Asuntokauppalain 16 § (7.10.2005/795)

Hinnanalennus ja kaupan purku virheen vuoksi

Ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen. Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.

Osaomistusasunnon ostajan oikeudesta saada hinnanalennuksen sijasta korvausta virheen aiheuttamasta haitasta säädetään 4 luvun 25 §:n 2 momentissa.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena.

Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, ostajalla on oikeus purkaa kauppa 4 luvun 25 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Hallituksen esitys 1994:14

16 §. Hinnanalennus ja kaupan purku virheen vuoksi. Pykälässä on säännöksiä virheen seuraamuksista käytetyn asunnon kaupassa. Toisin kuin uuden asunnon kaupassa ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä virheen oikaisua eikä myyjä puolestaan ole oikeutettu vaatimaan, että ostaja tarjoaa hänelle mahdollisuuden virheen oikaisuun. Mikään ei kuitenkaan estä osapuolia sopimasta, että myyjä saa oikaista virheen omalla kustannuksellaan, jolloin hinnanalennus tai kaupan purku tulevat kysymykseen vasta, jos oikaisua ei ole suoritettu tehdyn sopimuksen mukaisesti tai jos oikaisuyritys on kokonaan tai osittain epäonnistunut. Vaikka ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjää huolehtimaan virheen oikaisusta, tämä ei tietenkään merkitse, etteikö ostaja voisi teettää oikaisua ja vaatia myyjältä korvausta sen vaatimista kustannuksista tai oikaisukustannusten huomioon ottamista hinnanalennusta määrättäessä.

Pykälän 1 momentin mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuullista hinnanalennusta. Säännös vastaa 4 luvun 25 §:n 1 momentin 1 kohtaa.

Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen ja tärkein seuraamus. Käytännössä hinnanalennus määritetään tapauskohtaisesti ottamalla huomioon muun muassa virheen merkitys asunnon käyttöön, ulkonäköön ja vaihtoarvoon. Jos virhe on oikaistavissa kohtuullisin kustannuksin, nämä kustannukset voidaan ottaa huomioon ratkaistaessa, minkä suuruista hinnanalennusta on pidettävä virhettä vastaavana. Jos virhettä vastaavan hinnanalennuksen määrää ei voida määrittää esimerkiksi sen vuoksi, että virheen vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa, hinnanalennuksen on oltava määrältään olosuhteisiin nähden kohtuullinen.

Pykälän 2 momentin mukaan ostaja saa purkaa kaupan, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Koska käytetyn asunnon kaupassa sopimuksen purkamisella voi olla vakavia vaikutuksia myyjän taloudelliseen tilanteeseen, ostajan purkuoikeus on säännöksen mukaan rajoitetumpi kuin esimerkiksi kauppalain mukaan.

Purkuedellytyksiä arvioitaessa on lähtökohtana virheen merkitys ostajalle. Virheestä tulee aiheutua olennaista haittaa, jotta kaupan purkaminen voisi tulla kysymykseen. Lisäksi säännöksessä vaaditaan nimenomaisesti, että muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena. Tätä arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon mahdollisuudet korjauttaa virhe ja korvata ostajalle siitä aiheutuneet kustannukset. Kaupan purkaminen voi siten tulla ajankohtaiseksi lähinnä, jos virhettä ei voida oikaista ilman olennaista haittaa eikä hinnanalennusta voida virheen merkityksen vuoksi pitää riittävänä seuraamuksena.

Pykälän 3 momentin mukaan ostaja menettää purkuoikeutensa, jollei hän ilmoita purkamisesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun on käynyt ilmeiseksi, että purkamisen edellytykset ovat käsillä. Säännös poikkeaa 4 luvun 25 §:n 2 momentista, joka on luonteeltaan passiviteettisäännös. Esillä oleva säännös on ostajan kannalta ankarampi. Toisaalta ostajalle asetettavat vaatimukset eivät ole yhtä ankarat kuin kauppalain 39 §:n 2 momentin mukaan, sillä purkamiselle varattu kohtuullinen aika olisi nimenomaisesti laskettava siitä, kun purkuedellytysten olemassaolo on käynyt ilmeiseksi. Arvioitaessa, onko purkamisesta ilmoitettu ajoissa, on otettava huomioon, milloin ostaja on ymmärtänyt tai hänen olisi pitänyt ymmärtää tietty havaitsemansa seikka virheeksi sekä milloin hän on saanut sellaiset tiedot virheen vaikutuksista ja oikaisumahdollisuuksista, että hänen asemassaan olevan ostajan on niiden perusteella pitänyt ymmärtää purkamisen tulevan kysymykseen. Jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, esillä oleva säännös ei kuitenkaan estä ostajaa purkamasta kauppaa.

Pykälän 4 momentin mukaan nyt esillä oleva pykälä ei koske tapauksia, joissa myyjänä on elinkeinonharjoittaja. Myyjän ollessa elinkeinonharjoittaja määräytyy ostajan oikeus purkaa kauppa 4 luvun 25 §:n mukaisesti.

Hallituksen esitys 2005 : 21

16 §. Hinnanalennus ja kaupan purku virheen vuoksi. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan. Samoin kuin uuden asunnon kauppaa koskevaan 4 luvun 25 §:ään ehdotetun muutoksen, myös tämän momentin muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa tuottokorkosääntely vastaamaan maakaaren säännöksiä.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaussäännös, jonka mukaan käytetyn osaomistusasunnon ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksen sijasta korvausta virheen aiheuttamasta haitasta siten kuin uuden osaomistusasunnon kaupasta säädetään 4 luvun 25 §:n 2 momentissa.

Pykälän 3 momentti vastaa nykyistä 2 momenttia ja 4 momentti nykyistä 4 momenttia. Pykälän nykyinen 3 momentti kumottaisiin, sillä se on 14 §:n 1 momentin reklamaatiosäännöksiin ehdotetun muutoksen takia tarpeeton.