Kiinteistön kauppa - Kaupan kohde

Diaarinumero:                             S82/744

Esittelypäivä:  11.1.1983

Antopäivä:       7.6.1983

Taltio:                 35

 

Kiinteistönkaupan päättämisen jälkeen oli todettu, että kiinteistön asuinrakennus oli vaarallisen lattiasienen vahingoittama. Ostajat, jotka ennen kauppaa olivat saaneet tietää lattiasienen olemassaoloa rakennuksessa epäiltävän, olivat olosuhteisiin nähden riittävällä huolellisuudella pyrkineet varmistautumaan siitä, ettei rakennuksessa ollut tuota kaupan syntymiseen oleellisesti vaikuttavaa virhettä. Kun myyjä oli ollut tietoinen sienen leviämisestä rakennuksen rakenteisiin eikä hän ollut sitä ilmoittanut ostajille, kauppa purettiin ja myyjä velvoitettiin suorittamaan ostajille vahingonkorvausta.

 

II-jaosto

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

 

A:n puolisoiden B:tä vastaan ajamasta kanteesta Pihtiputaan KO p. 6.5.1980 oli lausunut selvitetyksi, että A:n puolisoiden ostaessa 1.9.1979 tehdyllä kauppakirjalla B:ltä 86 500 markan kauppahinnasta B:n Pihtiputaan kunnassa omistamana tilan x tilalla oleva asuinrakennus, joka oli ollut kaupan pääasiallinen kohde, oli ollut osaksi vaarallisen lahottajasienen, lattiasienen, Serpula(Merulius)lacrymans, turmelema. B oli jo ennen kaupan tekemistä saanut tietää, että ainakin asuinrakennuksen käytävän lattialaudoissa saattoi olla mainittua lattiasientä. B ei ollut kuitenkaan kauppaa tehtäessä ilmoittanut A:n puolisoille lattiasienen mahdollisesta esiintymisestä asuinrakennuksen puurakenteissa, mikä seikka oli ollut kaupan syntymiseen oleellisesti vaikuttava. A:n puolisoilla ei ollut ollut mahdollisuutta ennen kaupan päättämistä todeta, että asuinrakennus oli osaksi lattiasienen turmelema ja että kiinteistön arvo oli sen vuoksi huomattavasti sovittua kauppahintaa alhaisempi.

 

Sen vuoksi ja kun A:n puolisot ilmeisesti eivät olisi päättäneet puheena olevaa kauppaa, jos he olisivat olleet selvillä asuinrakennuksen todellisesta kunnosta, ja B:n oli katsottava käsittäneen tämän, KO oli, hyläten vaatimukset enemmälti, julistanut kaupan puretuksi ja sen nojalla 29.2.1980 tilaan x A:n puolisoille yhteisesti myönnetyn lainhuudon mitättömäksi sekä velvoittanut B:n maksamaan A:n puolisoille yhteisesti takaisin heidän tilan kauppahintana suorittamansa 86 500 markkaa ja korvaamaan A:n puolisoille yhteisesti heidän tekemiensä ja B:n hyväksi tulleiden mainitun tilan asuinrakennuksen korjaustöiden arvona 10 000 markkaa eli suorittamaan A:n puolisoille yhteisesti yhteensä 96 500 markkaa 5 prosentin korkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 10.4.1980 lukien sekä korvaamaan A:n puolisoiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 4 000 markalla.

 

Asianosaiset olivat saattaneet jutun vaasan HO:n tutkittavaksi. A:n puolisot olivat HO:ssa vaatineet, toistaen KO:ssa esittämänsä, että A velvoitettaisiin suorittamaan heille korvaukseksi heidän kysymyksessä olevan tilan asuinrakennuksen korjaukseen käyttämänsä 15 000 markkaa KO:n määräämine korkoineen sekä korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa KO:ssa laskun mukaisesti 8 386,32 markalla ja heidän oikeudenkäyntikulunsa HO:ssa. B oli HO:ssa vaatinut, että häntä vastaan ajettu kanne hylättäisiin ja että hänet vapautettaisiin kaikesta korvausvelvollisuudesta, sekä A:n puolisoiden velvoittamista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa jutusta.

 

HO t. 3.6.1982 oli jättänyt asian KO:n päätöksen varaan muutoin paitsi että, koska B:n hyväksi tulleiden korjaustöiden arvona, kun A:n puolisoiden vaatimuksesta oli vähennettävä korjaustöihin kuulumattomat kustannukset valaisimien, lamppujen ja työkalujen hankintahinnasta, oli pidettävä 13 000 markkaa ja koska maksu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen lausunnosta 1 105 markkaa sisältyi oikeudenkäyntikulukorvaukseen, B:n A:n puolisoille asuinrakennuksen korjaustöistä maksettavaksi tuomittu korvaus korotettiin 13 000 markkaan, joten B:n tuli suorittaa A:n puolisoille yhteensä 99 500 markkaa KO:n määräämine korkoineen, ja B:n A:n puolisoiden oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus KO:n osalta korotettiin 6 000 markkaan. B velvoitettiin korvaamaan A:n puolisoiden oikeudenkäyntikulut HO:ssa 800 markalla.

 

Pyytäen valituslupaa B haki muutosta HO:n tuomioon. Lupa myönnettiin. A:n puolisot antoivat heiltä valituksen johdosta pyydetyn vastauksen.

 

KKO t. tutki jutun.

 

Perustelut

 

B oli ostanut 23.6.1973 tilan x ja alkanut vuonna 1976 kunnostaa tilalla olevaa entistä nuorisoseurantaloa asuinrakennukseksi. B oli heinä-elokuun vaihteessa 1979 tarjonnut tilaa pihtiputaan kunnalle ostettavaksi. Kunnan rakennusmestari ja kunnansihteeri sekä B olivat yhdessä suorittaneet kiinteistöllä tarkastuksen ja havainneet, että rakennuksen käytävän lattiassa oli ollut sieniesiintymä, josta oli noussut seinälle sienirihma. Kunnansihteeri oli tämän johdosta arvellut, että kysymyksessä oli lattiasieni. B oli viimeistään silloin saanut tietää lattiasienen esiintymisestä rakennuksen lattia- ja seinärakenteissa.

 

A (aviomies) oli ennen riidanalaista 1.9.1979 vahvistettua kiinteistönkauppaa saanut mainitulta tarkastuksessa mukana olleelta rakennusmestarilta tietää, että rakennuksessa epäiltiin olevan lattiasientä. A oli kuitenkin käsittänyt epäilyn perustuneen lattialaudoissa havaittuihin sinistyneisiin kohtiin. Hän oli ennen kauppaa suorittamissaan kiinteistön tarkastuksissa pyrkinyt nimenomaan selvittämää lattiasienen esiintymisen rakennuksessa. A, hänen isänsä, kunnan eräs rakennusmestari ja B:n puolesta lattian asentanut kirvesmies olivat tarkastusten yhteydessä todenneet, etteivät lattialautojen sinistymät olleet lattiasienen aiheuttamia, eikä A ollut muuallakaan rakennuksessa havainnut merkkejä sienestä. A:n puolisot olivat tietoonsa tulleen epäilyn johdosta olosuhteisiin nähden riittävällä huolellisuudella pyrkineet varmistautumaan siitä, ettei kiinteistössä ollut tuota kaupan syntymiseen oleellisesti vaikuttavaa virhettä.

 

B:n olisi pitänyt ilmoittaa sienen esiintymisestä rakennuksessa A:n puolisoille ennen kauppaa. Koska B oli tämän ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyönyt. A:n puolisoilla oli oikeus purkaa kauppa, saada maksamansa kauppahinta takaisin ja heille tilaan myönnetty lainhuuto julistetuksi mitättömäksi sekä vahingonkorvausta HO:n tuomitsema määrä 13 000 markkaa kiinteistöllä suorittamistaan sen asumiskelpoiseksi saattamiseksi tarpeellisista korjaustöistä.

 

Tuomiolauselma

 

HO:n tuomion lopputulosta ei muutettu. B velvoitettiin suorittamaan A:n puolisoille yhteisesti korvaukseksi heillä vastauksen antamisesta KKO:ssa olleista kuluista 900 markkaa.

 

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Leivonen, Nikkarinen ja Lindholm sekä ylimääräiset oikeusneuvokset Surakka ja Rosokivi