KKO 1982 II 78

Vahingonkorvaus

Sopimussuhteesta johtuva korvausvelvollisuus

Kiinteistönkauppa

Myyjien vastuu kaupan kohteen virheistä

Diaarinumero:S80/1461

Esittelypäivä:21.9.1981

Antopäivä:9.6.1982

Taltio:3479

 

Omakotitalon ostajat olivat kaupanteon jälkeen havainneet, että saunan pukuhuoneessa oleva takka oli ns. koristetakka, jota ei ollut kytketty savuhormistoon, ja että talon sähköliesi oli kytketty pistokkeeseen sähköturvallisuusmääräysten vastaisesti. Kun nämä seikat eivät olleet kaupan kohteeseen ja kauppahintaan nähden niin olennaisia, että ne olisivat vaikuttaneet kaupan lopputulokseen, jos ostajat olisivat niistä kauppaa tehtäessä tienneet, ostajien vaatimus saada niiden johdosta korvausta hylättiin. Ään

 

III-jaosto

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA

 

Puolisot A olivat puolisoille B tiedoksi annetun haasteen nojalla Turun RO:ssa lausuneet, että he olivat 2.8.1978 päivätyllä kauppakirjalla ostaneet B:n puolisoilta Turun kaupungin Pitkämäen kaupunginosan 7. korttelissa tontin n:o 6 rakennuksineen. A:n puolisoiden muutettua kiinteistölle oli käynyt ilmi, että eräät talon sähköasennustyöt oli suoritettu sähköturvallisuusmääräysten vastaisesti ja että puutteellisuuksien korjaaminen asianmukaiseen kuntoon oli maksanut 717 markkaa 28 penniä. Lisäksi talon alakerran takkahuoneessa ollutta takkaa ei ollut kytketty lainkaan hormistoon ja takan yhdistäminen savuhormiin oli maksanut 500 markkaa. Sen vuoksi ja kun mainitut virheet olivat olleet sellaisia, että niitä ei ollut voinut havaita kiinteistöä tarkastettaessa ja B:n puolisot eivät olleet maininneet sanotuista virheistä, A:n puolisot olivat vaatineet B:n puolisoiden velvoittamista yhteisvastuullisesti suorittamaan heille vahingonkorvauksena 1 217 markkaa 28 penniä 5 prosentin korkoineen haastepäivästä lukien.

 

B:n puolisoiden vastustettua kannetta RO p. 1.10.1979 oli lausunut selvitetyksi, että A:n puolisot olivat 2.8.1978 päivätyllä kauppakirjalla ostaneet B:n puolisoilta kanteessa mainitun kiinteistön ja että sen rakennukseen sittemmin oli tehty sähkölaitteiden korjauksia 700 markan ja hormin muurausta 500 markan määrästä. Kun sen enempää sähkölaitteiden korjausta kuin takan muuraustakaan ei voitu osoittaa sellaisiksi töiksi, jotka olisivat olleet tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia sitä käyttöä varten, jota varten rakennus oli kaupantekopäivänä, ja kun B:n puolisoja ei voitu pitää vastuullisina niistä töistä, mitä A:n puolisot talonomistajiksi tultuaan halusivat sille tehdä, RO oli hylännyt kanteen sekä velvoittanut A:n puolisot korvaamaan B:n puolisoiden oikeudenkäyntikulut 480 markalla.

 

Turun HO, jonka tutkittavaksi puolisot A olivat saattaneet jutun, t. 24.10.1980 oli katsonut, että kanteessa mainitun kiinteistön asuinrakennuksen alakerrassa oli näytetty olleen takan, jota ei ollut kytketty savuhormistoon, ja talon sähkölieden oli näytetty olleen kytketyn maadotettuun pistorasiaan sähköturvallisuusmääräysten vastaisesti tavanomaisella pistokkeella. A:n puolisoiden toimesta takka oli kytketty savuhormiin ja sähkökytkentä korjattu samalla, kun rakennuksen yksivaihevirta oli muutettu kolmivaihevirraksi, joista töistä A:n puolisoille oli aiheutunut 1 217 markan 28 pennin kustannukset. Kun A:n puolisoilla kuitenkin oli ollut tilaisuus tarkastaa kaupan kohde ja B:n puolisoiden ei ollut näytetty menetelleen vilpillisesti ja edellä mainituista puutteista ei talon tavanomaiselle käytölle ollut ollut haittaa, HO oli jättänyt asian RO:n päätöksen lopputuloksen varaan.

 

Pyytäen valituslupaa puolisot A hakivat muutosta HO:n tuomioon. Lupa myönnettiin. Puolisot B antoivat heiltä hakemuksen johdosta pyydetyn vastauksen.

 

KKO t. tutki jutun ja katsoi, että sähkölieden kytkentävirhe ja takan hormiliitännän puuttuminen eivät olleet olleet kaupan kohteeseen ja kauppahintaan nähden niin olennaisia seikkoja, että ostajien tietoisuus niistä olisi yleisen kokemuksen mukaan vaikuttanut kaupan lopputulokseen. Tämän vuoksi B:n puolisot eivät olleet A:n puolisoille korvausvelvollisia sähkökytkennän korjaamisesta ja hormiliitännän teosta aiheutuneista kustannuksista. HO:n tuomion lopputulosta ei muutettu. A:n puolisot velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan B:n puolisoille yhteiseksi korvaukseksi heillä vastauksen antamisesta KKO:ssa olleista kuluista pyydetyt 315 markkaa.

 

Ylimääräinen oikeusneuvos Roos, joka oli eri mieltä, lausui: katson selvitetyksi, että ko. talossa 2.8.1978 B:n puolisoiden myydessä sekä A:n puolisoiden ostaessa sitä käytettäväksi asuntona ollut HO:n tuomiossa mainitut, sähkölieden ja takan käytön estävät viat. Nuo viat eivät ole olleet A:n puolisoiden havaittavissa tavanomaisessa asuinrakennuksen ostotarkastuksessa eikä niistä ole myöskään ilmoitettu ennen kauppaa tai kaupan yhteydessä. Kauppaa tehdessään A:n puolisot ovat siten syyttään erehtyneet sähkölieden ja takan käyttökelpoisuudesta.

 

Sähkölieden turvallisuusmääräysten vastainen kytkentä on, mutta takan hormistoliitännän puuttuminen ei ole, olennaisesti haitannut talon käyttöä asuntona eli siihen tarkoitukseen, johon se on myyty. B:n puolisoiden tulee sen vuoksi ja kun muusta ei ole sovittu, vastata välttämättömistä kustannuksista talon saattamisesta kelvolliseksi kaupassa puolin ja toisin edellytettyyn käyttöön eli sähkölieden kytkennän korjaamisesta asianmukaiseen, asuintalolle ja sen asukkaille turvalliseen kuntoon.

 

Näillä perusteilla katson, ettei ole syytä muuttaa HO:n tuomiota muulla tavoin kuin että vapautan A:n puolisot korvaamasta B:n puolisoiden oikeudenkäyntikuluja RO:ssa ja velvoitan B:n puolisot yhteisvastuullisesti maksamaan A:n puolisoille yhteisesti 717 markkaa 28 penniä 5 prosentin korkoineen haasteen tiedoksiannosta 29.6.1979 lukien.

 

Ratkaisuun osallistuneet: oikeusneuvokset Manner, Takala ja Lehtonen sekä ylimääräinen oikeusneuvos Mäkinen