Miksi vastuunrajoitus ei päde?

Myyjän vastuu asuntokaupoissa on ankara. Myyjä vastaa kaikista paitsi vähäisistä virheistä, niistä jotka ilmoitetaan tai jotka ostajan olisi tullut havaita ennakkotarkastuksessa. Epäillyistä virheistä kirjataan kauppakirjoihin usein vastuunrajoitusehto. Se on kuitenkin tehoton, jos sitä ei ole riittävästi yksilöity. Oikeuskäytännössä edellytetään, että ostajalle täytyy syntyä selvä käsitys mistä ja minkälaisesta ja miten laajasta virheestä hän ottaa vastuun. Yleiset viittaukset kuten "rakenne on riskirakenne, josta voi aiheutua kosteusvaurio" tai  "ostaja ottaa vastatakseen kph:n mahdollisista kosteusvaurioista" ei päde ellei ostaja tiedä mitä vauriot ovat. Myyjän pitää siis huolehtia, että paikkoja avataan tai muuten esim. tutkimuksilla voidaan selvästi todeta mikä on virhe, jotta ostajalle syntyy oikeansuuntainen kuva vauriosta ja niiden laajuudesta.

 

Korkein oikeus on käsitellyt vastuunrajoitus kysymystä kahdessa tapauksessa KKO 2009:31 ja KKO 2004:78 . Kummassakaan tapauksessa vastuun rajoitusta ei ole hyväksytty. Niissä on käsitelty myös kysymystä siitä, onko ostajalle annettujen tietojen perusteella syntynyt ns. erityinen selonottovelvollisuus. Näissä tapauksissa sitä ei ollut syntynyt.

 

Alla olevassa riidassa oli kysymys 1946 rakennetusta rintamiestalosta, jossa ostaja oli tilannut homekoiran ennen kaupan tekemistä selvittämään kosteusvaurioita. Homekoira ilmaisi mikrobeja suihkutilan  ulkoseinään   lattian ja  seinän  rajaan, jossa  raportin mukaan oli silikonissa  havaittavissa   bakteerikasvustoa sekä selvä rako rakenteeseen.   Raportissa todettiin että rakenteeseen   pääsee  kosteutta  käytön  yhteydessä ja suositeltiin koko rakenteen korjaamista ja nykyaikaistamista. Raportin johtopäätös kirjattiin kauppakirjaan vastuunrajoitusehdoksi ja ostaja maksoi 154.000 euron kauppahinnan. Käräjäoikeus hyväksyi sen, että ostajalle oli syntynyt erityinen selonottovelvollisuus ja jos ostaja olisi selvittänyt vauriota tarkemmin olisi koko kph ja saunan alainen laaja kosteusvaurio paljastunut (myös psh viemäri oli nimittäin vuotanut). Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei kaupan vastuunrajoitusehto pätenyt ja ostajalle ei ole syntynyt kuntotarkastuksen/homekoiratutkimuksen perusteella erityistä  syytä ulottaa  tarkastusta seikkoihin,  joiden tarkastaminen   olisi edellyttänyt  rakenteiden   avaamista  kylpyhuoneessa. Hovioikeus tuomitsi hinnanalennusta 30.000 euroa. 

 

Vallitseva tuomioistuinkäytäntö on vastuunrajoitusehdon ja erityisen selonottovelvollisuuden osalta siis hyvin ankara myyjälle. Viime kädessä se perustuu  tapauskohtaiseen arviointiin. Ostajan ei tarvitse ryhtyä erityisiin selvityksiin kuin hyvin poikkeuksellisesti, varsinkin jos se tarkoittaa teknisiä toimia kuten rakenteiden avaamista. Ostaja voi luottaa siihen, että myyjän vastuulla on virheiden osoittaminen ja yksilöiminen. Huolellinen ostaja tietysti selvittää vähäisetkin epäillyt vaikka oikeuskäytäntö ei tätä edellytä.

Asiassa oli kph:n lisäksi esillä myös kysymys, oliko rintamamiestalon alapohjan (alapuolella n. 70 cm tuulettuva rossipohja) sahapurueriste mikrobivaurioitunut. Kysymys oli siitä, oliko rossipohjassa tyypillisesti kosteusvaihtelujen johdosta esiintyvät mikrobit turmelleet purueristeen 70-v vanhassa rintamamiestalossa. Hovioikeus päinvastoin kuin käräjäoikeus tuomitsi hinnanalennusta vaurioituneiden purueristeiden vaihtamisesta 42.000 euroa. 

 

Myyjät velvoitettiin korvaamaan ostajalle kauppahinnasta 154.000 euroa hinnanalennuksena 72 500 euroa. Hovioikeus tuomitsi myyjät maksamaan puolet ostajan oikeudenkäyntikuluista eli 14.933,55 euroa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa 4.741,20 euroa eli yhteensä 19.674,75 euroa. Molemmille myyjille oli myönnetty oikeusapu. Heille tuli siis maksettavaa 154.000 euron kaupasta yli 100.000 euroa.

 

Asiasanat

- homekoira, kylpyhuoneen kosteusvaurio, alapohja, rintamamiestalo, kosteusvaurio

- vastuunrajoitus, erityinen selonottovelvollisuus, hinnanalennus,oikeusapu

 

 

 

 

Itä-Suomen  hovioikeus

Tuomio Nro 492

 

Antamispäivä

11.8.2016

 

Diaarinumero

S 161117

 

 

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

 

Päijät-Hämeen käräjäoikeus 9.12.2015 nro 16587 (Iiitteenä)

 

Asia

Kiinteistöä koskeva riita

 

Valittaja

Risto-Pekka Vooo

 

Vastapuolet

J Tmmmnen

H Tmmmnen

 

 

 

Vaatimukset  hovioikeudessa

 

Valitus

 

Vooo on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja H ja J Tmmmnen velvoitetaan yhteisvastuullisesti  suorittamaan hänelle hinnanalen nuksena 95.247,46 euroa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisine tuottokorkoineen kaupantekopäivästä  27.9.2013 lukien käräjäoikeuden  haasteen tiedoksi antamiseen  12.6.2015 saakka ja siitä lukien korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen.  Lisäksi Vooo on vaatinut, että H ja J Tmmmnen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa 29.867.09 eurolla ja  hovioikeudessa  9.482,40 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

 

Virhekohdat 1ja  3 (laajennusosan saunaosasto ja sen alapuolinen  kellari 1)

 

Rakennuksessa  on todettu kylpyhuoneen ja saunan rakenteissa sekä kellarin  1 yläpuolisessa välipohjassa seinärakenteisiin ulottuva laaja mikrobi- ja lahovaurio, joka edellyttää vaurioituneen välipohjan purkamista ja uusimista koko laajennusosan  alalla sekä vaurioituneiden  seinärakenteiden purkamista ja uusimista. Näitä vaurioita ei ole todettu kuntotarkastusraportissa.

 

Homekoira on ilmaissut kylpyhuoneen silikonisauman raon ja tämän johdosta kuntotarkastusraportissa  on kehotettu uusimaan silikonisaumat ja tukkimaan rako. Kuntotarkastusraportin  kehotuksesta ei ole kuitenkaan voinut päätellä, että kylpyhuoneen alapuolisissa rakenteissa aina kellariin saakka olisi lahovaurioita. Näin  laajat lahovauriot  eivät ole myöskään  voineet  aiheutua  yksin  silikonisauman   raosta.

 

Kuntotarkastusraportti    on ollut tavanomaista   kuntotarkastusraporttia     suppeampi ja ylimalkaisempi.   Kuntotarkastusraportissa    mainitut  seikat  huomioon   ottaen ostaja on varautunut  vain tavanomaisen   kylpyhuoneremontin    suorittamiseen, mikä  ei käsitä pintamateriaalien ja     vedeneristyksen   alapuolisten   osien uusimista.  Ostaja  ei ole kuntotarkastusraportin    perusteella   tullut  tietoiseksi  rakennuksesta   löytyneistä  virheistä  eikä ostajalle  ole syntynyt  erityistä  ennakko tarkastusvelvollisuutta    kuntotarkastusraportin    silikonisauman   rakoa  koskevan maininnan  perusteella.

 

Käräjäoikeudenjohtopäätös      siitä, että ostaja  on tullut tietoiseksi  riskeistä  ennen kauppaa  ja että nämä riskit ovat edellyttäneet  lisätutkimuksia   kohteessa, on virheellinen  ja korkeimman   oikeuden  ratkaisut  KKO  2009:31  ja KKO 2004:78  huomioiden  myös vallitsevan  oikeuskäytännön   vastainen.   Kellarin  katon lahovaurio  ei ole ollut ostajien  nähtävissä  ennen  kauppaa,  toisin  kuin käräjäoikeuden   tuomion  sivulla 22 on todettu,  vaan katon  laudoitusta  ja purueristeitä on purettu  kaupanteon  jälkeen.  Kuntotarkastusraportissa     ainoa havainto

on ollut rako silikonisaumassa,   jonka  alla on tullut  olla joka  tapauksessa   vedeneristys.  Ostajalle  ei ole syntynyt  homekoiran  merkkauksen   ja kuntotarkastusraportissa   mainitun  perusteella  erityistä  syytä ryhtyä  tarkempiin   rakenteita rikkoviin  tutkimuksiin  ja mikrobitutkimuksiin.

 

Kauppakirjassa   ei ole sovittu maakaaren  2 luvun  9 §:n mukaisesti   yksilöidysti myyjän  vastuunrajoituksesta.    Mahdollista  vastuunrajoitusta   tulee joka  tapauksessa tulkita  suppeasti  (KKO 2009:31).

 

Myyjät  ovat tienneet  kellarin  katossa  olevasta  lahosta ja kosteudesta   ennen kauppaa,  mutta  laiminlyöneet   ilmoittaa  siitä ostajalle.  Näin  ollen vastuunrajoituksella  ei ole edes merkitystä.

 

Virhekohdat 2 ja 4 (talon vanhan osan maapohjainen kellari 2 ja tuulettuva alapohja)

 

Talon vanhan osan alapohjassa (osittain sama kuin kellarin 2 yläpuolinen väli pohja) on laaja mikrobivaurio ja siitä aiheutuu terveyshaittaa, kun mikrobit pääsevät rakennuksen epätiiveyskohdista luontaisen alipaineisuuden seurauksena huoneilmaan.

 

Alapohjan ja  kellarin 2 yläpuolisen välipohjan purueriste on vaurioitunut pitkän ajan kuluessa ja mikrobivaurio on ollut olemassa jo kaupantekohetkellä.

 

Kellarin 2 yläpuolinen välipohja ja rossipohjan päällä oleva alapohja tulee korjata. Pelkän ilmanvaihdon lisääminen ei poista mikrobivauriota ja siitä aiheutuvaa terveyshaittaa.

 

Ostajilla ei ole ollut pääsyä tuulettuvaan alapohjaan ennen kauppaa eivätkä he ole voineet tarkastaa ennen kauppaa, onko siellä ollut orgaanista jätettä vai ei.

 

Se, ettei homekoiratutkimuksessa ole havaittu mikrobeja talon vanhan osan sisätiloissa, ei osoita luotettavasti, ettei niitä siellä olisi. Mikrobivauriot todetaan ottamalla materiaalinäyte. Mikrobivaurio ei ole ollut ostajan aistein havaittavissa.

 

Todistaja  Jtttnen  ei ole suorittanut  rakennuksessa   rakenteita   avaavia  tutkimuksia,  joten  hänen  arviolleen  alapohjan  kunnosta  ei tule antaa  merkitystä.

 

Virhekohta 5 (Yläpohja)

 

Piippujen ympärillä on ollut riidattomasti kosteusvauriot. Vauriot ovat olleet kuitenkin ennakkotietoa huomattavasti laajemmat. Jo piippujen ympärillä ole vien vaurioiden korjaaminen edellyttää vesikaton ja sen alapuolisten rakenteiden uusimista, koska korjaukset joudutaan tekemään ylhäältä käsin.

Vauriot eivät ole olleet havaittavissa rakenteita avaamatta ennen kaupantekoa. Yläpohjasta on ilmayhteys asuintiloihin ja siten yläpohjan vauriot tulee korjata. Vauriot eivät korjaannu ilmanvaihtoa parantamalla.

 

Vooo ei ole koulutukseltaan LVI-insinööri, kuten käräjäoikeuden tuomiossa on todettu. Hän on koulutukseltaan LVI-asentaja, eikä hänellä ole sel laista erityisasiantuntemusta, jolla voisi katsoa olevan mitään merkitystä virheiden havaitsemisen kannalta.

 

Laatuvirhe

 

Kiinteistössä on kellarin 1 osalta maakaaren 2 luvun 17 §:n 3 kohdan mukainen myyjän tiedonantovirhe tai joka tapauksessa säännöksen 5 kohdan salainen virhe ja muiden virhekohtien osalta salainen virhe.

 

Koska rakennusta ei voida käyttää terveyshaitan vuoksi siihen tarkoitukseen, mihin se on ostettu eli perheen kodiksi ja koska korjauskustannukset ovat kauppahintaan nähden merkittävät, kyseessä on merkityksellinen ja vaikutuksellinen virhe.

 

Kauppahinta ei ole ollut markkinahintaa alhaisempi eikä siinä ole huomioitu mitään vaurioita tai korjaustarpeita.

 

Terveyshaitta

 

Virheistä aiheutuu terveyshaittaa eikä rakennuksessa voi asua ennen kuin virheet on korjattu. Asumisterveysohjeen ja  -oppaan  (= sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003, annettu terveydensuojelulain (763/94) nojalla, ja sen soveltamisopas) mukaiset raja-arvot ja toimenpiderajat ylittyvät ja terveyshaitan poistaminen edellyttää ohjeen mukaan vaurioituneen materiaalin vaihtamista puhtaisiin materiaaleihin. Rakennuksessa ei ole turvallista asua.

 

Käytetty suoraviljelymenetelmä on asumisterveysasetuksen mukaisesti hyväksytty tutkimusmenetelmä. Näytteet on otettu asianmukaisesti ja tutkimustulokset ovat luotettavia.

 

Vastaus

 

H ja J  Tmmmnen ovat vastustaneet muutosvaatimuksia ja vaatineet, että Vooo velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeudessa 114,88 euroa viivästyskorkoineen.

 

Tmmmset ovat toistaneet käräjäoikeuden tuomiossa kerrotun vastauksensa sekä perustelleet lisäksi vastaustaan jäljempänä kerrotuin tavoin.

 

Virhekohdat 1ja  3 (laajennusosan saunaosasto ja sen alapuolinen kellari 1)

 

Kuntotarkastuksessa on havaittu kylpyhuoneessa ulkoseinän lattian ja seinän rajassa selvä rako rakenteeseen, jonka homekoira on ilmaissut. Osapuolille on käynyt kuntotarkastuksen myötä ilmi, että kylpyhuoneen rakenteet ovat ikänsä sekä lattian ja seinän välisen raon johdosta vaurioituneet, eivätkä kaupanteon jälkeen ilmi tulleet rakenteiden vauriot ole voineet olla kenellekään yllätys.

 

Ostajalle on syntynyt erityinen selonottovelvollisuus kuntotarkastuksessa kylpyhuoneesta mainittujen seikkojen vuoksi.

 

Kauppakirjaan on otettu yksilöity kylpyhuoneen rakenteita koskeva vastuunrajoitus ja vaurion arvo ja mahdolliset korjauskulut on huomioitu kauppahinnassa.

 

Jälkeenpäin paljastunut saman suihkutilan lattiakaivon vuotaminen ei muodosta uutta vastuuta myyjälle, koska vaurioitunut alue on sama.

 

Virhekohdat 2 ja 4 (talon vanhan osan maapohjainen kellari 2ja tuulettuva alapohja)

 

Asiassa ei ole esitetty luotettavaa näyttöä siitä, että huoneiston sisäpintojen lähellä olisi sellaisia mikrobeja, jotka aiheuttaisivat terveyshaitan sisäilmalle. Homekoira ei ole haistanut ja merkannut muuta kuin edellä mainitun kylpy huoneen silikonisauman raon.

 

Maapohjaisessa kellarissa ja sen ulkopintaa vasten olevissa rakenneosissa on tyypillisesti kohonneita mikrobipitoisuuksia. Kellarin mikrobit eivät ole virhe eikä terveyshaitta.

 

Keittiön kellariluukusta on savukokeen mukaan vuotanut sisäilmaan korvausilmaa kellaritilasta ja itse kellaritilassa havaittiin mikrobivaurioituneita laudan osia. Nämä ostaja olisi voinut korjata tiivistämällä luukun paremmin, järjestämällä korvausilman hallitusti huonetilaan ja vaihtamalla muutamat vaurioituneet laudat perunakellarista. Näitä vähäisiä korjaustoimenpiteitä ei ole tehty.

 

Kuntotarkastuksessa on kehotettu ostajaa asentamaan korvausilmaventtiilit kaikkiin tiloihin sekä pitämään kellaritiloissa koneellista ilmanpoistoajatkuva toimisesti. Ostaja on laiminlyönyt tehdä kuntotarkastuksessa suositellut toimenpiteet.

 

Virhekohta 5 (Yläpohja)

 

Yläpohjassa on tyypillisesti suurten kosteusvaihtelujenjohdosta  mikrobikasvustoa. Sillä ei ole kuitenkaan merkitystä sisäilmalle, koska yläpohjasta ei virtaa korvausilmaa sisätiloihin paine-eron johdosta. Samasta syystä merkitystä ei myöskään ole piipun ympärillä riidattomasti olevalla muutamaa puuta koskevalla lahovauriolla. Tästä syystä piipun ympärille jääneet muutamat puut eivät vaadi välitöntä korjaamista tai joka tapauksessa ne olisi korjattavissa vähäisellä työllä.

 

Laatuvirhe

 

Kiinteistö on ollut ikäänsä vastaavassa kunnossa.

 

Ainoastaan kylpyhuoneessa on todettu virhe. Myyjät eivät ole tienneet muista vaurioista kuin kuntotarkastuksessa esille tulleesta kylpyhuoneen virheestä. Se ei ole ollut nähtävissä, mutta todettavissa raportin ja tarkastuksen perusteella ja tältä osin kauppakirjaan on otettu vastuunrajoitusehto.

 

Terveyshaitta

 

Asiassa ei ole näytetty, että sisäilmassa olisi terveyshaittaa.

 

 

Pääkäsittely

 

Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn 20. ja 21.6.2016. Pääkäsittelyssä on esitetty käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevät kirjalliset todisteet ja kuultu todistelutarkoituksessa Voooia, H Tmmmsta ja J Tmmmsta sekä todistajina Mikko Mtttttsta, Saara Kykkästä, Miia Virolaista, Jussi Grön maniaja  Petri Jtttstä. Lisäksi Väinö Kttttuksen käräjäoikeudessa antama kertomus on otettu vastaan tallenteelta.

 

Hovioikeus on toimittanut kiinteistöllä katselmuksen, jossa ovat olleet läsnä asianosaisten lisäksi Kykkänen ja Mtttttnen.

 

Hovioikeuden   ratkaisu

 

Perustelut

 

 

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

 

Risto-Pekka Vooo oli 27.9.2013 ostanut H ja J Tmmmselta Lahden kaupungin Launeen kaupunginosassa korttelissa 1228 sijaitsevan tontin N:o xx sillä olevine rakennuksineen. Päärakennus oli rakennettu vuonna 1946 ja lisä rakennus vuonna 1978. Kauppahinta oli ollut 154.000 euroa. Kiinteistön hallinta oli siirtynyt ostajalle 1.10.2013.

 

Kiinteistössä oli ennen kauppaa 18.9.2013 suoritettu Kymen home-etsinnän Gtttttin toimesta kuntotarkastus/homekoiratutkimus. Myyjistä J Tmmmnen ja ostaja olivat olleet paikalla tätä suoritettaessa. Kuntotarkastuksesta laaditun raportin keskeiset havainnot, viat ja suositukset on kirjattu kauppakirjaan ja siinä on sovittu vastuunrajoituksesta raportissa mainittujen seikkojen osalta.

 

Vooo oli havainnut rakennuksessa 10.10.2013 putkivuodon, jonka selvittelyn yhteydessä rakennuksessa havaittujen lahovaurioiden johdosta kohteessa oli ryhdytty muihinkin tutkimuksiin.

 

Asiassa on hovioikeudessa ensiksi kysymys siitä, ovatko ostajat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa ja siten menettäneet oikeutensa vedota väitettyihin virheisiin tai rajoittaako kauppakirjaan otettu vastuunrajoitusta koskeva ehto ostajien oikeutta vedota virheisiin. Mikäli ostajien ei katsota menettäneen oikeuttaan  vedota  virheisiin,  asiassa  on arvioitava  onko kiinteistössä   laatuvirhe. Tähän  liittyen  on arvioitava,  ovatko  myyjät olleet tietoisia  kiinteistön   vaurioista kellari  1 osalta ja muilta  osin, onko kiinteistössä   salainen  virhe.

 

Henkilötodistelu

 

Asiassa  kuullut  henkilöt  ovat kertoneet  asiaan vaikuttavilta   osin samalla  taval la kuin heidän  kertomakseen   on käräjäoikeuden   tuomioon  kirjattu jäljempänä mainituin  muutoksin  ja lisäyksin.

 

Ostajan oikeus vedota väitettyihin virheisiin

 

Ostajan erityinen ennakkotarkastusvelvollisuus

 

Maakaaren  2 luvun 22 §:n 1 momentin  mukaan  ostaja ei saa laatuvirheenä   vedota seikkaan,  joka  olisi voitu havaita  kiinteistön  tarkastuksessa   ennen  kaupan tekemistä.  Ostajalla  ei ole velvollisuutta   ilman erityistä  syytä tarkistaa  myyjän kiinteistöstä   antamien  tietojen paikkansapitävyyttä    eikä ulottaa  tarkastusta seikkoihin,  joiden  selvittäminen  edellyttää  teknisiä  tai muita  tavanomaisesta poikkeavia  toimenpiteitä.

 

Asiassa  on riidatonta,  että kiinteistön  väitetyt  virheet  eivät ole olleet  ostajien havaittavissa   ennen kauppaa.  Näin  ollen asiassa  on arvioitava,   onko ostajalle syntynyt  kuntotarkastuksessa/homekoiratutkimuksessa havaittujen ja raporttiin kirjattujen  seikkojen  perusteella  erityinen  syy ulottaa  tarkastus  seikkoihin,  joita ei ostajalta  normaalisti  edellytetä  eli tässä tapauksessa   ryhtyä  rakenteita   avaavaan tutkimukseen.

 

Korkein  oikeus  on antanut  viimeisten  kymmenen  vuoden  aikana  kaksi  ennakkoratkaisua,   ratkaisut  KKO 2009:31 ja KKO 2004:78,  joissa  on ollut kysymys kuntotarkastusraportissa    mainittujen  seikkojen  vaikutuksesta   ostajan  ennakko tarkastusvelvollisuuteen.    Kummassakaan   ratkaisussa   erityistä  ennakkotarkas tusvelvollisuutta   ei katsottu  syntyneen.

 

Tapauksessa   KKO 2009:31  oli kuntotarkastuksessa    todettu  vesikatossa   sellaisia riskitekijöitä,  jotka  olivat heikentäneet   sen kestävyyttä.   Myös  savuhormin juurihuovan   tiiviys  oli ollut puutteellinen.   Katon  vuotamista   ei ollut kuitenkaan havaittu  tai epäilty.  Ostajalla  ei ollut kuntotarkastusraportista ilmenevien tietojen  perusteella  ollut syytä epäillä,  että rakennuksen yläpohjassa  oli kosteusvaurio  ja näin ollen ostajalla  ei ollut ollut kuntotarkastuksen    havaintojen perusteella  myöskään  erityistä  syytä sanottuihin  poikkeuksellisiin toimenpiteisiin yläpohjan kunnon selvittämiseksi.

 

Tapauksessa  KKO 2004:78  ostajat  olivat kauppakirjan   allekirjoittaessaan    olleet tietoisia  niistä  omakotitalossa   olevista  kosteusvaurioista,   jotka  oli yksilöity kauppakirjassa.   Nämä vauriot  ilmenivät  myyjän  teettämästä   kosteuskartoituk sesta, jota koskevan  asiakirjan  myyjä  oli ennen kaupantekoa   esittänyt  ostajille. Kosteuskartoituksesta    ei ollut kuitenkaan  ilmennyt,  mistä kosteusvauriot   olivat johtuneet   eikä niiden  syy ollut muutoinkaan   ollut kauppaa  tehtäessä  selvillä. Kosteusvauriot   aiheutuvat  usein talossa  olevista  rakennusvirheistä.    Sen vuoksi tällaisten  vaurioiden  havaitseminen   asettaa  ostajalle  tavanomaista   laajemman selonottovelvollisuuden.    Kyseisessä  tapauksessa  käsillä  olevien  rakennusteknisten virheiden  havaitseminen  ja toteaminen  olisi ollut mahdollista   vain  sellaisilla  tavanomaisesta   poikkeavilla  ja myyjän  kiinteistöön   kajoavilla  toimenpiteillä, joihin  ostaja  ei olisi omin toimin  edes saanut ryhtyä  sopimatta  asiasta myyjän  kanssa.  Korkein  oikeus katsoi,  ettei ostajien  voitu katsoa  laiminlyöneen  selonottovelvollisuuttaan   sillä perusteella,   että he eivät  olleet  edellyttäneet mainitunlaisia   tarkastustoimia   suoritettavan   ennen kuin kaupasta  päätettiin.

 

Hovioikeuskäytännössä kuntotarkastuksen   on katsottu  vaikuttaneen   ostajan  ennakkotarkastusvelvollisuuteen     silloin, kun kyse  on on ollut kuntotarkastuksessa havaitusta  vauriosta,  vauriojäljestä tai konkreettisesta   vaurio epäilystä  jonkin tarkastuksessa   havaitun  seikan perusteella.    Mikäli  kuntotarkastuksessa    on ilman vaurioepäilyä   vain suositeltu  tutkimaan  jokin  rakennuksen   osa tai rakenne, se ei ole vaikuttanut  ostajan  ennakkotarkastusvelvollisuuteen.      Lisätutkimuskehotus   ei ole tällöin  poistanut  myyjän  vastuuta  kyseisen  osan tai raken teen vaurioista,  jotka  ovat tulleet  ilmi vasta kaupanteon  jälkeen.   (KoskinenTammi:  Kuntotarkastuksen   merkitys  kiinteistön  ostajan  ennakkotarkastusvel vollisuudelle  ja asuntokaupan   turvan  parantaminen   -hanke.  DL 5/2012,  s. 704)

 

Kiinteistössä   ennen kauppaa  Kymen  home-etsinnän   toimesta  tehdyn  kuntotarkastuksen/homekoiratutkimuksen tarkoituksena   on ollut paikantaa  mahdolliset kiinteistön  mikrobivauriot   rakenteissa.  Tutkimuksesta   laaditun  raportin  mukaan "koira  ilmaisi  ainoastaan  kosteatilojen   ulkoseinään   lattian ja  seinän  rajaan, jossa  oli silikonissa  havaittavissa   bakteerikasvustoa    sekä selvä rako rakenteeseen.   Rakenteeseen   pääsee  kosteutta  käytön  yhteydessä."   Tältä  osin raportissa  on toisaalta  suositeltu  silikonien  vaihtamista  ja raon tukkimista   sekä lattialämmityksenjatkuvaa päällä pitämistä  ja toisaalta  rakenteellista   avausta sekä rakenteiden  uudistamista  ja nykyaikaistamista.

 

Lisäksi  kuntotarkastuksestalhomekoiratutkimuksesta        laadittuun  raporttiin   on kirjattu  seuraavat  suositukset.  Kaikkiin  tiloihin  pois lukien  kostea  tilat ja keit tiö on suositeltu  asennettavaksi   korvausilmaventtiilit.    Kellaritiloissa   on suosi teltu koneellisen  ilmanpoiston  pitämistä  jatkuvatoimisena,    jota  on tehostettava kosteuden  ylittäessä  70 prosenttia.  Salaojien  tarve  on suositeltu  selvitettäväksi (tarvittaessa)  ja kasvillisuus  talon vierustalta  poistettavaksi   sekä maa-aines vaihdettavaksi   vettä läpäisevään  ainekseen.  Lisäksi  yläpohjan  päätyihin   on suositeltu  asennettavaksi   venttiilit  tuuletuksen  lisäämiseksi.

 

Hovioikeus  toteaa,  että vaikka  kuntotarkastuksessalhomekoiratutkimuksessa

on havaittu  silikonisaumassa   selvä rako rakenteeseen,  jonka  kohdan  myös  ho mekoira  on merkinnyt,  kuntotarkastuksessa    ei ole kuitenkaan   todettu  eikä yksi löity kosteusvaurioita   tai muitakaan  vaurioita,  joiden  perusteella   olisi ollutsyytä epäillä  rakennuksen   asumiskelpoisuutta.    Ottaen  huomioon  kuntotarkastuksessa/homekoiratutkimuksessa havaitut  seikat  sekä raportissa  annetun  risti riitaisen  toimenpidesuosituksen    toisaalta  silikonisauman   tukkimisestaja    toi saalta rakenteiden  avaamisesta  ja nykyaikaistamisesta,    hovioikeus   katsoo,  ettei ostajalle  ole kuntotarkastuksenlhomekoiratutkimuksen perusteella   syntynyt virhekohtien   1 ja 3 osalta erityistä  syytä ulottaa  tarkastusta   seikkoihin,  joiden tarkastaminen   olisi edellyttänyt  rakenteiden   avaamista  kylpyhuoneessa.

 

Venttiilien  asentamista  ja ilmanvaihdon   lisäämistä  koskevat  suositukset   ovat olleet yleisluonteisia.   Myöskään  näiden  rakennuksen   kosteudenhallintaa    koskevien  suositusten  perusteella  ostajalle  ei ole syntynyt  erityistä  syytä ryhtyä tarkastamaan   alapohjan  tai yläpohjan  kuntoa  tarkemmin.

 

Näin  ollen hovioikeus  katsoo,  toisin kuin käräjäoikeus   tuomion  sivulla  20, et tei ostaja ei ole laiminlyönyt  maakaaren  2 luvun 22 §:n 1 momentin  mukaista selonottovelvollisuuttaan  ja näin ollen hänellä  on oikeus  vedota  kanteessa  mai nittuihin  virheisiin.

 

Vooo  on kertomansa  mukaan  suorittanut  LVI-alan  perustutkinnon   ja tehnyt tämän jälkeen  pelkästään  maanrakennustöitä.  Hovioikeus   katsoo,  ettei hänellä  ole ollut sellaista  eritystä  asiantuntemusta,   joka  tulisi  ottaa huomioon   os tajan  selonottovelvollisuuden    laajuutta  arvioitaessa.

 

Kauppakirjan vastuunrajoitusta koskeva ehto

 

Maakaaren 2 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan ostajan 2 luvun 17-34 §:n mu kaisia oikeuksia voidaan rajoittaa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä taval la hänen asemansa poikkeaa laissa säädetystä.

 

Lain esitöiden mukaan vastuunrajoitusehtojen osalta edellytetään täsmällistä yksilöintiä, jotta ostaja tietää, mistä seikoista myyjä ei ota vastatakseen, ja voi arvioida sen merkityksen myös hinnasta sovittaessa (HE 120/1994 vp s. 45).

 

Edellä ostajan selonottovelvollisuuteen liittyvissä korkeimman oikeuden rat kaisuissa on ollut kyse myös siitä, milloin vastuunrajoitusehdosta on katsottu sovitun riittävän yksilöidysti. Ratkaisussa KKO 2004:78 katsottiin, että koska kauppakirjassa ei ollut yksilöidysti rajoitettu myyjän vastuuta nyt kysymykses sä olevien rakenteiden asianmukaisuudesta, oli ostajalla kauppakirjaan sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen estämättä oikeus vaatia kauppahinnan alennusta tällaisista kiinteistöllä olevassa omakotitalossa havaittujen rakennusvirheiden

ja niiden aiheuttamien vaurioiden johdosta. Ratkaisussa KKO 2009:31 kunto tarkastuksessa ei ollut todettu yläpohjan kosteusvauriota eikä sitä siten ollut myöskään raportin vioissaja  puutteissa yksilöity. Kauppakirjan vastuunrajoitusehdossa oli myyjän vastuu yksilöidysti rajoitettu vain raportista ilmeneviin virheisiin ja puutteisiin. Näin ollen kauppakirjassa ei ollut maakaaressa tarkoitetuin tavoin yksilöidysti sovittu myyjän vastuun rajoittamisesta yläpohjan kosteusvaurion osalta.

 

Korkein oikeus on antanut vastuunrajoitusehdon sitovuudesta myös ratkaisun KKO 2012:72, jossa päädyttiin ehdon sitovuuden osalta edellä mainittuihin ratkaisuihin verrattuna toisenlaiseen lopputulokseen. Tapauksessa osapuolet olivat kauppakirjaan otetulla vastuunrajoitusehdolla sulkeneet myyjän vastuun täysin pois rakennuksen osalta. Sanotun oli nimenomaisesti vahvistettu koske van myös sitä tilannetta, että rakennuksessa olisi jo todettujen virheiden ja puutteellisuuksien lisäksi piileviä ja laatunsa vuoksi erityisen haitallisia virhei tä. Tämän oli myös ilmoitettu tulleen otetuksi huomioon kauppahintaa alentavana tekijänä. Korkein oikeus katsoi, että yhdistys oli kauppakirjan allekirjoittaessaan ottanut tietoisen liiketaloudellisen riskin siitä, että rakennuksen korjaustarpeet osoittautuvat ennakkoarviointeja suuremmiksi. Jo niiden mukaan korjauskustannukset olivat nousseet yli kahden ja puolen miljoonan euron. Vastuunrajoituslausekkeen vaikutusta ei voitu pitää yhdistyksen kannalta yllättävänä ja kohtuuttomana. Tapauksessa merkitystä annettiin myös sille, että kyse oli elinkeinonharjoittajien välisestä kaupasta ja ostaja tunsi rakennuksen ja sen korjaustarpeet hyvin.

 

Käsiteltävänä   olevassa  tapauksessa  tehdyssä  homekoiratutkimuksessalkunto tarkastuksessa   havaitut  seikat ja annetut  suositukset  on kirjattu  sellaisenaan   os tajanja   myyjien  väliseen  kauppakirjaan.   Kauppakirjan   9 kohdan  mukaan  myy jät ja ostaja  ovat sopineet,  että "ostaja  ottaa tästä huolimatta  kiinteistön  ja rakennukset  vastaan  siinä kunnossa,  kuin ne ostajalle  esiteltäessä   olivat,  eikä myyjä  ole vastuussa  kyseisistä  vaurioista  tai niiden  rakenteille   tai muille  vas taaville  mahdollisesti   aiheuttamista  vahingoista.  Vaurion  arvo ja mahdolliset korjauskulut   on huomioitu  nyt maksetussa  kauppahinnassa."

 

Kttttuksen   kertomuksesta   ilmenee,  että laajennusosan   pesutilan  ja sen ala puolisen  kellarin  1 virheet  (virhekohdat   1 ja 3) eivät selity yksinomaan   raosta silikonisaumassa,   vaan vauriot  ovat pääosin  aiheutuneet  viemärivuodosta   ja pesuvesien  kulkeutumisesta   rakenteen  läpi. Ostaja  ei siten ole voinut  päätellä kuntotarkastus/homekoiratutkimuksessa mainittujen seikkojen perusteella,

että laajennusosassa   olisi laaja mikrobi-  ja lahovaurio.  Näin  ollen hovioikeus katsoo,  ettei kauppakirjassa   ole yksilöidysti  rajoitettu  myyjien  vastuuta  laajennusosan  pesutilojen  rakenteiden  asianmukaisuudesta.    Yleisluontoisilla    kosteuden ja ilmanvaihdon   hallintaan  liittyvillä  suosituksilla  myyjien  vastuuta  ei ole rajoitettu  myöskään  muiden  virhekohtien   osalta.  Ostajalla  on siten kauppakirjaan  sisältyvän  vastuunrajoitusehdon    estämättä  oikeus  vaatia  myyjiltä  kauppahinnan  alennusta  rakennuksessa   havaittujen  virheiden  johdosta.

 

Laatuvirhe

 

Asiassa  on seuraavaksi  arvioitava,  onko kiinteistössä   ollut laatuvirhe. Maakaaren  2 luvun  17 §:n mukaan  kiinteistössä   on laatuvirhe,  jos:

1) kiinteistö  ei ominaisuuksiltaan   ole sellainen  kuin on sovittu;

2) myyjä  on ennen kaupan  tekemistä  antanut  ostajalle  virheellisen   tai harhaan johtavan  tiedon  kiinteistön  pinta-alasta,  rakennusten   kunnosta  tai rakenteista taikka  muusta  kiinteistön  laatua koskevasta  ominaisuudesta   ja annetun  tiedon voidaan  olettaa  vaikuttaneen  kauppaan;

3) myyjä  on ennen kaupan  tekemistä  jättänyt  ilmoittamatta   ostajalle  sellaisesta tyypillisesti  myydyn  kaltaisen  kiinteistön  käyttöön  tai arvoon  vaikuttavasta   2 kohdassa  tarkoitetusta   ominaisuudesta,   josta  myyjä  tiesi tai hänen  olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin   voidaan  olettaa  vaikuttaneen   kauppaan;

4) myyjä  on ennen kaupan  tekemistä  jättänyt  oikaisematta   havaitsemansa   osta jan virheellisen  käsityksen  jostakin  kiinteistön  ominaisuudesta,   joka  vaikuttaa kiinteistön  sove1tumiseen  aiottuun  käyttöön;  tai

5) kiinteistö  salaisen  virheen  vuoksi  poikkeaa  laadultaan  merkittävästi   siitä, mitä myydyn  kaltaiselta  kiinteistöltä  voidaan  kauppahinta  ja muut  olosuhteet huomioon  ottaen perustellusti   edellyttää.

 

Ostajalla  on virheen  perusteella  oikeus hinnanalennukseen.

 

Virhekohdat 1ja  3 (laajennusosan saunaosasto ja sen alapuolinen kellari 1)

 

Asiassa on riidatonta, että kaupan kohteessa on ollut kanteessa yksilöity virhe kellarin kattolaudoituksen yläpuolella. Vooo on kuitenkin väittänyt, että Tmmmset ovat tienneet kellarin 1 katon laudoituksen Iaho- ja kosteusvaurioista vuoden 2006 kuntotarkastuksen perusteella. Kuntotarkastusraporttia ei ole Vooo mukaan hänelle toimitettu. Hovioikeus katsoo, että väitteellä ei ole merkitystä,  koska jos laudoituksessa   olisi ollut lahovaurioita,   Voooin olisi tullut havaita  ne ennen kauppaa.

 

Kyseessä  on salainen  virhe, jonka johdosta  ostajalla  on oikeus  saada hinnanalennusta.

 

Virhekohdat 2 ja 4 (talon vanhan osan maapohjainen kellari 2 ja tuulettuva alapohja)

 

A-Kuivaus  Oy:n tutkimusraportista    18.6.2014,  sen päivitetystä   lisätutkimusra portista  11.9.2014 ja Työterveyslaitoksen    analyysivastauksesta    30.6.2014  il menee,  että alapohjanja   kellarin  2 päällä  olevan  välipohjan  purueristeestä   ote tuista mikrobinäytteistä   on löydetty  useita  mikrobilajeja,   jotka  Asumisterveys oppaan  2009 (Sosiaali-  ja terveysministeriön   vuonna  2003  ilmestyneen   Asumisterveysohjeen   soveltamisopas,   s. 172) mukaan  luokitellaan   kosteusvau

rioon viittaaviksi  indikaattorimikrobeiksi.

 

A-Kuivaus  Oy/ Mtttttnen  on ottanut kaikkiaan  neljä materiaalinäytettä,    joista kolme  on otettu talon vanhasta  osasta. Näytteet  on Mtttttsen  kertoman  mukaan otettu alapohjastalvälipohjasta    alakautta  siten, että rakenteen   alapinnan  lautaan ja pahviin  on ensin tehty aukko, jonka jälkeen  kaikkiaan  noin  30 senttimetrin purueristekerroksesta    on otettu  10-15 senttimetriä  pois. Näytteet  on tämän j äl keen otettu purueristeen  keskivaiheilta.   Mtttttsen  mukaan  näytteenottotapa    on ollut oppaiden  ja ohjeiden  mukainen  tapa.

 

Virolainen  on kertonut,  että A-Kuivaus  Oy on yrityksenä  hyväksytty   Lahden kaupungilla  ulkopuoliseksi   asiantuntijaksi  ja että myös yrityksen  näytteitä  otta vat henkilöt  on hakemuksentekovaiheessa     hyväksytetty.   Lahden  kaupungilla A-Kuivaus  Oy:tä on pidetty  vuosia  luotettavana  toimijana.

 

Hovioikeus  toteaa,  että Mtttttnen  on tehnyt A-Kuivaus   Oy:llä  runsaat  seitsemän vuotta kosteuskartoituksia   ja tutkimuksia   sekä vastannut  kartoitus-  ja kui vauspuolen  työnjohdosta.   Lisäksi  hän on parhaillaan  kouluttautumassa  rakennusterveysasiantuntijaksi.    Näillä  perusteilla  ja ottaen  huomioon  Virolaisen  A Kuivaus  Oy:n luotettavuudesta   kertoman,  hovioikeus  pitää  Mtttttsen  käyttämää näytteenottotapaa   asianmukaisena.   Koska  purueristeestä   otetuista  mikro binäytteistä  on todettu  nimenomaan   sellaisia  kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, jotka  eivät ole ulkoilmamikrobeja,    ei sillä, että mikrobinäytteet    on otettu

alakautta  alapohjasta,  jossa  on myös ulkoilmamikrobeja,    ole merkitystä.

 

Otettujen  materiaalinäytteiden    mikrobiologinen   analysointi  on tehty  suoraviljelymenetelmällä    Työterveyslaitoksella.    Virolaisen  kertoman  mukaan  suoraviljelymenetelmä   on ollut valtakunnallisesti   jo vuosia  käytetty  ja hyväksytty   menetelmä.  Nyttemmin  myös  asurnisterveysasetuksen    20 §:n soveltamisohjeen mukaan  mikrobikasvu   todetaan  ensisijaisesti  rakennusmateriaalista     laimennossarja- tai suoraviljelymenetelrnällä    ja mikroskopoimalla    tehdyllä  analyysillä. Rakennusmateriaalissa    voidaan  katsoa  esiintyvän  mikrobikasvustoa,    kun suo raviljelyllä  materiaalinäytteessä   havaitaan  elinkykyisiä   sieniitiöitä  ja/tai  aktinomykeettejä   runsaasti  (+++/++++).   Lisäksi  suoraviljelyn   tulokset  voivat  vii tata mikrobikasvustoon    silloin, kun mikrobeja  on kohtalaisesti   tai niukasti, mutta  lajistossa  on kosteusvaurioindikaattoreita     (Valviran  ohje  8/2016,  s. 3 ja

8-9). Edellä  mainituilla  perusteilla  hovioikeus  pitää näytteenottotavan    lisäksi myös käytettyä  suoraviljelymenetelmää    hyväksyttävänä   ja luotettavana   mikrobinäytteen analysointitapana.

 

Hovioikeus katsoo, toisin kuin käräjäoikeus tuomion sivulla 25, että käytetyt tulokset ja analysoinnit ovat luotettavampia kuin vastaavasti Gtttttin ja Jtttt näkemykset, koska heillä ei ole asumisterveysalan koulutusta ja pätevyyttä. Näin ollen asiassa on näytetty, että koko talon vanhan osan alapohjan ja kellarin 2 päällä olevan välipohjan purueriste on mikrobivaurioitunut.

 

Mtttttnen, Jtttnen ja Kttttus ovat katsoneet, että mikrobi- ja lahovauriot ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Mikrobivauriot ovat siten olleet olemassa jo kaupantekohetkellä eivätkä vauriot ole voineet syntyä käräjäoikeuden katso min tavoin ilmanvaihtoa koskevien suositusten laiminlyönnin seurauksena, joskin tämä on saattanut nopeuttaa vaurioiden etenemistä. Se, ettei homekoira ole kuntotarkastuksen / homekoiratutkimuksen yhteydessä merkinnyt hometta, ei Grörunaninkaan kertomuksen mukaan tarkoita sitä, että kohteessa ei sitä voisi olla.

 

Kiinteistössä on tehty merkkisavukoe vain kellarin 2 päällä, jonka mukaisesti on osoitettu, että kellarin 2 kohdalta on ilmayhteys sisätiloihin. Kuitenkin niin Mtttttsen, Kttttuksen kuin Jtttsenkin kertomusten perusteella korvausil maa pääsee rossipohjan rakenteista rakennuksen sisätiloihin myös rakenteen läpi. Näin ollen hovioikeus katsoo, että alapohjan purueristeen mikrobivaurio aiheuttaa terveystarkastaja Virolaisen tarkastuspöytäkirjassa todetulla tavalla terveyshaittaa rakennuksen sisätiloissa.

 

Ottaen huomioon kiinteistön kunnosta ennen kauppaa saadut tiedot ja kunto tarkastuksenlhomekoiratutkimuksen havainnot Voooilla on ollut oikeus olettaa, että kohde soveltuu asumiskäyttöön. Mikrobivaurioista aiheutuvan ter veyshaitan vuoksi rakennusta ei voida käyttää asuintarkoitukseen ennen kuin virheet on korjattu. Koska kiinteistöä ei voi käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on ostettu, kiinteistö poikkeaa salaisen virheen vuoksi laadultaan merkittä västi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä on voitu kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Ostajalla on oikeus saada salaisen virheen perusteella hinnanalennusta.

 

Virhekohta 5 (Yläpohja)

 

Asiassa on riidatonta, että piippujen ympärillä on muutamia lahovaurioituneita lautarakenteita. Kttttuksen lausunnon ja kertomuksen perusteella asiassa on selvitetty, että myös ullakkotilojen ja vesikaton alapuolisissa puurakenteissa on lahovaurioita, joita ei ole korjattu tai uusittu vesikatteen uusimisen yhteydessä. Kttttuksen mukaan vauriot tulee korjata.

 

Gtttttin ja Jtttsen mukaan painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilmavirtaus on alhaalta ylöspäin eivätkä yläpohjan mikrobit voi päästä huone ilmaan. Jttt sen mukaan yläpohjan vauriot voi korjata vasta vesikaton uusimisen yhteydes sä. Tähän nähden Kttttuksen kertomuksesta ei luotettavasti ilmene, miten mikrobit pääsisivät kulkeutumaan huoneilmaan. Hovioikeus katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että yläpohjan mikrobivaurio aiheuttaisi terveyshaittaa sisätiloissa.

 

Koska yläpohjan vauriot eivät vaikuta kiinteistön käyttöön ja asumiseen eivätkä edellytä välitöntä korjaamista, kiinteistö ei ole yläpohjan osalta poikennut salaisen  virheen  vuoksi  laadultaan  merkittävästi   siitä, mitä myydyn  kaltaiselta kiinteistöitä   on voitu perustellusti   edellyttää.  Näin  ollen ostajan  hinnanalennus vaatimus  hylätään  tältä osin lukuun  ottamatta  myyjien  lahovaurioituneiden lautojen  korjaamisesta   myöntämää  200 euron määrää.

 

Laatuvirheen seuraamukset

 

Edellä on katsottu, että kaupan kohteessa on ollut virhekohtien 1-4 mukainen salainen virhe, jonka johdosta ostajalla on oikeus saada myyjiltä hinnanalen nusta. Lisäksi virhekohdan 5 osalta myönnetyt lahonneet laudat tulee uusia.

 

Maakaaren 2 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan hinnanalennus määrätään vä hentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupanteko hetkellä.

 

Myyjät ovat myöntäneet virhekohtien 1 ja 3 osalta kohtuulliseksi korvaukseksi

10.000 euroa ja virhekohdan 5 osalta 200 euroa. Myyjät eivät ole kuitenkaan esittäneet vastanäyttöä korjauskustannusten määrästä.

 

Ostaja on vaatinut hinnanalennusta 95.247,46 euroa. Vaatimus perustuu Kurteliuksen laatimaan korjauskustannuslaskelmaan, jossa on huomioitu tasonpa rannus. Muun näytön puuttuessa hovioikeus hyväksyy korjauskustannuslaskelman hinnanalennuksen pohjaksi. Kun hinnanalennusvaatimuksesta vähennetään yläpohjan korjauskustannukset 22.884,37 euroa, josta on myönnetty 200 euroa, myyjien tulee suorittaa ostajille hinnanalennusta yhteensä 72.563,09 eu roa.

 

Oikeudenkäynnin kustannukset

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:stä ilmenevän pääsäännön mukaan asian osainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Vastaavasti jos alemman tuomioistuimen päätök seen haetaan muutosta, velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut ylemmässä tuomioistuimessa on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n mukaan määrät tävä sen mukaisesti, mitä muutoksenhakumenettelyssä on tapahtunut ja onko asianosainen voittanut vai hävinnyt muutoksenhaun.

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asian osaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Tätä on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauk sessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oi keudenkäyntikulujen määrään.

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n mukaan tuomioistuin voi viran puo lesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää, jos asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeuden käyntikulut huomioon ottaen oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta.

 

Voooin valitus on hovioikeudessa hyväksytty lukuun ottamatta suurinta osaa virhekohtaan 5 kohdistuvasta vaatimuksesta. Tältä osin vaatimuksen hyväksymättä jäänyt osa ei ole koskenut ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Lisäksi hovioikeus katsoo, että asia on ollut vastuunrajoitusehtoa koske van tulkinnan osalta siinä määrin epäselvä, että Tmmmsilla on ollut perusteltu aihe oikeudenkäyntiin. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo kohtuulliseksi velvoittaa Tmmmset yhteisvastuullisesti korvaamaan puolet Voooon oikeudenkäyntikuluista sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Oikeudenkäyntikulujen määrä on ollut riidaton.

 

Tuomiolauselma

 

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan lukuun ottamatta asianajaja Jlle valtion varoista maksettua määrää.

 

Risto Vooo vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta valtiolle ja Tuomasille.

 

Harmaja J Tmmmnen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Risto Voooille hinnanalennuksena 72.563,09 euroa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisine tuottokorkoineen kaupantekopäivästä 27.9.2013 lukien haasteen tie doksi antamiseen 12.6.2015 saakka ja siitä lukien korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen.

 

Lisäksi Harmaja J Tmmmnen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Risto Voooille korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa

14.933,55 euroaja  hovioikeudessa 4.741,20 euroa eli yhteensä 19.674,75 eu roa, korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamisesta lukien.

 

Valtion varoista maksetaan asianajaja PJlle palkkioksi H Tmmmsen avustamisesta hovioikeudessa 1.333,20 euroa, korvaukseksi kuluista 24,19 euroa sekä arvonlisäveron määrä 325,77 euroa eli yhteensä 1.683,16 euroa.

 

Valtion varoista maksetaan asianajaja Jlle palkkioksi J Tmmmsen avustamisesta hovioikeudessa 1.333,20 euroa, korvaukseksi kuluista 24,19 eu roa sekä arvonlisäveron määrä 325,77 euroa eli yhteensä 1.683,16 euroa.

 

Muutoksenhaku

 

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta  oikeudelta valittamal la vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka  ilmenevät oheises ta valitusosoituksesta,  myöntää valitusluvan.

 

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.10.2016.

 

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos  Tuomo K. hovioikeudenneuvos  Aki R. hovioikeudenneuvos  Lolita T.

Valmistelija:

viskaali Marleena T.

Ratkaisu on yksimielinen.

 

 

 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN  KÄRÄJÄOIKEUS

1.osasto/1

Rautatienkatu 2, PL 3

 

 

TUOMIO

15/16587

15101 LAHTI

9.12.2015 

L 15/7015

 

 

Kantaja

Vooo, R-P

 

Vastaaja                        

Tmmmnen, J

Tmmmnen, H

 

Asia

Kiinteistöä koskeva riita

 

Vireille

2.6.2015

 

Riidattomat taustatiedot

 

Riidan kohteena on vuonna 1946 rakennettu ns. rintamamiestalo. Laajennusosa on rakennettu vuonna 1978.

 

Kantaja Vooo on käynyt kiinteistöllä ennen kauppaa useita kertoja yleisissä  esittelyissä  ja yksityisillä  näytöillä.

 

Kohteessa  on suoritettu  kuntotarkastus   ja homekoiratutkimus Kymen Home-etsintä/   Jussi  Gttttnin  toimesta   18.9.2013.

 

Myyjä/vastaaja   J P Tmmmnen  ja ostaja/kantaja    Vooo   ovat olleet  paikalla  kuntotarkastusta   suoritettaessa.    Myyjä  ja ostaja  ovat tutustuneet   kuntotarkastuksesta   laadittuun  raporttiin. Raportin  yhteenvedossa   on tuotu esille  keskeiset   havainnot   vioista  ja suositukset  toimenpiteiksi.

 

Risto Vooo  on 27.9.2013  päivätyllä  kauppakirjalla    ostanut  H ja J Tmmmselta   Lahden  kaupungin  Launeen  kaupunginosassa korttelissa  1228 sijaitsevan  tontin  N:o xx sillä  olevine  rakennuksineen, kiinteistötunnus  398-24-1228-38,   osoitteessa   Nikkilänkatu   xx,  Lahti.

 

Kauppakirjassa   on sovittu  kiinteistöllä  sijaitsevan   rakennuksen   kunnosta. Kauppakirjassa   on vastuunrajoitusehto.

 

Kauppahinta   on ollut  154 000 euroa.  Kiinteistön   hallinta  on siirtynyt ostajalle  1.10.2013.

 

Rakennuksessa   on 10.10.2013  havaittu  putkivuoto.   Vuodon   selvittelyn yhteydessä   rakennuksessa   on havaittu  lahovaurioita,    minkä  johdota rakennuksessa   on teetätetty  tutkimuksia.

 

Kanne

 

Vaatimukset   Risto-Pekka Vooo on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajalIe hinnanalennuksena

95.247,46 euroa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisine tuottokorkoineen kaupantekopäivästä 27.9.2013 lukien haasteen tiedoksi antamiseen

saakka ja siitä lukien korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen maksupäivään asti.

 

Vickolm on vaatinut lisäksi, että vastaajat velvoitetaan  korvaamaan hänen asianosais- ja oikeudenkäyntikulunsa 29.867,09 euroa laillisine korkoineen.

 

Perusteet

 

Kiinteistön  kauppaa  rasittaa  maakaaren   2 luvun  17 §:ssä  tarkoitettu laatuvirhe

 

A-Kuivaus Oy / Mikko Mtttten, Kalle Atttto on 18.6.2014 suorittanut rakennuksessa rakennusteknisen kuntotutkimuksen . Kaikissa otetuissa materiaalinäytteissä on havaittu vahva viite vauriosta.

 

Lisäksi kohteessa on suorittanut tutkimuksia Insinööritoimisto  Tehokas / Väinö Kttttus, jonka suorittamista tutkimuksista on laadittu 22.10.2014 päivätty tutkimusraportti sekä korjauskustannuslaskelma .

 

 

Kaupan kohteessa todetut laatu virheet :

 

1. Kellari 1 (laajennusosan alapuolinen, pesutilojen alla oleva kellaritila

 

Kuntotarkastusraportissa ja kauppakirjassa viitatulla silikonisauman raolla ei ole syy-yhteyttä lahovaurioihin.

 

Kellarissa todettiin laaja mikrobi- ja lahovaurio, joka tulee korjata. Vaurioita on havaittu eristeissä, välipohjan puurakenteissa ja seinien puurakenteissa.

 

Laajennusosan alapuolisen kellaritilan välipohjan eristeissä sekä puurakenteissa on havaittu näkyvä mikrobivaurio.  Puu rakenteissa on silminnähtävää laho- ja mikrobivaurioita.

 

Rakenteet eivät ole olleet nähtävissä rakennuksen ennakkotarkastuksessa. Lisäksi kellarin ja laajennuksen alapohjaeristeessä havaittiin vaurio myc

näkyvän vauriokohdan ulkopuolella. Vaurio todettiin purueristeestä otetulla mikrobinäytteellä, jossa havaittiin useita kosteusvaurioon

viittaavia mikrobeja. Mikrobit voivat kulkeutua huoneilmaan.

 

Saunaosaton päädyssä betoniportaiden alapäässä on vanha kaivo sadevesien poistoa varten. Poistoputki on johdettu virheellisesti saunaosaston alle kellaritilaan , jossa ei ole lattiaa.

 

2. Kellari  2 (Alkuperäisen rakennusosan a/apuolinen kellari)

 

Kellaritila on maapohjainen. Maapohjaa vasten on orgaanista materiaalia, joka on vaurioitunut maaperästä tulevan kosteuden seurauksena ja nostaa kellaritilan mikrobitasoa. Mikrobit kulkeutuvat luukun kautta asuintiloihin.

 

Kellarin ja eteisen välipohjan eristeessä havaittiin mikrobivaurio.  Mikrobit voivat kulkeutua huoneilmaan ilmavirtausten mukana.

 

Kellarin seinärakenteissa havaittiin ulkopuolisen kosteusrasituksen ja kapillaarisen kosteudennousun aiheuttamaa kosteutta.

 

Kellarin ja eteisen välipohjan mikrobivaurio tulee korjata.

 

3. Sisätilat - saunaosasto ja ruokailutilan lattia

 

Saunaosasto I pesutila sijaitsee kellarin 1 yläpuolella.  Kun kellarin ja saunaosaston välipohja tulee uusia, tulee uusittavaksi myös välipohjan yläpuolella olevat saunaosaston runkorakenteet , mikä edellyttää pintarakenteiden uusimista.

 

Vedeneristyksen liitos kaivoon on osittain puutteellinen.  Pesuhuoneen ja saunan alapuoliset puurakenteet ovat vaurioituneet.

 

Saunassa laatan ja paneeiin rajakohta on tiivis eikä paneeiin taustalla ole tarvittavaa ilmarakoa.

Saunan  viemäri  vuotaa  pesutiloja  käytettäessä.

 

Ruokailutilassa   on havaittu  useita  pintamateriaaleja    päällekkäin

 

4. Alapohjan tuuletustila (Olohuoneen, ruokahuoneen ja keittiön alapuoli)

 

Olohuoneen, ruokahuoneen ja keittiön alapuolinen alapohja on tuulettuva. Alapohjan tuuletustilassa on runsaasti orgaanista jätettä. Lisäksi tuuletustilassa on puun kanto. Kostuessaan maaperän päällä oleva jäte vaurioituu, jolloin mikrobitaso nousee merkittävästi. Alipaineen seurauksena mikrobit kulkeutuvat huoneilmaan .

 

Tuuletustila on kostea ja kosteus tiivistyy lämpimänä vuodenaikana rakenteisiin.

 

Tuuletustilassa olevan uunin perustusta vasten on puurakenteita , jotka ovat vaurioituneet.

 

Alapohjan purueristeestä otetussa materiaalinäytteessä  havaittiin useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja, mikä osoittaa eristeen vaurioituneen.

 

Mikrobit voivat kulkeutua huoneilmaanilmavirtausten mukana. Alapohjaan ei ollut pääsyä ennakkotarkastuksessa .

Materiaalinäytteiden perusteella havaitut mikrobivauriot ovat syntyneet pääosin vuosien saatossa toimimattomien rakenneosien seurauksena.

 

5. Vesikatto I yläpohja

 

Ullakkokotilojen ja vesikaton alapuolisissa puurakenteissa ja piippujen ympärillä olevissa puurakenteissa on lahovaurioita.

Yläpohjan purueriste on kiinni reuna-alueilla kattorakenteissa. Kauppaa tehtäessä on annettu tieto, että yläpohjan puurakenne on

korjattu ja peltikatto on uusittu.

 

Yläpohja ollut niin ahdas, ettei päästy tarkastamaan kauppaa tehtäessä.

 

Korjaustoimenpiteet ja -kustannukset

 

Väinö Kttttus on suorittamiensa tutkimusten perusteella laatinut arvion korjauskustannuksista. Laskelma sisältää seuraavat kustannuserät:

 

Purkutyöt:

- RakennuUaminenja valvonta (suunnittelu, työnjohto ja tarkastukset)

- Ryömintätilan puhdistus

- Purkutyöt (kiintokalusteet 1. krs., saunaosaston purkutyöt kalusteineen ja pintarakenteineen )

- Alaohjauspuun ja rungon alaosan tarkastus

- LVIS-purkutyöt

 

Korjaustyöt:

_Alapohjarakenteiden korjaus (asunto-osa, takkahuone,  saunaosasto jc

kuisti)

- Maapohjan kunnostus

- Alakerran latlioiden pintarakenteet, kiintokalusteiden asennus,

siivoustyöt ja aputyöt

- Vesikattorakenteiden korjaus

- LVIS-työt

 

Purku- ja korjauskustannuksetjakaantuvat  seuraavasti:

 

Kohta 1: 15.228,19 euroa. Kohta 2: 7.104,23 euroa Kohta 3: 14.631,50 euroa

Kohta 4: 36.862,20 euroa (28.416,91 euroa + 8.445,29 euroa)

Kohta 5: 22.884,37 euroa

 

Mahdollinen tasonparannus on esitetyissä summissa huomioitu. Rakennuttaminen ja valvonta 4.471,94 euroa

Korjauskustannus on yhteensä 96.710,49 euroa. Kun tähän lisätään rakennuttamisen ja valvonnan kustannukset yhteissumma on

101.182,43 euroa.

 

Terveyshaitta

 

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysissä on todettu, että kaikki näytteet sisälsivät useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteissä havaitut pitoisuudet ylittävät sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysoppaassa määrittelemät raja-arvot. Kyseisten mikrobien tiedetään aiheuttavan hajuhaittoja rakennuksessa sekä oireita tiloissa oleskeleville ihmisille. Altistus kyseisille mikrobeille voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja. Asukkailla on ollut oireitua.

 

Lahden kaupungin terveystarkastaja on lausunnossaan  28.7.2014 todennut, että asunnossa havaittu kosteus- ja mikrobivaurio voi aiheutta asukkaille terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettuja terveydellisiä haittoja. Asunnossa oleskelua tulee välttää.

 

Jotta terveyshaitta saadaan poistettua, tulee toimimattomat rakennusosat korjata toimiviksi sekä mikrobi- ja lahovaurioituneet rakenneosat poistaa ja asianmukaisella tavalla korjata.

 

Kuntotarkastus ja kohteesta saadut tiedot

 

Rakennuksessa on ennen kauppaa suoritettu kuntotarkastus ja homekoiratutkimus 18.9.2013. Kymen Home-etsinnän raportista ei ilmene,  että rakennuksessa olisi kohdissa 1 - 5 tarkoitetut virheet ja korjaustarpeet.

 

Myöskään kauppakirjassa ei ole kyseisissä kohdissa olevia virheitä yksilöity eivätkä virheet muutoinkaan ole tulleet ostajien tietoon ennen kauppaa.

 

Kuntotarkastusraportista ei ole ilmennyt, että rakenteissa olisi epäilty olevan vaurioita. Kantajille ei ole syntynyt erityistä selonottovelvollisuutta.

 

Kantajat ovat kuntotarkastusraportin perusteella olleet siinä käsityksessä, että rakennuksessa tulee tehtäväksi tavanomainen kylpyhuoneremontti.

 

Vastaajat ovat salanneet kantajilta tiedossaan olevan kosteus- ja lahovaurion. Vastaajat ovat laiminlyöneet kertoa kauppaa tehtäessä kantajille, että kylpyhuoneen alla kellarissa on ollut kosteutta ja lahoa jo vuonna 2006.

 

Vastaus

 

Kiistäminen

 

Oikeusapupäätös

 

Perusteet

 

H ja J Tmmmnen  ovat vaatineet, että kanne hylätään ja kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa 13.109,88 euroa laillisine korkoineen.

 

H Tmmmselle on myönnetty oikeusapua 55 %:n omavastuulla 15.6.2015-31.8.2015 ja 0 %:n omavastuulla 1.9.2015 lukien. JTmmmselle on myönnetty oikeusapua 0 %:n perusomavastuulla15.6.2015 lukien. H ja J Tmmmsen avustajana toimii asianajaja P J.

 

 

Vastaajat kiistävät korjausten laajuuden perusteet ja määrät.

 

Tmmmset ovat asuneet rakennuksessa 2006 - 2013 eli 7 vuotta ilman mitään ongelmia. Mitään kosteusvaurioita he eivät ole havainneet.

 

 

Vooo oli tullut tietoiseksi kosteatilojen vioista ja ottanut vastuulleen niiden korjauskustannukset myös rakenteiden osilta.

 

Asuintilojen sisäilmassa ei ole ollut terveyshaittaa .

 

Asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä eri rakennusosien korjauskustannuksista. Vanhoja purueristeitä ei ole tarvetta vaihtaa vaar järjestää ilmanvaihto oikein toimivaksi. Korjauskustannukset  ovat erittelemättömiä ja vähäisiä eivätkä oikeuta hinnanalennukseen .

 

Kiinteistön pyyntihinta on ollut 160.000 euroa, joka on ollut alhainen johtuen asunnon kunnosta ja erityisesti pesutilojen kunnostustarpeesta  . Kauppahinta on ollut varsin edullinen alueen hinta-tasoon  nähden.

 

Kantajan  väittämät  laatuvirheet:

 

1. Kellari 1 eli kylpyhuone ja sen a/apuoliset rakenteet

 

Kyseessä on sama alue, mikä on homekoiran merkitsemä ja mikä on mainittu kauppa kirjassa. Kyseinen kuntotarkastuksessa  havaittu vuotokohta on vaurioittanut kylpyhuoneen alapuolisia rakenteita. Kuntotarkastuksessa on kehotettu avaamaan ja uusimaan kylpyhuonee rakenteet. Kauppakirjaan on kirjattu samat kohdat ja myyjän vastuunrajaus näiden vikojen osalta.

 

Kuntotarkastuksen perusteella on ollut selvää, että kylpyhuoneen rakenteisiin on päässyt kosteutta ja ne joudutaan uusimaan.  Joka tapauksessa ostajan olisi tullut ryhtyä tarkempiin selvityksiin esim. asiantuntijan hankkimiseen asian selvittämiseksi,  mikäli tämä oli jäänyt homekoiratutkimuksesta epäselväksi. Kylpyhuone olisi ikänsäkin puolesta n. 13 vuotta vaatinut peruskorjauksen.

 

Myyjillä ei ole ollut tietoa putkivuodosta. Putkivuoto on tapahtunut samalla alueella mitä edellä on käsitelty. Putkivuoto on ilmeisesti kuitenkin vähäisempi tekijä kuin kosteuseristyksen vuoto homekoiran osoittamasta paikasta. Rakenteiden kosteusvaurioituminen  on selvinny ostajalle jo ennen kauppaa pesutilassa , eikä kaupan jälkeen havaittu putkivuoto muuta tilannetta. Vaurio ja korjausalue on edelleen sama. Koko pesutilan peruskorjaamiseen myös rakenteiden  (välipohjan puurakenteet ja eristeet) on tullut varautua annettujen tietojen pohjalta. Putkivuoto on riidattomasti aiheuttanut vuosien kuluessa alapohjan vaurioitumista, mutta tämä on tullut ilmi kaikille vasta kaupantekemisen jälkeen eikä poista myyjän vastuunrajoitusta ja siitä johtuvaa vapautumista pesutilan kokonaiskorjauskustannuksista.

 

Myyjä on lisäksi nimenomaisesti kauppakirjassa rajoittanut vastuutaan sillä tavoin yksilöidysti kuin MK 2:9.2§ edellyttää. Ostaja on tiennyt vuodosta (reikä lattia- ja seinärajassa) ja sen korjaustarpeesta jossain vaiheessa ja kauppakirjaan on kirjattu "eikä myyjä ole vastuussa kyseisistä vauriosta tai niiden rakenteille tai muille vastaaville mahdollisesti aiheuttamista vahingoista". Jos katsottaisiin että rajaus ei ole riittävästi yksilöity poistaisi ostajan tietoisuus joka tapauksessa myyjän vastuun. Ostaja on ottanut riskin ko. tiedoilla pesutilojen alueen kunnosta.

 

2. Kellari 2 eli vanhan rakennusosan (eteinen, oh, keittiö, ruokahuone)

a/apuolinen osa

 

Kyseessä on tyypillinen ns. rossipohjarakenne, jossa kellarissa on maapohja, joka sisältää orgaanista materiaalia. Kellari tuulettuu hormin ilmanvaihtoaukon kautta ulos painovoimaisesti. Korvausilmaa kellari sa ilmanvaihtoaukkojen kautta. Talvisin nämä pidetään kiinni pakkasten aikana, mutta muulloin ne on pidettävä auki. Tässä kellarissa oli tehostettu poistoilmatuuletin kosteudentunnistimella.  Huoneiston ilmanpaine on järjestettävä siten, että huoneistoon tuodaan korvausilmaa ikkunoiden tai korvausilmaventtiilien kautta ja se poistetaan wc/pesuhuoneiden kautta. Näin välipohjan (lattiarakenteen) alapohjan mikrobit eivät siirry sisäilmaan vaan tuulettuvat ulos kellarin

kautta.

Kantaja  on ottanut  mikrobinäytteitä   välipohjan   purueristeistä    eteisen, keittiön  ja olohuoneen  purueristeestä.

 

Ottaen  huomioon  että kyseessä  on n. 70 v. vanhat  purueristeet   on hyvin mahdollista  että niistä löytyy mikrobeja.   Kosteutta  ei ole  havaittu.   Mitään merkkejä  kosteusvaurioituneista    rakenteista  ei ole.  Mikrobeilla   eristeessä ei ole kuitenkaan  merkitystä  asumiselle,   koska  ilmanvaihto   ja

ilmanpaineet   on säädettävä  siten kuin edellä  on esitetty.   Sama  asia  on

esitetty  kuntotarkastuksessa   ja kauppakirjassa   . "Suositellaan asennettavaksi   korvausilmaventtiilit    kaikkiin  tiloihin  pl. kosteatilat   ja keittiö.  Kellaritiloissa  suositellaan   koneellisen   ilmanpoiston   pitämistä jatkuvatoimisena,   joka tehostetaan   kosteuden  ylittäessä   70%."

 

Kellarissa  oleva puuaines  voidaan  poistaa,  jos siihen  nähdään   olevan aihetta.  Tämäkään  ei ole laatuvirhe,   koska  alapohjasta   ei normaalistikaan   saa päästä  ilmaa asuintiloihin  . Maanvaraisessa kellarissa  on muutenkin  puurakenteita  , joissa  varmuudella   on kosteusvaihteluista   ja iästä johtuen  mikrobeja.   Kaikissa  70-vuotta vanhoissa  rintamiestaloissa   on mikrobeja  alapohjassa   ja  ns.  peruna

kellareiden  kylmissä  eristämättömissä   tiloissa.  Kysymys  on ilmanvaihdon (painesuhteiden)   hallinnasta  ja rakenteiden   erityisesti   aukkojen  ja reunojen  tiiviydestä.  Asuintiloihin   pitää tulla oikeassa   suhteessa korvausilmaa.   Se poistuu  poistoilmakanavien    kautta  keittiössä  ja wc/pesuhuoneissa.    Kellarin  poistoilman   määrää  ei voi suunnittelematta lisätä ja ilman että huolehditaan  korvausilman   saamisesta.    Ennen kauppaa  asuntilojen  sisäilmassa  ei ollut mitään  mikrobeja.   Mikrobeja   on ulkona,  reunatiloissa  ja sisätiloissa  ja se on normaalia.   Kysymys  on siitä, mikä  niiden määrä ja suku on. Sisätiloista  tai sisäpinnoista   ei ole löydetty mikrobikasvustoa   vaan ainoastaan  ulkotiloista  ja ulkopinnoista,    pesutiloja lukuunottamatta.

 

3. Sisätilat - saunaosastoja ruokailutilan lattia

 

Kysymys on näiltä osin samasta pesutilan vaurioitumisesta  mistä edellä on ollut puhetta. Kauppakirjassa on sovittu myyjän vastuunrajoituksesta näiltä osin. Ostaja on tiennyt joutuvansa korjaamaan pesutilat saunoineen ja uusimaan alapohjan rakenteita.

 

 

Ruokailutilan pintamateriaaleja on useita päällekkäin,  mutta se ei ole virhe.

 

4. Alapohjan tuuletustila

 

Alapohjassa oleva irtonainen maa- ja puuaines voidaan tarvittaessa poistaa. Kysymys on ilmanvaihdon ja painesuhteiden hallinnasta siten, että ilma ja kosteus siirtyyalapohjasta  rakennuksesta poispäin. Alapohjan tuuletuspohjassa on normaalisti korkeat mikrobilukemat.

 

Kyse on mikrobien määrästä ja lajeista sisäilmassa.

 

Huoneiston ilmanpaine on järjestettävä siten, että huoneistoon tuodaan korvausilmaan ikkunoiden tai korvausilmaventtiilien kautta ja se

poistetaan wc/pesuhuoneiden kautta, joka on todettu ennen kauppaa tehdyssä kuntoarviossa.

 

5. Vesikatto / yläpohja

 

Lahovaurioita ullakolla ei ole yksilöity. Piipun juuressa ollut vuoto on aikoinaan korjattu. Mikäli siihen on jäänyt lahonneita puuosia ne voidaa helposti samoin kuin eristeet uusia palovillaeristeillä.  Kustannukset oval n. 200 euroa.

 

Piipun juuren ympärille on jäänyt lahonneita vanhan kattorakenteen puunosia n. 1 m2. Kyseessä on ullakkotilassa oleva kuiva laho, josta ei aiheudu sisätiloihin ilmavirtausta eli ei ole terveys haitta . Se voidaan tarvittaessa poistaa. Lahokohta on riidaton ja olisi ollut ennakkotarkastuksessa havaittavissa avaamalla piipun juuren vieressä oleva kattoluukku ullakolle.

 

Vesikaton tuuletuksesta on mainintoja jo G. raportissa.

 

 

Korjauskustannukset

 

Korjaamisessa tulee huomioida rakennuksen hinta ja ikä, johon ostajan on tullut varautua kaupantekohetkellä . Myyjä on tehnyt tästä vastuunrajauksen.

 

Mikäli korjausperuste tulee hyväksytyksi vastaaja myöntää määristä:

1. Pesuhuoneen ja saunan kosteuseristeiden,  pintojen sekä LVI:n osalta

8.000 euroa, josta tulee tehdä tasonparannus/eduntasoitus/ikäalennus

80 % jolloin hinnanalennuksen määräksi jää 1.600 euroa ja

vaurioituneista  rakenteista hinnanalennusta 4.000 euroa (0 %

tasonparannus, koska kiinteitä rakenteita) eli yhteensä 5.600 euroa.

2. Virheiden "orgaanisen materiaalin poistaminen"  korjaamisesta 200

euroa. Eristeen vaihtaminen on mukana kohdan x kokonaissummassa . Kellarin "ulkopuolisen kosteusrasituksen ja kapillaarisen kosteudennousun aiheuttama kosteus" osalta hinnanalennus on 0 euro sillä se poistetaan tuuletusta lisäämällä.

3. Virheiden korjaukset sisältyvät kohtaan 1. Erikseen ruokailutilan pintamateriaalien poistamisesta 400 euroa.

4. Orgaanisen jätteen maanpinnalta ja keskellä olevan hormiperustukse ympäriltä poistamisesta 2.000 euroa. Eristeiden poistamisesta ja uudelleen asentamisesta koko rakennuksessa  10.000 euroa alapohjasta, josta tasonparannus/eduntasoituslikäalennus   60 vuotta I

80% huomioiden jää hinnanalennusta 2.000 euroa.

5. Vesikatto piipun ympäristön korjaus 200 euroa.

 

Rakennuttaminen ja valvonta 5 % määrästä.

 

Tervevshaitta

 

Asuintiloissa ei ole terveyshaittaa. Pesutilan mikrobivaurioituneet rakenteet tulee jossain vaiheessa korjata. Myyjä ei vastaa näistä kauppakirjan vastuunrajauksen ja ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden perusteella. Kuten terveystarkastajakin on todennut, talon ilmanvaihto on puutteellinen ja tulee tarkastaa.  Tähän kiinnitettiin jo homekoiraraportissa huomiota.

 

Kohteesta saadut tiedot

 

Aikaisemmassa kuntoarviossa viitattiin kellarin alapuoleisessa laudoituksessa olleeseen pieneen lahovaurioon,  mutta mitään rakenteita ei ollut milloinkaan avattuna, jonka johdosta koko pesutilan rakenteissa olleista lahovaurioista ei ollut tietoa.

 

TODISTELU

 

Katselmus

 

 

Käräjäoikeus toimitti katselmuksen pääkäsittelyn yhteydessä.

 

 

Kantajan kirjalliset  todisteet

 

K1) Kauppakirja 27.9.2013

K2) Myyntiesite 7.8.2013

K3) Kymen home-etsinnän kuntotarkastus- ja homekoirakartoitusraportti

18.9.2013

K4) Terveystarkastajan laatima tarkastuspöytäkirja  28.7.2013

K5) A-Kuivaus Oy:n kuntotutkimusraportti 18.6.2014 päivitettynä lisätutkimuksella 11.9.2014

K6) Insinööritoimisto Tehokas I Väinö Kttttuksen tutkimusraportti

22.10.2014 ja valokuvaliite K6

K7) Insinööritoimisto Tehokas I Väinö Kttttuksen laatima

korjauskustannuslaskelma 16.11.2015

K8) H Tmmmsen sähköposti 25.10.2013 Risto Voooille

 

Vastaajan kirjalliset  todisteet

 

Vt =K1) Kauppakirja

V2=K2) Myyntiesite 7.8.2013

V3=K3) Kymen home-etsinnän kuntotarkastus- ja homekoirakartoitusraportti 18.9.2013

V4=K5) A-Kuivaus Oy:n kuntotutkimusraportti  18.6.2014 päivitettynä lisätutkimuksella 11.9.2014

V5=K6) Insinööritoimisto Tehokas I Väinö Kttttuksen tutkimusraportti

22.10.2014

V6=K7) Insinööritoimisto Tehokas I Väinö Kttttuksen laatima korjauskustannuslaskelma 10.4.2015

V7) A-Kuivaus vahinkokartoitusraportti 8.11.2013

V8) Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy katselmus 22.11.2013 ja raportti

V9) Raksystems, lausunto 11.9.2015

 

Henkilötodistelu

 

Kantaja

1. Risto Vooo

2. Saara K.

3. Todistaja Miia Veera Vttttnen

4. Todistaja Mikko Tapio Mttttnen

5. Todistaja  Väinö  Kalevi  Kttttus

 

Vastaaja

1. H Tmmmnen

2. J Tmmmnen

3. Todistaja J Jussi Petteri Gttttttn

4. Todistaja Petri Timo Johan Jtttnen

 

Riidattomat seikat

1. Kantajan ja vastaajien välinen kiinteistökauppa on tehty 27.9.2013

Kaupan ehdot ilmenevät kauppakirjasta . Myyntiesitteessä  kirjoitetut tiedot ovat olleet oikein.

2. Kiinteistöllä on toimitettu kuntotarkastus ennen kauppaa.

Kuntotarkastuksessa tehdyt havainnot ilmenevät sitä koskevasta raportista.

3. Kuntotarkastajan Gttttn toteamukset kiinteistön rakenteiden kunnosta kuntotarkastuksen aikaan ovat oikeita.

4. Vastuunrajoitusehto ilmenee kauppakirjasta .

 

 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

 

Perustelut

 

Arvioinnin lähtökohdat

 

Asiassa on ollut riidatonta, että kohteessa on kiinteistön kaupan jälkeen todettu lahovaurioita. Riitaista asiassa on, onko kohteessa kanteen kohdissa 1 - 5 selostettuja virheitä ja vaurioita ja ovatko virheet sellaisia joiden perusteella kantajalla on oikeus  hinnanalennukseen  kohteen virheellisyyden perusteella.

 

Maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistössä on laatuvirhe muun muassa silloin, jos 1) kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu, 2) myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai 3) myyjä on ennen kaupan tekemistä jättäny ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistö käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 2 kohdassa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.  Kiinteistössä on laatuvirhe lisäksi silloin, jos 5) se salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöitä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

 

Saman säännöksen 2 momentin nojalla ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen. Maakaaren 2 luvun 22 §:n mukaan ostaja voi kuitenkaan vedota virheeseen, joka hänen olisi pitänyt havaita kiinteistöä tarkastaessaan tai joka muutoin on ollut hänen tiedossaan kauppaa päätettäessä tai olettaa tienneen kauppaa tehtäessä,  ellei myyjän voida katsoa menetelleen kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Ostajalla ei ole velvollisuutta  ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyytt

ILo.

eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen  edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

 

Säännöstä koskevien esitöiden mukaan erityinen syy on kyseessä jos kiinteistössä on havaittavissa epäilystä herättäviä seikkoja, kuten kosteutta seinissä jolloin ostajan on ryhdyttävä tarkempaan tutkimukseen jolloin olosuhteet saattavat edellyttää asiantuntija-apua.  Säännöstä käytännössä sovellettaessa otetaan huomioon myös se erityinen asiantuntemus, joka ostajalla mahdollisesti on kiinteistöalalta.  Lisäksi ostajalta vaadittavan tarkastuksen perusteellisuuteen vaikuttavat asunnon ikä ja yleiskunto. Mitä vanhemmasta asunnosta on kyse, sitä enemmän aihetta ostajalla on odottaa asunnossa olevan vikoja ja puutteita, ja tämän vuoksi häneltä voidaan yleensä edellyttää huolellisempaa ja perusteellisempaa tarkastusta kuin jos kysymyksessä on uudehko tai hiljattain peruskorjattu asunto. (HE 120: 1994 vp s. 48-51 ja 56-57, KVL 97/81/1469)

 

Asiassa on siten ensinnäkin kysymys siitä, oliko rakennus ikäistään olennaisesti huonommassa kunnossa, kuin mitä ostajalla on ollut aihetta odottaa ja mitä oli sovittu ja oliko kauppakirjaan sisältynyt kaupan vastuunrajoitusehto perustanut kantajalie erityisen tarkastus-  ja selonottovelvollisuuden niistä epäkohdista, jotka tarkemmassa tarkastuksessa tulisivat esille? Toisinsanoen onko kantaja tiennyt kauppaa tehdessään kanteen perusteena olevista virheistä tai onko hänelle ainakin kuntotarkastuksen perusteella syntynyt velvollisuus epäillä ja selvittää kyseisten virheiden olemassaoloa.

 

Lisäksi kysymys on siitä olivatko vastaajat tienneet tai olisiko heidän pitänyt tietää väitetyistä virheistä kauppaa tehtäessä,  olivatko he laiminlyöneet tiedonantovelvollisuutensa ja voidaanko laiminlyönnin olettaa vaikuttaneen kauppaan vai oliko kysymys piilevästä   virheestä, jollainen esimerkiksi terveyshaitta on.

 

Vastasiko kiinteistö sitä mitä oli sovittu ja ostajan selonottovelvollisuus

 

Kantajan kanne on perustunut siihen, että kaupan kohteena olleen omakotitalon 1) kellarissa 1 on todettu laajoja mikrobi- ja lahovaurioita eristeissä, välipohjan puurakenteissa ja seinien puurakenteissa , eivätkä vauriot olleet syy-yhteydessä kuntotarkastusraportissa  mainittuun virheeseen, 2) kellarissa 2 on todettu maapohjassa kosteusvaurioita , kellarin ja eteisen välipohjan eristeessä mikrobivaurioita ja seinärakenteissa kosteutta, 3) kellarin 1 ja saunaosaston välipohjan yläpuolella puurakenteiden vaurioita, mikä edellyttää pintarakenteiden uusimisen, vedeneristyksen puutteellisuus ja puute paneeiin taustan ilmaraossa, saunan viemärin vuotoa ja pintamateriaalien

päällekkäisyyttä, jotka tulee korjata, 4) alapohjan tuuletustilassa orgaanista jätettä, jotka ovat vaurioituneet useiden vuosien saatossa toimimattomien rakenneosien seurauksena ja alapohjan purueristeessä havaittu kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja, jotka voivat kulkeutua huoneilmaan 5) ullakkotilojen ja vesikaton alapuolisissa  puurakenteissa ja piippujen ympärillä olevissa puurakenteissa on todettu lahovaurioita, joka kauppaa tehtäessä annetun tiedon mukaan oli pitänyt olla korjattu. Virheiden seurauksena kantajille on aiheutunut terveyshaittaa . Edellä

13

olevan  vuoksi  kantajan  vastaajilta  ostama  omakotitalo   ei ollut vastannut ominaisuuksiltaan  sitä, mitä osapuolten  kesken  oli sovittu  tai mitä kantajalla  oli ollut perusteltu  aihe odottaa.  Vastaajat   olivat  kaupan tehdessään   myös laiminlyöneet  ilmoittaa  kantajalIe  edellä  mainituista virheistä eli siis sellaisista  kiinteistön  käyttöön  ja arvoon  vaikuttavista ominaisuuksista,   joista  hän oli tiennyt  tai hänen  ainakin  olisi pitänyt tietää,  millä laiminlyönnillä  oli ollut vaikutusta   kaupan  päättämiseen.

 

Vastaajan   mukaan  kauppakirjassa   on ollut selkeä  ja  maakaaren   2 luvun 9 §:n 2 kohdassa  edellytetyin  tavoin  yksiöity  vastuunrajaus   ja suositeltu rakenteiden   avaamista.  Ostajalle  oli syntynyt  erityinen selonottovelvollisuus.    Joka tapauksessa   kantaja  oli tullut  tietoiseksi kosteatilojen   vioista.  Kantajan  väittämät  kohteen  virheet   1) ja 3) kellarin ja sen läpuolella  olevan  puurakenteen   kosteusvauriot    olivat  riidattomat ja ostajaa  oli kehotettu  avaamaan  ja uusimaan   kylpyhuoneen    rakenteet.

2) kellari  2 osalta kysymys  on ollut ilmanvaihdon   hallinnasta   eikä ennen

kauppaa  asuintilojen  sisäilmassa  ollut mitään  mikrobeja,   4) kysymys  on ollut ilmanvaihdon  ja painesuhteiden   hallinnasta   eikä  laatuvirheestä   , 5) yläpohjassa   ei ollut rakenteellisia  ongelmia,   lahokohta   on riidaton,  joka on helposti  poistettavissa  ja vesikaton  tuuletuksesta    oli suositus kuntoraportissa.   Kohteessa  ei siten ole maakaaren   2 luvun  17 §:n mukaisia  laatuvirheitä,  joista kantajalla  olisi oikeus  hinnanalennukseen. Kaikkiin  tiloihin  pl. kosteatilat  ja keittiö  oli suositeltu   korvausilmaventtiiliä Mitään  näistä ei ollut tehty.  Kantajat  olivat  laiminlyönnillään    saaneet aikaan  sen, että asunnossa  on mahdollisesti   aiheutunut   lähes  vuoden kuluttua  kaupasta  kosteusvaurioita   ja terveyshaittaa   . Vastaajat   olivat asuneet  rakennuksessa   yli 7 vuotta  ilman  ongelmia,   eivätkä  he olleet havain neet mitään kosteusvaurioita   tai terveyshaittaa   .

 

Kiinteistön kunnosta sopiminen ja kaupan jälkeen havaitut virheet

 

Kuntotarkastuslausunto on kauppakirjaan liitettynä osa kauppasopimusta. Näin ollen sen sisältö vaikuttaa kauppaehtojen ohell siihen, mitä asunnosta on katsottava sovitun ja miten asunnon sopimuksenmukaisuutta arvioidaan. Kuntotarkastuslausunnossa  voidaa todeta selvä vaurio tai mainita asunnossa olevan jokin kosteusvaurioille riskialtis olosuhde tai rakentamisessa käytetyn tiettyä ongelmalliseksi havaittua rakentamistapaa tai ratkaisua. Korjaustarpeen kirjaamisen johdosta ostajalla on kuitenkin velvollisuus tarkistaa kohde tarkemmin ja pyytää tarkempi arvio siitä, mitä korjaus tulee maksamaan.  Näin ollen ostaja kantaa vastuun vauriosta epäselvissä tilanteissa ja rajatapauksissa. (Koskinen Tiina: Kosteus- ja homevauriot asuntokaupa sopimusoikeudellisena ongelmana. Talentum. Helsinki 2004 s. 171)

 

Riidattomien taustatietojen mukaan kantaja oli käynyt kiinteistöllä useita kertoja yleisissä esittelyissä ja yksityisillä näytöillä. Kohteessa oli suoritettu kuntotarkastus ja homekoiratutkimus Kymen Home -etsintä / Jussi Gtttttin toimesta 18.9.2013 ja kantajan pyynnöstä. J Tmmmnen ja Risto-Pekka Vooo olivat olleet paikalla kuntotarkastusta suoritettaessa.

Kirjallisena todisteena esitetystä kauppakirjasta ilmenee, että ostaja oli suorittanut kaupan kohteessa katselmuksen useampaan kertaan, jolloin

ostaja oli tarkastanut muunmuassa kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset.

Kauppakirjaan   on kohtaan  9 kirjattu  rakennusten   olleen  tyydyttävässä kunnossa  ja suositeltu  asennettavaksi   korvausilmaventtiilit     kaikkiin tiloihin  poislukien  kosteatilat  ja keittiö.  Kellaritiloihin   on suositeltu koneellisen   ilmanpoiston  pitämistä jatkuvatoimisena,     joka  tehostetaan kosteuden  ylittäessä  70 %:a. Kylpyhuoneeseen    on suositeltu rakenteellista   avausta  sekä rakenteiden  uudistamista   ja nykyaikaistamista.   Yläpohjan  päätyihin  suositellaan   asennettavaksi venttiilit  tuuletuksen   lisäämiseksi.

 

Lisäksi  homekoira  oli ilmaissut  kosteatilojen   ulkoseinään   lattian ja seinän rajaan,  jossa  oli silikonissa  havaittavissa   bakteerikasvustoa     sekä  selvä rako rakenteeseen.   Rakenteeseen  pääsee  kosteutta   käytön  yhteydessä. Kauppakirjassa   on suositeltu  silikonien  vaihtamista   ja  raon tukkimista. Lisäksi  lattialämmitys  on suositeltu  pidettävän   päällä  jatkuvasti,   jolloin kosteus  haihtuu  rakenteista  mahdollisimman   hyvin.

 

Ostaja  on kauppakirjassa   tästä huolimatta  sitoutunut   ottamaan kiinteistön  ja rakennukset  vastaan  siinä  kunnossa   kuin  ne ostajalle esiteltäessä   olivat, eikä myyjä ole vastuussa   kyseisistä   vaurioista   tai niiden  rakenteille  tai muille vastaaville  mahdollisesti   aiheuttamista vahingoista.   Vaurion  arvo ja mahdolliset  korjauskulut   on huomioitu   nyt maksetussa   kauppahinnassa  .

 

Kaupan  kohde on riidattomien  taustatietojen   mukaan  vuonna   1946 rakennettu   rintamamiestalo,   jonka  laajennusosa   oli rakennettu   vuonna

1978 ja sijaitsee  Lahden  kaupungin  Launeen  kaupunginosassa,     joka asianosaisten   itsensäkin  kertomuksen   mukaan  on erinomaisella    paikalla Lahdessa  ja peruskorjattuna   kohde olisi H  Tmmmsen   uskottavana pidettävän  kertomuksen  mukaan  kiinteistönvälittäjäitä     saaman  arvion mukaan  ollut toukokuussa   2010 noin 200.000  euroa.  Kohteen kauppahinta   on siten ollut huokea  verrattuna   alueen  muihin  asuntoihin, eikä ostaja  ole voinut odottaa  saavansa  sillä välttämättä   täysin

virheetöntä   kohdetta.

 

 

Kirjallisena  todisteena  esitetyn  18.9.2013  päivätyn homekoiratutkimuksen    raportin  mukaan  tutkimuksen   tarkoituksena   on ollut paikantaa  mahdolliset  kiinteistön  mikrobivauriot    rakenteissa. Koiratutkimus   oli tehty  kaikissa  sisätiloissa   kantajan   pyynnöstä. Kuntokartoituksen   tarkoituksena   on ollut paikantaa   mahdolliset   riskit rakenteissa,  jotka saattaisivat  aiheuttaa  asumisterveyshaittaa     tai välitöntä  korjaustarvetta.   Koira oli ilmaissut  ainoastaan   kosteatilojen ulkoseinään   lattian ja seinän  rajaan,  jossa  oli ollut  silikonissa havaittavissa   bakteerikasvua.   Raportissa  mainitut  suositukset toimenpiteistä   oli liitetty osaksi kauppakirjan   ehtoja.

 

Riidan  kohteena  olevalla  kiinteistöllä  on 25.7.2014   toimitetussa    Lahden kaupungin  terveydensuojelun   asunnontarkastuksesta     suoritetussa tarkastuksessa   oli havaittu  kellaritiloissa  ja asunnossa   normaalista poikkeavaa   hajua. 28.7.2014  laaditun  tarkastuspöytäkirjan     mukaan asunnossa   oli painovoimainen   ilmanvaihto  , mutta  ei korvausilmaventtiileitä.    Kellaritilojen  puuosat  olivat  selvästi  vaurioituneet myös  ullakolla  oli havaittavissa  tummentuneita    puuosia.   Asuintiloissa 15 näkyviä vaurioita ei havaittu. Asunnossa tutkittiin suuntaa-antavalla digitaalisella pintakosteudentunnistimella rakennekosteusarvoja  eikä tunnistimella todettu kohonneita rakennekosteusarvoja . Suoritetun tarkastuksen perusteella asunnossa havaittu kosteus- ja mikrobivaurio voi aiheuttaa asukkaille terveydensuojelulain  1 §:n tarkoittamia

terveydellisiä haittoja. Talon ilmanvaihto oli puutteellinen ja ilmanvaihdo:

toimivuus tulee tarkastaa. Raportin mukaan asunnossa oleskelua tulee välttää ennen korjaustöitä ja korjaustöiden aikana. Korjauksen yhteydessä tulee huomioida irtaimiston suojaus ja homeettomaksi siivous. Oikeudessa kuultu terveystarkastaja Miia Virolainen vahvisti raportin tiedot pitävän paikkansa ja on kertonut tehneensä raportin

A-kuivauksen 18.6.2014 laatiman tutkimuksen perusteella.

 

Kirjallisena todisteena esitetyn A-Kuivaus Oy:n tutkimusraportin

18.6.2014  (lisäselvitys 11.9.2015)  mukaan  kohteessa on todettu kanteessa mainitut virheet. Oikeudessa kuultu A-Kuivaus  Oy:n

tutkimusraportin laatinut rakennusinsinööri Mikko Mtttttnen on vahvistanut kertomuksellaan raportin oikeaksi.

 

Kohdat 1 kellari 1 (laajennusosan alapuolinen , pesutilojen alla oleva kellaritila) ja 3 saunaosasto, pesutila sekä ruokailutila

 

A-Kuivaus Oy:n tutkimusraportista ilmenee, että kellarissa on viemärivuodon aiheuttama laaja mikrobi- ja lahovaurio, joka tulee korjata Vaurioita on havaittavissa eristeissä, välipohjan puurakenteessa ja seinän puurakenteissa. Purueristeessä on mikrobivaurioita  myös vahinkoalueen ulkopuolella. Pesuhuoneessa on vedeneristetty ainoastaan lattia ja liitos lattiakaivoon on osittain puutteellinen.

Rakenteet ovat kastuneet viemärivuodon seurauksena.  Saunan laatan j paneeIin rajakohta on tiivis, eikä paneeiin taustalla ole tarvittavaa ilmarakoa.

 

Kirjallisena todisteena esitetyn Insinööritoimisto tehokas  22.10.2014 rakennusinsinööri Väinö Kttttuksen laatiman asiantuntijalausunnon mukaan pesutilojen ja kellarin alapuolelta välipohjan rakenteita avattaessa todettiin vakavia ja laajoja kosteus- ja lahovaurioituneita rakenteita välipohjassa sekä ulkoseinissä. Kttttuksen laatiman lausunnon mukaan kuntotarkastusraportin suositus kylpyhuoneen rakenteellisesta avauksesta sekä rakenteiden uudistamisesta ja nykyaikaistamisesta tarkoittaa käytännössä pinta rakenteiden uusimista kylpyhuoneessa, mutta ei saunassa. Kttttuksen mukaan vuoto on ollu pidempiaikaista, koska puurakenteet ovat lahonneet vuotokohdan ympärillä. Puurakenteissa oli havaittavissa silmin havaittavia kosteus-, laho- ja mikrobivaurioita. Kttttus on oikeudessa todistajana  kuultuna vahvistanut asiantuntijalausunnon oikeaksi.

 

Kantaja Risto-Pekka Vooo on kertonut oikeudessa,  että hän on koulutukseltaan LVI-asentaja ja tekee ammatikseen maanrakennustöitä Hän oli ostanut kohteen tavoitteenaan rakentaa siitä pitkällä tähtäimellä oman näköisensä. Kuntotarkastuksessa oli havaittu, että kylpyhuoneen silikonisaumassa oli ollut puute, jonka kohdan myös koira ilmaisi, mutta mitään puhetta mikrobivaurioista tai lahosta ei ollut. Vooo oli ymmärtänyt, että kyseeseen olisi tullut pintaremontti , eikä hän olisi ostanut  kohdetta,  jos olisi tiennyt  näin laajoista  vaurioista.

 

Voooin   avopuoliso  Saara  K.  on kertonut  oikeudessa,    että hänen  pyynnöstään  kohteessa  oli tehty  homekoiratutkimus. Koira  oli ilmaissut  kosteusvaurioita   kylpyhuoneen   seinässä  ja heille  oli suositeltu silikonin  vaihtoa ja lattialämmityksen   pitämistä  päällä.   Lattialämmitys    ei ollut kuitenkaan  toiminut.  Home ja lahovaurioista   ei ollut  ollut  mitään puhetta.  Kykkänen  on kertonut,  että he eivät  olleet  varautuneet   näin laajaan  remonttiin.

 

Vastaaja  H Tmmmnen  on kertonut,  että  ilmanvaihto   ei ollut  heidän aikanaan  ongelmallinen,   mutta kanavia  oli putsattava.

Korvausilmakanava    oli tuuletusikkunoissa.    H  ja J Tmmmnen   ovat

kertoneet,  että heidän aikanaan  ei ollut ongelmia,   joten  he eivät  olleet katsoneet  tarpeelliseksi  tehdä  mitään tutkimuksia.

 

Vastaaja  J Tmmmnen  on kertonut,  että  nyt esitettyjä   vaurioita  ei ollut tullut  heidän  aikanaan  esiin.  Myöskään  vuodosta   hänellä  ei ollut  mitään tietoa.  Viemärin  kohdalla  oli ollut pahvi,  joka  oli ollut  kuiva  koko  heidän  8 vuoden  asumisensa  ajan.  He olivat kertoneet  ostajille  virheellisistä kaadoista  sekä että kellari 2 tuuletusräppänät  pitää pitää auki. J Tmmmnen on kertonut olleensa mukana kuntotarkastuksessa  kantajan kanssa. Koira oli merkannut ainoastaan kellari 1 yläpuolisen kylpyhuoneen seinän kohdalla olevan kosteutta. Kuntotarkastaja  oli kertonut heille, että koiraa ei voinut päästää kellari 2 tilaan, sillä siellä on maapohja ja yleisesti tiedossa, että siellä on mikrobeja.

 

Todistajina kuullut rakennusinsinööri Mikko Mttttnen, joka on suorittanut A-Kuivaus Oy:n kuntotutkimuksen, rakennusinsinööri  Väinö Kttttus, joka on laatinut asiantuntijalausunnon korjauskustannuksista , kuntotutkimuksen suorittanut Jussi Gttttt ja terveystarkastaja Vttttnen ovat kertoneet kohteen virheistä, kuten he ovat kertoneet niistä lausunnoissaan.

 

Käräjäoikeus on todennut silminhavaittavat kellari 1 lahovauriot katselmuksessa, silminnähden ikääntyneet putket ja puutteelliset lattiakaadot.

 

Todistajana kuultu rakennusmestari Petri Jtttnen on kertonut,  että hänellä on 15 vuoden kokemus kuntotarkastajana ja laatinut kohteesta

11.9.2015 päivätyn raportin, jonka vahvistaa kertomuksellaan.

Pesuhuoneessa on todettu laajoja vaurioita alarakenteessa , jotka ovat johtuneet siitä, että pesuhuoneesta on rakenteeseen valunut kosteutta, lattiakaivorakenne on vanha ja epäluotettava ja lattian kaadot olivat puutteelliset. Pesuhuoneen alapohjan vaurioitumisaika voi olla jopa  10 vuoden ajalta. On mahdollista, että vauriot pysyvät rakenteissa siten, että niitä ei ole kukaan havainnut.

 

Kauppakirjaan otetun vastuunrajoitusehdon mukaan kohde on ollut ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu. Vooo on ammatiltaan LVI-insinööri. Hänellä voidaan olettaa olevan kosteuden,  ikääntyneiden lattiakaivojen ja putkien sekä virheellisten lattiakaatojen aiheuttamista riskeistä. Vickohlm on ollut paikalla kuntotarkastuksessa .

 

 

Kuntotarkastuksen,    kauppakirjan  ja kuntoraportin   perusteella   hän on tullut tietoiseksi  riskeistä  ennen  kauppaa  ja hänen  olisi pitänyt  ymmärtää viitteen  riskistä edellyttävän  lisätutkimuksia   kohteessa.

 

 

Kohta  2 kellari 2 vanhan  rakennusosan   alapuolinen   osa

Kirjallisena  todisteena  esitetystä  A-Kuivaus   Oy:n  raportista   ilmenee,   etf kellarin  2 ja eteisen välipohjassa   on mikrobivaurio,   joka  edellyttää rakenteen  korjaamista.  Kellarista  tulee  luukun  kautta  ilmavirtauksia asuintiloihin.   Painovoimaisen   ilmanvaihdon   vuoksi  asuintilojen   alipaine voi olla hetkittäin  suurempikin,  jolloin  ilmavirtauksia   tulee  havaittua enemmän  asuintiloihin . Purueristeen   materiaalinäytteessä     havaittiin useita  kosteusvaurioon   viittaavia  mikrobeja,   joiden  perusteella   voidaan todeta  eristeen  vaurioituneen.   Mikrobit  voivat  kulkeutua   ilmavirtausten mukana  huoneilmaan  .

 

Insinööritoimisto   tehokas  22.10.2014   rakennusinsinööri    Väinö Kttttuksen   laatiman  asiantuntijalausunnon    mukaan  kellarin  ja eteisen välipohjan   purueristeissä  on todettu  mikrobivaurioita.

 

Todistajina   kuullut rakennusinsinööri   Mikko  Mtttttnen,   joka  on suorittanut  A-Kuivaus  Oy:n kuntotutkimuksen,    rakennusinsinööri    Väinö Kttttts,  joka on laatinut asiantuntijalausunnon     korjauskustannuksista kuntotutkimuksen suorittanut  Jussi Gttttt  ja terveystarkastaja Vnen   ovat kertoneet  kohteen  virheistä,   kuten  he ovat kertoneet niistä  lausunnoissaan.

 

Jtttnen  on kertonut,  että kellari 2 ollessa  maapohjainen,    oli normaalia, että sen laudoituksessa  oli havaittavissa   tummentumaa.    Jtttnen  on korostanut  riittävää  ilmanvaihtoa  tilassa,  jonka  tehtävä  on eliminoida kosteus.  Kellari 2 tilasta voi hyvinkin  tulla  huonolaatuista    ilmaa  sisälle  ja yleisenä  ohjeena  onkin, että maapohjainen   kellari  eristetään asuinrakennuksesta    tai ainakin  tiivistetään   luukku ja huolehditaan   tilaan oma  hallittu  ilmanvaihto.

 

Kuntotarkastusraportissa    ja kauppakirjassa   on suositeltu   kellaritiloissa koneellisen   ilmanpoiston  pitämistä  jatkuvatoimisena,     joka  tehostetaan kosteuden  ylittäessä  70 %. Sekä  Mttttttn,   Kttttus,  Gttttt, Vttinen  ja Jtttnen  ovat korostaneet   ilmanvaihdon   merkitystä   tilassa. Vooo  on ollut paikalla  kuntotarkastusta   tehtäessä. Homekoiratutkimusta    suoritettaessa   on todettu,   että  mikrobeja   on tyypillisesti   maapohjaisessa   kellarissa,  jossa  on puurakenteita. Homekoiratutkimuksessa    ei ole havaittu  asuintilojen   sisäilmassa mikrobeja  ennen  kauppaa.  Käräjäoikeus   on suorittamassaan katselmuksessa   todennut  kellari  2 olevan  tyypillinen   maapohjainen kellari,  joka yleisen  elämänkokemuksenkin    mukaan  on kostea

sääolosuhteiden   mukaan.  Käräjäoikeus   katsoo,  että  kohde  vastaa  sitä mitä on sovittu.

 

Kohta  4 alapohjan  tuuletustila  (Olohuoneen  l   ruokahuoneen    ja keittiön alapuoli) Kirjallisena  todisteena  esitetyn  A-Kuivaus   Oy:n tutkimusraportin    mukaar alapohjan  purueristeessä  on mikrobivaurio,   joka  edellyttää korjaustoimenpiteitä.    Alapohjan  tuuletustilan   pohjalla  on runsaasti orgaanista jätettä, joka kostuessaan vaurioituu ja vaurioitumisen seurauksena tuuletustilan mikrobitaso voi nousta merkittävästi.  Mikrobit kulkeutuvat rakenteiden lävitse asuintiloihin asuintiloissa vallitsevan alipaineen seurauksena. Kyseisen rakennuksen alapohjan tuuletus ei ole riittävä. Betonirakennetta vasten on puurakenteita , jotka ovat vaurioituneet. Alapohjan purueristeestä otettiin kaksi näytettä pohjakuvaan merkityistä kohdista, joissa havaittiin useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja, joiden perusteella voidaan todeta eristeen vaurioituneen.

 

Kirjallisena todisteena esitetyn Insinööritoimisto tehokas  22.10.2014 rakennusinsinööri Väinö Kttttuksen laatiman asiantuntijalausunnon mukaan talon alla olevasta ryömintätilasta ja pääsystä talon alle myyjät eivät ole kertoneet myyntivaiheessa. Pääsymahdollisuus talon alle oli selvinnyt myöhemmin, koska terassin edessä olevan puuritilä oli osittain peitetty maa-aineksella. Tarkastuksessa maaperä todettiin kosteaksi ja alapohjan tuuletuksen toimivuus puutteelliseksi.  Purueristeissä todettiin mikrobivaurioita.

 

Kauppakirjaan on kohtaan 9 kirjattu rakennusten olleen tyydyttävässä kunnossa ja suositeltu asennettavaksi korvausilmaventtiilit  kaikkiin tiloihin poislukien kosteatilat ja keittiö.

 

Vooo ja Kykkänen ovat kertoneet, että alapohjaan ei ollut pääsyä eikä sitä siksi tarkastettu. Heille ei ollut kerrottu, miten sinne pääsee ja asian selvittyä pääsyn edessä oli ollut laudoitus ja istutuksia.

 

Todistajina kuullut rakennusinsinööri Mikko Mtttttnen, joka on suorittanut A-Kuivaus Oy:n kuntotutkimuksen, rakennusinsinööri Väinö Kttttus, joka on laatinut asiantuntijalausunnon korjauskustannuksista , kuntotutkimuksen suorittanut Jussi Gttttt ja terveystarkastaja Vnen ovat kertoneet kohteen virheistä, kuten he ovat kertoneet niistä lausunnoissaan.

 

Jtttnen on kertonut, että hän ei ollut havainnut alapohjassa minkäänlaista ongelmaa ja että alapohja oli hyväkuntoinen eikä hän ollut havainnut viitteitä vaurioista. Alapohjan maapohja oli kuivaa ja verrattuna vastaaviin samanikäisiin alapohjarakenteisiin tila oli hyvässä kunnossa. Alapohja oli ollut roskainen, mutta ne oli mahdollista poistaa, ilman että lattiaa tarvitsisi avata. Korvausilmasta huolehtiminen oli tärkeää.

 

Käräjäoikeus katsoo selvitetyksi, että kantajat eivät olleet päässeet alapohjaan ennen kauppaa. Käräjäoikeuden suorittaessa katselmusta alapohjan tuuletustilaan oli avattu pääsy ja käräjäoikeus toteaa alapohjan olleen tyypillinen rintamamiestalon maapohjainen,  tuulettuva alapohja, johon helposti jää piiloon orgaanista jätettä.  Sekä Mtttttnen, Kttttus, Gttttt, Virolainen ja Jtttnen ovat kertoneet, että riski maapohjan kosteudessa lisääntyville mikrobeille on ilmeinen, jolloin alapohjan ilmanvaihdosta on huolehdittava. Sinänsä rakennuksen malli ja ikä on ollut riidaton. Homekoiratutkimuksessa ei ollut havaittu mikrobeja alapohjan yläpuolella olevissa sisätiloissa,  eikä tilassa ollut

suoritettu merkkisavukoetta. Kauppakirjassa oli suositeltu asennettavalo korvausilmaventtiilit kaikkiin tiloihin poislukien kosteatilat ja keittiö.

Käräjäoikeus   katsoo,  että kohde  on ollut ominaisuuksiltaan    sellainen kuin on sovittu.

 

Kohta  5 vesikatto  / yläpohja

Insinööritoimisto   tehokas  22.10.2014   rakennusinsinööri    Väinö Kttttuksen   laatiman  asiantuntijalausunnon    mukaan  jatkotutkimuksissa oli selvinnyt,  että ullakkotilojen  rakenteissa   vesikaton   alapuolisissa puurakenteissa   ja piippujen  ympärillä  on lahovaurioita,   joita  ei ole korjattu  vesikatteen  uusimisen  yhteydessä.

 

Vooo  on kertonut,  että hän oli kattorakenteista    saanut  sen tiedon, mikä oli ollut myyntiesitteessä,   että piipun vierestä  oli ollut vuotoa,  mikä oli korjattu.  Vooo  ja Kykkänen  ovat kertoneet,   että  heille  ei ollut näytetty  pääsyä yläpohjaan.  Yläpohjan  vaurioista  ei ollut puhetta kuntotarkastuksessa.    Kuntotarkastaja   oli tarkastanut   sivu-ullakon   kautta kattopäreet  ja todennut  niiden olevan  kunnossa.

 

Todistajina   kuullut rakennusinsinööri   Mikko  Mtttttnen,   joka  on suorittanut   A-Kuivaus  Oy:n kuntotutkimuksen,    rakennusinsinööri    Väinö Kttttus,   joka  on laatinut  asiantuntijalausunnon     korjauskustannuksista    , kuntotutkimuksen  suorittanut  Jussi  Gttttt  ja terveystarkastaja

Virolainen   ovat kertoneet  kohteen  virheistä,   kuten  he ovat  kertoneet niistä  lausunnoissaan.

 

Jtttnen  on kertonut,  että piipun juuressa   on havaittavia   vuotojälkiä  , jotka  eivät välttämättä  muodosta  rakenteellista   ongelmaa.   Yläpohja vaikutti  Jtttsen  mukaan  hyväkuntoiselta   verrattuna   vastaavanlaisiin   ja ikäisiin  yläpohjiin  eikä yläpohjassa   ollut viitteitä  vaurioista   piipun juurta lukuunottamatta,   jossa  oli ollut havaittavissa   kosteusrasitusjälkiä,     mutta ei välttämättä  aiheuta  korjaustoimenpiteitä   . Pärekatossa   ei ollut merkkiä tuuletuspuutteesta,    sillä muutoin  päre olisi tummentunut.  Jtttnen on kertonut lisäksi, että kaikissa ulkotilaan rajoittuvissa tiloissa on luonnollisesti mikrobeja. Yläpohjassa ilman suunta on ylöspäin, joten niissä sallitaan yleensä enemmän kuin alapohjassa . Jtttnen on kertom

lisäksi, että todettu vaurio ei välttämättä edellytä korjausta, sillä mikrobien ei ole mahdollista kulkeutua alaspäin sisätiloihin,  koska ilmanpaine kohdistuu kattorakenteisiin . Alipaineen pitäisi olla voimakas, eikä Jtttnen osannut kertoa, miten sellaista voisi saada aikaiseksi. Jtttnen on kertonut vielä, että hän oli havainnut katselmusta suoritettaessa laajennuksen yläpohjan ja korkeamman rakennuksen välissä raon, joka tulisi tukkia, sillä muutoin on mahdollista, että ilma liikkuu molempiin suuntiin. Ilmanlämpövuodot oli eliminoitava,  sillä ne aiheuttavat kosteusvaurioita.

 

Käräjäoikeus on suorittamassaan katselmuksessa havainnut kosteusvauriot piipun ympärillä, jotka ilmenevät myös kirjallisina todisteina esitetyistä valokuvista (K6).

 

Kantaja on ostanut 1946 rakennetun talon, joten kiinteistön yläpohja on vastannut ominaisuuksiltaan mitä oli sovittu.

 

Johtopäätökset

LV Kiinteistössä ei ole maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista laatuvirhettä.

 

Kohdat 1 ja 3

Käräjäoikeus katsoo, että kauppakirjaan liitetyllä kuntotarkastusraportista

oli käynyt selkeästi ilmi tehdyt kosteushavainnot ja siinä oli suositettu kosteatilojen kunnon varmistamista rakenteita avaamalla.  Kantaja oli ollut koko ajan mukana kuntotarkastusta suoritettaessa.  Ottaen huomioon, että kuntotarkastus tehdään nimenomaan tulevaa kauppaa varten, ostajan olisi tullut ymmärtää, että rakenteet olisi tullut mahdollisten riskien selvittämiseksi avata ennen kaupan tekemistä. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuteen oli kuulunut rakenteiden kunnon

varmistaminen rakenteita avaamalla jolloin rakenteiden huono kunto olisi

havaittu tarkemmissa tutkimuksissa. Kuntotarkastuksessa todetun lisätutkimustarpeen perusteella kantaja on ottanut riskin siitä, että kellarin katossa ja välipohjassa oli laajempiakin vaurioita kuin oli todettu. Kyseessä on ollut siten erityinen syy jolloin ostajan on ryhdyttävä tarkempaan tutkimukseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös se erityinen asiantuntemus, joka kantajalla on alalta, asunnon ikä ja

yleiskunto. Kantaja ei ollut täyttänyt ennakkotarkastusvelvollisuuttaa  eikä voinut virheenä vedota rakenteiden huonoon kuntoon kohdissa  1 ja 3.

 

Kohdat 2 ja 4-5

Sen sijaan on arvioitava vielä tuliko kantajan tietää muiden rakennuksen

osien vaurioista. Kohteet sijaitsevat vanhan rakennuksen puolella eivätkä ole syy-yhteydessä edellä selostettuun pesutilan vaurioihin. Käräjäoikeus toteaa, että kiinteistöllä sijainnut omakotitalo oli rakennettu

1946 ja laajennusosa 1978. A-Kuivaus Oy:n raportin mukaan kellarin 2 j,

eteisen välipohja, alapohjan purueriste oli vaurioitunut liiallisen

pitkäaikaisen kosteuden vaikutuksesta. Rakennuksen alapohjarakennetta ei ollut päässyt  tutkimaan.  Kauppakirjan mukaan ostaja otti rakennuksen vastaan kuntotarkastuksen mukaisessa kunnossa. Näistä virheistä ei sinänsä ollut mainintaa kuntotutkimusraportissa , mutta kosteudesta oli raportoitu viitteitä ja riskejä ennen kappaa tehdyssä kuntotarkastuksessa . Kuntotarkastuksessa ja sitä koskevassa kirjallisessa raportissa näiden viitteiden ja riskien johdosta oli suositeltu asennettavaksi korvausilmaventtiilit kaikkiin tiloihin poislukien kosteatilat ja keittiö. Kellaritiloihin on suositeltu koneellisen ilmanpoiston pitämistä jatkuvatoimisena, joka tehostetaan kosteuden ylittäessä  70 %:a. Yläpohjan päätyihin suositeltiin asennettavaksi venttiilit tuuletuksen lisäämiseksi. Suositukset oli mahdollisten kosteusvaurioiden  varalta. Kantaja ei tästä huolimatta ollut tehnyt näitä toimenpiteitä.  kantaja oli tehnyt kaupan tiedossaan olevista riskeistä ja saamistaan tarkistuskehotuksista huolimatta, minkä vuoksi hän ei voi vedota sanottuun kosteusvaurioon laatuvirheenä .

 

Yhteenveto

Käräjäoikeus katsoo, että ostaja oli laiminlyönyt

selonottovelvollisuutensa jättäessään suosituksen mukaiset toimenpiteE

ja selvityksen tekemättä huolimatta raportin selkeästä tiedosta koskien tilojen kosteusriskiä.

 

 

Myyjän  menettely  I kohteesta annetut tiedot

 

Kantajan mukaan homekoiratutkimuksen perusteella ei ole voinut päätellä, että rakenteet olisivat laajalti vaurioituneet eikä siten syntyä erityistä tutkimisvelvollisuutta. Raportissa on suositeltu kylpyhuoneen nykyaikaistamista, joka viittaa tavanomaiseen remonttiin. Vauriot olivat syntyneet pitkän ajan kuluessa eikä kantaja ollut voinut vaikuttaa niiden syntymiseen. Vastaajilla on täytynyt olla tieto lahovaurioista ja heidän olisi pitänyt kertoa niistä ostajalle.

 

Vastaajan mukaan kantaja oli tullut tietoiseksi kosteatilojen vioista ja ottanut vastuulleen niiden korjauskustannukset myös rakenteiden osilta. Vastaajat olivat asuneet rakennuksessa 2006 - 2013 eli yli 7 vuotta ilma mitään ongelmia. Mitään kosteusvaurioita he eivät olleet havainneet.

 

Kirjallisena todisteena esitetyn Insinööritoimisto tehokkaan, rakennusinsinööri Väinö Kttttuksen 22.10.2014 laatiman asiantuntijalausunnon mukaan myyntiesitteessä rakennuksen kunto on arvioitu ja ilmoitettu virheellisesti hyväksi, koska kaupan jälkeen kohteessa on havaittu laajamittaisia korjauksia, joiden korjauskustannukset ovat erittäin merkittävät. Myyntitilanteessa on annettu ostajalle puutteellista ja virheellistä tietoa talon kunnosta. Kuntotarkastusraportista on ostajalle muodostunut virheellinen käsitys korjaustyön laajuudesta. Kauppakirjassa lausunnon antajan havainnot ovat olleet puutteellisia. Tarkemmat havainnot ja jatkotutkimukset osoittavat rakennuksen todellisen kunnon merkittävästi heikommaksi kuin mitä kauppakirjassa on mainittu. Homekoiratutkimuksessa  ostajall on voinut jäädä virheellinen ja liian positiivinen käsitys rakennuksen todellisesta kunnosta pikaisen tarkastuksen perusteella.

 

Kirjallisena todisteena esitetyn sähköpostin mukaan H Tmmmnen on 25.10.2013 kiinteistökaupan jälkeen ilmoittanut, kun he olivat ostaneet talon 2006 ja kuntotarkastuksessa oli havaittu kellarin katossa kosteutta ja lahoa, mutta se ei ole rakenteisiin vaikuttanut eikä talon käyttöön ja hometta ei ole.

 

Vooo ja Kykkänen ovat kertoneet, että myyjät eivät olleet kertoneet tienneensä kosteusvaurioista piipun juuressa ja että lahovauriot olivat tulleet ensimmäisen kerran ilmi Tmmmsen kaupan jälkeen lähettämästä sähköpostista .

 

H ja J Tmmmnen ovat kertoneet, että pesuhuoneen viemäri ei ollut vuotanut heidän asuessa asunnossa. Kuntotarkastusraportissa vuonna 2006 oli ollut maininta kellarin katossa olevasta tummumisesta, joka oli aiheutunut normaalista maapohjasta tulevasta kosteudesta ja joka oli ollut havaittavissa myös asuntoa Vikholmille myytäessä.

 

Johtopäätökset

 

Käräjäoikeus katsoo, että kirjallisena todisteena esitetty Kttttuksen asiantuntijalausunto on Kttttuksen omankin kertoman mukaan laaditt

arviointi hetken rakentamismääräysten    vaatimuksia   vastaavalta   kohteelta vaadittavia   ominaisuuksia  silmälläpitäen.   Rakennusta   tuli arvioida rakentamishetken   vaatimusten  mukaan.   Lisäksi  lausunnon yhteenvedossa   on virheellisesti  kerrottu  rakennuksen   myyntiesitteessä

rakennusten   kunto hyväksi,  kun se kirjallisena   todisteena   esitetyn myyntiesitteen   mukaan  on todettu  tyydyttäväksi.    Yleisen elämänkokemuksen    mukaan  on tiedossa,   että  70 vuotta  vanhan rakennuksen   kunto ei voi olla hyvä ja edellyttää  tarkempia   selvityksiä. Kirjallisena  todisteena  esitetyn  H Tmmmsen   sähköposti   Voooille 25.10.2013   vuonna  2006 todetusta  kellarin  katon  lahosta,   käräjäoikeus toteaa,  että kosteusvaurio  oli ollut nähtävissä   asuntoa  myytäessä. Kuntoraportissa   oli tästä maininta ja suositettu   rakenteiden   avaamista. Myyntiesitteessä   oli  kerrottu  katon vuotamisesta   ja tehdyistä korjauksista.   Jossain  määrin oli jäänyt  epäselväksi   kuinka  tarkoin seikoista  oli kerrottu.  Toisaalta  Jtttnen  sekä  Gttttt   ovat  kertoneet, ettei  piipun ympärillä  olevaa   kosteusvauriota   ole välttämätöntä    korjata. Vian  vähäisyyden  vuoksi ei ole todennäköistä,    että vika  olisi vaikuttanut kantajien  ostopäätökseen   tai kauppahintaan   , vaikka  ostajat  olisivat saaneet  sitä yksityiskohtaisen   tiedon.  Asiassa  ei siten  ole näyttöä  siitä, että vastaajat  olisivat antaneet  kantajalIe  virheellistä   tai harhaanjohtavaa tietoa  kiinteistön  rakennusten  kunnosta  tai rakenteista   tai olisivat  tienneet tai pitänyt  tietää  rakennuksen  ominaisuudesta,    joka  olisi voinut  vaikuttaa kantajien  päätökseen  sopia  kaupasta.   Kiinteistössä   ei siten  ole tullut

esiin  myöskään  maakaaren  2 luvun  17 §:n 1 momentin   2 tai 3 kohdan mukaista  laatuvirhettä.

 

Käräjäoikeus   katsoo,  että ei ole näyttöä  myöskään   siitä,  että  myyjä  olisi menetellyt   kunnianvastaisesti   ja arvottomasti   tai törkeän   huolimattomasti asiassa.

 

Piilevä  virhe  1 terveyshaitta

 

Asiassa on vielä kysymys siitä, onko rakennuksessa olosuhde , joka aiheuttaa haittaa asumiselle ja terveydelle tai oliko kantaja laiminlyönnillään myötävaikuttanut kiinteistön vaurioitumiseen.

 

Kun kyseessä ei ole ollut virhettä ostajan selonottovelvollisuuden  tai myyjän tietojen annossa tulee arvioitavaksi piilevän virheen merkitys asiassa, jollainen terveyshaitta on. Piilevän virheen sääntelyssä on selvä virhekynnys, jota arvioitaessa otetaan virheen merkittävyyden

arvioinnissa huomioon kauppahinnan lisäksi muut olosuhteet kokonaisuudessaan sekä asunnon iän, kauppahinnan ja vaurion

korjauskustannusten lisäksi myös se seikka, että asunto ei saa olla piilevänkään virheen johdosta terveydelle haitallinen. (Koskinen s.

116-124). Kuluttajavalituslautakunta ja hovioikeudet ovat ratkaisukäytännössään huomioineet ratkaisuissaan kosteusvaurioista piilevinä virheinä asunnon iän ja lausunnoissaan korostaneet sitä, että ostajan on varauduttava siihen, että korjaustarpeita voi ilmetä jo heti tai lyhyen ajan kuluttua kaupan teosta (KVL 97/81/1471:   70 vuotta vanhan asuinrakennuksen kosteusvaurioista, Turun hovioikeus tuomio

29.12.2000 S 99/1974:  67 vuotta vanhan hirsisen omakotitalon lahovaurioista). Vanhojen omakotirakennusten oleminen kylmillään ja asumattomana lyhyenkin aikaa vaikuttaa siihen, mitä asunnon kunnolta voi odottaa.

 

Kosteus-  ja homevaurio  voi johtua  rakennuksen   teknisestä   iästä  eli siitä että lähes loppuun  kuluneessa  rakennuksessa   yleensä   on paljon kaikenlaisia   puutteita  ja vikoja.  Rakennusmateriaalit    ja  rakenteet lähestyvät  jo käyttöikänsä   päätä,  vaikka  ovat  aikanaan   olleet  täysin oikeita.  Lisäksi vaurio  syntyy  mikäli  ilmanvaihto   ei ole toimivaa  tai riittävää  eivätkä  rakennuksen  kosteudentuotto   ja ilmanvaihto   ole tasapainossa.   Kosteusvaurion   päästessä  kehittymään   homevaurioksi asti se aiheuttaa  erilaisia  haittoja  ihmiselle  ja terveydelle.    (Koskinen   s

41-47)

 

Terveyshaitasta  määritellään  terveydensuojelulain     1 §:ssä.  Sen mukaan sekä varsinainen  sairastuminen   että pelkkä  altistuminen   jollekin terveydelle   haitalliselle  tekijälle  on terveyshaitta.   Terveyshaitan toteamisessa ei edellytetä  henkilöön  kohdistuvaa   tutkimusta,   vaan materiaalinäytteessä  ilmenevä  haitallisen  tekijän  esiintyminen   riittää. Piilevä  virhe  on merkittävä,  mikäli  kosteusvaurioista    on ollut  haittaa

terveydelle.

 

Kirjallisena  todisteena  esitetyn  A-Kuivaus   Oy:n tutkimusraportin    mukaan alapohjasta   on otettu  neljä materiaalinäytettä    18.6.2014.

Materiaalinäytteet   on tutkitutettu  Työterveyslaitoksen     laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä,     joka on Työterveyslaitoksen     laboratoriossa validoitu  tutkimustapa  , jossa tulokset  annetaan   asteikolla   - (ei mikrobeja),   + (niukasti  mikrobeja),  ++ (kohtalaisesti   mikrobeja),   +++ (runsaasti  mikrobeja),  ++++ (erittäin  runsaasti  mikrobeja).   Kaikissa näytteissä  havaittiin  minimissään   +++, eli runsaasti   mikrobeja. Alapohjarakenteesta    on ilmayhteys  sisäilmaan.   Mikrobit  kulkeutuvat ilmavirtausten   mukana  sisäilmaan.   On tiedossa,   että  havaitut  mikrobit havaituissa   määrin voivat  aiheuttaa  käyttäjille  oireita  ja sairastumista.

 

Vooo  on kertonut  että heidän tyttärensä  ja hänen  avopuolisonsa olivat  oireilleet  asunnossa.

 

K.  on kertonut  sairastuneensa   tyttärensä   kanssa  asuntoon muuttamisen  jälkeen.  Lisäksi  he olivat joutuneet   luopumaan   hajun  vuoks muunmuassa   vaatteista  ja sohvasta.   Kykkänen  on kertonut sairastuneensa   homealtistumiselle   loppuelämäkseen.

 

H  Tmmmnen  on kertonut,  että he olivat  asuneet  asunnossa   lähes kahdeksan  vuotta,  eikä heidän aikanaan  ollut  asunnossa   hajuhaittaa eikä oireilua  ja heidän tyttärensäkin   oli ollut terve.

 

Terveystarkastaja    Miia V.  on kertonut,  että  oireiden  saaminen vaurioituneessa   kohteessa  on yksilöllistä.   V.   on havainnut asunnossa   käydessään  hajun ja nähnyt  mikrobivaurion,    joka  viittasi terveyshaittaan   kellari  1:ssä. Asuintiloissa   V.   ei ollut  havainnut vaurioita,  mutta hajun, jonka alkuperästä   hänellä  ei ollut tietoa.   Hän totesi  kuitenkin,  että puurakenteet  eivät ole tiiviitä,  joten  vuotoa  voi tulla vaurioituneesta   kellarista.  Vnen  on vahvistanut   edellä  selostetun raportin  kohteesta  ja totesi,  että asunnossa   on ollut  mahdollista   saada oireita  vuonna  2014.  Vnen  korosti,  että terveydensuojeluasetus     ja

laki lähtevät siitä, että vaurion olemassaolo riittää, jolloin näytteitä on otettava. Näytteet tulee ottaa eri tasoista, joita tulee verrata toisiinsa. Virolainen ei ollut ottanut näytteitä, vaan lausunto oli perustunut A-Kuivaus Oy:n raporttiin. Virolainen on kertonut pitävänsä A-Kuivaus

Oy:n menetelmää ja laboratoriota luotettavina.

 

A-Kuivaus Oy:n kosteusmittaukset suorittanut rakennusinsinööri  Mikko Mtttttnen on kertonut suorittavansa rakennusterveysalan  koulutusta ja tutkivansa vesi- ja homevaurioita. Mtttttnen on kertonut, että lahovaurioon vaaditaan jatkuvaa kosteus rasitusta yli viiden vuoden ajan. Mtttttnen on kertonut ottaneensa raportissa mainitut näytteet neljästä eri kohteesta alakautta siten, että oli avannut alimman lautarakenteen ja sen alla olevaa ilmansulkupaperia, mistä oli kertakäyttökäsineitä käyttäen ottanut minigrip-pussiin  sopivan määrän näytettä huolellisuutta

ja määräyksiä noudattaen. Mtttttnen on kertonut tehneensä merkkisavukokeen ja todennut, että savu tulee kellari 2 luukun läpi asuintiloihin, jolloin myös itiöt pääsevät sisäilmaan. Alapohjassa  ei Mtttttsen mukaan ollut merkittävää kosteutta, mutta sen tuuletus oli ollut puutteellinen ja alapohjassa oli ollut orgaanista tavaraa.  Sisätilan alipaineellisuus imee epäpuhtaudet sisätilaan.  Merkkisavukoetta  ei ollut tehtyalapohjasta  asuintiloihin. Raportissa mainitut löydökset viittaavat alapohjan vailliseen tuuletukseen ja ovat kosteusvaurioita  indikoivia. Mtttttnen on kertonut ottaneensa näytteet ulkopohjaa vasten olevasta purueristeestä, mutta löydetty terveyshaittaa aiheuttava mikrobi ei ollut ulkoilmamikrobi. Mtttttsen kertomuksen mukaan viranomainen  arvioi terveyshaitan ja totesi, että näytteille asetetut raja-arvot ylittyvät kohteessa.

 

Gttttt on kertonut tehneensä sivutoimenaan homekoiratutkimuksia  jo vuodesta 2004 ja laativansa asiantuntijalausuntoja homekoirien käytöstä. Gtttttin mukaan homekoira etsii hajua ja paikallistaa sen. Jos koira jotain löytää, löytöä on pidettävä luotettavana. Koira oli tehnyt kohteessa ilmaisun yhteen kohtaan. Johtopäätös siitä on, että haju ei ollut tullut muihin huoneisiin. Gtttttin mukaan, kun viite kosteuteen on tullut, on katsottava rakenteeseen, tehtävä reikä asian tutkimiseksi ja selvitettävä. Gttttt on kertonut, että ilmanvaihto on saatava toimimaan ohjatusti ja mielellään koneellinen ilmanpoisto alapohjaan.  Maaperäisessä alapohjassa on aina mikrobeja, joten ilmanvaihto on laitettava sisällä kuntoon, ettei alapohjan mikrobit tule rakenteiden läpi sisäilmaan. Yläpohja elää omaa elämäänsä ja siellä on aina mikrobeja.  Yläpohjassa on huolehdittava ilmanvaihdosta, ettei synny mikrobeja. Gttttt on kertonut, että mikrobinäytteet on aina otettava sisätilojen kautta. Ulkokautta otettu näyte ei ole puhdas. Lisäksi laimennussarjamenetelmä on Gtttttin mukaan parempi ja tarkempi menetelmä.

Suoramenetelmä on vain suuntaa antava. A-Kuivaus Oy:n raportin mikrobitulokset ovat tyypilliset ulkoilmalle sekä alapohjalIe ja virheellisesti otetun näytteen sisäilmamikrobitulokset viittaavat Gtttttin mukaan vuotoilmaan. Gtttttin mukaan näytteet oli otettu väärin eivätkä näytteet olleet käypiä. Lisäksi olisi tullut ottaa vertailunäyte eri tasoista, mutta sitä ei ollut tehty.

 

Jtttnen on kertonut, että A-Kuivaus Oy:n tutkimus oli ollut virheellinen ja tutkintamenetelmä väärä. Jtttnen on kertonut, että hänellä ei ole

asumisterveyspätevyyttä, mutta on ottanut näytteitä ja antanut joitakin lajisto-  ja analyysitulkintoja. Kohteessa otetut näytteet oli otettu neljästä eri kohdasta ja sekoitettu ylä- ja alapuolinen näyte, kun ohjeiden mukaar rakennetta tulee tutkia ylä- ja alapuolisesta osasta. Mikrobeilla on eri kasvualustat, ylä- ja alapinnassa on eri kasvuolosuhteet.  Ylhäällä on lämpöisempää ja kuivempaa, kun taas alhaalla on kylmää ja kosteaa. Mikrobilaji vaihtuu olosuhteiden mukaan. Nyt otettujen näytteiden lajijakauma vaihtelee. Lisäksi käytetty suoraviljelymenetelmä  ei kuvaa vaurioitumisastetta. Laimennusviljelynäyte olisi antanut lajiston lisäksi määrän kpllgr, jolloin olisi saatu vertailukelpoiset raja-arvot kuten asumisterveysoppaassa. Vielä näytteet oli otettu läheltä ulkotilaa, johon luonnollisesti muodostuu mikrobeja, eivätkä ne välttämättä liity

rakennevirheeseen .

 

Johtopäätökset

 

Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että asunnossa olisi ollut tai että vastaajat olisivat tienneet, että asunnossa olisi ollut kosteus- ja mikrobivaurioita ennen kantajan kesällä 2014 teettämiä kosteusmittauksia. Vastaajat ovat uskottavasti kertoneet, että heidän perheellään ei ole ollut kahdeksan vuoden aikana oireita asunnossa mahdollisesti olevasta mikrobivaurioista.

 

Käräjäoikeus katsoo, että on mahdollista, että kantajien laiminlyötyä kauppakirjassa ja kuntotarkastusraportissa selostettujen suositeitujen toimenpiteiden suorittamisen lokakuussa 2013, he olivat myötävaikuttaneet asunnon mahdollisten mikrobivaurioiden syntymiseen. Tätä käsitystä tukee homekoiratutkimusraportti , jonka mukaan asunnossa oli löytynyt ainoastaan havaittavissakin ollut kellari 1 tilan kosteusvaurio, jossa oli ollut havaittavaa  bakteerikasvua.

 

Käräjäoikeus katsoo lisäksi, että Jtttnen ja Gttttt ovat yhdenmukaisesti, johdonmukaisesti ja selkeästi kertoneet suoritetusta näytteenotosta ja sen merkityksestä näytteen arviointiin, joten heidän kertomustaan on pidettävä luotettavimpana selvityksenä näytteen otosta ja tulosten laadusta. On siten mahdollista, että A-Kuivaus Oy:n saamat tulokset näytteistä eivät olleet luotettavia. Käsitystä tukee myös terveystarkastaja Virolaisen kertomus vertailunäytteiden  otosta, joka poikkeaa A-Kuivaus Oy:n Mtttttsen kertomuksesta vertailunäytteenottokäytännöstä. Terveystarkastajan laatima raportti perustui pelkästään A-Kuivaus Oy:n tutkimustuloksiin.  Lisäksi terveystarkastaja Virolaisen kertomuksen mukaan asuintiloissa ei ollut havaittavissa vaurioita. Se, onko kosteusvauriosta aiheutunut asunnon sisätiloihin mikrobivaurioita ja siten asumisterveyshaittaa on jäänyt epäselväksi. Kanne tulee siten hylätä myös piilevän virheen ja terveyshaitan osalta.

 

Oikeudenkäyntikulut

 

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut , jollei muualla laissa toisin säädetä.

Kantaja  on hävinnyt  kanteensa,  joten  kantaja  on velvollinen   korvaamaan vastaajien  oikeudenkäyntikulut,    jotka ovat olleet  tarpeelliset   ja

määrältään   kohtuulliset.  Kantaja  on myöntänyt  vastaajien oikeudenkäyntikulujen    määrän  kohtuulliseksi.

 

Lisäksi  kantaja  on velvollinen  korvaamaan  valtiolle  valtion  varoista  J ja H  Tmmmsen  avustaja  asianajaja  PJ maksettu palkkio   sekä valtion  varoista  todistajille  maksetut   palkkiot.

 

 

Tuomiolauselma

 

Kanne  hylätään.

 

Käräjäoikeus   vahvistaa  vastaajan   / asianajaja   PJn   oikeudenkäyntikulujen    määräksi  12.218,98   euroa,  mistä summasta   11.337,50  euroa  maksetaan  valtion varoista  oikeusapupäätöksen    mukaan  J ja H Tmmmsen   avustajalle  asianajaja  PJlle.

 

Risto-Pekka   Vooo  velvoitetaan  suorittamaan:

- H  Tmmmselle  tämän  omavastuuosuus    asiasta  aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista  710,90  euroa  korkolain  4 §:n  1 momentin mukaisine  viivästyskorkoineen    kuukauden  kuluttua  tuomion   antamisesta lukien.

- H  Tmmmselle   valtion  varoista  korvattavien   todistajapalkkioiden

ylittävä  määrä  274,85  euroa   korkolain  4 §:n 1 momentin   mukaisine viivästyskorkoineen  kuukauden  kuluttua  tuomion  antamisesta    lukien.

- J Tmmmselle   valtion  varoista  korvattavien  todistajanpalkkioiden ylittävä  määrä  274,85  euroa  korkolain  4 §:n 1 momentin   mukaisine viivästyskorkoineen    kuukauden  kuluttua  tuomion  antamisesta    lukien.

- valtiolle  valtion varoista  maksetut  H  Tmmmselle   aiheutuneista

oikeudenkäyntikuluista  5.228,01  euroa  korkolain  4 §:n  1 momentin mukaisine  viivästyskorkoineen   kuukauden   kuluttua  tuomion   antamisesta lukien.

- valtiolle  valtion  varoista  maksetut  J Tmmmselle   aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista   6.109,49  euroa  korkolain  4 §:n  1 momentin mukaisine  viivästyskorkoineen    kuukauden  kuluttua  tuomion   antamisesta lukien.

- valtiolle  valtion varoista  maksetuista  todistelupalkkioista     341,20  euroa korkolain  4 §:n 1 momentin  mukaisine  viivästyskorkoineen     kuukauden kuluttua  tuomion  antamisesta  lukien.

 

Päätöslauselma

 

Risto-Pekka   Voooin  vaatimus  kiinteistökaupan    purkamisesta   jätetään sillensä.

 

Muutoksenhaku

 

Annettiin   muutoksenhakuohjeet.

Hyväksytty tyytymättömyyden  ilmoitus

R-P Vooo on 10.12.2015 ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon.

 

Määräajat

Valituksen määräpäivä on 8.1.2016

Vastauksen määräpäivä on 22.1.2016

 

 

Käräjätuomari                Minna I

 

 

Päijät-Hämeen   käräjäoikeus

OS.l

 

 

 

Tuomio

Annettu kansliassa

 

09.12.2015

 

 

 

15116587

 

Asianumero

S 1517015

 

1 (3)

 

 

Puheenjohtaja

 

KäräjäTmmmri Minna I

 

Vastaaja                               Risto-Pekka Vooo

 

Asia                                      MUU TUTKlNT A

 

Vireille                                 02.06.2015

 

 

Päijät-Hämeen    käräjäoikeus

Os.  ]

 

 

 

Tuomiolauselma                           15116587

 

Asianumero

 

2 (3)

09.12.2015

 

S 1517015

 

 

Vastaaja                           Risto-Pekka Vooo,  Korvausvelvollisuus

 

Käräjäoikeus vahvistaa H Tmmmsen ja J Tmmmsen  / AA PJ oikeudenkäyntikulujen  määräksi yhteensä  12.218,98 euroa, mistä summasta 11.337,50 euroa maksetaan valtion varoista oikeusapupäätösten mukaan Tmmmsten avustajalle asianajaja PJ

 

Risto-Pekka Vooo velvoitetaan korvaamaan valtiolle

- H Tmmmselle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista  5.228,01

euroa korko lain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien ja

- J Tmmmselle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista  6.109,49  euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen  kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

 

Risto-Pekka   Vooo velvoitetaan korvaamaan   valtiolle todistelukustannukset  341,20 euroa korko lain 4 §:n 1 rnomentin  mukaisin viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta  lukien.

 

Muutoksenhaku

 

 

Annettiin muutoksenhakuohje.

 

Vastaaja Risto-Pekka Vooo on määräajassa  hyväksytysti  ilmoittanut tyytymättömyyttä  koko tuomioon.

 

Valituksen määräpvm: 08.0l.2016

 

Vastavalituksen  määräpvm: 22.01.2016

 

Lainvoimaisuus

 

Tuomio ei ole lainvoimainen

 

Allekirjoitus

 

 

KäräjäTmmmri  Minna I.