoseinärakenteen virhe

Ulkoseinärakenteen virhe on todettu tavarantarkastuskertomuksessa nro8/2012 ja tavarantarkastuskertomuksessa nro 8/2012, jossa on lisäksi todettu, että ulkoverhouksen tuuletus tulee korjata, koska on havaittavissa kosteusongelmaa etenkin pohjoissivun vaakakoolauspuussa. Yhteenveto-osiossa on todettu, että rakennustyössä ei ole noudatettu ulkoverhouksen osalla rakennussuunnittelijan suunnittelemaa ilmarakoa eikä rakennusaikana vallitsevia määräyksiä. Virheeksi on todettu ulkoseinän suunnitelmien ja dokumenttien puutteet.

Lämmöneriste on asennettu avatuissa seinärakenteissa vastoin eristeen valmistajan ohjetta.

Uretaanin osalta on kerrottu, että rakennekuvissa ei ole mainintaa uretaanin asentamisesta. Uretaani on siis asennettu vastoin rakennekuvia.

Yyysuut ovat asiantuntijalausunnon mukaan rakentaneet ulkoseinän vastoin rakennusohjeita, eivätkä ole hyväksyttäneet rakennustapaa rakennussuunnittelijalla. Ulkoseinärakenne on hyvän rakennustavan vastainen.

Ulkoseinän höyrynsulku

Rakennussuunnittelija S. VIItodistajan mukaan höyrynsulku tulisi olla alaohjauspuuhun saakka. Ulkoseinän höyrynsulku on asennettu virheellisesti, höyrynsulkumuovi päättyi likimain lattialastulevyn yläpintaan. Kun seinärakenteen höyrynsulkumuovi on asennettu väärin ja alapohjaan pääsee virtaamaan ilmaa/kosteutta ja kun puhallusvilla eriste on painunut, syntyy tuuletuskanava, joka aikaansaa ajan myötä mikrobivaurion. Kyseessä on perusteltu riski jatkovaurioista.

Alapohja

Tavarantarkastuskertomuksen mukaan rakennesuunnitelmissa alapohjan eristeeksi on piirretty palavillaa. Eristeenä on käytetty Ekovilla AP puhalluseristettä, joten eriste on rakennesuunnitelmien vastainen, eikä muutoskuvia ole laadittu. Eristeenä käytetty Ekovilla AP on painunut jonkin verran alas ja painuman johdosta on muodostunut ilmakanava eristeen yläpinnan ja lastulevyn alapinnan väliin. Se aiheuttaa yhdessä ulkoseinän ja höyrynsulun virheellisen asennuksen kanssa selvän ja perustellun riskin mikrobivauriosta.

Uudisrakennuksen jalkalistoilla ei ole erityistä merkitystä vedon tunteeseen ja lämpökuvauksessa ja ilmatiiviysmittauksessa havaitun lämpövuodon syntymiseen.

Märkätilat

Tavarantarkastuskertomuksessa on todettu, että pesuhuoneen päätyseinän runkojako on liian leveä. Koolausjakso ei ollut avatusta kohdasta minkään normin tai määräyksen mukainen. Seinä on vääntynyt.

Rakennusmääräysten mukaan vedeneristetyn rakennuslevyn taakse ei saa asentaa höyrynsulkua.

Yläpohja

Yläpohjassa olevaa virhettä ei ole voitu havainnoida kaupantekohetkellä. Lisäksi Yyysuut ovat itse rakentaneet rakennuksen, joten heillä on oletettavasti ollut tieto yläpohjassa sijaitsevasta virheestä, jonka he ovat jättäneet ilmoittamatta Xxxsille. Xxxset eivät ole menettäneet oikeuttaan vedota yläpohjan virheeseen.

Muut virheet

IImoitetut muut virheet osoittavat kaupan kohteen yleistä laatua ja huolimatonta asennetta kaupan kohdetta rakennettaessa. Vesipeltien virhe on oletettavasti syntynyt mittavirheen seurauksena, eikä tällaista voida edellyttää havainnoitavan uudisrakennuksen kaupanteon yhteydessä. Yyysuut ovat olleet tietoisia vesipeltien virheestä, jonka he ovat jättäneet ilmoittamatta Xxxsille. Kyseessä on kunnianvastainen ja arvoton menettely Yyysuiden puolelta, eikä Xxxsten oikeutta vedota virheeseen ole menetetty. Xxxsten saaman asiantuntijatiedon mukaan vesipeltien nurkkia ei saa korjata kittaamalla.

Myyjien tietoisuus

Yyysuut ovat rakentaneet kiinteistöllä olevan rakennuksen ja olleet tietoisia siitä, että rakennusta ei ole toteutettu rakennussuunnitelmien mukaisesti. Rakennustyömaalla ei ole ollut vastaavaa työnjohtajaa, jolloin rakennustyömaasta vastaavat Yyysuut. Yyysuut eivät ole esittäneet rakennesuunnitelmista poikkeavien toteutusten osalta tarvittavia dokumentteja valittujen toteutusten hyväksyttävyydestä. Valitessaan rakennesuunnitelmista eriävän rakennustavan tai -materiaalin Yyysuut ovat ottaneet vastuun siitä, että poikkeava rakennustapa on vastaavan pääsuunnittelijan jälkeenpäin hyväksyttävä. Yyysuut eivät kuitenkaan jälkeenpäin ole hakeneet hyväksyntää tekemilleen rakennustapavalinnoille, eivätkä edelleenkään ole toimittaneet kaikkia rakennuslupaan liittyviä dokumentteja Mynämäen rakennustoimistoon.

Vaadittu seuraamus

Ottaen huomioon Yyysuiden vastuu rakentajina, havaittujen virheiden laatu ja määrä, myyntiesitteessä rakennuksista annetut tiedot sekä edelleen esimerkiksi ilmanvaihdon sekä vesi- ja viemärisuunnitelmien osalta puuttuvat dokumentit on kaupan purku ja aiheutuneen vahingon korvaaminen kohtuullinen seuraamus.

Xxxseteivät voi kaupata kiinteistöä edelleen ennen kuin rakennussuunnitelmiin liittyvät epäselvyydet on selvitetty. Olisi kohtuutonta, jos rakentajat voisivat siirtää kaupan yhteydessä myös rakentajan vastuunsa ostajataholle.

Vastaajien lausuma

Kaupan kohde ei ole uudisrakennus.

Yyysuilla on oikeus vaatimaansa käyttöhyödyn korvaukseen. Rakennuksesta ei tarvitse muuttaa pois korjausten tekemiseksi.

Yyysuut ovat kiistäneet menetelleensä kunnianvastaisesti ja arvottomasti ja kiistäneet lisäksi sen, että kunnian vastaisen ja arvottoman menettelyn arvioinnilla olisi tässä riidassa merkitystä.

Yyysuut ovat kiistäneet väitteen siitä, etteivät kantajat voi kaupata kiinteistöä uudelleen.

Rakennushankkeessa vastaavana työnjohtajana on toiminut S. Yyysuu, jolla on 30 vuoden työkokemus rakennusalalta.

Kaikki rakennusluvan edellytyksenä olevat rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset on suoritettu.

Yyysuut ovat kiistäneet kaupanpurkuvaatimuksen myös sillä perusteella, että kiinteistö ei ole enää palautettavissa alkuperäiseen kuntoon. Sen on sallittu mennä huonompaan kuntoon ja sitä on hoidettu huolimattomasti.

TODISTELU Kirjalliset todisteet Kantajat

K1. Lämpökuvausraportti 31.1.2012

K2. Ilmatiiviysmittauksen raportti 1.10.2012

K3. Alapohjan betonilaatan kosteusmittaus -raportti 14.11.2012

K4. Tavarantarkastuskertomus 29.5.2012

K5. Tavarantarkastuskertomus 21.9.2012

K6. Kauppakirja 29.4.2010

K7. Seurantakortti

K8. Korjaussuunnitelma 29.10.2012/Rak. ins T. RItodistaja

K9. Kustannuslaskelma 15.1.2012,

K10. Rakennekuvat

K11. Lasku 15.6.2012 kirvestyö Seppälä

K12. Kuitti 18.10.2012 Rauta-Apaja Oy

K13. Lasku 20.11.2012 ISS Palvelut Oy

K14. Pöytäkirja Rakennuslupa 11.10.2005

K15. Katselmuspöytäkirja lopputarkastuksesta 29.4.2010

K16. Myyntiesite 24.4.2010 Mtie xx, 23100 Mynämäki

K17. Virhe- ja vaurioselvitysten tarkastelu 19.1.2013

K18. Valokuvat5 kpl

K19.LVI Elo Oy Vahinkokartoitus

K20.RT 14-10850Rakennuksen lämpökuvaus

K21.RakMKA2 Rakennuksensuunnittelijat ja suunnitelmat

K22. Virhekohtainen kustannusarvio (laatinutHTT T. Ytodistajai)

K23.LVI Elo Oy kustannusarvio

Vastaajat

V1. Virhe-ja vaurioselvitysten tarkastelu19.1.2013

V2.Muutettu eripainos kortista RT 38196

V3.Kaksi valokuvaa

V4. Rakennusmaailma 4/2003 havainnekuva

V5. Sähköposti 7.5.2013

V6. Kolme valokuvaa viemäröinnin purkuojan tulvimisesta Xxxsten omistusajalta

V7. Valokuva muovilla suojatusta seinärakenteesta

Henkilötodistelu

Kantajat

1. H. Xxxnen todistelutarkoituksessa

2. R. Xxxnen todistelutarkoituksessa

3. T. Ytodistajai, HTT

4. T. RItodistaja, rakennusinsinööri

5. P. HEItodistaja, rakennusinsinööri

6. S. VIItodistaja, pääsuunnittelija

7. A. HEtodistaja, rakennustarkastaja, Mynämäen kunta

Vastaajat

1. S. Yyysuu todistelutarkoituksessa

2. P. Stodistaja, vahinkotarkastaja,Lähivakuutus Oy,

3. T. Ptodistaja, rakennusinsinööri, Helsingin kaupunki

4. M. Rtodistaja, tavarantarkastaja

5. A. PAJtodistaja, Varsinais-SuomenLämpökuvaus

6. I. PAtodistaja, rakennusinsinööri, Suomen rakennusasiantuntijat Oy

7. T. Ntodistaja, talon viemäröinnin rakentaja

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettava lainsäädäntö

Maakaaren2 luvun 17 §:n mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos

1) kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu:

2) myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

3) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kiinteistön kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 2 kohdassa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan:

4) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön; tai

5) kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöitä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetun virheen perusteella oikeus saada korvaus vahingostaan.

Maakaaren 2 luvun 21 §:n mukaan kiinteistön virheellisyys määräytyy sen mukaan, millainen kiinteistö on kauppaa tehtäessä. Myyjä vastaa kiinteistössä olleesta virheestä, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin.

Maakaaren 2 luvun 22 §:n mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Henkilötodistelu

R. Xxxnen on kertonut heidän asuneen vuokralla ja etsineen uutta taloa läheltä Mynämäen keskustaa yli vuoden. Kyseinen talo vastasi heidän mielikuvaansa. Se oli uusi, ei remonttikohde. He kävivät yksityisnäytöllä 25.4.2010. Välittäjän puheista he saivat käsityksen, että talo on uusi ja he toivat selväksi välittäjälle ja kaupanteossa, että he halusivat uuden talon ilman remonttitarvetta. He tapasivat myyjät kaupantekotilaisuudessa ja tekivät selväksi, etteivät ole etsimässä remonttikohdetta. Heidän kysyessään asiakirjakansiosta välittäjä oli ilmoittanut, että kaikki on, eivätkä he epäilleet välittäjää. Kansio ilmaantui vasta kaupanteon jälkeen. Käynti kohteessa oli 25.4.2010 ja kauppa tehtiin 29.4.2010. Kantajilla ei ollut kiire, muut kiirehtivät. Yhtään paperia ei ollut ennen kaupantekoa.

He muuttivat taloon touko-kesäkuun vaihteessa 2010. Ensin ilmenivät asiakirjapuutteet ja he olivat heti yhteydessä S. Yyysuuhun ja kysyivät, mistä löytyy se tai tämä. S. Yyysuu oli ilmoittanut, että kyllä löytyy.

Heidän alkaessaan kiinnittää seiniin hyllyjä taulu-TV:tä ei voitu kiinnittää seinään, se ei pysynyt. Patteri tippui seinältä, se ei pysynyt. Lattia natisee. Ulko-oven S. Yyysuu kävi vaihtamassa, mutta se jäi kesken. S. Yyysuu lupasi korjata lattiaa, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Keskusteluyhteys oli osittain toimiva, luvattiin ja luvattiin, mutta mitään ei tapahtunut.

Kaikenlaisia virheitä ilmeni. Terassi notkui, vesipellit oli väärin tehty, lista on loputon.

S. Yyysuu toi käsin piirretyn vesi-viemärikuvan, josta R. Xxxnen tiesi, ettei se kelpaa mihinkään, esim. rakennusvalvontaan. Jääkaapin ja liesituulettimen korjaukseen vastaajat suostuivat, ei muuhun.

Syksyllä2010 tytär valitti, että toisessa makuuhuoneessa on kylmä ja piti 3-5 peittoa päällä. He halusivat vaihtaa pintamateriaalit ja huomasivat, että lattian rajasta vetää, oli todella kylmä. S. Yyysuu tuli paikalle ja sanoi, että jos on kylmä, hiiri on syönyt villaa. R.Xxxsen mukaan lattialla ei voi kävellä paljain jaloin. Jos kyseessä olisi vuokra-asunto, he eivät asuisi pitkään tuollaisessa asunnossa.

Kantajien aikana ei ole tullut lisävauriolta. Valokate on rikkoutunut tarkastustapahtumissa. Kantajat ovat tehneet sisustukseen liittyviä töitä, eivätkä he ole kohdelleet taloa kaltoin.

He ovat uusineet pintamateriaalia, tapetoineet ja maalanneet, uusineet jalkalistoja ja pintasuojanneet terassit. Irtokaapit on purettuja niiden takana oli yllätykseksi betoniseinä. Kaapistot on poistettu, yksi on varastossa ja yksi muualla.

Viemäri on tukkeutunut tämän talven aikana ja sen on kerranpessyt Elo-niminen henkilö. Tämä oli pakko, koska oli tukos.

Jos piirustukset olisi toimitettu etukäteen ja ilmoitettu, että näitä ei sitten ole, että näitä ei ole toteutettu, he eivät olisi ostaneet taloa. Jos he olisivat saaneet piirustukset, he olisivat tutustuneet niihin. R. Xxxnen ei ole asiantuntija, mutta lähipiirissä on asiantuntijoita, joilta he olisivat voineet kysyä.

S. Yyysuu on kertonut olevansa kirvesmies, hänellä on ammattipassi ja 20 vuoden työkokemus talonrakennuksesta. Hän on itse rakentanut kyseessä olevan talon ja oli vastaava työnjohtaja, minkä hän oli sopinut kunnan entisen rakennustarkastajan S. Vittten kanssa. Vtttnen kävi runkokatselmuksessa.

He muuttivat taloon vuonna 2006. Käyttöönottokatselmusoli 27.4.2006. Kysyttäessä, onko kaikki rakennusvalvonnan vaatimat asiakirjat toimitettu rakennusvalvontaan Vittten aikana, Yyysuu on kertonut, että autotalli ei ollut aivan samanlainen kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. LVI-urakoitsija piirsi LVI-kuvat ja S. Yyysuu on vienyt ne rakennusvalvontaan. Lopputarkastus on tehty. Urakoitsijalla voi olla joitakin kuvia, Yyysuulla ei ole. Yyysuilla normaali sisälämpötila oli 21 astetta. Heillä on viiden hengen perhe. Sähkölaskut osoittavat heidän sähkönkulutuksensa heidän asumisensa aikana.

Lastulevyn alapuolinen runko on rakennettu poikkisuuntaisesti 2/6 puutavaralla. Puhallusvillat ovat välissä lokeroituina. Koolausjako on 600 eli 60 cm välein. Alla on lauta ristissä 600 jaolla ja siinä on alla pystypalikka, joka tulee 2/6 lautaa. Rakenne on jäykkä. Lastulevy on ruuvattu kiinni 2/6:iin. Jos ilmavirtaus pääsee pohjaan, se pysähtyy heti seinän vieressä olevaan 2/6:een. Tuulitunneli tai tyhjä tila ei ole mahdollinen.

Auranmaan Puhallusvilla on asentanut puhallusvillan, S. Yyysuu oli paikalla. Hän on itse levyttänyt. Puhallusvillaa oli yli tyhjän tilan. Hän ei ole itse havainnut vedon tunnetta, ei myöskään perhe.

Kantajat ovat poistaneet neljä kaappia 300-400euroa.Valokatteen korjaaminen maksaa noin 800-1.000euroa.

Yläpohjaan/vesikattoon jäykistysristisiteet on asennettu siten, ettei kattotuoli kaadu, vaikka tuulisi. Nämä pitävät pystysuunnassa ja ne on asennettu yläpohjaan joka nurkasta.

Rakennuksessa olevan pressun osalta Yyysuuon kertonut, että hän on itse nähnyt pressun olleen siinä keväästä syksyyn 2012.Eristeetja 2/2 koolaukset ottavat kosteutta vastaan. Todisteessa V7 viimeisessä
valokuvassa näkyvä musta on bituliittipintaa eli tuulensuojalevy. Pressun alla on villat ja 2/2 koolaus näkyvissä.

Rakennus on rakennettu itse perheelle. Rakennus ei ole poikennut suunnitelmista, eikä poikkeamia piirustuksiin ole. S.Yyysuu ilmoitti luvanneensa, että kaikki piirustukset löytyvät. Asiakirja puutteista hänellä ei ollut tietoa. Lopputarkastusta ei ollut silloin tehty. Kaupantekotilaisuudessa piirustuksista ei ollut puhetta. Lopputarkastuksessa tarkastajat eivät ilmoittaneet puutteista. Kunnasta tai rakennusvalvonnasta kukaan ei ole pyytänyt papereita. Yyysuu oli käynyt kysymässä, mitä HEtodistaja tarvitsee, jolloin tämä oli vastannut, ettei tarvitse mitään.

Kohde tuli myyntiin tiistaina, kantajat tulivat torstaina ja tekivät heti pyyntihinnanmukaisen tarjouksen. Vastaajilla ei ollut kiire myydä mutta kantajilla oli kiire ostaa.

Kantajat olivat sitten soittaneet, että kynnykset ovat ilmassa. Betonin ja puun raja, siinä on pakko olla väli. Lattia oli narissut keittiön ja wc:n välissä, Yyysuuei tiedä, mitä oli tapahtunut. Hän lähti korjaamaan, valoi umpeen, ei olisi pitänyt tehdä.

Vetoisuuden osalta hän on kertonut, ettei hän tuntenutvetoa, vaan lämpötilaneron. Seinän ja lattianvälissä on rako. Kun jalkalista irrotetaan, tulee vetoa.

H. Xxxnenoli ilmoittanut, että he tulevat vaatimaan30.000euroa hinnanalennusta ja asia päättyi siihen.

Vastaajat ovat vuosi sitten tehneet sovintoesityksen, että kauppa puretaan ja vastaajat olisivat palauttaneet kauppahinnanvähennettynä sillä, mitä kantajat olivat purkaneet. Sopimusluonnoskaupan purkamisesta oli jo valmis. Vastaajat vaativat salassapitoehtoaja sen rikkomisesta 30.000euron sopimussakkoa.(Kantajat ovat ilmoittaneet oikeudessa, etteivät he voineet hyväksyä sopimussakkoa, koska he eivät voineet ottaa riskiä, että lapset olisivat voineet puhua jotain.)

Todisteen K7 osalta Yyysuu totesi, että rakentaminen on tehty kuvien perusteella, ei suunnitelmien. Todisteen K14 osalta hän ilmoitti, että rakennesuunnitelmia ei ole toimitettu, koska niitä ei olekaan. Hän oli saanut rakennusluvan ja luvan aloittaa rakentamisen. S. Vtttt hän sai luvan olla vastaava työnjohtaja. Yyysuu on toimittanut kaikki piirustukset.

Todisteen K4 sivun 19/40 osalta hän on todennut, että ilma pääsee kulkemaan paneelin ja koolauksen välistä. Kuvan 13/40 osalta hän on kertonut, että siinä on kaksi raakalautaa ja väli eli ilmarako tai tuuletusrako ei puutu rakenteista. Tuuletusrako on vaakasuuntainen. Ilma pääsee kulkemaan. Tuuletus on pystysuuntainen, laudat on pätkitty, pystyraot on jokaisen laudan välissä.

Todisteen K4 sivun 20/40 ylimmän kuvan osalta hän on kertonut, että polyuretaania on laitettu tiivistemassaksi tuulensuojalevyyn, jolloin se on saumaton. Muuten ei saa saumattomaksi. Ilman ei kuulu mennä tuulensuojalevyn taakse. Tuulensuojalevy tulee 2/2:n ulkopuolelle.

Todistaja, rakennusinsinööri T. Ytodistajai on kertonut valmistuneensa

2007 insinööriksi (AMK) ja että hänellä on pitkä yli 25 vuoden työkokemus.

Ytodistajai on laatinut todisteena K4 olevan tavarantarkastuskertomuksen. Ytodistajain mukaan ulkoseinässä ei ole ilmarakoa. VIItodistajan kuvaan on kirjoitettu ilmarako. Toteutettu rakenne poikkeaa siitä ja on C2 määräyksen vastainen. Rakenne ei tuuletu kunnolla. Julkisivumaalin elinkaari jää lyhyemmäksi. Jos rakenne vuotaa, pikkuhiljaa tulee mikrobivaurio.

Alahelmaan oli vedetty uretaani, johon se ei kuulu normitilanteessa. Höyrynsulkumuovi oli asennettu väärin ja rakennusmääräyksen vastaisesti. Ulkoseinärakenne ja höyrynsulku tulisi ehdottomasti korjata todistajan mukaan.

Todisteen K4 sivu 7/19 kuvien mukaan eriste on painunut vähän alaspäin. Lattiarakenne ei ole rakennekuvan mukainen. Sivulta 9/19 näkyy, että puhallusvilla on painunut. Se on laitettu liian löysään, eikä ole ylitäytetty, vaikka olisi pitänyt.

Todisteen K3 sivun 4n osalta Ytodistajai on todennut, että virtausta on ja on kylmä. Villan alapinnassa ei ollut vesieristystä. Kosteutta voi nousta kapillaarisesti. Rakenne on rakennusmääräysten vastainen. Kosteus voi nousta puurakenteissa. Virhe on merkityksellinen ja se tulee korjata.

Todisteesta K1 ilmenee, että ilmavuotoja on runsaasti.

Todisteen K2 osalta todistaja totesi, että ilmavuotoluku on huono luku. Kun vuotaa, rakenne ei ole pitävä. Virhe on merkittävä ja pitää korjata.

Yläpohjan osalta todistaja totesi, että jos tuulenohjaimia ei ole, villa lähtee pois. Tuulenohjain on pakollinen. Tuulenohjaimet on piirretty, mutta niitä ei ole rakennettu.

Viemärin tuuletusputki on viety yläpohjaan. Jos se avataan, on kosteusvaurioriski.

Runkojakoon liian leveä, Kaksi tiivistä rakennetta on päällekkäin. Vedeneristeen alla ei saa olla höyrynsulkua, paitsi jos on ilmarako. Nyt ei ole, joten kyseessä on virhe.

Väliaikainen suojaus on riittävä ja on hyvin suojattu, lisävahingon mahdollisuutta ei ole.

Todisteen K10 osalta hän kertoi, että alapohjaan ei ole merkitty höyrynsulkua. Rakennesuunnittelijan kuva on se, jota noudatetaan.

Todisteen K4 sivun 17/40 keskimmäisessä kuvassa näkyy tummuutta alapuolella. 2/2 on tuulensuojalevyn sisäpuolella. Helmaan on laitettu uretaani. Todistajan mukaan kosteus voi tulla mistä vain, koska rakenne on virheellinen ja kun uretaani on helmassa, se ei pääse poistumaan.

Höyrynsulun osaltahän totesi,että rakenteidenpitää harventuaulospäin.

Sivun 8/40 osalta hän totesi, että raot eivät ole riittäviä, ei tuuletu yläpäästä. Väliaikainen korjaus ei ole riittävävuosien ajaksi.

Kaikki villat oli huonosti asennettu. Vesipeltien nurkat voi kitata, mutta kestävyys on heikko. Varastorakennuksenkatto voi lähteä joku päivä, riippuen tuulesta. Erkkerin kohdalla sähköputki voidaan kitata.

Yläpohjan kiinnitysoli puutteellinen, siinä oli tuennan puutetta. Todisteen K4 sivujen26-27 osalta hän totesi, että läpivientienkohdalla oli märkyyttä.

Pesuhuoneen runkojaon johdosta ei ole tullut vaurioita, mutta seinä on väärin tehty. Todisteen K5 sivun15/19 osalta hän totesi, että rakenne on kokonaan virheellinen. Kosteus kertyy mihin vain. Sivun 16/19 osalta hänen mukaansa pitää olla kuumasinkittynaula, muut ruostuvat.

Ytodistajain mukaan rakennuksen ulkovaippa menee kokonaan uusiksi. Kylpyhuone puretaan seinäkoolauksen takia.

Ytodistajaion kertonut lisäksi, että tiukalla aikataululla remontit kestävät kolmekuukautta. Ne voi tehdä myös vaiheittain, mutta se tulee kalliimmaksi ja on hitaampaa.

Kysyttäessä, mitä tarkoittaa kun lämmöneristeen kylmällä puolella oleva alue on lämmin, Ytodistajai on todennut, että jos se olisi tasalämpöinen, ei olisi vuotoja. Uretaania ei hänen mukaansa tule käyttää tuollaisissa paikoissa, paitsi Finnfoam on toista mieltä. Puhallusvilla soveltuu, mutta riippuu siitä, miten se on tehty, virheitä ei sallita yhtään.

Ytodistajain mielestä kaikki pitäisi ottaa pois ja laittaa piki alle. Hän vaihtaisi eristeen kokonaan toiseksi. Villaeriste ei sovi hänen mielestään alapohjiin. Villa kuuluu seinien yläpohjiin, ei alapohjaan.

Vuonna 2010 tuntiveloitus noin 34 euroa oli normaali. Hintahaarukka on kuitenkin suuri. Monet tekevät nollakatteella. Ytodistajain tekemä laskelma tulee valtakunnallisesta järjestelmästä. Tänä päivänä kate on nolla tai jopa 5-10% tappiolla.

Todistaja, rakennusinsinööri T. RItodistaja on kertonut olevansa rakennussuunnittelija ja vahinkotarkastaja, työkokemusta on kymmenen vuotta.

Hän on käynyt kerran paikan päällä ja tehnyt katselmuksen, korjaussuunnitelma K8 on hänen tekemänsä.

Yläpohjassa aluskate oli märkä, jossain on pieni vuoto. Märkätiloissa runkojako oli aika suuri, 700 mittauskohdassa. Jos on kaksi seinää ja on höyrynsulku, kyseessä on riskirakenne, kosteusvaurion riski.

Tuuletusrakoa ei ollut vaakalaudoitusalaosalla. Rakennetta ei suositella. Sivun 2/3 osalta hän kertoi, että jos alapohjaa ei korjata, ilmalle on vapaa kulku ja kylmä kohtaa lämpimän, jolloin on tiivistymisriski, home-Iahovaurion riski ja mikrobiriski. Viemärin tuuletus ullakolle ei ole suoranainen riski sisäilmaan. Julkisivujen osalta hän katsoi, että oli menty vähän hutiloiden, mistä aita oli matalin ja viittasi runkojakoon ja tuuletusrakoihin.

Kysyttäessä, pitääkö alapohja ja ulkoseinän läheisyydet korjata hän katsoi, että ne ilmenevät asumismukavuutena tai remontin tarpeena ehkä aikaisemmin kuin mitä muuten.

Kysyttäessä yläpohjan tuennasta, oliko vaurioita, RItodistaja totesi, että IV-putken vuoto saattaa olla yksi esimerkki, mutta ei välttämättä. Tuentaa oli räystäältä harjalle, vinot reevat oli.

Todisteessa KB kuvassa 2 on yksi vino tuen pää. Kokonaisjäykistystä tarvitaan lisää, pukit molempiin päihin. Tietty määrä kattotuoleja lukitaan toisiinsa, kolme niin tiukasti etteivät vinotuet siirry. Peltikate, todennäköisesti harjalaudoitus, ei toimi siinä suunnassa. Laskennallisesti yksi ylimenevä pukki ottaa kymmenen kattotuolia. Toiseen päähän ainakin tarvitaan pukki, itse hän laittaisi molempiin päihin.

Märkätilojen osalta hän ei mitannut, montako milliä oli painunut. Riski on olemassa, että menee suuntaan tai toiseen käytöstä riippuen. Saumat eivät kai olleet rikki. Korjaus on mahdollinen niin, että sisäpuolisia pintoja ei rikota.

Yläpohjan osalta hän kertoi, että puhallusvilla ei kai ollut liikkunut, tuulensuojalevy estää, ensimmäinen pysäytti ulkoilman rakenteeseen. Korjaus tehdään siten, että viedään pitemmälle alajuoksun alle, lastulevylattian alle. On kaksi eri korjaustapaa: lattia nostetaan kokonaan ylös, ulkoseinä, höyrynsulut alas asti ja kermit viedään raakalaudan pintaan.

Toinen tapa on harkkokorjaus: alajuoksu nostetaan20 cm ylös, sinne tulee harkko. Harkon alle bitumisively tai kermi. Lattian ylös nostaminen, puurunko kermistä ylös. Kovavilla on suositeltavaa. Puhallusvilla käy myös, mutta suositus on, että pintaan tulee 5 cm kovavillaa.

Harkko rakennuksen ympäri on lisätyö, parannustyö. Kermitys tai bitumisively on selvä riskinpoisto. Jos kosteutta on, se nousee betoniin ja lattian alapintaan ja se kastuu.

Alaspäin ei ole menty, onko siellä soraa tai hiekkaa.

Todisteen K3 osalta RItodistaja on kertonut, että1 ja 2 pisteistä (83 % ja 84%) hän olisi huolissaan rakennuksen ikään nähden. Raja on nyt 85 % ja se on ollut 75 %.

Todisteen K8 osalta hän on kertonut, että höyrynsulku viedään ja jatketaan lattian alajuoksun alle seinällä, toinen lattialevytyksenalla sitten saumateippaukset, liimaukset.

Keskilattia on lämmin tila, eristettäkään ei tarvita siellä niin paljon. Yleensä ilma kulkee alhaalta ylöspäin. Rakennusmääräystä ei ole, RT-kortinmääräystä, miten tuuletus järjestetään.

Todisteen K18 osalta hän on todennut, että tuuletus ei toimi näillä raoilla. Riskinä on lahoaminen ja pintamaalin irtoaminen. Ovenpielessä ei hänen mukaansa ollut höyrysulkua.

Todistaja on lopuksi todennut, että valitettavan usein rakennuslupia myönnetään liian heppoisesti.

Todistaja, kuntotarkastaja P. HEItodistaja on kertonut olevansa Raksystems Anticimexin palveluksessa ja tekevänsä kuntoarvioita, tarkastuksia ja tutkimuksia. Hän on tehnyt lämpökuvauksen K1. Hän yritti saada vikakohtia selville, jos niitä oli. Kuvaus meni KH-kortin ohjeen mukaan. Edeltävänä toimenpiteenä lämpötiloja mitataan ennakkoon ja määritellään lämpötilaindeksi. Kuvauksen johtopäätösoli, että oli pistemäisiä vikapaikkoja, jotka alittavat lämpötilaindeksin. Muutama korjausluokkaa1 oleva vikapaikka löytyi. Todistajaviittasi kuviin1, 2, 5 ja 7. Myös korjausluokkaa 2 olevia vikoja oli, lämpövuotoa tai ilmavuotoa. Silloin kannattaa harkita korjauksia, ottaen huomioon kustannukset.

Todistajan mukaan tutkimukset K1 ja K2 tukevat toisiaan. Normaali lukema voisi olla alle yksi tämän ikäisessä talossa. Kysyttäessä aiheuttajaa todistaja mainitsi eristevian ulkoseinässä tai yläpohjassa. Höyrysulussa voi olla reikiä tai vuotokohta. Todistaja on suositellut rakenteiden avauksia tehtäväksi, jolloin voidaan tutkia. Sen jälkeen suunnitellaan ja määritellään korjaukset.

Jalkalistoilla ei todistajan mukaan ole merkitystä, koska ne ovat koristeita. Nyt jalkalistat olivat irti todistajan mennessä paikalle, mutta suurta merkitystä niillä ei ole, koska ne ovat peitelistoja.

Todistaja on ilmoittanut, että hänellä ei ole sertifikaattia, mutta hän on suorittanut aika paljon tutkimuksia, viidenvuoden aikana muutaman talvessa. Hän on tehnyt noin kymmenen tämäntapaista lämpökuvausta.

Kysyttäessä, jos tuulitunneli tai -kanavaon lattian alla, miten se näkyy lämpökuvassa, todistaja on todennut, että se voi näyttää alempia lämpötiloja.

Todisteen K1 sivun 6 kuvan 1 osalta todistaja on kertonut, että lämpövuoto voi tulla suoraan ulkoa. Avaus pitää tehdä, jotta tietää, mistä johtuu. Todistaja kuvasi koko rakennuksen, seinät ja ikkunat. Nämä ovat kaikki viat, mitä löytyi. Yleensä otetaan sellaiset paikat, jotka alittavat 70.

Todisteen V1 sivun 3 osalta todistaja totesi, että pientä vaikutusta voi olla kuvauksen tulokseen, jos jalkalistat ovat pois.

Todistajan mukaan129 m2 suuruisessa talossa sähkönkulutus on 10.000-15.000 kWh.

K1 kuvan1 osalta todistaja ilmoitti, että hän korjaisi sen siten, että hän avaisi kulman ja tarkastaisi höyrynsulun ja lämmön eristeen ja kuvan 2 osalta, että tiiviste uusitaan tai korjataan. Kuvien 3, 4, ja 5 osalta hän tekisi korjauksen kuten kuvan 1 osalta.

Kuvassa 5 vasemmalla näkyväpunainen on kaappi. Ilman kiertoa ei ole, jos on kaappi, joten ilmankierron takia voi hieman korostua.

Kuvassa 6 on korjausluokkaa 2 oleva vika, kuvassa7 ehkä kiinteä kaluste. Lämpötilaindeksiä 58 muuttaisi todistajan mukaan varmaankin vähän, jos kalustetta ei olisi. Irtokalusteet tulee siirtää ennen lämpökuvausta, mutta kiintokalusteita ei siirretä. Ilmanvaihto ei toimi nurkissa. Vikalämpötilan alle ei pitäisi mennä missään kohdassa.

Todistaja, rakennusinsinööri S. VIItodistaja on kertonut valmistuneensa 1988 ja vuoteen 2010 asti suunnitelleensa omakotitaloja.

Todistaja on tehnyt rakennuslupapiirustuksen, pääpiirustuksen ja kattopiirustuksen.

Todisteen K5 osalta hän on kertonut, että sivulla 12/19 keskimmäinen kuva pitää paikkansa. Höyrynsulku siirtää kastepistettä. Väärin asennettu aiheuttaa ilmavuotoja, ei lämmöneristystä.

Sivuilla 7 ja 9 toteutus ei ole todistajan piirtämän mukainen. Ristiinkoolausta ei ole 50 x 100 ja 50 x 200.

28-, Sivulla 9 ilmarako näkyy. Vaikea sanoa, miten se on syntynyt, ehkä eriste on painunut, todistaja ei osannut sanoa. Ristiinkoolauksen puutteella ei ole merkitystä. Eriste on erilainenkuin todistajaoli ajatellut. Puhallusvillaa harvoin laitetaan ristiin, koska se on yhdessä kerroksessakin tiivis.

Todisteesta K4, sivut 7 ja 19, todistaja on kysyttäessä, onko ulkoseinä rakennekuvanvastainen, kertonut, että se ei ole samanlainen kuin teksti. Ilmaraon merkitys on, että ilma pääsee kiertämään. Ilmaraon puute saattaa synnyttää mikrobivaurioriskin.

Todistaja on vastannut myöntävästi kysyttäessä, onko rakennuslupapiirrokseen piirretty tuulenohjaimet. Tuulenohjaimia ei kuitenkaan ole. Todistaja ei tiennyt, onko se piirroksenvastainen, mutta se on erilainen. Poikkeamia ei ole hyväksytetty todistajalla. Hyvän rakennustavan mukaan olisi pitänyt ja käydä ne myös läpi ennen toteutusta. Todistaja ei osannut sanoa, onko rakennus huolimattomasti

Todistajan mukaan rakenne on rakennusmääräysten mukainen.

Todistaja, rakennustarkastaja A. Htttt on kertonut olevansa Mynämäen kunnan rakennustarkastajavuodesta 2007.

HEtodistaja on kertonut tehneensä merkinnät seurantakorttiin(K7). Vastaajilta on pyydetty asiakirjoja. Todisteesta K7 ilmenevät käsinkirjoitetut puuttuvat edelleen. Se, mikä on toimitettu, ei ole suunnitelma. Rakenne hyväksytään leikkauskuvasta. Jos poiketaan niistä, pitää toimittaa uudet. Nyt ei ole toimitettu.

Kaikki puuttuvat asiakirjat pitäisi toimittaa ja uusi lupa pitää hakea, kyseessä oleva lupa on vanhentunut. Rakenteet pitäisi avata ja piirtää uudelleen.

KVV-vastaavan J. Tutttem osalta ei ole hyväksyntää. S. Vtttnen on hyväksynyt käyttöönottokatselmuksessa.

Kattotuolipiirustus löytyy, mutta mitään muuta HEtodistaja ei muista.

Pääpiirustukset ja rakenneleikkaus ovat, lisäksi tarvitaan perustuspiirustukset. Rakennustarkastaja ei yksilöi enempää, mitä piirustuksia tarvitaan, vastaava työnjohtaja tietää, mitä pitää toimittaa.

Todistaja, rakennusinsinööri P. Stodistaja, LähiTapiolan riskienhallintopäällikkö, toiminut vahinkotarkastajana yli viisi vuotta, 15 vuotta rakennusalalla.

Hän on käynyt kolme tai neljä kertaa kohteessa, ensimmäisen kerran aikaisemmin katsomassa, mihin Sakke on muuttanut ja yhdessä tavarantarkastuksessa, johon ketään ei tullut paikalle.

Todistaja on kertonut olevansa tuttuja Yyysuiden kanssa ja ilmoittanut, ettei ole tavarantarkastaja. Hän on tutustunut Ytodistajain ja Rtodistajan selvityksiin.

Sen väitteen johdosta, että kantajien lämmityskulut ovat tavanomaista suuremmat, todistaja on arvioinut, kun on 129 m2, viisi henkeä ja suora sähkölämmitys, että kulutus on 17.000-18.000 kWh.

Betonilaatan kylmyyden, 8,5 -10 astetta, osalta todistaja on todennut, että eristetilan ulkopuolella olevan betonilaatan ei pidä olla lämmin, jos on, jossain on lämpövuoto. Ulkoverhouksen takana tuuletus on riittävä ja joka paneelin takana ilmaraot on asiallisesti tehty.

Sen väitteen johdosta, että villat on asennettu väärin, todistaja kertoi, että muutama kulma oli jätetty vajaaksi ja että sen paremmin villoja ei voi asentaa. Todistajan mukaan seisova ilma on hyvä lämmöneriste, yhtä hyvä tai parempi kuin villa. Höyrynsulun ulottuminen jalkalistan kiinnityspuun taakse ei ole todistajan tiedon mukaan rakennusvirhe. Höyrynsulun asennus betonilaatan päällä olevaan aluspuuhun asti ei todistajan mielestä ole virhe. Todistaja olisi itse tehnyt samoin.

Jotain pientä oli näkynyt vaakakoolauspuissa, mutta todistaja ei tiennyt, mitä ne olivat. Todistajan mukaan Ytodistajain johtopäätös rakenteen tuulensuojalevyn osalta oli väärä, 2/2 puut ovat olleet kuivia, niissä on voinut olla jälkiä jo ennen asennusta.

Todistajan mukaan puhallusvillaeriste on hyväksytty eriste. Ekovilla elää, sitoo ja luovuttaa kosteutta. Bitumi on tiivis, se ei hengitä. Todistaja ei näe syytä sivelyyn, jos sivellään alapohjan kautta.

Todisteen K5 s. 9/19 ylimmän ja alimman kuvan osalta todistaja totesi, että jos villaa poistetaan, se valuu reunoilta ja tulee reikä.

Lattian koolaus on tehty 2/2 600 jaolla. Koolaus on levyssä kiinni, ulkopuolella on juoksu. Tuulitunnelia ei pääse syntymään, eikä vetoa synny. Lastulevypinnan alla on lokeroita.

Sen väitteen johdosta, että kylpyhuoneen seinien runkojako on liian leveä, todistaja on kertonut, että yksi 68 cm jako on mitattu. Todistaja ei havainnut jälkiä vaurioista. Jos laatoitettu levyseinä menee koveraksi, tulee hiushalkeamia ja aaltoilua on havaittavissa.

Yläpohjatilassa todistaja ei käynyt. Ulkovarastossa pitäisi todistajan mukaan lisätä kiinnityksiä, joko kulmia tai pantanauhoja.

Jos julkisivulaudoituksen takaa puuttuu tuuletus, kahdenvuoden sisällä maalit putoavat ja hilseilevät, saumat vääntyilevät ja aukeavat ja lauta mustuu.

Todistajan käsityksen mukaan reunoilta mitatut lämpötilat 10 ja 8,5 astetta ovat asianmukaiset. Huurustuksesta hän ei ole tiennyt.

Kustannustaso vuosina 2010-12 on todistajan mukaan ollut noin 31-32 euroa tunti, ALV 0, ja se sisältää katteen. Nyt kustannus on 36-37 euroa +ALV.

Todisteen K5 ylimmän kuvan johdosta hän on katsonut, että noin paljon ei ole voinut painua. Villa voi painua ja painuu sieltä täältä, se on huokoista.

Rakennusvalvontaan päin olevista puutteista hän ei ole tiennyt.

Todistaja, rakennusinsinööri T. Ptodistaja on kertonut valmistuneensa vuonna 2008 ja toimivansa työnjohtotehtävissä ja työmaavalvojana Helsingin kaupungilla. Hän on toiminut myös vastaavana työnjohtajana.

Todistaja on tuttuja S. Yyysuun kanssa, he ovat työskennelleet joskus samassa yrityksessä,

Hän on käynyt paikan päällä kaksi kertaa, lämpökamerakuvauksessa ja Ytodistajain ensimmäisessä tavarantarkastuksessa.

Todistajan mukaan ei ole tavanomaista, että lopputarkastuksen jälkeen vaaditaan hyväksyttäväksi vastaava työnjohtaja. Samoin hänen mukaansa on erikoista, että rakennekuvia vaaditaan sen jälkeen, kun loppukatselmus on pidetty.

Lämpökuvauksessa hän ei havainnut voimakasta vetoa. Jalkalistat puuttuivat, mikä voi vaikuttaa. Pesuhuoneen ikkunan alla oli viileämpää kuin muualla.

Normaali sähkönkulutus on 16.000 kWh:sta ylöspäin, 20.000 kWh ei ole liian suuri.

Todistaja ei ole tutustunut ISS:n kosteusmittaukseen. Hänen mukaansa betonilaatan lämpötila 8,5 ja 10 astetta on normaalia, koska betonilaatta on kylmässä rakenteessa. Jos se olisi lämpimämpi, hän olisi huolissaan.

Todistaja ei yhtynyt siihen näkemykseen, että julkisivuverhoilun takaa puuttuisi tuuletus. Hänen mukaansa tuuletus on järjestetty. Se on palikoitu ja ilma kiertää kuten ristiinkoolauksessa. Jos vaurioita olisi, maalia lähtisi, nyt ei ole havaittu mitään.

Alareuna on tiivistetty ja uretaani on leikattu niin, että se tuulettuu. Kyseessä ei ole virhe. Villa teipataan ja levy voidaan tiivistää. Villat oli todistajan mukaan laitettu hyvin siltä osin kuin seiniä oli avattu. 50 villa menee yhtenäisesti.

Todisteen K4 sivun 14/40 kuvien osalta todistaja totesi, että asennus ei ole ohjeiden vastainen. Hänen mukaansa villa oli hyvin asennettu.

Ulkoseinän höyrynsulku ulottuu vähän lattiatason alapuolelle, mikä ei ole virhe, vaan oikein tehty. Jos se vietäisiin ylemmäs, riski kosteudesta lisääntyisi. Höyrynsulku asennetaan lämmöneristeen sisäpuolelle. Nyt rakenne on toimiva.

Sen väitteen johdosta, että tuulensuojalevyn sisäpuolella 50x50 vaakakoolauspuussa on vauriota, todistaja on todennut, että puu on ehjä, siinä on vain värjääntymistä, Se ei ole kosteusvaurio.

Puhallusvilla soveltuu todistajan mukaan alapohjan eristeeksi ja se on hyvä, toimiva ratkaisu. Puhallusvilla on parempi kuin levyvilla, kosteus voi tiivistyä levyvillan alapintaan. Mineraalilevyvilla ei läpäise vettä. Ekovilla on paljon parempi eriste. Puhallusvilla on hengittävä ratkaisu, kosteus pääsee kuivumaan.

Tuulitunnelia ei voi syntyä, väite on todistajan mielestä outo. Sen johdosta, että puhallusvilla on painunut muutamasta milleistä sentteihin ei todistajan mukaan vaikuta kokonaisuuteen, villa voi olla painunut joistakin kohdista.

Kylpyhuoneen liian leveän runkojaon osalta todistaja on todennut, että seinän kunto oli hyvä, laatat ja saumat olivat ehjät, hän ei havainnut virhettä ja piti seinää hyvännäköisenä. Koolausjaon osalta ei ole akuuttia korjaustarvetta.

Todistaja kävi yläpohjassa. Hän ei havainnut, puuttuivatko tuulenohjaimet. Tuulenohjaus oli hänen mukaansa toimiva. Puhallusvilla oli tasaisesti koko yläpohjan alueella. Aluskatteen asentaminen ei estä tuulettumista. Tuuletus tapahtuu räystäiden reunoilta.

Todistaja kävi ulkovarastossa. Vaurioita ei ollut näkyvissä. Nauloja pitää lisätä tai muita vastaavia pieniä asioita tehdä. Jäykistys tehdään yleensä nauloilla ristikkopuihin kiinni. Kustannus on muutama sata euroa.

Vesipellin nurkassa oli aukko, joka voidaan korjata kittaamalla. Koolauspuurunko - puhallusvilla - kovavilla - höyrysulku ei ole toimiva ratkaisu. Kahta höyrynsulkurakennetta ei voi laittaa päällekkäin, se on pahin virhe.

Todistaja ei olisi huolissaan todisteen K7 puutteista. Todistaja ei nähnyt tarvetta, että suunnitelmia pitäisi toimittaa.

Kysyttäessä, onko raportti (todiste K1) virheellinen, todistaja ilmoitti, ettei voi sanoa, että raportti olisi virheellinen. Omien havaintojen perusteella kohteessa ei ole virheitä, eikä hän ole havainnut vaurioita.

Betonilaatan lämpötila 10 ja 8,5 astetta. reuna-alueet eivät vedä huuruun, eikä viilene liikaa. Koolaus ja tuuletus olivat asianmukaiset ja ratkaisu on toimiva.

Vasemmalla villa näyttää hyvältä.

Todisteen K4 sivun 14/40 osalta todistaja on todennut, että siinä on jotain likaa tai värjäymää, puussa ei ole vauriota. Puu on ehkä ollut maassa rakennusvaiheessa.

Todisteen K5 sivun 18/19 osalta, jossa koolausväli on 68 cm, todistaja ei muistanut, oliko se määräyksen mukainen vuonna 2006. Käytännön merkitystä asialla ei ole, eikä vaurioita ole. Koolausvälin voi korjata 400:ksi, kun seuraavan kerran tehdään kylpyhuoneremontti.

Todisteen K10 viimeisessä kuvassa on vaakasuuntaan kulkevan puun päässä ristiinkoolaus.

Ei näy, että julkisivu pitää toteuttaa ristiinkoolauksella.

Todistaja, diplomi-insinööri M. Rtodistaja on kertonut tehneensä tavarantarkastuksia vuodesta 1992 lähtien, 602 tarkastusta.

Todiste V1 on hänen laatimansa yhteenveto virheistä ja vaatimuksista. Sivun 1 osalta hän on kertonut, että tummentumat ovat ehkä rakennusaikaisia. Todistajan mielestä riittävä tuuletusväli on. Tuuletus pystysuuntaan perustuu fysiikan lakiin. Pääsääntöisesti pystysuuntaisesti ilma virtaa alhaalta ylös.

Sivun 2 osalta hän on todennut, että tuulensuojalevyn pitää olla eristeessä kiinni, muuten rakenne on vuotava. Levy oli liimattu kiinni alapäähän. Rakenne ei ole virheellinen. Uretaani on myös lämmöneriste, ei lämpöä johtava aine.

Sivun 3 osalta hän on todennut, että kosteissa tiloissa on syytä käyttää tiiviimpää ainetta. Korjaus tehdään teippaamalla umpeen höyrynsulkuteipillä.

Sivun 4 osalta hän on kertonut, että ulkoseinään on asennettu höyrynsulku. Höyrynsulun on ehdottomasti oltava lämpimällä puolella, eikä sitä saa missään nimessä asentaa kylmään laattaan asti. Rakenne oli todistajan mukaan tarkoituksenmukainen ja toimiva.

Sivun 5 osalta hän on kertonut, että eristeet oli työnnetty sisältä ulospäin. Eriste oli paikoitellen jäänyt puristumatta tuulensuojalevyä vasten. Rakenne toimii tarkoituksenmukaisella tavalla.

Laattarikkoutumaa todistaja ei havainnut. Jos koolausväli 68 cm olisi ongelma, laattasaumat olisivat rikki, eikä hän havainnut tällaista. 15-20 vuotta voidaan huoletta olettaa rakenteen kestävän.

TodisteenK3 osalta todistaja on todennut, että 83 ja 84 ovat korkeita lukuja, 62 on hyväksyttävä, jos lämpötila on 20 astetta. Jos virtausta olisi, lämpötila keskellä lattiaa olisi ehkäm10 astetta, ei 18 astetta, kuten ISS:n mittauksessa.

Todistajan sähkönkulutus on 25.000-31.000 kWh. Lautaverhouksenkunnossapitojaksoon maalauksenosalta 10-14 vuotta ja puurakenteen osalta30 vuotta+- muutama vuosi.

Jos ulkoverhouksen takana ei ole tuuletusta, lautojen saumoissa maalipinta alkaa tummentua, se mustuu ja hometta alkaa kasvaa noin 2-3 vuodessa.

Todistajan mukaan rakenteellisesti ei korjattavaa ole. Jos alapohja korjataan kuten on esitetty eli harkko ja bitumisively tuloksena on riskirakenne.

Todistajan mukaan ilmatiiviysmittaus on eri asia kuin vetomittaus. Vetomittaus tuli vuonna 2010.

Todisteen K2 sivun 7 osalta, jossa todetaan, että kohteen ilmatiiviys on huono, todistaja on ilmoittanut, että huonoon vasta4. Todistajan mukaan kyseessä on normaali omakotitalo. Vuodot johtuvat siitä, että se on tehty kappaletavarasta. Jos ilmatiiviys on huono, siellä on vuotoja.

Vuonna2012 tuli määräys 03. Vuonna2010 määräyksissä ei mainita mitään.

Todisteen K5 mukainen koolausjako ylittää ohjeiden mukaisen jaon, mutta ei määräysten, jotka eivät määrää koolausjakoa. Rakenne on virheellinen. Jossain vaiheessa pitää tehdä korjaus. Korjaustarve talossa on ehkä 20 vuodenvälein.

Todistajan mukaan kustannusohjelmia on monta ja jotkut käyttävät niitä. Ulkovaraston korjaustarve on kiinnitysten lisääminen.

Todisteen V1 sivun 6 kohdan22 osalta todistaja on ilmoittanut, että rakennuttajan on täydennettävä ne ilman muuta, ei saa jättää.

Todistaja on nähnyt pääpiirustuksia ja rakennekuvia. Todistaja ei tiedä, onko niitä noudatettu.

Rakennusvalvonnan suuntaan olevien puutteiden osalta todistaja on todennut, että loppukatselmuspöytäkirjassa määrätään, mitä pitää toimittaa.

Lämpöraportin johdosta todistaja on ilmoittanut, että seinissä ei ollut alenemaa, eristeissä ei osoitettu yhtään virhettä, eriste oletettavasti toimii. Jalkalistat oli poistettu. Pahaa vuoto ei todistajan mukaan ole, alenemia on. Jos on paha vuoto, indeksi putoaa jopa 20:een.

4,0 ilmatiiviysluvun osalta todistaja on todennut, että kaikki tulokset olivat alle 4 ja ovat nykyisten määräystenmukaiset. 4.0 on todistajan mukaan ehdoton luku.

Todistaja, lämpökuvaaja A. PAJtodistaja on kertonut tehneensä vajaat 15 vuotta lämpökuvauksia, ehkä yli 15.000 kuvausta. Kuvausten syy on se, että rakennusvirheitä lähdetään hakemaan.

Todisteesta K1 todistaja ilmoitti, että jos sillä perusteella pitäisi antaa arvio, talo on erittäin hyvä.

Kuvan 2 osalta hän ei ymmärtänyt kuvauksen tarkoitusta. Korjaus tehdään ikkunan säädöllä ja akryylilla tiivistämällä.

Kuvan 4 osalta akryylikitti laitetaan koko matkalta, lista päälle ja tiivistetään lattiaraja.

Kuvan 5 osalta vuoto ei ole niin suuri, että pitäisi tehdä muuta kuin tiivistää lattianraja.

Kuvassa 6 on olemattoman pieniä vuotoja. Kuvassa 7 on pieniä vuotoja aivan lattianrajassa.

Sivun 13 osalta hän totesi, että jalkalistan naulanreikä tekee yhden pikselin kokoisen vuodon.

RT-kortti määrittää lämpökuvauksen. Indeksiluku 61 % on alaraja. Jos se alittuu, on reikä. Kylmä tulee sisään, lämpö ei mene ulos. Kuvaus on todistajan mukaan tehty RT-kortin mukaan.

Ilmatiiviysmittauksen osalta hän on todennut, että 3,7 on hyvä luku omakotitalossa, tällä hetkellä 4 on hyvä, kerrostalossa 1-2.

Todistaja, rakennusinsinööri I. PAtodistaja on kertonut toimineensa 14 vuotta rakennesuunnittelijana. Raksystemsillä hän oli 14 vuotta tehden kuntotarkastuksia ym. ja sisäilmatutkimuksia. Nyt hänellä on oma yritys. Todistaja on tutustunut tähän asiaan asiakirjojen kautta. Todistaja on ilmoittanut tavanneensa S. Yyysuun.

Todisteesta V1 hän on todennut, että lattiassa on 10 cm styrox. Betonilaatta lämpenee vain sisätiloista ja sen kuuluu olla kylmä. Lämmöneristettä on 25 cm ja se ulkopuolella olevat rakenteet ovat kylmiä. 18 asteen lämpötila keskellä on fysiikan lakien mukainen, koska keskelle on pitempi matka ulkoilmasta.

Ulkoverhoilun sisäpuolella on kaksi lautaa vaakasuorassa, ylempää on pätkitty, rakoja on.

Todisteen K5 sivun 14/19 kuvissa näkyvät lyhyempi lauta ja raot. Tuuletus toteutuu. Jos ei pääse tuulettumaan, kyse on siitä, pysyykö maali vai ei.

Kiinnitys uretaanilla ei ole korjausta vaativa ongelma. Seinää on kolme metriä, josta kosteus pääsee pois. Sisäilmasta kosteuden pitää päästä ulos.

Höyrynsulun pitää olla mahdollisimman lämpimässä, ettei se jäähdy ja kosteus tiivisty. Jos alin puurakenne olisi sokkelin päällä, jos se vietäisiin alas asti, kyseessä olisi riski.

Lattioissa ei vaadita höyrynsulkuja. Jos olisi viety alas asti, olisi todellinen kosteusvaurioriski.

Todisteessa K4 sivulla 17/40 keskimmäisessä kuvassa on vaakasuuntaan koolaus 50x50. Todistajan mukaan Ytodistajain teoria ei pidä paikkaansa, ei voi kastua kuten Ytodistajai on ilmoittanut, ollaan liian sisällä.

Pesuhuoneen runkojaon osalta todistaja on todennut, että 600 mm:iin asti jako on mahdollinen. Jos vaurioita ei todeta, kymmeneen vuoteen ei kannata ruveta korjaamaan.

Siltä osin kuin Ytodistajai on todennut, että aluskate on asennettu siten, että se estää tuuletuksen ja kattotuoIin yläosiin alkaa tulla tummentumaa ensin pistemäistä, sitten mustaa, todistaja on ilmoittanut, että tuuli pääsee liikkumaan.

Jäykistyksien osalta todistaja on ilmoittanut, että kattotuolien ei ole tarkoitus jäykistää.

Korjausehdotuksen bitumisively-puurunko-puhallusvillaeriste¬ kovalevyvilla-höyrynsulku- lattialevytys-Iattiapinta osalta ja siten, että alajuoksu nostetaan ylös, korjataan ainoa, mikä on hyvä asia ja saadaan aikaiseksi ilmavuoto.

Todistajan mukaan alle 60 % olevia pintoja löytyy kaikista taloista. Lämpö kuivaa rakenteita. Rakenteet kastuvat kahdesta suunnasta, höyrystä ja ilmasta. Tiivis pinta on ulompana. Kosteus tiivistyy ensimmäiseen kylmään pintaan.

Todistajan mukaan suunnitelmasta poikkeaa se, että levyvillaksi merkitty on puhallusvillaa. Kysyttäessä, mitä voidaan muuttaa, todistaja on todennut, että voi valita vaihtoehtoisen tavan.

Puuttuvat asiakirjat ovat olennaisia, koska suunnitelmat on oltava.

Todistaja, yrittäjä T. Ntodistaja on kertonut toimineensa maanrakennusalalla 25 vuotta. Hän on asentanut kyseiseen taloon viemärit. Maahan kaivettiin pohjat, sepelöitiin ja peitettiin. Maasto on normaali savimaa. Hän asensi putket kallistukseen, kaato oli 1 cm metrillä. Hän ei muistanut, oliko vesi- ja viemärisuunnitelmaa, mutta joku piirustus, havainnekuva oli.

Kirjallinen todistelu

Asiassa on esitetty edellä lueteltu kirjallinen todistelu, jota asiassa kuullut henkilöt ovat omissa kuulusteluissaan tuoneet esiin.

Asiakirjoista ilmenee, että kohteelle on myönnetty rakennuslupa ja että lopputarkastus on pidetty ja hyväksytty. Lopputarkastuksen yhteydessä kunnan rakennusvalvonta on edellyttänyt luettelemiensa asiakirjojen toimittamista sille.

Johtopäätökset

Rakennuksen kylmyys

Mittauksissa on todettu sisäilmanlämpötilan olleen normaali. Rakennus on sähkölämmitteinen ja sähkönkulutus on myös ollut normaali sekä myyjien että ostajienasumisaikana.

Kylmyyttä on todettu nurkassa, josta oli poistettu jalkalistat. Jalkalistojen poistaminen voi vaikuttaa mittaustulokseen. On myös todettu tarvetta ikkunantiivistämiseen, mikä poistaa kylmyyttä ja vetoa.

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että rakennus olisi normaalia kylmempi.

Ulkoseinärakenne ja ulkoseinän höyrynsulku

Ytodistajain mukaan ulkoseinärakenne on virheellinen ja se sekä höyrynsulku tulee uusia. Rakenne ei tuuletu kunnolla.

Todistajien Ptodistajan ja Rtodistajan mukaan rakenne ei ole virheellinen. Rtodistajan mielestä se oli tarkoituksenmukainen ja toimiva. Tuuletus on toteutettu ulkoverhoilun sisällä. Höyrynsulku on asennettu asianmukaisesti. Maalipinnassa ei ole vaurioita, joita siinä pitäisi olla, jos tuuletus puuttuisi.

Alapohja

Ytodistajain mukaan alapohja on väärin tehty ja se tulee kokonaan korjata lattian nostamisesta alkaen.

Todistajien Stodistajan, Ptodistajan ja Rtodistajan mukaan alapohjan rakenne on asianmukainen ja toimiva, käytettyvilla on tarkoitukseen soveltuva ja hyvin asennettu. Korjaustarvetta ei todistajien mukaan ole. Rtodistaja on todennut, että Ytodistajain ehdottamalla tavalla tehtynä tuloksena on riskirakenne.

Betonilaatan lämpötilaa useat todistajat ovat pitäneet normaalina ja ilmoittaneet, ettei sen tulekaan olla lämmin.

Märkätilat

Kylpyhuoneen runkojako ylittää ohjeiden mukaisen koolausjaon. Siitä ei ole kuitenkaan aiheutunut vaurioita, eikä niitä ole todistajien mukaan odotettavissakaan. Korjaus voidaan todistajien mukaan suorittaa kun kylpyhuone joskus tullaan muutenkin remontoimaan.

Yläpohja

Ytodistajain mukaan tuulenohjaimet puuttuvat. Todistajien RItodistajan ja Ptodistajan mukaan tuulenohjaus on toteutettu asianmukaisesti tuulensuojalevyllä, eikä korjaustarvetta ole.

Ulkovarasto

Ulkovarastossa tulee lisätä kiinnityksiä kuten todistajat Rtodistaja ja Stodistaja on kertonut.

Muut virheet

Muiden virheiden osalta ikkunoiden vesipeltiä ja viemäriä lukuunottamatta ei ole esitetty vaatimuksia. VesipelIin korjaaminen on yksinkertaista ja muut mainitut virheet ovat varsin vähäisiä.

Kokonaisarvio

Ytodistajain näkemys poikkeaa huomattavasti useimpien muiden todistajien näkemyksistä. Käräjäoikeus katsoo, että ratkaisu ei voi perustua Ytodistajain tarkastuskertomukseen ja hänen todistajana antamaansa kertomukseen. Hän esittää useita hyvin suuritöisiä ja kalliita korjauksia seikkojen osalta, joissa muut todistajat eivät ole nähneet korjaustarvetta ollenkaan tai ehdottaneet huomattavasti pienempää korjausta. Ytodistajain korjausesitys alapohjan osalta on hyvinkin suuri ja useiden kymmenientuhansien eurojen arvoinen. Todistaja Rtodistajan mukaan kyseessä on normaali omakotitalo, jossa ei ole rakenteellisesti korjattavaa.

Käräjäoikeus katsoo, että kiinteistössä on joitakin edellä todettuja virheitä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 tai 2 kohdan tilanteista. Käräjäoikeus katsoo myös jääneen näyttämättä, että Yyysuiden tiedossa olisi ollut lainkohdan 3 ja 4 kohdissa tarkoitettu seikka tai tarkoitettuja seikkoja ja että he olisivat jättäneet tällaisesta ilmoittamatta ostajille.

Käräjäoikeus katsoo, että kiinteistössä olevia virheitä ei voida pitää olennaisina, joten ostajilla ei ole oikeutta purkaa kauppaa. Edelleen käräjäoikeus pitää virheitä siinä määrin vähäisinä, että ei voida katsoa kiinteistön laadultaan poikkeavan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöitä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Virheiden korjauskustannukset ovat todennäköisesti joitakin tuhansia euroa.

Tämän vuoksi käräjäoikeus hylkää kantajien vaatimukset kaupan purusta ja hinnanalennuksesta sekä toissijaisten vaatimusten kohdissa 2-3 ja 5-9 vaaditut korvaukset.

Sen sijaan toissijaisten vaatimusten kohdassa 4 esitetty vaatimus päivitettyjen rakennuskuvien hankkimisen aiheuttamista kuluista on perustelu, koska kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ne vaatinut vastaajilta. Ne ovat kantajien kannalta välttämättömät ainakin siinä tapauksessa, jos he myyvät kiinteistön eteenpäin.

Oikeudenkäyntikulut

Asiassa on käynyt ilmi, että vastaajat olisivat alkuvuonna 2013 eli ennen kanteen vireilletuloa olleet valmiit purkamaan kaupan ja palauttamaan koko kauppahinnan kantajille vähennettynä vähäisillä määrillä valokatteen ja kaappien osalta. Asiamiesten laskuista ilmenee, että neuvotteluja on käyty pitkään ja sopimusluonnos on laadittu. Asiassa on edelleen käynyt ilmi, että vastaajat edellyttivät sopimukseen salassapitoehtoa ja sen rikkomisesta 30.000 euron sopimussakkoa.

Asiassa on edelleen käynyt ilmi, että kantajat eivät hyväksyneet salassapitoehtoa sopimussakkoineen, koska he eivät voineet ottaa riskiä, että heidän lapsensa puhuisivat jotain asiasta.

Käräjäoikeus katsoo, että vastaajien edellyttämä salassapitoehto sopimussakkoineen ei ole epätavanomainen, eikä ehto sakkoineen olisi ollut kantajien kannalta osittainkaan kohtuuton.

Sopimuksella kantajat olisivat ilman oikeudenkäyntiä päässeet siihen lopputulokseen, johon he tällä kanteella ensisijaisesti pyrkivät. Vastaajat eivät ole vaikuttaneet tämän oikeudenkäynnin aloittamiseen.

Kantajat voittavat jutun vähäiseltä osin. Käräjäoikeus katsoo edellä selostetun johdosta, että kantajat ovat siitä huolimatta velvollisia korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut kokonaan.

Kantajilla ei ole ollut kommentoitavaa vastaajien vaatimukseen lukuunottamatta Patrikaisen palkkiovaatimusta, jota he paljoksuivat.

Käräjäoikeus pitää vastaajien vaatimaa määrää kohtuullisena sellaisenaan.

Tuomiolauselma

M. Yyysuu ja S. Yyysuu velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan H. Xxxselle ja R. Xxxselle päivitettyjen rakennuskuvien hankkimisesta aiheutuvina kuluina 800 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 10.5.2013 lukien.

H. Xxxnen ja R. Xxxnen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan M. Yyysuun ja S. Yyysuun oikeudenkäyntikulut 25.377,28 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 16.6.2014 lukien.