Asuntokauppalain 6:17§

17 §. Vahingonkorvaus virheen vuoksi.

Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan.
Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen 4 luvun 26 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin perustein.Hallituksen esitys 1994:14

7 §. Vahingonkorvaus virheen vuoksi. Pykälä koskee ostajan oikeutta vahingonkorvaukseen asunnon virheen vuoksi. Säännöksen mukaan myyjän korvausvastuu perustuu, kuten viivästyksenkin osalta, huolimattomuuteen. Todistustaakka on kuitenkin käännetty niin, että myyjä voi vapautua korvausvastuusta vain osoittamalla, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Jos virhe perustuu siihen, että myyjän asunnosta antama tieto osoittautuu virheelliseksi, hän voisi vapautua vahingonkorvausvelvollisuudesta esimerkiksi, jos annettu tieto on peräisin yhtiön asiakirjoista tai isännöitsijältä, eikä myyjän voida edellyttää olleen selvillä tiedon virheellisyydestä. Jos virhe perustuu siihen, että myyjä itse on laiminlyönyt 11 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden, tämä merkitsee samalla, että myyjä on ollut huolimaton.

Myyjä vastaa paitsi omasta huolimattomuudestaan myös huolimattomuudesta hänen puolellaan. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos kysymyksessä on myyjän käyttämän kiinteistönvälittäjän toimesta annettu virheellinen tieto tai kiinteistönvälittäjän laiminlyönti, joka kuuluu 11 §:n säännösten piiriin. Tällöin ostaja voi periaatteessa valita, kohdistaako hän korvausvaatimuksensa ehdotetun säännöksen perusteella myyjään vaiko kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain perusteella suoraan kiinteistönvälittäjään, vai vaatiiko hän korvausta molemmilta yhteisvastuullisesti. Vaatimuksen kohdistaminen kiinteistönvälittäjään on yleensä tarkoituksenmukaisempi ratkaisu, koska tällöin vältytään samaa asiaa koskevilta takautumisvaatimuksilta.

Kun kysymyksessä on 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu virhe, josta myyjä ei ole ollut kaupan ajankohtana tietoinen, myyjälle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus esimerkiksi, jos virhe perustuu seikkaan, joka johtuu myyjän huolimattomuudesta hänen suorittamiensa kunnostustöiden tai muiden toimenpiteiden yhteydessä.

Pykälän 2 momentista ilmenee, että ehdotettu pykälä koskee muun kuin elinkeinonharjoittajan korvausvelvollisuutta virheen perusteella. Elinkeinonharjoittajan korvausvelvollisuus määräytyy 4 luvun 26 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti.